Skip to main content

Full text of "dao_gia_khi_cong"

See other formats


LE ANH MINH 

Dich vd chu thick 
A.r THAT CHAN 

NHAN QUA -b vs. a. 1*1 ^ z* \ (Tac g ia khuyet danh) Nhd xudt ban TAM GIAO DONG NGUYEN 
ciing quy vi Manh Thuang Qudn tqi hdi ngoqi an long: 
That Chan Nhdn Qua (Le Anh Minh dich, in Ian thu 

nhdt), WOOquyen, 12/2010. 
Ngdi Minh Thien - Cuoc Dai vd Dqo Nghiep (Dai Ca 

Huan, in Ian thu nhdt), 1000 quyen, 11/2010. 
That Chan Nhan Qua (Lam Xuang Quang dich, da duac 

in nhieu Ian), 1000 quyen, 10/2010. 
Hdnh Trang Nguai Dqo Cao Dai (Dim Nguyen, in Ian 

thu nhdt), WOOquyen, 9/2010. 

Kinh nguyen hoi huang cho quoc thai dan an, 

dqophdp truang luu, chdnh gido hodng duang, 

van linh thuc tinh hoi ddu, dong dang bingqn. Nhd xudt ban TAM GIAO DONG NGUYEN 
San Martin, California, USA • 12/2010 06i Lcfi Tha Thiet 

Kinh sach chigc an tong de kinh bieu rong rai la nha co 
biet bao tarn long vang cua hang hang lop lop dao tam gan 
xa goi gam. Be khong phu long cac bac Manh Thuong 
Quan ay, xin Quy vi tran trong giu gin kinh sach de truyen 
trao cho dung nguoi that tam tim tu, hoc dao. Chung toi 
chan thanh biet on su thau hieu, dong cam, va hop tac chat 
che cua Quy vi. 

NhaxuatbanTAM GIAO DONG NGUYEN Le Anh Minh dich & chu Muc Luc THAT CHAN NHAN QUA Giao cam 4 

Hoi Thti Nhat 7 

Hoi Thti Nhi 16 

Hoi Thti Ba 25 

Hoi Thti Tir 33 

Hoi Thti Nam 44 

Hoi Thti Sau 53 

Hoi Thti Bay 60 

Hoi Thti Tam 69 

Hoi Thti Chin 80 

Hoi Thti Mufti 89 

Hoi Thti Mufti Mot 96 

Hoi Thti Mufti Hai 117 

Hoi Thti Mufti Ba 128 

Hoi Thti Mufti Bon 135 

Hoi Thti Mufti Lam 142 Hoi Thti Mufti Sau 150 

Hoi Thti Mufti Bay 159 

Hoi Tnti Mufti Tam 167 

Hoi Thti Mufti Chin 181 

Hoi Thti Hai MiTOi 190 

Hoi Thti Hai MiTOi Mot 201 

Hoi Thti Hai MiTOi Hai 209 

Hoi Thti Hai MtfOiBa 219 

Hoi Thti Hai MiTOi Bon 226 

Hoi Thti Hai MtfOi Lam 234 

Hoi Thti Hai MiTOi Sau 241 

Hoi Thti Hai MiTOi Bay 249 

Hoi Thti Hai MiTOi Tam 257 

Hoi Thti Hai MtfOi Chin 266 

LiTOcSti 275 

Ttingti Viet Han 276 LE ANH MINH giu ban quyen ban dich 
All rights reserved © 2010 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA GIAO CAM That Chan Nhan Qua la mot trong nhung co thu doc dao 

thuoc kho tang Dao hoc Trung Quoc. Tac gia co le la mot 
ctao si an danh, da tieu thuyet hoa rat tai hoa nhan duyen va 
ket qua con duang tu Tien cua To Su Vuang Trung Duang 
cung bay tong do la Ma Ngoc, Dam Xu Doan, Luu Xu 
Huyen, Khim Xu Ca, Vuang Xu Nhdt, Hac Dai Thong, va 
Ton Bat Nhi. Bay vi Dai Tien nay dugc goi chung la Bdc 
That Chan hay Toan Chan That Tu. 

Tai Van Quoc Tu (Chan Ly Dan), ngay 15-11 At Ty (07- 
12-1965), Due Giao Tong Dai Dao day mon sanh Cao Dai 
"moi ngay phdi chua mot gia de dp c thdnh kinh hien 
truyen ". Chung ta hieu rang, On Tren giup chung ta mot 
phuong tien hieu qua de thanh hoa tam hon, dong thai nit tia 
kinh nghiem tu hanh cua cac dang Thanh Hien, Tien Phat 
thua truac. That Chan Nhan Qua chinh la mot ky thu ma 
nguai tu hoc khong the thieu neu muon thi hanh lai day cua 
Due Giao Tong. 

That vay, ngoai guang sang dai hanh kho tu cua tam vi 
thay tro, truyen That Chan con day ta nhieu bai giao phap 
cao sieu ve tu dan, tinh luyen cua Tien gia, phuang phap doi 
tri nhiing chuong ngai tren duang cong phu ma bat ky hanh 
gia nao tu sa ca cho den thuang thua cung thuong vuang 
mac. Vai nhiing su tich rat cam dong, truyen giup ta thau 
hieu vi sao phai ket hop cong phu vai cong trinh, cong qua. 

Hien huu Le Anh Minh - giai thuang Phan Chau Trinh 
(2009) ve dich thuat Triet Hoc Trung Quoc - da can cii theo 
Toan Chan That Tu Toan Thu ^iJL-b-^^^tr, ban in cua 
Xuan Phong Van Nghe Xuat Ban Xa (Lieu Ninh, Trung 
Quoc 1989) cong hien chung ta ban tieng Viet nay. Cac ban 
chu Han dang co tren Internet cung duac tham khao khi can Le Anh Minh dich & chu thiet. 

Rat thu vi la hai muai chin hoi (tiic la chuang) trong That 
Chan Nhan Qua deu xen ke nhieu bai tha dien bay dao ly cao 
tham. Dich gia da cong phu phien am Han- Viet, va luc 
chuyen ngu lai dung the tha ngu ngon, that ngon tu tuyet, 
hay bat cu nhu nguyen tac, nha do chung ta co dip thuong 
thuc phong vi co kinh cua Duong thi bang bac suot tap sach. 

Hon the nua, khi chu giai chi tiet cau van lai tho trong 
truyen That Chan, dich gia dan chung ro rang nguon goc o 
Tu Thu cua dao Nho hay kinh dien nha Phat. Du thay That 
Chan Nhan Qua dung thong Tarn Giao. N6i khac di, phep tu 
hanh trong truyen That Chan de hue Nho, Thich, Lao thdi 
Nhi Ky, tiic la chang xa lia giao ly Cao Dai buoi Ky Ba. 

Khi bien tap ban dich nay, chung toi chuyen tat ca phan 
chu Han va phien am Han- Viet xuong cuoc chu. Nhu the, 
quy dao hun doc sach do roi mat ma nhung vi can tham 
chieu chu Han van khong tro ngai. Mot bang Tit Ngu Viet- 
Hdn cuoi sach giup quy vi de doi chieu cac thuat ngu. 

Doi voi nhung lai thoai trong truyen nham truyen day 
giao phap cao sieu thi chung toi in xien. Nhu the, quy dao 
huu de phan biet, de liru y nhiing lai tarn huyet cua cac vi 
Dai Tien. 

Hien huu Le Anh Minh thuc hien ban dich nay voi so 
nguyen hoi huong ve giac linh than phu la Thien Tarn Le Ngoc 
LiTu (1933-2009), mon sanh Cao Dai Chieu Minh. Sach duoc 
an tong rong rai nho cong qua phap thi cua Quy vi Manh 
Thuong Quan hai ngoai. 

Kinh xin quy doc gia moi khi doc sach, trong tinh dong 
dao Ian man, hoan hy de tarn ho niem, cau nguyen, se chia 
cung dich gia va Quy vi Manh Thuong Quan. 

Chan thanh kinh ta. 

Nha xuat ban TAM GlAO DONG NGUYEN (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA v THAT CHAN NHAN QUA 

-b A n %L 
Bich hoa Vtfofng To SU va Toan Chan That Tuf 

Trich tranh ve tren tuang cua dao quan Truang Xuan 
(thanh pho Vu Han, tinh Ho Bac, Trung Quoc). 

Hang tren, tu trdi sangphdi: To Su Vuang Trung Duang, 
Khun Xu Ca, Ton Bat Nhi, Ma Ngoc, Dam Xii Doan. 

Hang dual, tu trdi sangphdi: Hac Dai Thong, Vuang Xu 
Nhat, Luu Xu Huyen. 

Anh do Vladimir Menkov (nguai Nga) chup ngay 11-9- 
2008. 

Nguon: wikipedia.org Le Anh Minh dich & chu HOITHUfNHAT 

Thuang nguai ngheo sink long trdc an 
Nhap gidc mong noi viec ve sauS l) 

Co bai tho rang: 

Lam thien nen tu cho that tarn 
Cau khen danh hdo cha nen tarn 
Hu danh gid dot ddu dung duac 
Nguai the cuoi che he lac ldmS 2) 

Bai tha nay y noi lam dieu thien thi phai lam thuc su. 
Neu chi lam de cho nguoi ta thay, nguoi ta khen, tuc la 
cau danh tieng, nghia la co danh chii khong co thuc. Lam 
thien o nhung noi xo bo dong due de nguoi ta thay, chu 
khong lam thien cuu giup nguoi ngheo kho cung cue. Du 
ton kem rat nhieu tien cua, nhung kieu lam tu thien cau 
danh nay khong phai la lam thien chan chinh, da vay con 
sai quay nua. 

Ngay xua, cuoi doi Tong, tinh Thiem Tay, huyen Ham 
Duong co thon Dai Nguy. Trong thon tren may tram nha, 
hon phan nua mang ho Vuong, cung ke la mot ho Ion. 

Trong ho Vuong co nguoi dan ba goa ngoai bon muoi 
tuoi, sanh duoc mot trai, mot gai, deu dung vo ga chong 
xong roi. Ba goa nay tarn lanh tanh thien, he thay con nit 
nguoi ta thi cung xem nhu con minh sinh ra, nen thuong (1) ■!# t a « fa 'h ,t- 

A #■ & m 41 itit Lien ban khon, ngdu thi tieu hue 
Nhap mong mi, minh chi me do. 

Hanh thien duang tong thuc xu hanh 
Mac co hu du do thanh danh 
Hu danh hu du thanh ha dung 
Phan nha cung nhdn thuyet bat binh. (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA goi chung la con. Tre nit khi khoc thi keu ma. Ba nghe 
thay lien ung khau: "Ma day con." Do do ma moi nguoi 
goi ba la ma Vuong. 

Ma Vuong nha kha giau, hay lam viec thien, ham mo 
Phat Giao va Dao Giao nhat, thuong hay trai tang bo thi, 
lay Phat tung kinh, nen ai cung noi ba la nguoi lam viec 
thien. Do do nhieu su sai va dao si hay tdi nha ba quyen 
gop. Nhieu ke ngheo kho den xom xin an. Ba deu tuy luc 
ma giup do nhieu hay it. 

Cuoi dong nam do, troi do tuyet rat Ion, ba Vuong dung 
trudc cua, thay hai nguoi an may loi tuyet den xin ba giup. 
Ba trach: "Sao khong di lam kiem song qua ngay, ma Ian 
cua nha nguoi ta xin an vay? Neu khong phai bon ham an 
lam bieng, thi la bon du thu du thuc ham o khong. Ta 
khong co nhieu com du canh thua ma cung phung may 
nguoi dau." 

Ba noi chua dut loi thi co may thay tu den quyen gop. 
Ba lien lay tien va gao dua ho. 

Hai nguoi an may thay vay lien hoi: "Ba ham bo thi cho 
thay tu ma khong giup ke ban nan? Tai sao vay?" 

Ba Vuong noi: "Chang phai ta ham bo thi cho thay tu, 
ma vi su sai biet tung kinh, dao si biet tu hanh. Ta bo thi 
chut tien va gao cho ho, su sai tung kinh tieu tai cho ta, 
dao si cau tho cho ta. Con giup do cho may nguoi, nao co 
ich chi dau? Bat qua may nguoi chi lam rum cua nha ta 
thoi." 

Hai nguoi an may noi: "Lam on chang cau tra on, neu 
cau tra on thi chang phai lam on. Nay ba cho mot chen gao 
vdi it dong tien ma mong cau cho tieu tai, them tho. Ba co 
lam chang?" Noi roi bo di. 

Co bai tho rang: Le Anh Minh dich & chu Bo thi lam chay ket thien duyen 
Mo coi doi kho cung dung quen 
Cung duang tu si quen nguai kho 
Traixoa cong lanh do truac tien. (3} 

Hai nguai an may thay ba chang chiu giup, ben bo di. 
Di qua khong may nha thi toi mot nha lau cua son do, ho 
lien goi Ion: "Gia gia cau giup!" (4) 

Chang may choc tu trong co nguoi buoc ra. Nguoi nay 
mat do rau dai, than khi sang khoai, co luong bao dung, 
phong each hao hiep. 6ng uoc chung bon muoi tuoi, ho 
Vuong, ten Triet, tu la Tri Minh, hieu la Due Uy. Luc nho 
co hoc thi tho. Khi Ion, cong danh chang thanh, ong bo 
van chuong, chuyen sang luyen vo nghe, do dau khoa thi 
vo, lam chuc Hieu Liem. 

Ngay no troi do tuyet Ion, rat ret lanh. Vuong Hieu 
Liem cung ba vo ho Chau va con gai la co Thu, dang ngoi 
quanh bep lua suoi am, chot nghe ben ngoai cua co tieng 
goi "Gia gia cau giup!" 

Ong nghe thay, ben ra xem thi thay hai nguoi an xin. 

Ong hoi: "Cau gia gia giup, hay la gia gia cau giup?" 

Hai nguoi dap rang: "Loi chang kha ro. Noi ro at ngo 
Ion." 

Ong nghe noi thay co ly, nen chang hoi lai. 

Bay gio tuyet do Ion, gio thoi manh. Tuyet tung bay 
theo gio. Khap troi bong tuyet roi, phu day mat dat. Chang (3) ft it at & & ■$■ *. 
fi*^ * j* t# 

X fo it it %> '!# t- 

^^4^%-k, Bo dao trai tang ket thien duyen 
Ban ciing co kho diec kham lien 
Chi thi tang dao bat lien kho 
That khuac thien cong di nhdt tien. (4) Gia gia: Tieng goi ton kinh nhung nguoi cao tuoi. 10 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA thay dang nui, bat bong chim bay. Duong khong nguoi di. 
Ong thay hai nguoi mac ao mong, chiu lanh sao noi. 

Ong dong long trac an, ben noi: "May loi noi choi 
chang ban. Troi dang tuyet Ion, hai ong di sao duoc? Ben 
cua co gian nha bo trong, trong co dong co, nam ngoi cung 
duoc. Moi hai ong vao do tranh tuyet." 

Hai nguoi dap: "Vay tot qua!" 

Vuong Hieu Liem lien mo cua cho hai nguoi vo nghi, 
roi tro vao nha tren sai toi to don com cho ho an. 

Co bai tho rang: 

May ai nqng nghia nhe tien tai 
Ke kho tai nha mai don ngay 
Rieng co nam xua Vuong vo cu (5> 
Trong don hao hiep due vun boi. (6) 

Hai nguoi an xin tarn tru o nha Vuong Hieu Liem hai 
ngay. Troi bat dau quang dang, ho co y tu gia ra di. Dung 
luc Vuong Hieu Liem di toi, phia sau la dua to gai ten 
Ngoc Oa bung mam ruou va thuc an. 

Ong noi: "May ngay nay toi co viec, khong den tham 
hai ong. Horn nay ranh rang, muon cung hai ong uong 
chen ruou, ban chuyen am lanh, co duoc chang?" 

Hai nguoi ay lien dap: "Hay lam!" 

Vuong Hieu Liem ben bao Ngoc Oa don chen dua. Hai 
nguoi khong khach sao, chang loi cam on, tu rot uong ti ti 
het hai bau ruou. Vuong Hieu Liem ben bao Ngoc Oa lay <5) Vo cu: Nguoi dau khoa thi vo. 

H A ik. ^ f & 5lL M Ky nhdn trucmg nghia ndng sa tai 

if" -te ^ M »f" i^. ^- Khdng ba ban cung thinh tien lai 

X 3f w" %r i iK ^- Chihuu duang nien Vuong vo cu 

i. -f" 'ft 'fe M: i§r ^ Sinh binh khdng khdi quang boi tai. Le Anh Minh dich & chu 11 them rugu. Hai nguoi ay uong sang khoai. 

Vuong Hieu Liem hoi: "Hai ong ban gap kho khan, ten 
ho la chi? Thuong ngay lam an buon ban gi?" 

Mot nguoi dap: "Anh em toi xua nay khong biet lam an 
buon ban chi. Anh nay ten la Kim Trong, con toi ten la Vo 
Tarn Xuong." 

Vuong Hieu Liem hoi: "Y toi muon giup hai ong chut 
tien von de kiem song qua ngay, khoi phai xin an kho 
nhoc, chua biet y hai ong the nao?" 

Kim Trong xua tay, noi: "Khong duoc! Khong duoc! 
Toi xua nay quen dam bac nhan nha, chang muon viec 
rang buoc tay chan." 

Vuong Hieu Liem nghe noi, biet Kim Trong khong 
muon buon ban. Ong ben hoi V6 Tarn Xuong rang: "Ong 
Kim khong muon buon ban qua ngay. Con ong, chang biet 
co muon chang?" 

V6 Tarn Xuong dap: "Toi con dam bac nhan nha hon 
anh ay nua! Thuong nghe rang: 

Gd nha no thoc chet ke ben 
Hac dm ngodi dong chang luyphien 
Chi hu&ng nho nhen cdu loi nho 
Than nay ddu duoc suong nhu tienP ] 

Vuong Hieu Liem than rang: "Nghe loi hai ong, du 
thay phong khi cao xa. Nhung nguoi doi nay xem trong 
quan tudc, ham thich tien bac. Nhu hai ong thanh nhan 
dam bac nhu vay, nao ai biet duoc?" (7) •$.&%#% m ^ 

it % % 1 1 # i£ it Gia ke huu thuc thang oa can 
Da hac vo luang nham cao phi 
Nhuac hit ong dang ddu cdu vi loi 
Thu than yen ndng ddc tieu dao. 12 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA V6 Tarn Xuong noi: "Bon toi chang cau ai biet. Neu 
muon cau nguoi biet thi chang di an may lam chi." 

Vuong Hieu Liem nghe thay loi sieu quan tot bac, 
chang dam noi nua. Ong bao Ngoc Oa don dep ban tiec, 
roi cung di vao nha trong. 

Horn sau hai nguoi an xin cao ru ra di. Vuong Hieu 
Liem dua tien ra ngoai thon, long con men chang roi. Dua 
tien them mot doi, ong lien thay mot cay cau giua duong. 
Ong tham nho thon nay xua nay chang co cau. Quay dau 
nhin lai, thon Dai Nguy mit mo chang thay ro. Dang luc 
ong nghi nghi ngo ngo thi nghe V6 Tarn Xuong goi: 
"Hieu Liem! Mau lai day!" 

Vuong Hieu Liem ngo lai thay hai nguoi ngoi o dau 
cau. 

Kim Trong vo tay hat: 

Tien tdi tu roi tan, do mao lau cung hoai. 
Chang ai nhu hai ta, g&i than nai the ngoai. 
Khong thieu thue quoc gia, chang dan bd oan trdi. 
Khong noi tot vai xdu, chang ban hung ven bai. 
Khong ket giao nguai the, chang bi chi ky qudi. 
Mot manh do ta toi, che than may nam ddi. 
He rdch ta vd lai, da gidt phai ddu ngqi. 
Ban ngay che than the, ban dem lam men day. 
Khong sa trom ra tay, chang lo tieu nhan khoai. 
Thuong giu chi thanh cao, mot long chai thuong gidi. 
Neu ai biet y ta, at cui ddu le bai. 
Ta co ly vo cung, cho nguoi ngdn nam toqi. 
Tiec thay nguoi chang biet, lay an doi lam hqi. {%) (8) m. n xl & it , ^ ^ * x € . / 4 *» 4 — a , & % #? * # Le Anh Minh dich & chu 13 Hay la: Tien tai tu tan nhu may 

Cong danh phu quy lau ngdy cung tieu 

May ai nhu chung ta ddu 

Than ngodi trdn cdu sam chieu thong dong 

Thue suu chdng luy mot dong 

Dan bd oan trdi cha hong trdi trdn 

Thi phi mieng the vo ngdn 

Hung suy mac ke chdng ban ludn chi 

Khoi lo mang tieng di ky 

Bed chung nguai the ta thi khong choi 

Ao ta mot mdnh ta toi 

Che than cung may nam trdi duac an 

Rdch thi cu tarn vd qudng 

Da thi gidt sqch roi mangphai lien 

Ban dem do dap lam men 

Ban ngdy ta lai khodc len than nay 

Khoi lo trom cap ra toy /;F#*#3L, &#itAtJr. /-#<«#, *$■& Jit, 

/ m T sl t M , & ff *. m m . / & a ig % ft , at ifif 
/ * >\h m, %. {$ , & & >h A t - / f # & t 4 , - <w « X ft 
/%Kfr$K%, >&%rfcmft. /&%&$%., \t>&^%-& 

/ 'Hg -f" A ^f ^i , v'X -§• Jk. Mj $ . r/en Zaz Zw />/?wc Za«, _y ^wa« 
chung cuu hoai. / Cham nhu ngd nhi nhdn, tri than u the ngoai. / 
Bat khiem quoc gia luang, bat thieu nhi nu trdi. /Bat thuyet hdo 
hda ddi, bat ngdn hung hoa bai. /Bat du the tuc giao, mien ddc 
nha nhdn qudi. / Nhdt kien phd nap do, nien nien than thuang 
tai. / Lan lieu huu triing bo, tdy tinh thai duang sdi. / Bach nhdt 
gia than the, van lai duang phd cdi. / Bat pha tdc lai thdu, da vd 
tieu nhdn di. / Thuang ton lang van chi, nhdt tarn du thuang gidi. 
/ Nhuac nhdn tri ngdy, tdtyeu de ddu bai. /Ngd huu vd ciing ly, 
sit tha thien nien tai. / Tich ho nhdn bat thuc, didnphdn vi hqi. 14 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Khoi lo ke xdu tro tai doqt thdu 

Ta hang nuoi chi thanh cao 

Mac tinh thuang gidi ra vdo dqo chai 

Nhu ai hieu y ta roi 

Cui ddu le bai ta thai truyen ban 

Dqo ta huyen nhiem vo van 

Ai theo se tho mudn ngdn nam du 

Lai ta rat that chdng hu 

Ca sao nguai van nghi ngd uong thay. 

Vuang Hieu Liem buac len cau. Vo Tarn Xuong noi: 
"Hieu Liem co long dua tien xa, dang dai mot chen ruou." 

Dut loi, lay trong tay ao ra binh ruou nho rot mot chen 
moi Hieu Liem. Vuong Hieu Liem don chen, uong can, 
roi uong luon ba chen, say guc xuong mat cau, me man 
muon ngu. 

Bong Vo Tarn Xuong chay toi, mot tay loi Hieu Liem 
day va noi: "Dung ngu! Dung ngu! Di theo chung ta xem 
canh la." 

Vuong Hieu Liem say roi, mo mang di theo Vo Tarn 
Xuong mot doi, thay co ngon nui cao voi voi chan duong. 

Hieu Liem kinh so noi: "Nui cao lam sao len duoc?" 

Kim Trong noi: "Di theo ta, thi tu len tren duoc." 

Hieu Liem qua nhien theo Kim Trong chang ton sue 
chut nao, khoanh khac thi toi dinh nui. Ong thay tren dinh 
rat bang phang, co mot cai ao Ion, day nude trong veo. 
Trong nude tro len bay doa sen vang, hoa ldn nhu cai 
mam, tuoi dep phi thudng. 

Vuong Hieu Liem thich qua, lien khen: "Hoa dep qua! 
Hoa dep qua! Lam sao hai cho toi mot doa?" 

Hieu Liem noi xong, Vo Tarn Xuong nhay xuong ao, 
hai het bay doa hoa sen, len dua tron cho Hieu Liem va Le Anh Minh dich & chu 15 noi: "Giao het cho nguoi. Phai giu gin bay doa nay can 
than. Bay doa co bay nguoi chu: Khun, Luu, Dam, Ma, 
Hac, Vuong, Ton. Bay nguoi nay cung nguoi co duyen 
phan thay tro. Ngay sau cac nguoi se gap nhau. Nguoi 
kheo khai hoa cho ho moi khong phu long ta cho nguoi 
hoa sen." 

Hieu Liem 6m bay hoa sen vao long, roi muon tro ve 
nha, dang di thi hoi V6 Tarn Xuong: "Bao gio se gap lai 
nhau nua?" 

V6 Tam Xuong dap: 

Ngay gap von khong xa 
Chi trong hai cdi ba 
Tu khi lia xu gap 
Diet van duyen ben cdu. {9) 

Hieu Liem nghe xong lien budc xuong nui, bong vuong 
day cat dang (10) ben loi di, nen roi xuong nui. 

Qua that: 

Cha noi di len von chdng de 
Ndo hay di xuong lai kho hon. (U) (9) tM% *it/* / &*te.H. /ft *£#£«/*$ Tit 
Hoi ky nguyen bat vien / Chi tai luang cd tam 
Nhung tiing ly xu ngo / Kieu bien lieu van duyen. 

(10) Cat dang: ® Cat la day san, re dung lam thuoc goi la cat can, 
vo dung det vai goi la cat bo. © Dang co nguai bao la day bim, 
day may, mpc thanh bui, quan quit. Cac loai day leo moc chang 
chit ma co tua xoan lai deu goi la dang. Nhu qua dang la tua 
dua. 

^ M. _t- ^- J$- ^ h Mac thuyet thuang lai nguyen bat di 

'}%. %p T ih $L $1 $$■ Tu tri ha khu cdnh vi nan. 16 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA HOITHUfNHI 

Cdu Van Duyen, La To truyen Bao mdu 
Xom Dai Nguy, Hieu Liem gid trung phong. (12) Co bai tho rang: 

Gidc ngo nhu dem toi duac den 
Nha khong anh sang chat bung len 
Kiep nay khong do than nay duac 
Than dai kiep ndo mod doyen. iU} 

Noi ve Vuong Hieu Liem 6m bay doa sen vao long, 
buoc xuong nui bi vap day cat dang ma nga. 6ng so hai 
tinh day, thay muon viec deu la khong, chi la mot giac 
mong thoi. Khi mo mat, 6ng thay minh dang nam noi thu 
phong trong nha, va thay con gai la Thu dung mot ben. 
Vuong Hieu Liem ho mot tieng. 

Co Thu nghe thay, la Ion: "Cha tinh roi! Cha tinh roi!" 

Tieng la lam kinh dong ba Chau. Ba voi toi hoi tham: 
"Ong tinh ruou roi a?" 

Vuong Hieu Liem noi: "Ky la qua! Ky la qua!" 

Ba Chau noi: "Chuyen nay deu tu ong me ma ra, co chi 
ky la dau?" 

Ong hoi: "R6 rang la ta dua tien khach di, sao lai nam 
trong nha?" (12) %^m9k\%^/'A (13) T #«*•*#« 

^ t at % %: it m Van Duyen kieu, chdn truyen dieu Dao 
Dai Nguy thon, gid trang trung phong. 

Lieu ngo do nhu da ddc dang 
Vo song dm that hot quang minh 
Thu than bat huang kirn sinh do 
Cdnh huang ha thai do thu than. Le Anh Minh dich & chu 17 Ba dap: "Ong that phong rung qua. Horn qua ong tien 
hai ke an may, nua ngay khong ve. Cho ngudi tim ong 
may Ian ma chang thay tam hai gi, toi that chang yen. Chu 
hai Vuang Mau cung con Ngoc Oa di tim ong thi thay ong 
nga nam tren cau, each day hon hai muoi dam. (14) Ong say 
khudt, bat tinh nhan su, toi ben cho xe cho ong ve nha. 
Ong ngu mot ngay mot dem, bay gid mdi tinh. 

Tu nay ong phai tu trong, ruou phai uong it, viec phai 
lam chinh dang. Ai lai lich khong ro rang thi ong cho giao 
du. Nay ong co chuc tudc trieu dinh, duoc dan lang kinh 
trong. Neu nga nam bo nam bui thi con chi the thong? 
Chang nhung tu minh danh mat uy nghi ma con bi dan 
lang cudi che." 

Vuong Hieu Liem ngoi day cam on: "Ldi ba nhu thuoc 
hay, ta dam khong khac cot ghi tam hay sao. Ta nghi horn 
qua hai bang huu hoan nan do nhat dinh la than tien roi." 

Ba noi: "R6 rang la hai ke an may. Sao lai noi la hai vi 
than tien?" 

Ong dap: "Nghe loi noi, xet dong tinh, nen biet hai vi 
ay la tien." 

Ba hoi: "Nguoi ay noi cai gi, lam cai gi, ma ong cho la 
tien?" 

Vuong Hieu Liem ke lai tu dau, chuyen muon giup von 
cho ho lam an, ho tu choi the nao; chuyen hom sau dua 
tien mot doi duong ngoai hai muoi dam the nao; chuyen 
ca hat the nao; moi uong ruou the nao; len nui hai sen the 
nao, v.v... 

Ong ke ba nghe khong sot chut gi. Lai noi: "Toi uong 
ba chen ruou ma say mot ngay mot dem. Roi bao nhieu 
viec ky la xay ra. Neu chang phai la than tien thi sao co (14) Mot dam (ly) nay tuang duang nua cay so (500 met). (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA viec ky la ay?" 

Ba Chau noi: "Thuong nghe nguoi ta noi rang the gian 
co nhieu hang nguoi xau, co phep thuat lam thu ngan 
duong, buoc vai buoc la di xa ngoai muoi dam. Mot ngay 
co the di duoc ngan dam. Roi ho bo thuoc me vao ruou, 
mang theo ben minh. Gap khach buon di mot minh thi ho 
moi ruou. Ke ay uong mot chut thi me man bat tinh, ho 
ben trom cap tien bac, quan ao. Khi ke ay tinh day thi 
chang biet dau ma tim. Neu ong chang can than trade, thi 
at co hoi han ve sau do nghe." 

Ba noi xong, Vuong Hieu Liem tham nghi: vo minh 
chang qua la dan ba, neu phan bua voi vo thi chang noi ro 
rang duoc, thoi thi cu thuan theo y vo cho xong chuyen. 
Ong lien noi: "Ba noi dung lam. Toi biet roi." 

Ba Chau di xuong nha sau. Vuong Hieu Liem ngoi mot 
minh trong thu phong, nhd toi loi cua Kim Trong va Vo 
Tam Xuong. Suy di gam lai hoai. Duoc may ngay thi bong 
tinh ngo: 

"Hai chu Kim Trong fei ghep lai la chu Chung i$.. 
Con Vo Tam Xuong M?'±i& la chu Xuong ^ khong co 
raot, tuc la chu La (Lu) § . Ro rang hai ong tien Chung va 
La toi do minh roi! Ta nay that vo duyen, gap tien trade 
mat ma de Id." 

Cang nghi cang thay hai vi ay giong tien. Bat giac ong 
gao ldn: "Tiec qua! Tiec qua!" Lai nhd khi tu biet tien ong 
da noi may loi: 

Ngay gap von khong xa 
Chi trong hai cai ba 
Tu khi lia xu gap 
Diet van duyen ben cau. 

Khong xa nghia la viec cot d gan. Le Anh Minh dich & chu 19 Hai cdi ba at la mong ba thang ba. 

Lia xu gap nghia la muon biet cho den, at tim tu cho di. 

Dut van duyen nghia la tat ca cac phap deu quy ve no. 

Nghi duoc toi do, long ong bong vui ve. Thoi gian qua 
mau nhu ten bay, ngay thang troi qua nhu thoi dua. Dong 
tan roi, xuan lai toi. 

Co bai tho rang: 

Mot nam khi tuang, mot nam tan 
Hoa co tranh dua, lai mot xuan 
Em be nhi dong deu Ian ca 
Xem qua lai thdy bac ddu nhdn.' 

Lai noi Vuong Hieu Liem cho qua het nam, nhay mat 
la den thang ba. Dung ngay mong ba, ong len ra khoi nha, 
di theo duong cu toi cay cau. Doi hoai ma chang thay ai 
toi, Hieu Liem tham tuong nho hinh dung hai vi tien, long 
day thanh kinh. Dung tren cau, ong ngo dong ngo tay, 
bong nghe sau lung co tieng goi: "Hieu Liem sao den sdm 
vay?" 

Vuong Hieu Liem quay dau lai nhin, qua that la hai 
nguoi minh da gap nam ngoai. Ong voi chay toi nam tay 
ao hai nguoi, noi: "Tu khi hai vi dai tien di, long de tu nho 
tuong hoai." 

V6 Tarn Xuong cung Kim Trong di toi dau cau ngoi. 
Hieu Liem quy trade mat hai vi, bam rang: "De tu Vuong 
Triet mat thit thai pham, chang biet duoc nhi vi dai tien ha 
giang, that vo le qua, kinh xin nhi vi dai tien tha toi. Ngay (15) -^li|L-^M/f 
% -A #- ^ >L — # 

% % 5L a & n, A Nhdt nien khi tuang nhdt nien tan 
Van huy tranh nghien huu nhdt xuan 
Thieu tieu nhi dong giai truang dai 
Khan khan huu thi bach dau nhdn. 20 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA nay de tu thay lai dung nhan nhi vi dai tien, thiet la phudc 
ba doi mdi co, nguyen xin nhi vi dai tien chi day cho de tu 
thay neo me lam, de buoc theo duong giac ngo, de tu doi 
on vo cung." 

Vuong Hieu Liem noi xong, cu lay hoai. Chi thay hai 
nguoi cudi Ion, trong mieng co mot luong kim quang 
phong ra, doi mat sang rue. 

Dang luc Hieu Liem sup lay, hai nguoi bien doi hinh 
dung: vi ben trai thi dau co hai bui toe, mac ao dai, mat 
hong hao, mat sang nhu sao, rau dai toi nguc, tay cam quat 
long ngong; vi ben phai thi doi khan chin lop, mac ao dao 
mau vang, mat nhu trang tron, nhan quang sang rue, deo 
mot thanh kiem. Qua thuc la Chung Ly Lao To va Thuan 
Duong La To roi. Vuong Hieu Liem quy mop lay khong 
dam ngudc len nhin. 

La To day: 

"Nguai thai thuang co long chdtphdc, phong tuc thuan 
luang. Nguai truyen dao thi truac tien truyen cho ho phap 
thudt de ho ho than, sau mat truyen huyen cong de ho 
thanh tien. 

Ngay nay the dao suy bai, long nguai khdc xua. Neu 
truac tien day phap thudt cho ho, at phap thudt tra lai hai 
ban than ho. Do do truac tien truyen day huyen cong cho 
ho. Khong co phap thudt ma than tu yen on. Chang dung 
bien hoa ma dao tu thanh. Dao thanh thi muon phap deu 
thong suot. Chang cau phap thudt ma phap thudt tu co 
vay. Do goi la gido ly Todn Chan. " 

La To giang dieu ly Toan Chan rang: 

"Cdi goi la Toan Chan ngu y thuan chdn, khong gid 
doi. Nguai ta ai ma chang co chdn tarn? Chuyen mot cdi 
thi chang con la chdn tarn. Nguai ta ai ma chang co chdn 
y? Tap niem day len thi mat chdn y. Nguai ta ai ma chang Le Anh Minh dich & chu 21 co chdn tinh? Thien lech mot cdi la sink sai biet. 

Cdi tdm ban ddu Id chdn tdm, he bien do thi thdnh gid 
tdm. Cdi y ban ddu la chdn y, he tinh todn thi thdnh gid y. 
Cdi chi tinh Id chdn tinh, he nguac ngao thi thdnh gid 
tinh. 

Cdi tdm ban ddu tuc la cdi tdm von co cua minh. Cdi y 
ban ddu tuc la cdi y chua co diem trieu nay sinh. Cdi chi 
tinh tuc la cdi tinh thuoc ban tinh. 

Trong tdm co chdn y, chdn tinh. Trong tinh m&i thdy 
chdn tdm, chdn y. Do chdn tdm phdt ma ra chdn y. Do 
chdn y phdt ma ra chdn tinh. Cdi tinh ay la cdnh tuong tu 
nhien. 

Khong dung luc thi Thien co khong hien 16. Nhung con 
nguai thi bat chdn. Nguai khong chdn tdm, tuc khong co 
chdn y. Khong co chdn y, tuc khong co chdn tinh. 

Thuang thdy nguai tu dao: He dong thi tu niem khai. 
Niem a tu tuc la tdm bat chdn. He tinh thi due vd niem 
theo nhau. Niem a due tuc la tdm bat chdn. 

Tu due khong diet, phdt ra hodc la vd chdn y, hodc la 
nua chdn nua gid. O cho nua gid nua chdn, chinh la luc 
Trai vd nguai thiea tiep nhau, la y vdy. 

Tinh von khong the che day. Mudn nghiem chdn dao thi 
phdi nghiem chdn tinh truac. Nghiem chdn tinh tuc se biet 
duac tdm la chdn hay chua chdn, vd biet duac y la chdn 
hay chua chdn. Do do dao tu chdn, at phdi lay y lam ddu 
tien. Y co thdnh thuc thi tdm mai thdnh thuc. Tuc la cdi 
tinh do tdm phdt ra cung thdnh thuc. 

Thdnh thuc la chdn vdy. Neu thdnh thuc khong chdn: 
khi thdy no a lai noi, tuc la lai noi khong phdt xudt tie 
trung chinh, nen chdng phdi la lai chdn chinh; khi thdy no 
a hdnh dong, tuc la hdnh dong khong noi theo ban tinh, 22 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA nen chdng phdi la hdnh dong chdn chinh. 

Nguai tu dao thi phdi trie bo cdi tdm a ngodi chdn tdm, 
trie bo cdi y a ngodi chdn y, trie bo cdi tinh a ngodi chdn 
tinh. Khi khai niem ma thot ra lai noi, thi phdi lam khai 
day thien luang vd vat bo phdm tdm. Cha de hai cdi tdm 
(chdn tdm vd phdm tdm) chdng ro rang, cha de y hon tap, 
thi mai la chdn tdm, chdn y, chdn tinh. Khong gid doi mot 
chut ndo, tuc la chdn dao. Chdn dao thi hdnh rong khdp, 
nen goi la Todn Chdn. " 

La To giang cai ly Toan Chan cho Vuong Hieu Liem 
xong thi day cac phep cong phu: luyen ky true ca (sua 
minh, dap nen), an Id lap dinh (dat bep 16, lap danh), thai 
duac (hai thuoc), hodn dan, hoa hdu, trieu thiem (trieu dien 
thiem hong: rut chi them thuy ngan). Vuong Hieu Liem 
lay tho giao. 

La To noi: "Sau khi nguoi thanh dao, mau den Son 
Dong de do bay nguoi. Bay nguoi do la cac chu nhan cua 
bay hoa sen vang ma trudc day ta dua cho nguoi giu." 

La To dan do Hieu Liem xong, ben cung Chung Lao To 
chuyen than, khap mat dat hien kim quang, hot nhien 
chang thay hai ngai dau. 

Vuong Hieu Liem vong len khong trung bai ta. Bai 
xong, ong con ngudc len khong trung, tham tuong dung 
nhan cua hai dai tien. 

Bong thay Vuong Mau va Ngoc Oa chay tdi noi: 
"Chung con vang linn ba di tim ong. Nghi la ong o day. 
Qua nhien la gap duoc o day. Xin moi ong ve nha, keo ba 
trong." 

Vuong Hieu Liem thong tha di. Tren duong ong tham 
nhd loi tien truyen dao. Ve tdi nha, ong khong vao nha 
trong, ma vao ngoi d thu phong. Le Anh Minh dich & chu 23 Ba Chau nghe thay chong ve nha, ben den hoi han, thay 
ong chang noi chang rang, dang ve nhu suy nghi dieu gi 
du lam. Ba lien khuyen chong: "Ong may Ian xem thuong 
than the ma di ra ngoai, khien toi lo lang, chi so hu pham 
hanh, bi lang xom che cuoi. Ong chang nghe loi khuyen, 
nhu the nao mdi la tot?" 

Vuong Hieu Liem dang tham nhd phep huyen cong. 
Khi ba Chau budc vao, ong khong he hay biet. Chot nghe 
doan cuoi loi ba noi "the nao mdi la tot", thi ong buot 
mieng noi theo: "The nao mdi la tot? The nao mdi la 
khong tot?" 

Ba Chau nghe ong noi chang nham ly le, ben thoi, 
khong noi nua, roi budc ra khoi thu phong. 

Vuong Hieu Liem suy gam ky, thay bi quay roi nhu 
vay thi tu lam sao ma thanh cong, lam sao ma ngo dao 
duoc. Neu khong tinh ke de dut tuyet duyen tran, thi suot 
ddi khong giai thoat duoc. 

Cui dau suy nghi mot hoi, ong nghi ra ke: gia bo tning 
gio a khau, thi mdi dut duoc cac moi rang buoc nay. Nghi 
vay roi, khi thay co ai toi gan thi ong lien lam ra dang ve 
ngay dai, mieng keu u d. Ong khong trd vao nha trong vdi 
vo nua, ma cu nam d thu phong hoai. 

Ba Chau thay vay, long bat an, mot ngay may Ian toi 
hoi han, chi thay ong suot ngay noi u d, nghe khong ro, la 
het lac dau hoai. 

Ba chiu khong noi, ben bao Ngoc Oa di mdi may ban 
huu giao du thuong ngay vdi ong toi; de ho d ben ong 
chuyen tro, xem nguyen do the nao. 

May ngudi ban nay la nhung ngudi ma Vuong Hieu 
Liem rat kinh men. Ho vua budc vao thu phong, lien hoi: 
"Anh khoe chua?" 24 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Vuong Hieu Liem lac dau, xua tay, mieng u d, noi 
khong ro loi. May ngudi ban thay ong noi khong thanh loi, 
thi biet la ong benh, ma khong biet benh gi. 

Mot ong Ion tuoi noi: "Toi thay dudng nhu anh Hieu 
Liem bi trung gio a khau, chang biet phai vay khong. 
phia dong cua xom minh co danh y Truong Hai Thanh. 
Nen cho ngudi di mdi thay thuoc toi bat mach xem benh 
thi mdi biet duoc nguyen do." 

Ba Chau dung ngoai cua, nghe thay loi ay, ben sai 
Ngoc Oa di mdi thay thuoc. 

Lat sau, thay thuoc den. May ngudi ban ong Hieu Liem 
cung dung day va tranh qua mot ben, de thay thuoc vao 
ngoi xuong, roi ho ke cho thay thuoc nghe benh trang cua 
ong Hieu Liem. 

Truong Hai Thanh bat mach Vuong Hieu Liem. Mach 
ca hai tay deu tot, chang thay benh chi. Ong ben noi theo 
moi ngudi: "Qua nhien la ong Vuong bi trung gio a khau 
roi. Chi can uong may thang thuoc la khoi benh." 

Noi roi, lien lay but ke toa, bien ra may vi thuoc. 

Qua that: 

Chi vi Hieu Liem von khong benh 
Dau phai luangy nghe chang ranh^ XS) (16) **£*#&£ Chi duyen Vo Cu nguyen vo benh 
Phi thi tien sinh y bat minh. Le Anh Minh dich & chu 25 HOITHUfBA 

Nhan lenh Troi, tinh Son Dong do the 
Veto dia dao, nui Chung Nam an than.' Co bai the rang: 

Lanh nong tinh doi chdn qua thoi 
Tranh danh doqt loi khdp nod noi 
Thu cam de do, nguoi kho do 
Nguyen do thu cam, chdng do nguoi. (lS) 

Noi ve Vuong Hieu Liem von trong nguoi khong benh, 
chang qua la gia do mac benh de dut bo moi rang buoc 
quay nhieu, ngo hau hoc tot huyen cong. 

Thay thuoc Truong Hai Thanh nao biet duoc tham tarn 
cua Vuong Hieu Liem, kham hoai ma chang thay benh, 
ben noi theo y moi nguoi la ong Vuong bi tning gio a 
khau. Roi ke toa may vi thuoc: xuyen khung ba dong tien, 
phong phong nua lang. Ke toa xong, ong noi vai cau xa 
giao voi moi nguoi, uong mot tach tra thorn, sau do lay 
tien thu lao, roi di. 

Thay thuoc di roi, may ban be cua ong Vuong Hieu 
Liem noi: "Anh rang bao trong nha. Bon toi ve day. Horn 
khac lai den tham anh." 

Vuong Hieu Liem gat dau. May nguoi ban ben ra ve. 

Khach ra ve het, ba Chau sai con gai la Thu cung Ngoc (17) € ^ is & t it * 

A 3& it .«*• ll» $&, % Thu Thien chieu San Dong do the 
Nhap dia dao Chung Nam tang than. 

The thai viem luang vo ty ludn 
Tranh danh doqt lai man hong tran 
Chung sinh hao do nhan nan do 
Nguyen do chung sinh bat do nhan. 26 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Oa den tiem thuoc o thon tay, hot thuoc ve sac. Sac thuoc 
xong, co Thu rot ra chen, hai tay bung vao thu phong, 
mieng keu: "Cha oi uong thuoc." 

Nhung co thay ong tron mat nhin, giam chan mot cai 
doa co. Co hoang, voi dat chen thuoc xuong roi chay ra 
khoi phong. Doi co Thu di roi, ong cam chen thuoc do vao 
khe vach. 

Lan ke, ba sai co dem thuoc vao, co khong dam vao. 
Chi co Ngoc Oa thuong ra vao, cham tra rot nude, chang 
ai dam den trudc cua thu phong. He thay ai la ong dam 
nguc giam chan, tron mat, gian du, nen ho deu khong dam 
toi. Ba Chau nghi tinh vo chong den tham, ong cung 
khong muon. 

Tu khi ong gia bo trung gio a khau, moi chuyen trong 
nha ngoai nha deu do mot tay ba Chau lo lieu. Ba cung 
khong ranh toi tham ong thuong xuyen nua. 

Ho hang ban be toi tham ong vai lan, thay ong cu dang 
ve nhu vay, nen khong toi nua. Tu do ai ai cung noi: "Tiec 
cho ong Vuong Hieu Liem, la nguoi tot ma bi benh ngat 
ngheo." 

Nho cau noi do ma ong duoc yen on, thanh tinh, mot 
minh trong thu phong ngo dao tu chan, tu hanh tinh toa, 
trai muoi hai nam thi dai dan thanh tuu. 

Co bai tho rang: 

Vo con thanh ban thanh be 

Doi an com, khdt uong che the thoi 

Xem ra chang khac moi nguoi 

Muoi hai nam an cho doi luyen tu 

Den ngay vien man congphu 

Chon than xudt hien van du mac tinh 

The gian lam ke tu hanh Le Anh Minh dich & chu 27 May ai chdnh qua tuu thanh nhu ong. 

Vuong Hieu Liem tai nha tu hanh dac dao, xuat duoc 
duong than, phan than bien hoa, tu lay dao hieu la Trung 
Duang. Dem no, tai thu phong Vuong Trung Duong ngoi 
tinh toa, mot niem chang sinh, van duyen deu dut, chot 
nghe tren khong trung co tieng goi: "Vuong Trung Duong 
mau len may tiep ngoc chieu." 

Vuong Trung Duong nghe thay lien phong len trdi, gap 
Thai Bach Kim Tinh dung tren dam may, noi: "Vuong 
Trung Duong quy nghe ta doc chieu cua Ngoc De." 

Chieu viet rang: "Ta thay Vuang Trung Duang tu hanh 
gian kho, trdi muai hat nam khong chut sai sot. Nay dao 
qua vien man, ta phong nguai lam Khai Hoa Chan Nhdn, 
mau qua tinh San Dong do nguai dai, sam giup That 
Chan thuang thang. Sau khi nguai thanh cong, ta se gia 
phong cho nguai. Khd tudn lenh." 

Thai Bach Kim Tinh doc ngoc chieu xong, Vuong 
Trung Duong lay ta an Ian nua, roi thi le vdi Tinh Quan. 
Tinh Quan noi: "Chan Nhan mau den Son Dong do the, 
cho so kho nhoc ma phu long Ngoc De. Ngay sau Hoi Yen 
Ban Dao ta se gap lai nhau va dam dao." 

Tinh Quan noi xong, bay tro ve Thien Cung. Vuong 
Trung Duong tro ve thu phong tinh toa. (19) # $, m & i=- M, # 

% %. # A A — * The vi bang lai tit vi ban 
Khdt dm trd thang co xan phan 
Khan lai du nhdn thi nhdt dang 
Thiiy hieu tha tai bd dao bien 
Nhdt thdp nhi nien cong vien man 
Duang than dinh thuang lai xuat Men 
The thuang da thieu tu hanh nhdn 
Thiiy ndng xd dac gia dang can. 28 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Sang sdm ngay no, Ngoc Oa dem nude vao cho ong rua 
mat, day cua thay khong mo, ben chay bao cho ba Chau 
biet. Ba cung hai dua d den trade cua thu phong goi ong. 
Thay cua khong mo, ba nghi rang ong chet roi, ben cho 
cay cua vao thi thay thu phong khong co ngudi. 

Ba Chau hoang so, cho ngudi di tim bon hudng, cung 
khong thay tarn hoi gi. Ba khoc rong len, kinh dong lang 
xom. Ho ben den nha hoi han. Ngoc Oa ke nguyen do cho 
ho nghe. 

Vai ngudi noi: "Viec nay ky quai that. Cua dong chat 
ma ngudi khong thay. Chang le tro noc leo tudng ma di?" 

Noi roi vao xem ky, khong thay gach ngoi bi cay go. Ba 
Chau lai cho ngudi di tim khap neo, cung khong co dau 
vet. 

Trong so khach no co ke am hieu, noi rang: "May 
ngudi khoi di tim nua cho mat cong. Toi thay ong Vuong 
kieu nay chac thanh than tien roi." 

Ho hoi: "Ong thay sao ma noi la ong thanh than tien?" 

Ngudi ay dap: "Ong Vuong ngoi trong thu phong mudi 
hai nam, khong di dong mot budc. Roi ong gia bo trung 
gio a khau de dut tuyet tran gian. Toi thudng thay ong 
Vuong mat sang hong hao, mat co than quang phong ra. 
Chang phai than tien sao lai nhu the?" 

Moi ngudi nghe noi vay thi nua tin nua ngd, dong 
thanh noi: "Vay ong thanh tien, cudi may len trdi roi." 

Ba Chau nghe noi vay cung voi bdt sau kho. Moi ngudi 
tan ra, ai ve nha nay. 

Noi ve Vuong Trung Duong, ngay do trong thu phong 
don tho roi khoi thon Dai Nguy, roi nham hudng Son 
Dong ma di. Di het may ngan dam ma chang thay That 
Chan dau. Ong chi thay hai hang ngudi: Mot hang vi danh, Le Anh Minh dich & chu 29 mot hang vi loi. Ngoai ra chang co ai mo dao de ong do. 

Ong ben tro ve Thiem Tay, den chan nui Chung Nam, 
thay mot nui dat vai tram dam, thanh u xinh dep. Ong nghi 
thoi thi don tho vao noi sau, an than nap ky, doi the gian 
co nguoi tu hanh thi ra ma do ho cung khong tre. 

Nghi xong, ong bat quyet niem chu, don tho, udc di 
chung nua gid thi thay mot cho rat sau, co cai hang de 
dung than. Ong ben vao trong hang, lot cho ngoi, phuc khi 
dieu tuc de bao ton menh. 

Co bai tho rang: 

Trai dat chi gom hai hang nguoi 
Tham danh hoac ham lai ma thoi 
That Chan chua biet phuang nao do 
Hang nui an than danh doi nguoi. ' 

Vuong Trung Duong an than noi hang nui chang biet 
bao ngay, duong nhu gan nua nam. Bong ong nghe mot 
tieng no long troi Id dat, hang nui bi chan dong nut mot 
duong, ben tren co luong kim quang roi xuong. Vuong 
Trung Duong ca kinh, biet su phu toi, voi vang nhay len 
khoi cho nut, qua nhien thay hai vi tien Chung To va La 
To. Vuong Trung Duong quy mop lay, khong dam ngudc 
len. 

La To cuoi noi: "Nguoi khac tu dao thi len thien 
duong, con nguoi tu dao thi xuong dia phu, xem ra cong 
trinh cua nguoi voi ho khac nhau lam. Tren thi trai long 
Troi, dudi thi nghich y thay, nhu the ma la tien hay sao?" (20; 


'itk&ifJL 


^-A 
-z 


- m # 


>a 4fe 
1 ^ 


7f~ aaX.'Pt. 


Hit 
il*l 


ft % # fi m Hita dai can khon chi nhi nhdn 
Nhdt danh nhdt lai chuyen luu ludn 
That chan vi thuc tdng ha do 
Tho noi trap than dai hdu nhdn. 30 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Vuong Trung Duong dap dau ta toi rang: "Thua, de tu 
nao dam lam trai long Troi, nghich y thay. Ky thuc, nay 
Son Dong khong co ai dang do, cho nen de tu tarn an nau 
chon nay, doi tren doi co nguoi tu hanh, thi de tu tai xuat 
ma do cung khong muon." 

La To day: 

"Nguoi tu hanh xu nao ma chang co. Chi tai nguoi 
khong gang sue tim, nen khong thay. Nhu hoi dau nguoi 
dau co long hoc dao. Neu ta va Chung To Su khong may 
Ian den diem hoa cho nguoi thi nguoi chang qua la mot 
Vuong Hieu Liem ma thoi, chu dau co thanh Dai La Kim 
Tien nhu ngay nay. 

Nguoi nay an nhien, chang chiu tinh tan, ma con noi 
thien ha khong nguoi de do, chang phai la sai lam hay 
sao? Neu nguoi dung each ta do nguoi ma dem do nguoi 
khac, thi thien ha sao chang co nguoi de do? 

Xua kia ta say ba Ian o Nhac Duong ma nguoi doi 
chang biet, roi ta phi than qua ho Dong Dinh, cung cho 
rang tren doi chang co ai de do. 

Roi ta tro nguoc len phuong Bac, toi Lieu Duong, thay 
thua tuong nuoc Kim co phong khi dang do, nen ta dich 
than chi diem cho. 

Thua tuong lien bo an tu quan, len nui tu luyen, tu 
thanh dai dao, lay hieu Hai Thiem. Luu Hai Thiem bat 
chudc ta, di ve phuong Nam. Hai Thiem do duoc Truong 
Tu Duong. Tu Duong do duoc Thach Hanh Lam. Hanh 
Lam do duoc Tiet Dao Quang. Dao Quang do duoc Tran 
Tri Hu. Tri Hu do duoc Bach Tu Thanh. Tu Thanh do 
duoc Luu Vinh Nien. Vinh Nien do duoc Banh Hac Lam. 
Bay nguoi nay deu chung qua, goi la Nam That Chan. 

Hoi do ta cung cho la chang co ai de do, nao ngd do 
duoc nhieu nguoi. Le Anh Minh dich & chu 31 Thien ha to Ian, bon bien bao la, dieu ly khong cung, 
chi nhan chang it. Sao lai co cai ly le rang chang co ai de 
do? Nay co Bac That Chan la: Khuu, Luu, Dam, Ma, Hac, 
Vuong, T6n. (21) Ta may Ian dan do, nguoi chang di do. 
Sue nguoi le nao chang bang Luu Hai Thiem sao? Neu 
chang bang, do la vi long nguoi so kho khan ma thoi." 

La To noi xong, Vuong Trung Duong to ngo, so hai 
quy lay ta toi, toat mo hoi dam dia. 

Chung To bao Vuong Trung Duong dung day, dung 
qua mot ben, roi day rang: 

"Chang phai thay doi ba Ian trach nguoi, ma vi ky Hoi 
Ban Dao can ke. Phai do nguoi trong thien ha tu hanh lieu 
dao thanh tien, cung di du Hoi Ban Dao. 

Ban dao nay d nui Con Lon. Mot ngan nam mdi no hoa, 
mot ngan nam moi ket trai, mot ngan nam moi chin. Ca 
thay ba ngan nam moi duoc trai dao hoan toan. Trai dao 
Ion nhu cai dau, hong nhu lua bung, an mot mieng thi 
song ngan nam. 

Tay Vuong Mau khong danh long hudng rieng mot 
minh, ma muon cung huong dao vdi chu Than Thanh Phat 
Tien, cho nen thiet lap hoi yen ten goi la Dai Hoi Quan 
Tien. 

Moi Ian dai hoi thi phai co Than Tien moi tu thanh 
chanh qua, vay dai hoi moi co ve rue ro, chu tham du hoi 
yen chi co nhung vi Than Tien cu, chung to thien ha 
khong con nguoi tu hanh hoc dao nua hay sao. Tay Vuong 
Mau at rat buon. 

Thoi thuong co, ky dai hoi co hon ngan vi vua chung 
dac Chan Tien di du. Thoi trung co, chi co hon vai tram vi (21) Khuu Xii Ca, Luu Xu Huyen, Dam Xii Doan, Ma Ngoc, Hac 
Dai Thong, Vuang Xu Nhat, va Ton Bat Nhi. 32 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA vua chung dac Chan Tien di du. 

Toi thoi nay, so luong Than Tien moi khong nhieu, cho 
nen thay dan do nguoi som do bay vi, de cung di du Hoi 
Ban Dao, cho dai hoi them rue ro, tang uy nghiem. 

Dao tien sap chin, neu nguoi Ian lua de Id co duyen 
nay, thi phai doi ba ngan nam nua moi di du hoi duoc. 
Nhu the khong dang tiec lam sao?" 

Loi Chung To day thau triet ly le, Trung Duong Chan 
Nhan sup xuong lay va noi: "De tu nay nghe loi To Su 
day, nhu vua tinh mong, nguyen Ian nua toi Son Dong hoa 
do, xin To Su chi ro duong di nuoc buoc." 

Chung Ly Lao To noi: "Nguoi toi vung dat dan cu 
dong due, song Ian vdi nguoi tran, hien than thuyet phap, 
tu nhien co nguoi toi tim nguoi. Nguoi nen theo do ma 
khai dudng mo loi cho ho, thi cong Ion se thanh tuu. Lan 
nay gap Hai thi luu, gap Ma thi hung, gap Khuu thi dung." 

Chung To noi xong thi cung La To cudi may di. 

Vuong Trung Duong lai nham huong Son Dong ma di. 
Ngay no, ong toi huyen Ninh Hai, thuoc phu Dang Chau, 
tinh Son Dong. Nhd loi thay day "Gap Hai thi luu", chac 
la chon nay day, Vuong Trung Duong ben luu lai, gia lam 
hanh khat. Ong lay each La To dung de do ong trudc day, 
de do nguoi khac. 

Qua that: 

Lan Ion trong tran dai thai den 
Thai den tu nhien dao qua thanh. {21) 3f %. if & ft j& & Hon tich dong tran dai thai chi 
Thai lai dao qua tu nhien thanh. Le Anh Minh dich & chu 33 HOI THlT TIT 

Noi le vo thuang, ba Ton khuyen ban hien 
Tim cdu Dai Dao, ho Ma kiem thdy sdngP^ 

Co bai the rang: 

Trai cung khong, ddt cung khong 
Kiep nguai ma mit a ben trong 
Nhdt cung khong, nguyet cung khong 
Moc dong Ian toy, ai nen cong 
Ruong cung khong, ddt cung khong 
Doi thay may luat chu nhdn ong 
Vang cung khong, bac cung khong 
Luc chet toy con giu cua khong 
Con cung khong, va cung khong 
Sudi vdng chin neo chdng twang phiing 
Sang chay toy, chieu chay dong 
Dai nguai ban biu giong con ong 
Hut lay tram hoa lam mat ngot 
Dang cay rot cuoc cung hodn khongS 24 ^ (23) i£A 

(24) ^ 
a & 

fttii 

#4l it $ u # m t$ 
•&, ft -&£ 

& Sr % i% $ 
IE., i&-fc£ 

ft f & -f t £)am c/za« khong Ton thi hoi phu chu 
Cdu dai dao Ma Ngoc phong minh su. 

Thien da khong, dia da khong 
Nhdn sinh mieu mieu tai ky trung 
Nhdt da khong, nguyet da khong 
Dong thdng tdy truy vi thiiy cong 
Dien da khong, dia da khong 
Hodn lieu da thieu chu nhdn ong 
Kim da khong, ngdn da khong 
Tit hdu ha tang tai thu trung 
The da khong, tic da khong 34 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Noi ve Vuong Trung Duong den tinh Son Dong, phu 
Dang Chau, huyen Ninh Hai, gia dang lam ke an may, 
thuc te la muon tim nguoi tu hanh. 

Vung tay bac huyen Ninh Hai co nha ho Ma, chu la 
vien ngoai ten Ma Ngoc. Cha me mat som, anh em khong 
co. Ong tu lap gia dinh, vo la Ton Uyen Trinh. Ton Uyen 
Trinh dung mao doan trang, tarn tinh kin dao, diem tinh. 
Ba biet chu, doc sach, nghien cuu chuyen xua nay, khong 
thich nu cong theu thua may va. Tuy la phan nu, nhung co 
khi khai dan ong. 

Noi chung, he Ma vien ngoai khong quyet doan duoc 
viec gi thi deu hoi y ba. Ba noi nua cau, hay mot loi, ong 
lien het nghi ngo. Boi vay ong ba kinh trong nhau nhu 
khach, tinh cam doi nhau nhu thay nhu ban, hiem noi ong 
ba tuoi da trung nien ma khong con khong cai. 

Co bai tho rang: 

Ngdy thdng troi nhanh chdng dai ddu 
Ve dong nuac chay da bao lau 
Chang tin cu thu soi mdu toe (25) 
Xua mat tuoi non, nay bac ddu} 2 ® yr 7 % & _L T^a it 
#. # "S" ?6 A S $t Hodng tuyen 16 thuang bat tuang phiing 
Trieu tdu tdy, mo tdu dong 
Nhdn sinh do nhu thai hoa phong 
Thai ddc bach hoa thanh mat hdu 
Dao ddu tan kho nhdt truang khong. (25) Bai Tuang Tien Tuu cua Ly Bach: Anh thay chang guang sang 
nha cao thuang toe bac. Sang nhu ta xanh, chieu thanh tuyet 
trang. # ^ JL Sj £ m it €- & «, & *» t ** * A, #. 
Qudn bat Men cao duang minh kinh bi bach phdt. Trieu nhu 
thanh ti mo thanh tuyet. 

6) ift i;| Jt Fl; ^f "T % Tan toe quang dm bat khd luu Le Anh Minh dich & chu 35 May cau nay y noi thai gian qua nhanh nhu ten ban, 
thoi thuc nguoi mau gia. Ngay thang qua lai nhu thoi dua, 
xua tuoi tre di mat. 

Vo chong Ma vien ngoai tuoi gan bon muai ma khong 
con cai. Ngay no ong noi voi ba rang: "Hai ta gan tu tuan 
ma khong nguoi noi doi, gia tai to Ion nay chang biet ve 
tayai?" 

Ton Uyen Trinh dap: 

Tarn Hoang tri nuoc lau, Ngu Be lap dai cong (27) 
Nghieu Thuan nhuong ngoi de, Dai Vu mo chin song (28) 
Thanh Thang thich Y Doan, Van Vuong kiem Thai 
C6ng (29) 

Ngu Ba bay muu ke, That Hung khien dong long (30) 
Tan Vuong gom sau nuoc, Han So bong tranh hung (31) ^r ^r X Mj 7 Y- %. fa Nien nien chi Men thuy dong luu 

^fiiiiKfe~ft $?> M Bat tin thi ba thanh ti chieu 

■&- B jft |S 4" £j i% Tick nhat chu nhan Mm bach dau. 

(27) Tarn Hoang gom Phuc Hy, Than Nong, Hoang De. Ngu De 
gom Thai Hao, Viem Be, Hoang De, Thieu Hao, Chuyen Hue. 

<28> Vu: Dai Vu, con ciia ong Con. Ong Con tri thuy that bai, bi vua 
Thuan giet. Con la Vu tri thuy thanh cong. Vua Thuan nhuong 
ngoi, Dai Vu sang lap nha Ha. 

(29) Thanh Thang: sang lap nha Thuong. Y Doan: tuong ciia Thanh 
Thang, nhiep chinh cho au vuong Thai Giap (chau noi Thanh 
Thang), day do Thai Giap thanh nguoi hien due, noi ngoi Thanh 
Thang. Van Vuong: Co Xuong, hieu Tay Ba, sang lap nha Chu. 
Thai Cong: Khuong Thai Cong, Khuong Tu Nha, La Vong. 

(30) Ngu Ba gom Te Tuyen Vuong, Tan Van Cong, Tong Tuong 
Cong, So Trang Vuong, Tan Muc Cong. That Hung: dau thoi 
Chien Quoc, gom bay bay nuoc Han, Nguy, Trieu, Te, Yen, So, 
Tan tranh hung, cuoi cung Tan diet sau nuoc, thong nhat Trung 
Quoc (221 truoc Cong Nguyen). 36 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Ngo Nguy tho nghiep Han, Luu Bi ruoc Ngoa Long (32) 
Dong Tan cung Tay Tan, su nghiep roi bong bong (33) 
Nam Nguy va Bac Nguy, nui song qua mong lung (34) 
Tu Duong Tong den nay, phu quy co lam ong (35) 
Thu hoi nguoi dau do? Rot cuoc chi la khong. (36) (31) Doanh Tan: Tan Doanh Chinh, nam 221 truoc Cong Nguyen 
thon tinh sau nuoc, thong nhat Trung Quoc, xung Tan Thuy 
Hoang De. Han So tranh hiing: sau khi nha Tan (221-206 truoc 
Cong Nguyen) sup do, Luu Bang va Hang Vu (tu xung Tay So 
Ba Vuong) noi len. Luu Bang thang, sang lap nha Han (206 
truoc Cong Nguyen - 220 Cong Nguyen). 

(32) Khi nha Han sup do, Trung Quoc chia ba: Nguy (220-265), 
Thuc (221-263), Ngo (222-280). Ngoa Long (rong nam): Khong 
Minh. (33) Tay Tan (265-316), Dong Tan (317-420). (34) Thoi Nam Bac Trieu. Nam Trieu co cac doi: Tong (420-479), 
Te (479-502), Luong (502-557), Tran (557-589). Bac Trieu co 
cac doi: Bac Nguy (386-534), Dong Nguy (534-550), Bac Te 
(550-577), Tay Nguy (535-557), Bac Chu (557-581). Theo su 
thi khong co doi Nam Nguy. 

(35) Duong (618-907), Tong (960-1279), Kim (1 1 15-1234). 

(36) .= i. •;& * x, jl % A & $ / & # ft # &, & «fc ^ n it / 
#^^ a, &■&&$■%-/ jk^^&ft,, #h# ifgui/&# 

# © #, f t 4 & « / h it # Jb |4, yj_ & £ $ m / fe % 

H ik^,i\ $ tit m I H W A ft &-1 & &-%£. Tarn 
Hoang tri the cuu, Ngu De Men dai cong I Nghieu Thuan tuong 
dp ton, Vu so cuu ha thong I Thanh Thang sinh Y Doan, Van 
Vuong phong Thai Cong I Ngu Ba trien muu luoc, That Hung su 
tarn hung I Doanh Tan thon luc quoc, So Han luong tranh hung 
I Ngo Nguy su Han dinh, Luu Bi thinh Ngoa Long I Dong Tan 
du Tay Tan, su nghiep yeu vo tung I Nam Nguy du Bac Nguy, 
giang son thuoc mong lung I Duong Tong dao u Mm, hua da 
phu quy ong I Thi van nhan ha tai? Tong thi nhat truong khong. Le Anh Minh dich & chu 37 Tu xua den nay, nan vai van nam, vua chua quan tudng 
han may ngan ngudi, rot cuoc chap mat cung la khong. 
Vo chong hai ta, moi viec trudc sau deu pho mac cho hu 
khong vay. Xem nhu trong thien ha chua rung co ta, va 
xem nhu cha me chua rung sinh hai ta." 

Ma Ngoc nghe thay cudi rang: "Ngudi khac tuy khong, 
nhung con con chau. Hai ta cung khong, ma goc re dut 
het." 

Ton Uyen Trinh noi: "Cai khong nay dat tdi khong goc 
re, moi dung la thai khong." 

Co bai tho rang: 

Khong t&i tot cung Id thai khong 
Khong kim khong co tua hong mong 
Neu ai hieu duac ly khong ay 
That den Linh Son gap Dai Hung. (38) 

Ton Uyen Trinh lai noi: 

"Ban ve viec co con va khong con. Co con cung la 
khong, khong con cung la khong. Nghe noi Van Vuong co 
mot tram con, nhu nay co may ngudi mang ho Co cua ong 
ta? (39) Ai la con chau van ddi cua ong ta? Co may ngudi 
quet don mo ma cua ong ta? (3T) Linh San: noi Phat ngu. Dai Hiing: ngu y la Phat To. Dien tho 
Phat Thich Ca la Dai Hung Bmi Dien. Ke tu chien thang chinh 
minh, vugt len luc due that tinh de thanh chanh qua con kho hon 
chien thang muon van tinh binh. Vi the goi Phat la Dai Hung. 

(38) 3E I'J # Bf $1 il 2 Khong dao cue thai vi thai khong 

M; 4" ^ "i" tyX '/& <$- V6 kim vo co tu hong mong 

£r A li<, -ff- iv S M. Nhuac nhdn thuc ddc thai khong ly *5'J d, It ^ t$. Chan dao Linh San do Dai Hiing. (39) Van Vuong ho la Co, ten la Xuong, sang lap nha Chu. 38 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Nghe noi Truong Cong Nghe (40) co chin trai hai gai. 
Quach Tu Nghi (41) bay trai tarn re. Dau Yen Son nam trai 
deu do dat. (42) Luu Nguyen Pho (43) co hai trai deu dau cu 
nhan. May ngudi do nhieu vinh hien, con dan chau dong, 
nhung nay con chau d dau? Gio tham mua sau, mo hoang 
ma lanh, may sau giang day trdi, co dai Ian khap dat. 
Chang phai co con hay khong con rot cuoc cung trd ve 
khong? Nam mo le loi kho noi la cua ngudi khong con noi 
doi. Thanh tri dep nguy nga chac gi la cua bon co con co 
chau? 

Toi nghi: kiep ngudi tren ddi chi vai chuc nam ma nhu 
trong khoanh khac, nhu cue da lua nha sang len roi tat, 
nhu mong ao, nhu bot nude, chang that chang chan. Nha 
ldn ngan can, toi ngu chang qua bay thudc nam. Ruong tot 
van khoanh, ngay an chang qua ba bua com. Biet bao 
nhieu my vi tran hao, vo so ke lua la gam voc, trong nhay 
mat quy vo thudng budc tdi, roi muon su deu het. Vat bo 
bao vinh hoa, khong con hudng phu quy, du co vo so tien 
bac cung khong mua duoc cai song cai chet. Uong cho 
mot kiep lam ngudi." 

Co bai tho rang: 

Nhdn tinh the thai lam mang vuong 
Lam nhdn duang me ay co huang (40) Truong Cong Nghe (578-676) day con nghiem va co phuong 
phap. 

(41) Quach Tu Nghi (697-781) la danh tuong doi Duong. 

(42) Ban chu Han: ngu que lien phuang, nghia la nam canh que deu 
toa huong thorn. Ngay xua thi dau goi la be que, vin canh que. 
Van Xuong De Quan trong coi viec thi cu, dien cua Ngai co ten 
Que Huong {Que Huang noi dien, Van Thi thuang cung. . .). Gia 
dinh ho Dau o Yen Son co nam con trai do dat. 

(43) Luu Nguyen Pho sinh doi duoc hai quy tu. Le Anh Minh dich & chu 39 Nay lai xua qua deu chang o 

Thai gian tron Ian, muon soi guongS 44) 

Ton Uyen Trinh lai noi: "Hai ta o cho khong ma chang 
khong, di tim mot cai that ma cang that, luyen mot Ian 
cong phu khong sinh khong diet, hoc each truong sinh bat 
tu vay." 

Ma Ngoc noi: "Ba noi sai roi. Tu xua toi nay, he co 
sinh thi at co tu, sao co cai ly song lau khong chet? Tu xua 
toi nay, he co khoi dau thi phai co ket thuc, sao co nguoi 
lam viec khong dut?" 

Ton Uyen Trinh noi: "Toi thuong xem sach dao. Sach 
co noi den phep luyen tinh hoa khi, luyen khi hoa than, 
luyen than hoan hu, khien cho chan tinh thuong ton, linh 
quang bat diet. Do chinh la dao truong sinh vay. Neu hoc 
duoc dao nay, thi minh hon nguoi co con gap tram Ian." 

Ma Ngoc noi: "Tuy noi vay, lam sao co the luyen tinh 
hoa khi, luyen khi hoa than, luyen than hoan hu, khien cho 
chan tinh thuong ton, linh quang bat diet duoc?" 

Ton Uyen Trinh noi: "Ong phai cau su phu truyen day, 
thi mdi dat duoc phep mau do." 

Ma Ngoc noi: "Toi bai ba lam thay cho roi, de ba day 
cong phu cho toi." 

Ton Uyen Trinh noi: "Toi la phu nu, chang qua biet so 
so it chu nghia, xem qua vai cuon sach, lam sao hieu thau 
duoc dieu ly nay? Neu ong that long muon hoc dao, thi 
phai cau bai minh su thoi." $k i& %L it A $■ ^ Kinh doanh the co nhdt mang mang 
Thdc nhdn me do thi ban huang 
Co vdng hint lai giai bat tai 
Vo phi ta kinh hon thai quang. 40 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Ma Ngoc noi: "Hoc thay hoi ban la chuyen toi van 
thich, nhung nguoi tu dao phai co can tu, neu khong co 
can tu, thi khong thanh Tien, cung chang thanh Phat. Cho 
nen toi tu xet can tu minh con nong can, khong dam noi 
hai chu tu dao." 

Ton Uyen Trinh noi: 

"Lai ong sai roi. Lam nguoi tren dai, ai cung deu co 
can. Neu khong can sao duac lam nguoi? Nhung can co 
mdi nguoi khac nhau. 

Nguoi can co nong can thi sdu can khong ven toan: 
hoqc mat khong sang, tai khong to, tay chan khuyet tat; 
hoqc ngdy ngo cam diec; hoqc khong vo, khong chong, 
khong con, mo coi; hoqc ngheo hen ha tien. Do la nguoi 
can co nong can vay. 

Con nguoi can co sdu day thi: hoqc quy hien lam thien 
tu, gidu co bon bien; hoqc o ngoi cao trong lam te tuong 
cai qudn muon dan; hoqc lam quan tieng tarn vinh hoa; 
hoqc nhd cua gidu sang sung tuc, vui huong ruong vuon; 
sdu can hoan chinh: tai mat sang to, tarn tinh thien luong, 
khi chat hien hoa. Do la nguoi can co sdu day vay. 

Cai ma doi xem trong la phu quy. Nguoi phu quy so voi 
nguoi tarn thuong, thi can co sdu day hon. Neu ho biet 
lam chuyen giup nguoi loi vat, thi can co con sdu day hon 
nua, muon thanh Tien, thanh Phat, hay thanh Thanh Hien, 
deu co the duoc. 

Do do phai xem can co la cai tuy thoi tang bo, khong 
the xem la mot cai bam sinh co dinh. Neu can co la cai tu 
kiep truoc mang toi, sao lai buon la kiep sau khong mang 
theo duoc? Vi nhu cai nui, cang dap cang Ion, cang dap 
cang cao. 

Cho noi hai ta khong co can co. Neu khong co can co, 
sao huong thu nhd cua ruong vuon Ion nhu the? Cho den Le Anh Minh dich & chu 41 toi ta trong nha, minh goi mot tieng, chung vdng da tram 
tieng. Nhu the ma xem, minh cung la nguai co can ca Ian 
roi vdy. " 

Ma Ngoc la nguai mo dao, chang qua nhat thai me 
muoi. Nay nghe vo phan tich ro rang, nghia ly phan minh, 
ong chat dai ngo, ben dung day cam ta: "Nhd ba chi bao, 
toi mo mang ra lam. Nhung chang biet su phu d dau ma 
caubai?" 

Ton Uyen Trinh noi: "Viec nay khong kho. Toi thuong 
thay mot ong cu tay chong gay true, mang cai cai bau bang 
sat, than khi manh me, anh mat sang rue, sac mat hong 
hao. Ong hanh khat quanh thon ta, hon may nam ma dung 
nhan it doi, chang thay gia yeu. Toi thay ong cu nay at la 
co dao. Doi chung nao ong cu toi, ta tiep don vao nha 
phung duong, roi tu tu lay xin hoc dieu ly." 

Ma Ngoc noi: "Minh co nha cua vuon tuoc rat Ion, phai 
lam viec kinh ngudi gia, thuong ngudi ngheo, chang ke la 
ngudi co dao hay khong co dao. Ruoc ong vo nha, ong an 
chang bao nhieu, mac cung chang bao nhieu. De ngay mai 
toi di hoi xem sao." 

Ton Uyen Trinh noi: "Tu sdm mot ngay, thi giai thoat 
som mot ngay. Viec nay chang nen cham tre." Noi ve Vuong Trung Duong tu khi toi huyen Ninh Hai, 
da cho doi may nam roi. Thoi gian nay ong luyen huyen 
cong toi muc tinh vi, toi cho linh hoat, biet duoc chuyen 
qua khu vi lai, hieu thau viec quy than, co du phep than 
thong, tri hue vien minh, va hieu rang viec do That Chan 
phai khoi dau tu vo chong Ma vien ngoai. That la hop voi 
loi day cua Chung Ly Lao To: "Gap Ma thi hung." 42 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Vi the Vuong Trung Duong loanh quanh qua lai chon 
nay, khong xa gia trang Ma vien ngoai lam. Nhu the may 
nam cung da thay mat Ma vien ngoai vai Ian, biet ong co 
due tinh Ion; cung thay mat Ton Uyen Trinh doi Ian, biet 
ba co tri hue sau. Ong cung muon toi khai thi cho hai 
ngudi mot Ian. Nhung lai nghi: Thay thuoc chang nen tu 
toi go cua ngudi ta; dao phap chang nen truyen day de 
duoi cho ddi. Neu ho khong tdi cau khan, chi tarn hoc hoi, 
thi khong the noi gi. 

Vi Vuong Trung Duong hanh khat d chon nay may 
nam, ai nay deu biet ong, deu xem ong la ong lao co doc 
tu noi xa tdi, khong ai nuong tua, ban cung, xin an chon 
nay. Nao ai biet duoc ong la Than Tien, la Chan Nhan? 
Chi co Ton Uyen Trinh la bac ky nu trong thien ha, la bac 
di nhan nhat tren ddi, von tinh mat nhin ngudi biet ai tot ai 
xau, biet ai pham ai Thanh. Ba biet ong lao co doc tu noi 
xa tdi, khong ai nuong tua, ban cung xin an, chinh la mot 
vi Chan Tien, nen ba noi vdi chong, y muon mdi ong cu 
ve nha phung dudng, de cau dao. Cac vi khac trong That 
Chan cung tu do ma tiep noi. Cho nen ban ve cong phu tu 
hanh cua that chan, thi phai ke Ton Uyen Trinh la thu 
nhat. 

Co bai tho rang: 

Tri hue sinh ra von khac thuong 
Than Tien den xom biet tinh tuang 
Uyen Trinh nhan luc neu khong gidi 
Tongphdi That Chan ha toa huang} 45) ■t * % *■ 4 St 3f Sinh thanh tri hue nguyen phi thuong 
Thuc ddc Than Tien dao thu phuang 
Bat thi Uyen Trinh nhan luc hao 
That Chan tongphdi cham luu phuang. Le Anh Minh dich & chu 43 N6i ve Ma Ngoc, nghe vo noi roi, ben buoc ra dan 
nguoi giu cua: "Neu thay ong cu mang bau sat toi, phai 
gap bao ta biet nhe." 

Nguai give cua lien vang vang da da. 

Ngay no Ma Ngoc dang ngoi o tien sanh, chat thay 
nguai giu cua chay vao bao tin ong cu mang bau sat vua 
toi. Ma Ngoc voi vang buoc ra don tiep. Do cung la dao 
van cua Vuong Trung Duong den. That ung hop voi loi 
Chung Ly Lao To noi truoc day: "Tu nhien co nguoi toi 
tim nguoi." 

Qua that: 

Than Tien cung phai dai thai ca 

Thai van chdng den, dao chdng hdnhS 46 ^ (46) # ill ■& * f Hf #L 

# it * #. it * if Than Tien da yeu dang thai tai 
Thai van bat lai dao bat hdnh. 44 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA HOITHUfNAM 

Ma vien ngoai sieng nuoi duang le thay 
Vuong Trung Duong lo tien giup nguai tu. {A1) 

Co bai tho rang: 

Tien Phat Thanh Hien chi mot tarn 
Diem to tuang dat at me lam 
The gian thdp nen xong nhang khoi 
Ddu thay nu cuai Qudn The AmS 4 ^ 

Bon cau tren y noi muon thanh Tien Phat, Thanh Hien 
deu dung cong phu o cai tarn nay. Tam chinh thi than cung 
chinh, viec lam cung chinh. Tam ta thi than cung ta, viec 
lam cung ta. Cho nen nguoi tu hanh, truoc tien phai lam 
cho tam minh doan chinh, roi sau do lam cho y cua minh 
chan thanh. Neu tam minh khong doan chinh thi y khong 
chan thanh. Y khong chan thanh thi vong niem phat sinh 
tram moi, mai mai mat chan dao. Nguoi xua co tho rang: 

Niem quay vua sinh than di lien 
Than di sau giqc loan tam dien 
Tam dien roi loan than vo chu 
Sau neo ludn hoi thay nhan tien. $) % ?Y % %~ ^r &P M. Ma vien ngoai can phung duang su le 
5-^§Lf% M %i%i$. M Vuong Trung Duang kinh doanh ho dao tai. 

( -fJ* $fr 2l If" X jtt "^ Tien Phat Thanh Hien chi thu tam 

Ha tu ne to du trang cam 
The gian diem chuc thieu huang gid 
Tieu dao tit bi Quan The Am. 

Vong niem nhdt sinh than tuc thien 
Than thien tuc tac loan tam dien 
Tam dien nhdt loan than vo chu * nq f £ m ft #■ * 
£ #),€€- Jfeifr-g- 

(49) £ & - £ # %F it 
# iM. 7T 0, |L >U UJ 
'tt S7 — |L # M; 3L Le Anh Minh dich & chu 45 Lai noi: 

Sdu neo ludn hoi noi het ddu 
Sue sink quy doi luong u sdu 
Khuyen aiy niem dung sai quay 
Mot kiep lam nguai ha de ddu. (50 ^ 

Boi vay noi rang Tien Phat, Thanh Hien cung tu cai 
tarn nay ma thanh. Tam nay khong the khong doan chinh, 
y nay khong the khong chan thanh. Neu khong chinh tam 
va thanh y, du cho dap tuong diem trang, dot nen thap 
nhang cung chang ich gi, trai lai con khien Quan The Am 
mim cuoi. Nguoi doi khong chinh tam thanh y, ma chi lo 
nhang den cung vai de cau phuoc, chu khong biet su 
huyen dieu cua tam nay. Vi the ma Bo Tat cuoi. 

Tro lai chuyen dang noi ve Ma Ngoc. Nghe bao rang 
ong cu mang bau sat vua toi, Ma Ngoc voi vang buoc ra 
don tiep, moi ong vao nha trong. Ong cu theo Ma Ngoc 
vao tien sanh, tu ngoi len ghe, dang ve duong be, ngao 
nghe hoi: "Nguoi goi ta vao, muon noi dieu chi?" 

Ma Ngoc dap: "Con thay cu tuoi da cao, suot ngay hanh 
khat, that kho nhoc. Thoi thi cu o lai nha con, con san long 
nuoi duong cu. Chang hay y cu the nao?" 

Nghe chua het cau, ong cu gian mat bien sac noi: "Ta 
xin an quen roi. Ta khong an thuc an vo danh cua nguoi." 

Ma Ngoc thay ong cu gian doi sac mat, nen khong dam 
hoi nua, ben vao trong hoi Ton Uyen Trinh: "Toi moi ong 
cu mang bau sat ay vao nha. Toi noi muon phung duong (50) re it 4fr ej it T- 9L Luc dao ludn hoi tai muc tien. 

Luc dao ludn hoi thuyet bat hodn 
Stic sinh nga quy nhuac can ban 
Khuyen quan vat kh&i vong tham niem 
Nhdt kiep nhdn than van kiep nan. 46 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA ong, nhung ong noi khong an thuc an vo danh cua toi. Ong 
khong chiu luu lai nha minh. Nen toi toi hoi ba, tinh sao 
day?" 

Ton Uyen Trinh nghe vay, cuoi noi: "Le nao ong chang 
nghe noi: Quan tu cau dao chu khong cau mieng an; tieu 
nhdn cau mieng an chu khong cau dqoP l) Ong vua gap cu 
lien lay chuyen nuoi duong ra ma du do. Doi voi bac quan 
tu, le nao co the lay mieng an mieng uong ma du do cho 
duoc. Do la ong Id lai, khong co tam co. De toi buoc ra 
noi doi lai, ong cu chac se vui long o lai." 

Co bai tho rang: 

Ndophdi thay khong khung a ddu 
Chang qua Ma Ngoc noi lam cau 
Uyen Trinh gioi gian thong quyen bien 
Kheo khien tien ongphdi gat dduP 2) 

Noi ve Ton Uyen Trinh buoc ra tien sanh, thay ong cu, 
lien vai chao: "Cu duoc muon phuoc a." 

Ong cu cuoi dap: "Ta la ke hanh khat, co phuoc gi dau 
ma noi!" 

Ton Uyen Trinh noi: "Cu khong phai lo lang ve nha 
cua, tieu dao tu tai, chang phai la phuoc do sao? Chang uu 
chang sau, thanh tinh vo vi, chang phai la phuoc do sao? 
Tren doi nay, biet bao nha phu quy, biet bao ke danh loi, Cau 35 -f-'z^iil'F'^it: Quan tu mini dao bat mini thuc chep 
trong Ludn Ngu (Ve Linh Cong, 32). Con cau 'J- A#^ ^f t?i.ifi 
Tieu nhdn muu thuc bat muu dao la loi suy dien tu cau noi do, 
nhu mot y doi lap hay tuong phan. 

( ' $■ 7k. ib i- ^ ~B % Phi thi tien sinh bat khdng luu 

?s "o iv ^ % S j§L Chi nhdn ngon ngu vi tuong ddu 

'<$ %. jtb -i- ii. \% -it Uyen Trinh thu khu thong quyen bien 

% "H ^s A ll li %k Quan khieu lao nhdn tu diem ddu. Le Anh Minh dich & chu 47 ma rot cuoc lao tarn kho tu, nhieu uu lam sau, thuong vo 
yeu con, rang buoc khong dut. Tuy tieng la co phudc ma 
thuc la khong hudng duoc, toan la cai danh hao ma thoi." 

Nghe vay ong cu cudi ha ha, noi: "Nguoi da biet tieu 
dao tu tai la phudc, biet thanh tinh vo vi la phudc. Vay sao 
khong hoc tieu dao tu tai? Sao khong hoc thanh tinh vo 
vi?" 

Ton Uyen Trinh dap: "Con chang phai khong muon 
hoc, nhung vi chang duoc phap ay. Muon tieu dao ma 
chang duoc tieu dao, muon thanh tinh ma chang duoc 
thanh tinh." 

Ong cu noi: "Mien la nguoi chiu hoc thi ta khong ngai 
day nguoi." 

Ton Uyen Trinh noi: "Cu da chiu phat tarn day con roi. 
Trong hoa vien phia sau nha con co cai hien don trang, rat 
thanh tinh. Kinh moi cu den d. Chung con se den hoc tap." 

Ong cu gat dau dong y. 

Co bai tho rang: 

Lai not tarn ca suot co kim 
Thdy tien nay gap duac tri dm 
Tri dm nghe duac tri dm noi 
Day do von ciing mot chu tarn. 

Ong cu nghe Ton Uyen Trinh noi vay, long rat vui, lien 
gat dau dong y. Ma Ngoc sai gia nhan quet don sach se 
hien don trang, bay bien giuong man, chan nem, ban ghe, 
roi moi ong cu vao nghi ngoi. Ong con cho dua o ten la k, ± 4- a it & % 
ft &%& — #. -^ Thuyet thoai dau ca co kim thong 
Tien sinh kim nhat ngo tri dm 
Tri dm thuyet du tri dm thinh 
Bi thu nguyen lai nhdt dang tarn. 48 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Tran Oa den lo tra nude va dua com sdm chieu cho cu. 

Ma Ngoc noi vdi Ton Uyen Trinh rang: "Hai ta vdi cu 
tro chuyen nua ngay ma chua biet ten ho ong cu la chi. De 
toi di hoi cu." 

Ton Uyen Trinh noi: "Bac dai an khong can ai cam on, 
bac dai due khong can ai biet ten. Minh lay le tuong ngo, 
can chi ma dinh biet ten cu? Cu goi la ong cu cung duoc 
roi." 

Ma Ngoc khong tin, muon di hoi ten. Ton Uyen Trinh 
ngan can khong duoc, danh de ong di. 

Ma Ngoc den hien don trang d hoa vien, thay ong cu 
dang tinh toa tren trudng ky. Ma Ngoc den trudc mat ong, 
hoi rang: "Xin hoi cu ten ho la chi? Nha d dau? Vi sao toi 
chon nay?" 

Ma Ngoc hoi lien may Ian. Ong cu tron tron mat, cao 
giong dap: "Ta la Vuong Trung Duong, nha d Thiem Tay, 
ngan dam chang ngai gian lao, vi nguoi ma toi day." 

Ma Ngoc nghe noi, kinh ngac noi: "Cu vi con ma toi 
day a?" 

Vuong Trung Duong vo tay cuoi: "Ta chinh vi nguoi 
ma toi day." 

Ma Ngoc noi: "Cu vi con ma toi day. Rot cuoc la tai 
sao?" 

Vuong Trung Duong noi: "Vi cai gia tai to ldn cua 
nguoi ma ta den day." 

Ma Ngoc nghe noi nua cuoi nua gian hoi rang: "Cu vi 
gia tai to ldn cua con ma toi, bo cu muon lay no hay sao?" 

Vuong Trung Duong noi: "Neu khong muon cai gia tai 
to ldn cua nguoi, thi ta chang den day." 

Nghe cau nay, Ma Ngoc gian, sac mat sa sam, voi vang Le Anh Minh dich & chu 49 budc ra ngoai. 

Co bai tha rang: 

Tien ong an noi khien nguai kinh 
Dai thud chua nghe chuyen bat binh 
Tdi sdn cua nguai ddi chiem doat 
Nao de ly dao kho tuang minh. 

Noi ve Ma Ngoc ra khoi hien don trang, tham nghi: Cu 
gia nay that khong biet dieu. Tu dung ma muon chiem 
doat gia tai cua ke khac. Den nhu con nit con chang mo 
mieng noi vay. Nguoi nhu the co dao due hay sao? Ong 
trd ve phong ngoi xuong, lang le chang noi. 

Ton Uyen Trinh thay sac mat ong, biet chac la do ong 
cu noi dieu chi roi, ba ben cuoi noi: "Toi can ong dung di, 
ma ong chang tin, cu nhat dinh di. Rot cuoc ong hoi khong 
hop le, nen bi ong cu noi loi gay xung dot. Ong can co dai 
luong, dung hoc thoi chap nhat cua hang tieu nhan." 

Ma Ngoc nghe vo noi, binh tinh doi chut, roi noi: "Toi 
tuong ong cu la nguoi dao due, ai ngo la ke tham tai san." 

Ton Uyen Trinh hoi: "Sao biet la ke tham tai san?" 

Ma Ngoc ke lai: "Ong cu ten la Vuong Trung Duong. 
Vi gia tai ho Ma ma toi day." 

Ton Uyen Trinh noi: "Cu Vuong muon gia tai minh 
chac la co ly do. Sao ong khong hoi cho ro rang. Thuong 
nghe noi: Ruong dat ngan nam co tarn tram doi chu. Tai 
san la cua chung trong troi dat, chang qua la cho nguoi 
muon tarn ma dung thoi. Nguoi biet dung thi huong duoc (54) % t it m. f #. ty Tien sinh thuyet thoai linh nhan kinh 
The thuong vi van gia su tinh 
Binh bach yeu nhan tai du sdn 
Ky trung dao ly thuc nan minh. 50 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA vai chuc nam. Nguoi khong biet dung thi nhu mua vui dap 
hoa, gio thoi tan may, tai san den tay minh thi tieu tan qua 
tay nguoi. Cho nen noi tai san la cua chung trong troi dat 
vay, luan luu xoay chuyen hoai. Nguoi ngheo thanh giau, 
nguoi giau thanh ngheo. Nao co chu nhan tram doi dau? 
Nao co toi to ngan nam dau?" 

Co bai tho rang: 

Gia san cha khoe Ian day trdn 
Ai dau giu mai, chang tan hoang 
Tien tai von cua chung thien ha 
Ha giu ngan nam duac ven todn. i55) 

Noi ve Ton Uyen Trinh khuyen chong rang: "Cu 
Vuong muon gia tai minh chac la co ly do. Neu ong cu noi 
hop ly, thi minh chang ngai ngung tang ong cu cho roi. 
Huong chi hai ta khong con khong cai. Gia san ve sau biet 
roi vao tay ai?" 

Ba noi chua dut loi, Ma Ngoc cuoi noi: "Ba noi sao de 
dang qua. To tien toi tu Thiem Tay di cu qua Son Dong, 
chiu tram cay ngan dang mdi lap duoc cai gia san nay. Toi 
tuy bat tai, nhung chang dam lay cai gia san mo hoi nude 
mat ma to tien kho cong gay dung dem cho khong nguoi 
khac. Hon nua, vo chong minh mdi song duoc nua ddi. 
Neu cho nguoi ta tai san roi, ve sau minh lay gi song qua 
ngay, roi an mac cai chi? Chang phai la lam Ian viec ldn 
hay sao?" 

Ton Uyen Trinh dap: 

"Uong cho ong la bac nam nhi ma chang co kien thuc. % f I * t ^ 4k k Van qudn gia tai ha tuc khoa 
Thiiy ndng bao thu vmh vo sai 
Tai vi thien ha chi cong vat 
Khoi khd thien nien thu truac tha. Le Anh Minh dich & chu 51 Minh giao gia tai cho ong cu de cau dao truong sinh bat 
tu. Neu co dao truong sinh, ta tu hanh thanh Than Tien, thi 
cai gia tai nay dung lam chi? 

Lai nghe noi: Mot dua con tu thanh Tien thi chin to sieu 
thdngS 56) Vay minh dau co lam loi gi doi voi to tien? Xem 
ra chu Dao nay dang gia hon cai gia san to Ion cua ong 
nhieu lam." 

Co bai tho rang: 

Bac vdng cua cai co hang ha 
Ha sdnh duac bang daophdp a 
Tai san tuy nhieu roi cung het 
Dao mdu mai mai chdng tieu ma. (51) 

Noi ve Ma Ngoc nghe loi ba nhu vay, ben noi rang: 
"Loi ba chang phai khong hay. Neu tu chang thanh Tien 
thi sao? Giong nhu ve cop chang thanh, lai thanh cho." 

Ton Uyen Trinh noi: 

"Lam nguai phai co long ben bi. Nguoi chang co long 
ben bi thi chang the lam thay boi, thay thuoc, (58) noi chi 
den hoc thanh Than Tien? Ai co chi se thanh cong. Ai 
khong co chi se that bai. Van de a cho co long ben bi hay 
khong, co y chi hay khong ma thoi. 

Thuang nghe noi Than Tien von tie nguai phdm tu 
luyen thanh. Chi sa nguai phdm tarn khong chuyen nhdt (56) — jy. ^^ yL^H.^I.fl-. Nhdt tie thanh Tien, cieu to sieu thdng. 

( ' -j£ IJL f% V ^ 'IS. >°T Kim ngdn tai bdo dang hang ha 

^f Tk. it tfl 'fit \% % Bat cap dao cong tri gia da 

M V 0- % $r ff\ ii Tai bdo tuy da chung dung tan 

it ^ % ~& T- iH M Dao cong van co bat tieu ma. 

(58) Ludn Ngie (Tu Lo, 22): A ^7 A'lS-, T^vlft&W. Nhdn nhi vo 
hang, bat khd di tdc vu y. 52 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA thoi. Chi can chuyen tarn chuyen y tu luyen thi ddc dao. 
Xua nay Tien Phdt deu tit nguai phdm ma tu thanh. Co 
phai sinh ra la Than Tien ngay dau? " 

Ma Ngoc nghe loi ba nhu vay, gat dau khen: "Hay 
qua!" 

Horn sau, ong den hien don trang gap Vuong Trung 
Duong, noi rang: "Horn qua cu noi muon lay gia tai cua 
toi. Chang hay cu muon dung tien tai nay de lam gi?" 

Vuong Trung Duong nghiem sac mat noi: "Y ta muon 
chieu mo nhung bac ngo dao tu hanh khap thien ha ve day 
tu hanh, luan dao. Ta lay tien tai cua nguoi de duong tanh 
cho ho va bao ve dao. Giup ho ben ngoai chang bi phien 
luy; ben trong duoc nuoi duong. Khi den thi ho an lac, khi 
o chung thi ho vui ve." 

Vuong Trung Duong noi chan tinh voi Ma Ngoc. Ma 
Ngoc nghe loi ay, trong long moi vui ve, kham phuc. 

Qua that: 

Xd bo ban than theo viec nguai 
Dai thanh sieu phdm mai that Id. 


Ndng to xd ky tdng nhdn su 

Phuang todn sieu phdm dai thanh nhdn. Le Anh Minh dich & chu 53 HOITHUfSAU 

Ton Uyen Trinh khuyen chong bo gia tai 
Ma Van Khoi an tien thong quyen bienS 60) 

Co bai the rang: 

Van phap deu khong, sao lai cdu 
Muan tien tra dao giiip tu lau 
Tarn dem vat ay thong quyen bien 
Ngdy khdc tat nhien se het sduS 6l) 

Noi ve Vuong Trung Duong ban voi Ma Ngoc ve viec 
muon tien ho dao chieu tap nguoi tu hanh. Ma Ngoc moi 
vui ve kham phuc noi rang: "Cu noi vay that la nguoi co 
dao due Ion. Con va Ton Uyen Trinh deu xin lay cu lam 
thay. Chang biet y cu the nao?" 

Vuong Trung Duong noi: "Vo chong nguoi thuc long 
tu dao. Ta khong the khong day. Nhung trade tien nguoi 
phai xa bo tai san, roi ta moi trayen day hai nguoi ve Chi 
Dao JLiii. Mot long mot y thi tranh duoc rang buoc." 

Ma Ngoc noi: "Cu muon dung bao nhieu tien bac thi cu 
lay dung, con khong he co ke thac mac, can chi phai xa bo 
tai san?" 

Vuong Trung Duong noi: "Nguoi khong xa bo, thi no 
van la cua nguoi, ta chang duoc dung tu do tu tien." 

Ma Ngoc noi: "Ruong dat ben ngoai, tien bac trong 1% M M, % A #■ %■ ffl Ton Uyen Trinh khuyen phu xa gia tai 
•!% X. i& ^ It id # S! Ma Van Khoi thu 16 thong quyen bien. 

% & it HE. -H &T $~ Van phap giai khong ha sa cdu 

% H M. i4 ^h iR- "f 1 !" Ta tai ho dao duang chdn tu 

4? 7$f jtb $k ii. $L -it Tarn tuang thu vat thong quyen bien 

% i$- 1& — ft S: Tha nhaty nhien nhdt khdi ddu. 54 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA nha, cung giay to ke uoc con dang het cho cu, vay la xa bo 
roi." 

Vuong Trang Duong noi: "Khe uoc con ten nguoi. Can 
phai moi nguoi truong toe ho ra lam chung, lap to giao 
uoc xa bo tai san, moi co the lam bang cu." 

Ma Ngoc dang vui ve tro nen lo buon, chao ong cu roi 
tro len nha tren, noi voi Ton Uyen Trinh rang: "Theo toi 
thay, viec nay khong on." 

Ton Uyen Trinh hoi: "Sao ma khong on?" 

Ma Ngoc noi: "Nguoi trong ho toi, ba chang biet tarn 
dia cua ho hay sao?" 

Ton Uyen Trinh noi: "Moi nguoi moi tarn, sao biet het 
tarn ho the nao?" 

Ma Ngoc noi: "Nguoi trong ho toi thay vo chong minh 
khong con noi doi, ai nay deu nghi toi chuyen phan chia 
tai san. Chi doi hai ta chet roi, thi gia san ruong dat ve tay 
ho. Lam sao ho chiu cho toi dem xa bo tai san, giao cho 
nguoi khac? Nen toi noi viec nay khong on." 

Ton Uyen Trinh noi: "Viec nay khong kho. Ngay mai 
ong moi may vi co quyen luc trong toe den thuong luong. 
Neu ho chiu theo y ta thi thoi, con nhu ho chang chiu, thi 
ong lam the nay, the nay. . . Chac chan ho se vui ve theo y 
ta. Bao dam voi ong viec nay se thanh cong." 

Ma Ngoc cuoi noi: "Ba that la tai tinh. Viec nay thanh 
cong honnuaroi!" 

Ong noi xong ben bao Ma Hung di moi truong toe, hen 
te tuu trade gid ngo ngay mai. Ma Hung vang ldi di moi 
ngay. Horn sau, truong toe va vai anh em cung lua den, 
phan chia vai ve vao ngoi trong tien sanh, tham tudng co 
tiec rung gi day. Mot vi toi cao trong toe ten Ma Long, la 
Cong Sinh, bay gid hoi Ma Ngoc rang: "Chau moi chung Le Anh Minh dich & chu 55 toi den la co chuyen gi vay?" 

Ma Ngoc dap: "May nam gan day chau thuong benh 
hoan. Ba ngay thi chang duoc hai ngay khoe. Mot nguoi 
thi kho lo toan viec cua tram nguoi. Va chau cung khong 
khoe, nen chang quan duoc viec nha. Nay co mot ong cu 
ho Vuong o Thiem Tay qua day, la nguoi trung hau. Chau 
muon luu giu ong cu o lai day, giao pho lo lieu viec nha, 
de vo chong chau an tarn tinh duong. Ong cu noi vay thi 
tot lam, bao chau moi truong toe den lam to giao uoc xa 
bo gia san. Vi vay chau moi moi cac bac ton truong trong 
ho den thuong luong, va lam to giao uoc dua cho ong cu." 

Ma Ngoc dut lai thi mot nguoi thuoc vai anh, ten Ma 
Minh, gian du dung day, diem mat Ma Ngoc noi: "Chu co 
dien khong? Co ngu khong? An noi lung tung. Co nghiep 
to tong, chi nen giu gin, sao co chuyen dem cho nguoi 
ngoai duoc? Chu bi ai lua gat, nen moi noi nhu vay." 

Ma Ngoc tu biet ly le minh khong hop, lai thay anh kia 
noi gian, nen khong dam noi nua. 

Lai co mot nguoi thuoc vai chu, ten Ma Van Khoi, la 
Tu Tai, va mot nguoi thuoc vai anh, ten Ma Chieu, la Thai 
Hoc Sinh cua Quoc Tu Giam. Hai nguoi la nhan tai xuat 
sac trong toe ho. He trong ho co chuyen Ion nho gi, deu 
theo su sap dat cua hai nguoi nay. Viec duoc hay khong, 
chi do mot loi cua ho. Ma Van Khoi la nguoi quyen bien, 
luc do thay Ma Minh nang loi voi Ma Ngoc, ben noi: 
"Dung trach nua. Vien ngoai cua may nguoi la ke that tha. 
Trach moc vo ich. Cu goi ong cu Vuong ra day cho toi 
hoi, xem co nguyen do gi." 

Noi xong lien bao Ma Hung di moi cu Vuong. Ma 
Hung di chang may choc thi Vuong Trung Duong toi. Cu 
vao tien sanh, chang thi le, con may nguoi kia thi chang 
hoi den cu. Ma Minh vua thay cu Vuong, lien cuoi Ion: 56 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA "Tuong cu Vuong la ai, hoa ra la lao an may co doc o 
vung nay." 

Ma Van Khoi noi voi Vuong Trung Duong rang: "Ong 
xin an chon nay duoc may nam. Chua nghe noi ong co 
nang luc gi. Chang biet vien ngoai nha toi xem trong ong 
co nao ma don ve nha nuoi duong, co an co mac day du. 
Ong phai an phan giu minh, de song qua ngay, them tuoi 
tho. Co sao lua chau toi, bao no xa bo gia san, dang cho 
ong? Ong nay nam sau muoi tuoi, le nao khong hieu 
chuyen. Trong thien ha sao co dao ly ay. Noi ra, khong so 
bi che cuoi hay sao?" 

Ma Van Khoi noi xong, Vuong Trung Duong dap rang: 
"Ta binh thuong khong biet lam gi het. Chang qua vi so 
cai ngheo qua roi, nen noi Ma vien ngoai dem tai san cho 
ta, de ta song thoai mai vai nam nua, sa gi thien ha che 
cuoi." 

Cu noi chua dut loi, Ma Phu va Ma Quy nhay qua, den 
truoc cu, nho nuoc mieng vao mat ong, roi noi: "Lao gia 
nay chang biet the dien gi ca: Nha dau meo mieng ma 
muon doi mao chim phuong, chuot ma muon an thit thien 
nga. Uong cho lao gia song may chuc nam. Ma mieng ma 
khong biet xau ho, khien nguoi ta tuc gian." 

Ma Phu noi voi Ma Quy rang: "Bon minh khoi lam rum 
nua, tong co lao gia ra khoi gia trang nay la xong." 

Noi roi, han nhao toi muon loi ong cu di. Ma Chieu 
budc toi can lai: "Thoi chang can xua duoi ong lao, nen 
nghi tinh lao la nguoi don chiec. Ma vien ngoai giu ong 
lao lai, thi de ong lao tu di. Dung de vien ngoai xa bo san 
nghiep la duoc roi." 

Ma Phu va Ma Quy nghe vay ben dung tay. Ma Ngoc 
ghe mieng ben tai Ma Long, chang biet noi nho dieu chi, 
chi thay Ma Long noi voi moi nguoi rang: "May nguoi Le Anh Minh dich & chu 57 dung lam rum beng nua. Ai ve nha nay di. Ta tu co quyet 
dinh. Ta khong bao han xa bo tai san, thi han nao dam 
lam." 

Ma Long la bac ton truong trong ho Ma, ai dam cai loi. 
Cho nen ai ve nha nay. Ma Ngoc ra am hieu cho ba nguoi 
Ma Long, Ma Van Khoi, Ma Chieu d lai, roi moi qua thu 
phong dai tiec. Ma Long ngoi ben tren. Ma Van Khoi ngoi 
doi dien, Ma Chieu ngoi ben trai Ma Long, Ma Ngoc ngoi 
ben phai Ma Long. Ngoi xong thi co gia nhan don tiec ra, 
mon an ngon khoi can noi. Uong duoc ba tuan ruou, Ma 
Ngoc dung day noi: "Thua ong Ba, chu Hai, va anh Ion co 
mat hom nay. Ma Ngoc toi co tarn su, muon ban bac voi 
ong Ba, chu Hai, va anh Ion day." 

Ma Van Khoi noi: "Chau co viec gi, cu noi ra, chung 
toi se lo lieu." 

Ma Ngoc noi: "Chau le nao dem gia tai nay cho khong 
cu Vuong Trung Duong. Chang qua la muon ong cu tarn 
trong nom gin giu vai nam, de chau duoc roi ranh ma 
thoi." 

Ma Chieu hoi: "Nhd ong cu gin giu thi duoc roi, khong 
he chi, nhung can gi ma phai lap to giao udc xa bo tai 
san?" 

Ma Ngoc dap: "Anh chang biet viec nay la nhat thoi 
quyen bien thoi. Lam vay la muon ong cu that long that y 
gin giu cho em, cho em yen tarn ma ong cu cung khong 
lam bieng." 

Ma Van Khoi noi: "Ly le cua chau, ta chua hieu ro lam. 
Noi tu tu lai cho ta nghe xem nao." 

Ma Ngoc noi: "Kinh thua chu Hai, chau xin noi dau 
duoi the nay: Boi vi chau nhieu benh, vo chau cung 
thuong nhuc dau chong mat, nen kho trong coi moi viec. 
Tu lau chau muon tim mot nguoi that tha trung hau thay 58 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA chau cham nom viec nha. May thay, Troi chieu long 
nguoi, nen chau gap cu Vuong la mot nguoi rat that tha 
trung hau. Chau muon giao pho gia tai cho ong cu lo lieu. 
Nen chau moi noi voi ong cu rang: 'Cu thich quan ly tot 
viec nha nay, thi nen xem gia san nay nhu cua minh, dung 
thay long doi y.' Ong cu khong hieu loi chau, nen noi: 
'Nguoi bao ta xem gia tai nay nhu cua ta, thi sao khong 
dem cho ta luon?' Chau thay ong cu noi loi ngay, nen 
cung theo loi ngay ma noi dua: 'Cho cu thi cho, co sao 
dau. ' R6 rang la loi noi dua, ma ong cu tin la that, lai con 
muon chau moi cac vi ton truong trong ho cung ong cu lap 
to khe uoc xa bo gia tai, dem cho ong cu. Chau nghi ong 
cu la nguoi don chiec, chang ho hang than thich, khong 
ban khong be. Dem gia tai cho ong cu, thi ong cu chang 
mang no di dau. Hon nua, ong cu song chang bao nam 
nua, neu lap to khe uoc thi ong cu vui long sieng nang 
quan ly cong viec, de chau huong nhan duong benh. 
Chung nao ong cu chet roi, thi gia tai tro ve tay chau, co 
ton hai chi? Chau xin chu hai lam chu cho chau, de viec 
nay hoan thanh tot dep." 

Ma Van Khoi noi: "Toe ho dong nguoi, chu cung 
khong lam chu duoc, thoi de hoi ong Ba day, xem the 
nao." 

Ma Van Khoi chua dut loi, Ma Long lac dau: "Ta cung 
khong lam chu duoc. Thu hoi Ma Chieu xem the nao." 

Ma Chieu noi: "Co ton truong trade mat, chau nao dam 
tu ton." 

Ma Ngoc biet noi suong chang xong viec, ben di vao 
ben trong, lay mot thu bao boi dem ra, dat trade mat ho, 
lam ho me lien. 

Co bai tho rang: 

Mot vat cung ben, trdng lam a Le Anh Minh dich & chu 59 Trdn trdn, vuong van, sang ma mo 
Xong xudi tram viec deu nha no 
Thieu no, muon dieu hong bet ra. (62) 

Noi ve Ma Ngoc lay bao boi dua cho ba nguoi, thi ho 
cuoi tit mat, khong noi day dua qua lai. Ma Long noi voi 
Ma Van Khoi rang: "Ma Ngoc noi ro rang roi, chang qua 
la gia bo xa bo tai san dem cho lao gia, de ong ta yen tarn, 
het long lo lieu viec nha ho Ma nay. Chuyen nay cung 
khong co gi dang ngai." 

Ma Van Khoi noi: "Do tuy la quyen bien tarn thoi thoi, 
nhung can phai co moi nguoi hop sue." 

Ma Chieu noi: "Chi can ong Ba va chu Hai chiu lam 
chu thi moi nguoi yen long vang theo." 

Ma Van Khoi noi voi Ma Chieu: "Chu voi ong Ba lam 
chu, khong biet chau lam the nao cho moi nguoi yen long 
vang theo?" 

Ma Chieu ke tai Ma Van Khoi noi may cau, Ma Van 
Khoi vui mung noi: "Dieu ke! Dieu ke! Noi kieu nay thi 
bao sao ma moi nguoi khong phuc." 

Roi dung day noi Ma Ngoc rang: "Chau yen tarn, bao 
dam voi chau chuyen nay thanh cong." 

Qua that: 

Co bac co tien xong viec Ian 

Lo chi khe uac chang thanh cong. '& & M- X. %k. X. §£■ Bach sdm sdm huu ngqnh huu Men 

B fl % $L % M ^F 7? Minh hoeing hoeing huu vien huu phuang 

I'Tftl'f Tft Huu lieu tha bach su kha to 

^ W {-fc % it M: £f- Mac ddc tha van ban vo duyen. 

^T&ifaJ^fM. Huu lieu ngdn luang etai su tuu 

H % #" $} sl^- fa Ha sdu xa uac lap bat thanh. 60 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA HOI THIJT BAY 

Lot tay truang toe, Ma lap xa uac 

Gidng luan huyen cong, Vuong truyen Todn Chdn. {6A) 

Co bai tho rang: 

Bon bon nuac chay cho nhan nha 
Danh lai buoc rang bua luai ta 
Muon truang cheo leo, buong vdeh da 
Mot ta chang vuong chang thanh ma. (66) 

Noi ve Ma Ngoc nghe theo muu ke cua Ton Uyen 
Trinh ma hoi 16 ba nguoi dang co uy quyen trong toe ho 
xong roi. Ma Van Khoi sai Ma Chieu noi voi moi nguoi 
trong toe ho rang: "Viec Ma vien ngoai xa bo tai san chi la 
muu ke thoi." $$ 7$k -&.&]££&- %£ ^3 Hoi toe truang Ma Ngoc lap xa uac 
ik ~£ tfl $ f% \% 4r 9k Luan huyen cong Triing Duang truyen 
Todn Chan. 

(65) Thien su Van Mon (864-949) noi: "Suot ngay noi chuyen, chua 
tung co lai nao bam vao moi voi rang, chua tung noi mot chu. 
Suot ngay mac ao va an com, chua tung cham vao mot hat com, 
chua tung vuong lay mot soi to." (Co Ton Tuc Ngu Luc, quyen 

16: * a il^,fctk%fe$i,fctit%- %■. * a * 

&■ <■£ 15., fc f M % — & ^, 4i ^ — It $&. Chung nhdt 
thuyet su, vi thuang qudi truac than xi, vi tang ctao truac nhdt 
tu. Chung nhdt truac y ngdtphqn, vi tang xuc truac nhdt lap me, 
qudi truac nhdt lu ti.) Y noi thanh nhan cung co sinh hoat 
thuong ngay y nhu nguoi pham, nhung thanh nhan khong chap 
truoc vao viec minh lam. 

i$L 7J<- -3* i^. ^ M it Luu thiiy tan toe mac tha da 

Z, %\ $ H in M H Danh lai khien trien tu vong la 

% i M ye M- ^r ■£: Van truang huyen nham tat thu khu 

— $$. ^f # i] M: M> Nhdt ti bat qudi tu vo ma. Le Anh Minh dich & chu 61 Ho hoi: "Tai sao goi la muu ke?" 

Ma Chieu noi: "Do goi la ke giu cop canh nui." 

Ho hoi: "Ke giu cop canh nui nay co y gi?" 

Ma Chieu dap: "Ma Ngoc muon hudng thanh nhan, nen 
muon giu chan ong gia lam moi giu cua." 

Ho lai hoi: "Lam sao biet duoc ma giu chan ong gia 
lam moi giu cua?" 

Ma Chieu dap: "Ma Ngoc thay ong gia do la nguoi 
trung hau, nen muon giu chan ong ta nho lo lieu gium viec 
nha, nhung so ong ta khong het long, do do gia bo noi xa 
bo tai san cho ong ta. Ong ta tudng that, ben muon lap to 
khe udc xa bo tai san. Ma Ngoc nghi rang khong lap khe 
udc thi ong gia khong tan tuy giu gin. Cho nen Ma Ngoc 
moi chung ta den chung kien viec nay. Do chang phai la 
ke giu cop canh nui hay sao?" 

Ho hoi: "Xa bo gia tai cho ong gia, thi no la cua ong ta 
roi. Ong sao ma khong coi giu duoc?" 

Ma Chieu noi: "Mot phan mot hao cung khong di mat 
thi lam sao noi tai san la cua ong gia duoc?" 

Ho hoi: "Sao biet mot phan mot hao cung khong di 
mat?" 

Ma Chieu dap: "Ong gia la ke don chiec tu phuong xa 
toi, khong ba con than thuoc, hon nua lai cao tuoi, an 
chang bao nhieu, mac chang bao nhieu. Khi ong nham 
mat, den tay khong, ra di van la tay khong. Nguyen gia tai 
nay trd ve chu cu. Lao gia giu khong cong gium gia tai 
cho nguoi khac, chang phai la moi giu cua hay sao?" 

Moi nguoi nghe noi deu cuoi. Ma Chieu lien lay loi du 
ho rang: "Ong gia chet roi gia tai tro ve Ma Ngoc. Ma 
Ngoc thi khong con cai noi doi, lo gi ma gia tai nay khong 
ve tay con em chung ta? Nay thuan con nude ma dua 62 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA thuyen di. Gia bo tinh cam nhu vay, lam man nguyen ong 
gia. Toi thay ong gia cung co tinh co nghia. Chung ta lam 
xong viec nay cho ong ta, ngay sau thieu hut chut dinh thi 
co the muon ong. Cho nen nguoi ta noi: Doi mat luu chut 
tinh, ngay sau de gap nhau." 

Thay Ma Chieu noi vay, ai nay deu vui ve. 

Co bai tho rang: 

Lai noi quy tinh, chang quy da 
Mot cdu cua mieng dutphong ba 
Neu khong vat quy dem lo lot 
Lai noi du hay viec chang qua.^ 

Ma Chieu thay moi nguoi thuan tinh, ben hen ngay mai 
moi nguoi te tuu. 

Horn sau, moi nguoi trong toe ho tu tap du o nha Ma 
Ngoc, thay Ma Long dang tiep Vuong Trung Duong tai 
tien sanh, cuoi noi vui ve, than mat. Ma Khoi bao Ma 
Ngoc lam them thuc an dai tiec moi nguoi trong toe ho. 

Ho den du mat roi, Ma Van Khoi noi: "Thua cac vi Ion 
nho trong toe ho, nay Ma Ngoc dem gia tai giao cho tien 
sinh Vuong Trung Duong, vay co ai khong chiu hay 
khong?" 

Ho deu duoc Ma Chieu dan trade, nen dong thanh noi: 
"Chung toi y theo, khong co y khac." 

Ma Van Khoi bao Ma Ngoc viet to khe udc xa bo tai 
san, de doc cho moi nguoi trong toe nghe. Ma Ngoc viet 
xong dua to giay cho Ma Van Khoi. Ma Van Khoi bao Ma % t # T 4 SL & 
% # € n 7fr$ Ngon ngu nguyen lai bat tai da 
Phien ngon do Mia tucphong ba 
Nhuoc phi thu hoi lieu tu su 
Tong huu hao ngon da thdc ngoa. Le Anh Minh dich & chu 63 Chieu doc rang: 

"Nguoi lap to khe uoc xa bo tai san la Ma Ngoc. Nay 
dem gia vien, dien san, nha cua, tien bac, do vat cua to 
phu de lai, cung gia nhan trong nha, giao cho ong Vuong 
Trung Duong cai quan, tuy y tu do tu tien. Trong toe ho 
Ma, moi nguoi khong duoc trai lai. Ma Ngoc tu nay ve 
sau cung chang duoc hoi tiec doi lai. So mieng noi suong, 
khong co bang chung, nen lap to khe uoc nay de lam 
bang. 

Truong toe: Ma Long, Ma Van Khoi, Ma Van Hien, 
Ma Van Due, Ma Van Ngoc. 

Nguoi lam chung: Ma Chieu, Ma Minh, Ma Giam, Ma 
Tran. 

Nguoi lap to khe uoc xa bo gia tai Ma Ngoc la co that." 

Ma Chieu cam to khe uoc doc xong, lien dua cho Ma 
Ngoc. Ma Ngoc hai tay dang cho cu Vuong Trung Duong. 
Cu Vuong tiep nhan. Ke do khai tiec, ruou thit e he. Moi 
nguoi an uong no say xong thi ai tu ve nha nay. 

Thi nhan doi sau khen Ma Ngoc dung cam quyet tarn 
xa bo san nghiep, nhu vay thanh dao cung nhanh. 

Bai tho viet rang: 

Gia tai bo hit men tu hdnh 
Mot vat khong luu, due ha sanh 
Vong niem ngay nay da s&m diet 
Nam sau at chong dao vien thanh. {6%) 

Noi ve Ma Ngoc, thay moi nguoi trong toe ho ve het, (68) - * r- % m 4 ± 

it a -f %■ £ 4 T Gia tai xa tan mo tu hdnh 
Nhdt vat bat luu due chdm sinh 
Thit nhdt tdo tuang vong niem lieu 
Tha nien co ddc dao tien thanh. 64 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA ben vao nha trong, noi vdi Ton Uyen Trinh rang: "Neu ba 
chang day toi ke do, thi viec nay chang thanh." 

Ton Uyen Trinh cuoi dap: "He su viec cu thuan theo ly 
ma lam, thi sao ma chang thanh." 

Ma Ngoc hoi: "Viec nay thanh cong roi. Con viec hai ta 
cau dao thi cau nhu the nao?" 

Ton Uyen Trinh dap: "Viec cau dao thi nen thu tha. Doi 
thay tinh duong vai ngay, roi hai ta cung den bai su." 

Ma Ngoc lien khen la hay. 

Tarn ngung noi toi chuyen Ma Ngoc va Ton Uyen 
Trinh cau dao. 

Nay noi ve Vuong Trung Duong, mot long chieu tap 
nguoi tu hanh trong thien ha ve noi nay, de tu chan duong 
tinh, nhung ong con ngai moi nguoi xung quanh loi ra 
tieng vao, sinh chuyen thi phi. Cho nen trudc tien ong phai 
thi an bo due, cho nguoi nguoi cam phuc nho on, thi ve 
sau moi dac dung. 

Do do ong lam tu thien rong khap: giup do tien hoac 
gao bat ke thoi gian cho nguoi ngheo kho va nhung ke 
nhu ong gia khong vo hoac goa vo, dan ba khong chong 
hoac goa chong, tre mo coi, va nguoi gia khong con. 

Ho Ma co ai rung thieu, kho khan thi ong giup do it 
nhieu. Trai gai khong lay vo lay chong duoc thi ong giup 
cho lay vo lay chong. Nha ai co nguoi benh tat hay co viec 
tang ma thi ong giup do chu toan. Ai vay muon khong tra 
thi ong cung chang tim doi lai. Dung nhu Ma Chieu noi, 
ong la nguoi nhan nghia vay. 

Do do vung nay trong ngoai deu yen on, tren duoi deu 
an long. Ong chieu tap nhieu nguoi lai noi nay, giang dao, 
luan ban huyen ly, ma chang ai loi ra tieng vao, sinh su 
voi ong. Le Anh Minh dich & chu 65 Su viec dau duoi deu hoan toan, la bdi ong gang sue thi 
an hue cho ngudi. He ai dugc hon ngudi khac, hay dugc 
giau sang, thi chd keo kiet, ma nen ra an hue cho nguai 
vay. Nguai ddi sau doc tdi cho nay, co bai tho rang: 

Long ma rit rong viec dau thanh 
Dam tieu thi phi at phai sinh 
Vuong To neu khong ban bo due 
Nhieu nam do huang dugc yen binhS 69 ^ 

N6i ve Vuong Trung Duong, ben ngoai thi lo lam tu 
thien, ben trong thi lo lap hon mudi cai am co d ben hong 
vudn hoa sau nha, chuan bi cho cho ngudi tu hanh den 
tinh dudng. Moi viec deu on thoa, ong ben don vao d 
trong mot cai am de luyen huyen cong. 

Ngay no, Ma Ngoc va Ton Uyen Trinh cung den am 
cua Vuong Trung Duong, quy xuong xin hoc dao. 

Vuong Trung Duong day: 

"Dao la con duang gidc ngo, khien nguai ta Ha ducmg 
me ma tra ve neo gidc. Nhung viec nay phai tu can tai 
sau, tit nho tai Ian, y theo thu tu ma di, thi mai thanh 
cong. Tuy nhien, nguai hoc dao truac tien phai luyen tinh. 

Tinh von la vat tien thien, phai luyen cho dugc trdn tria 
sang ra thi mai dieu dung. Tinh lien quan vai tinh. Tinh va 
tinh phdt dong, thi nhu rong cop hung du lam can. Neu 
khong luyen tinh va tinh, hang phuc chung, thi sao khu 
dugc thoi hung du lam can cua chung de tra ve hu vo? 

Dao luyen tinh la phai hon nhien thudn hdu, khong biet 


Khan Ian cu tarn su bat thanh 
Nhdn ngon nhdn ngu tuy thai sinh 
Nhuac phi Vuong To ndng thi hue 
Yen ddc lien nien huang thai binh. bb (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA khong hay, khong nguai khong ta. Luyen dugc tinh roi thi 
vao chdnh phdp. 

Dao hang long phuc ho da thuc hanh, lai con phai khoa 
tarn vien va xiengy ma. Sa di goi la tarn vien y ma, vi tarn 
cua ta nhu con vugn chuyen cdnh, y cua ta nhu ngua chqy 
rong. Do do ma phai xieng xich tarn va y, cho tarn khong 
lang xang, cho y khong long bong, de chung tra ve tinh 
dinh. 

Cong phu tinh dinh nay co the doqt dugc may tqo hoa 
trai ddt va dieu ly dm duang. He tinh thi mudn tu lu deu 
het, he dinh thi mot niem chdng sinh. Thudn theo niem lu 
ma lam thi thanh phdm. Ngugc lai niem lu ma lam thi 
thanh Tien. 

Phai khien cho trong tarn khong co chut tap niem, 
khong chut chuang ngai, trong rong hu khong, khong 
chap truac cai gi, mit mit ma ma. Goi la mot sgi ta khong 
mac vao nguai, mot hat bui khong nhiem. 

Do la dai luge ve Dao. Con cho thdm sau huyen bi thi 
khong the noi ra ten va hinh trqng cua no. Chi co the tarn 
linh y hoi ma thoi. Dgi cho hai nguai tien bo roi, thi ta 
mai chi diem cho. " 

Ma Ngoc nhan lanh dao hieu la Dan Duong. Ton Uyen 
Trinh nhan lanh dao hieu la Bat Nhi, ngu y la vinh vien 
khong co hai long. Nhan lanh dao hieu xong, ca hai quy 
lay ta an thay roi tro ve nha tren. 

Ton Bat Nhi noi voi Ma Dan Duong rang: "Trade khi 
bai su hoc dao thi hai ta la vo chong. Nhu nay cung bai su 
roi thi hai ta la dao huu, toi goi ong la su huynh, ong goi 
toi la dao huu. Ngudi hoc dao phai dut tuyet an ai, cho nen 
phai d rieng biet. Toi khong dugc tdi cho rieng cua huynh, 
huynh khong dugc tdi cho rieng cua toi. Co chuyen chi 
can ban bac, thi sai hai dua toi to tdi mdi den tien sanh de Le Anh Minh dich & chu 67 noi chuyen." 

Ma Dan Duong noi: "Cu lam theo y dao huu di. Toi 
khong the khong theo. Dao huu co long chan, toi co y 
thuc. Mot nam hay nua nam khong den phong rieng dao 
huu, cung khong co trd ngai chi." 

Noi xong, Ma Dan Duong sai Ma Hung don mung man 
chieu goi ra cai phong d hien phia trade cho ong d. Tu biet 
Ton Bat Nhi roi, ong lien ra do an nghi. 

Ngudi ddi sau noi rang vo chong ong co dung cam va 
quyet tarn phan each tu luyen, do do thanh dao cung de. 

Co bai tho rang: 

Dao Ian xua nay chang luyen tinh 
Luyen tinh ha dac dao tu hanh 
Nam xua thdy ro ong bd Ma 
Chong va a rieng long chi thanhS 1 ^ 

Noi ve Ma Dan Duong va Ton Bat Nhi phan chia 
phong rieng duoc nua thang roi. Ngay no Ton Bat Nhi sai 
toi to di moi Ma Dan Duong cung vdi minh toi am co cua 
Vuong To de hoc dao. 

Ma Dan Duong lien roi phong rieng, cung Ton Bat Nhi 
den gap Vuong To, hoi: "Horn trade thay day tinh la vat 
tien thien. Xin hoi thay tien thien giong cai gi?" 

Vuong To day: 

"Tien thien la cai khi hon don, khong sac khong thanh, 
khong hay khong biet. Co cho ndo ma lam. Nhu noi giong, 
thi chang phdi tien thien. Cai chu 'giong' nay mat dieu de (70) ^ii«M'* Dai dao nguyen lai bat luyen tinh 
Luyen tinh yen dac dao cong than} 
Tha khan Ma To duang nien su 
Phu the phan phong y toi thanh. 68 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA (chan ly ky dieu). Khong the lam va noi no. Noi tien thien 
co cho giong, tuc la chap tuang. Chap vdo tu&ng thi mat 
ly tien thien. 

Nguai ta noi tien thien a cho nay. Cho nay khong thuoc 
ve tien thien. Nguai ta noi tien thien a cho kia. Cho kia 
cung chang phdi y nghia tien thien. Noi di noi lai, khong 
co mot vat gi. 

Lay chu Nhdt (mot) ma ban ludn, thi dung noi chu Nhdt 
la tien thien. Chu Nhdt von cung khong phdi la tien thien. 
Nguai nay muon biet ly tien thien, ta lay but viet ra cho 
nguai phan bien ro rang. " 

Vuong Trang Duong noi xong, tay cam but muon phan 
bien dieu de. 

Qua that: 

Tinh von tien thien, vat toi linh 
Luyen duac chan tinh, ay tien thien. {ll) a 


at, ' Tinh ban tien thien toi linh vat 
Nang luyen chan tinh tuc tien thien. Le Anh Minh dich & chu 69 HOI THUfTAM 

Noi tien thien, dieu ly chi mot 

Trie ma can, phap mon khong haiP 2) Co bai tho rang: 

Huang ngoai cdu tien lac neo duang 
Tim trang trong nuac, hoa trong guang 
Tien thien dieu ly nguai biet chie 
Chi cot nhdt tarn, chapho truangP ' 

Noi ve Vuong To day Ma Dan Duong va Ton Bat Nhi 
rang: "Tinh von la vat tien thien, tron tria sang ro, tuy co 
danh ma khong co hinh, khong biet khong hay, kho ve kho 
ta, nao co giong vat gi dau. Nay ta vi hai nguoi ma guong 
ve hinh, hai nguoi phai tu hieu." 

Vuong To noi xong ben cam but ve mot vong tron O 
tren ghe son do, roi ve tiep mot vong tron nua ben trong 
co cham mot diem ©. Ve xong thi hoi: "Hai nguoi co hieu 
duoc nghia ly gi khong?" 

Ma Dan Duong va Ton Bat Nhi cung dap: "De tu tarn 
tinh ngu muoi, khong hieu noi nghia ly nay. Xin may chi 
day." 

Vuong To giang: 

"Cdi vong tron dau O la hinh tuang lite hon don, trai 
ddt chua phdn, nhdt nguyet chua tdch. No ten la V6 Cue. 


$L 9l #• S # *» ^ 

X £ — <u it ^ if Ludn tien thien trinh nhdt dieu ly 
Trie ma can bat nhi phap mon. 

Tarn ngoai cdu tien 16 tuu sai 
Thiiy trung nguyet anh hinh trung hoa 
Tien thien dieu ly qudn triphu 
Chi tai nhdt tarn tien khd khoa. 70 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Vo sinh ra Huu. Cho nen a trong cdi vong tron ke ©, ben 
trong co mot diem. Diem do ten la Thai Cue. Diem do sinh 
trai sinh ddt, sinh van vat. 

Tien thien nay do Thai Cue sinh ra. Cdi diem do tuc la 
mot khi, cho nen khi nay goi la mot khi tien thien. 

Tinh phdt ra tu tien thien. Phdt ra truac khi ta co cdi 
xdc than nay, cho tai sau khi ta mat cdi xac than nay. Mot 
diem linh tinh (tinh thieng) nay la cdi goc khong sinh 
khong diet, cho nen ten goi la linh can (goc thieng). Linh 
can nay ai cung co. 

Nguai phdm thi tu toi tarn. Ke tu toi tarn thi tu me. Tu 
lam me muoi ban tinh thi vong niem deu sinh ra. Ta qudi 
theo vong niem ma xdm nhdp ta, lam ta vinh vien mat di 
tien thien, khong nghe duac Dai Dao. 

Bien kho vo bien, chdng biet dau la ba Hai ai! Nguai 
ngo dao chdng may ai, ke tu hdnh it tham thien thuc su 

Tien thien tuy cho ma ta co the nghiem ra. Cha lay tarn 
nguai ma hoi ve tien thien. Neu lay tarn nguai ma hoi ve 
tien thien, thi tien thien von khong the ddc. Neu lay tarn 
dao ma hoi ve tien thien, thi tien thien a ngay truac mat. 

Tarn nguai la cdi tarn dm muoi, tham cdu. Tarn dao la 
cdi tarn thien luang phdt hien. Thien luang phdt hien roi 
thi tien thien khong cdu ma tu co. 

Lai con phai trif benh. Trie benh khong phai la trie benh 
gio lanh ndng nong, ma la trie ede benh tham (tham lam), 
sdn (gidn du), si (ngu si), ai (yeu thuang). Cdc benh nay 
trie roi thi tram benh chdng sinh, co the song lau them tho, 
co the thdnh Tien, thdnh Phdt, thdnh Thanh, thdnh Hien. 
Nay ta dem cong phu truyen cho hai nguai. Hai nguai 
phai co gang thuc hdnh! 

Dao trie benh la phai trie cdi goc cua benh. Tim ra cdi Le Anh Minh dich & chu 71 goc cua no, thi trie benh khong kho. Cdc benh nay han 
phdn niea la tie tham, sdn, si, di ma co. Benh lai con tie tint 
(ruau), sac (sex), tdi (tien bac), khi (tinh khi) ma tai. {14) 
Cho nen nguai tu hdnh truac het phdi trie bo titu, sac, tdi, 
khi; tiec la trie ngoai cam (cam mao tie ben ngodi dua tai). 
Sau do phdi diet tuyet tham, sdn, si, di; tiec la khit noi 
thuang (ton thuang a ben trong). Goc benh tu minh nho 
len, thi benh the tu hit. Ve sau co the tu Dai Dao, co the 
dat truang sinh bat tit. 

Nay noi ve chit tuTu (ruau). Co nguai biet ruau hai Dao, 
the bo ruau, nhung khi thdy ruau thi giong nhu thuyen 
cap ben, lite do phdi lay giai ludt ma giie gin. Co khi nguai 
khdc khuyen minh uong, hodc ep minh uong, ma minh co y 
muon uong, nhu vdy dii minh von chua uong nhung cdi y 
da khai, tuc la co due (ham muon). Do la goc cua benh ve 
tim. Nguai trie goc khi y niem vita khai len thi phdi trie no 
ngay. Nhu the mai nho sqch tan goc cdi benh ve titu. 

Noi ve chu sac (sex). {15) Co nguai biet sac hai Dao, the 
bo sac, nhung khi thdy sac thi niem khai, luc do phdi lay 
giai ludt ma giie gin. Co khi nguai dep tu dang hien, trao 
tinh, ma minh co y muon tu thong, nhu vdy dii minh von 
chua tu thong nhung cdi tinh da khai, thi xem nhu da tu 
thong roi. Do la goc cua benh ve sac. Nguai trie goc khi 
tinh vita khai len thi phdi trie no ngay. Nhu the mod nho 
sach tan goc cdi benh ve sac. 

Co the thdy cdi goc cua benh ve titu sac deu nam giua 
tarn vd y, muon trie khit duac cdi goc nay thi truac tien (74) Trong phan giang dao a sau To Su Vuong Trung Duong giai 
thich khi la tinh khi. 

(75) Chu sac & : gom chu ba EL (go ma) ghep voi chu dao 71 (con 
dao), y noi chut ma hong (nhan sac) cua phu nu la luoi dao ben 
giet nguoi khong may mau. 72 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA phdi chinh ky tarn (lam cho tarn minh dung dan), roi thdnh 
ky y (lam cho y minh thdnh thuc). (76) Nhu vdy cdi goc cua (76) Sach Dai Hoc chep: "Dao cua Dai Hoc la lam sang them cai 
due sang, doi moi dan chung, va dung o chi thien. Biet dung thi 
se dinh, dinh roi se tinh, tinh roi se an, an roi se suy nghi, suy 
nghi roi se dac. Vat co goc ngon, viec co dau cuoi, biet thu tu 
truoc sau thi gan voi dao. Nguoi xua muon lam sang them due 
sang cua mpi nguoi thi truoc phai tri quoc (lam cho nude binh 
yen). Muon tri quoc thi tru'oc phai te gia (chinh don gia dao). 
Muon te gia thi truoc phai tu than (sua minh). Muon tu than thi 
truoc phai chinh tarn (lam cho tarn dung dan). Muon chinh tarn 
thi truoc phai thanh y (lam cho y chi tro nen thanh thuc). Muon 
thanh y thi truoc phai tri tri (biet toi noi toi chon). Tri tri o each 
vat (phan tich suy xet su vat). Vat each thi tri chi. Tri chi thi y 
thanh. Y thanh thi tarn chinh. Tarn chinh thi than tu. Than tu thi 
gia te. Gia te thi quoc tri. Quoc tri thi thien ha binh. Tu thien tu 
cho den dan chung, tat ca deu lay tu than lam goc. Goc loan ma 
ngon tri thi khong he co. Cai day dan ma xem mong manh, cai 
mong manh ma xem day dan thi chua he co. Do goi la biet goc, 
la biet toi noi toi chon." 

k # K it , & W W 4i , £ §L (*r) K , & ± #> S. 4- . & 
St ft ik% & ,& ft ik%l% ,^ ft ikil$, ,$, ft ikit 
# . & % $. £ , tf. % %. j& , %, #f it & , n it it h ■ i? Z. 
'4k W W \k fck T * , k> te % S . ££ fe * S * , it # * 
% . ®L # * % % , k> %■ % % . * %■ % % % , k> i % .w . 

*» 4 # *k ■ *to fc rfij & %> %- . *» S. ^ & -k ik . -k M ^7 
#. .w st . ^ st ft #. 4t fc . 4t if ft & % # . % # ft & 
m te . m te ft ik H T ^ . il *. f- £. %■ & A , 4 A % 
u %■ t $, *• . * *. IL ft X te %■ %■ A . * #f M- # *, ft 
£ #f M- % M- , & Z. t *» , it if ^ *- , jitif *> K & *» . 

Dai Hoc chi dao, tai minh minh due, tai tan dan, tai chi u chi 
thien. Tri chi nhi hau huu dinh, dinh nhi hau ndng tinh, tinh nhi 
hau ndng an, an nhi hau ndng lu, lu nhi hau ndng dac. Vat huu 
ban mat, su huu chung thuy, tri sa tien hau, tac can dao ky. Co Le Anh Minh dich & chu 73 benh ve tuu sac tu diet tuyet. 

Neu cdi goc cua benh ve tuu sac khong diet tuyet, la do 
tarn vd y chua dung dan vqy. Tarn vd y chiea dung dan, 
bong phat ra mot niem, tuy chua uong ruau ma cdi y da 
muon uong; tuy chua tu thong ma cdi tinh da mudn tu 
thong. 

Ban ddu von khong co tu tu&ng ay, nhung vi tu&ng den 
ben ngodi ma lam dong ben trong, giong nhu bong trang 
trong nu&c, nem da vdo nu&c thi nu&c xao dong, vd bong 
trang cung dong theo. Tuy cdi hinh anh nay khong co 
thuc, ma no cung giao dong. Chan Dao khong the ddc vqy. 

Muon cdu cdi phdp trie goc cua benh, thi Nho Giao co 
cdu: Phi le v a t thi, phi le v a t d o ng, Men nhu bat Men, van 
nhu vi van . ( - 77} (Chang dung le thi cha nhin, chdng dung le 
thi cha dong; thdy nhu khong thdy, nghe nhu chua nghe.) 

Phat Giao co cdu: Vong nhdn, vong ng a, vong chiing 
sinh S 1S) (Quen nguai, quen ta, quen chiing sinh.) 

Con Dao Giao co cdu: Th i chi bat Men, thinh chi bat 
vdn . {19) (Nhin ma khong thdy, nghe ma khong nghe.) chi due minh minh due u thien ha gid, tien tri ky quoc. Due tri ky 
quoc gid, tien te ky gia. Due te ky gia gid, tien tu ky than. Due tu 
ky than gid, tien chinh ky tarn. Due chinh ky tarn gid, tien thdnh 
ky y. Due thdnh ky y gid, tien tri ky tri. Tri tri tai each vat. Vat 
each nhi hdu tri chi. Tri chi nhi hduy thdnh. Y thdnh nhi hdu tarn 
chinh. Tarn chinh nhi hdu than tu. Than tu nhi hdu gia te. Gia te 
nhi hdu quoc tri. Quoc tri nhi hdu thien ha binh. Tu thien tie di" 
chi u thu nhdn, nhdt thi giai di" tu than vi ban. Ky ban loan nhi 
mat tri gid phu hy. Ky sa hdu gid bqc, nhi ky so bqc gid hdu, vi 
chi huu da. Thu vi tri ban, thu vi tri chi chi da. 

(77) # & % *, iNt % in, JL *» ^ JL, ffl *» * «. 

(78) 4 A, 4 A, 4 # 4. 74 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Nhung lai nay deu co the diet trie tan goc cua benh ve 
tim sac. 

Ben chu tai (tien bqc) thi kho noi. Co nguai dao duyen 
chua tuu, ma tarn di tu de lam ke ganh dua. Co nguai 
ngheo kho, di tu de nuang cua chua cdu su song. Cdi the 
cua ho khong vqy thi khong duac. Co nguai di tu ma 
khong hieu dao, nen con trau chuot be ngodi, pho truang 
thanh the hdeh dich, khoe qudn do, nhd cua ruong vuan, 
cho den khoe khoang ky nang nay no, bon chen danh lai. 
Co nguai can do dong dem, cdu danh tranh lai, vqy ma 
cdu thdnh Tien thdnh Phat. Hang nguai do ma cung den 
hoc dao, chdng phdi la dang buon cuai hay sao? 

Noi den chu khf (tinh khi), nguai nguai chua binh. 
Cuang khi ai co? Chinh khi ai duang? Chang qua la tinh 
khi nong nay. Co nguai 16 khi sdn giqn a mat. Co nguai 16 
khi tranh thdng a lai noi. Co nguai 16 khi tranh mqnh a su 
viec. Co nguai 16 khi anh hiing asuphdn udt. 

Nhdn biet khi, ma khong nhdn biet ly, nhu vqy muon co 
khi hqo nhien duac sao? Hang nguai do ma cung den hoc 
dao, chdng phdi la dang buon cuai hay sao? " 

Muon cdu cdi phdp trie goc cua benh, thi Nho Giao co 
cdu: Bat nghia nhi p hu thd guy , u nga nhu p hu vdn S S0} 
(Lam dieu bat nghia ma gidu sang, thi cdi gidu sang ay ta 
xem nhu may noi.) 

Lai noi: Tri ky chi, v a t b q o ky khi . (&i) (Giu cdi chi, cha 
bqo cdi khi.) 

Phat Giao co cdu: Bat th u p hiic due, ddc thdnh u 
nhdn S ' (Khong nhdn phiic due [do nguai ta bo thi], ddc m Ludn Ngii (Thuat Nhi, 16). T- k ft % JL it, fc A *» if #. 
(81) Manh Tu (Cong Ton Smi, thirong, 2). # * 4, % %■ % H. 
<82) Kim Cuang Kinh (pham 28). T^ € 7$ It, # A # S. Le Anh Minh dich & chu 75 thdnh a nhdn.) 

Con Dao Gido co cdu: Tat phd I d n tham, tie tdm h a 
khiS 83) (Phd bo keo kiet tham lam, tdm hien tie lam ha khi.) 

Nhieng led nay deu co the diet trie tan goc cua benh ve 
tdi vd khi. 

Bon ddu moi (tint, sac, tdi, khi) noi tren day, mudn trie 
diet goc cua benh, thi ta at phdi lam dung dan cdi tdm vd 
niem cua minh (chinh ky tdm niem). 

Nho Gido cot a chu tinh. Phdt Gido cot a chu giac. Dao 
Gido cot a chu ngo. (84) Neu tinh duac, giac duac, ngo 
duac, thi ta thdu triet moi su viec trong thien ha." 

Vuong To giang cai ly tru goc cua benh xong, Ma Dan 
Duong va Ton Bat Nhi hoi ve tinh toa, each dung nhu the 
nao. 

Vuong To day: 

"Tinh toa phdi quen tinh (tinh toa vong tinh). Dung 
vong niem (chi niem). Phdm tdm chet thi chdn than song 
(tarn tu than hoat). Ngoi nem day. N&i rong day lung 
qudn. Gia Ty ngoi xep bang, ngo ve hu&ng Dong. Ban toy 
nam lai (ac co). Giu than minh ngay ngdn (doan than). 
Hai ham rang go nhau (khau xi). Nuot nu&c mieng (yet 
tan). Luai dua len vom mieng. Tai lang nghe nguac vdo 
trong (phan thinh). Hai mat he ma, cho mi mat cup xuong, 
de anh mat (than quang) chieu xuong vdo cho duai rim 
ftiec dan dienj, cho nen goi la huyen quan. " 

Dang luc cong phu tinh toa, phdi dung vong niem (chi 
vong niem). Neu co mot chut vong niem, thi than se khong 
thudn ducmg, vd cong phu kho thdnh. (83) ,t * $- t, ft *i T $L. 

(84) Ba chu tinh, giac, ngo dong nghia. 76 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Lai con phdi quen tinh (vong tinh). Tinh khong quen thi 
tdm khong an ninh, Dao cung kho thdnh. Ngoi nem day thi 
ngoi duac lau vd than xdc khong met. Nai rong day lung 
qudn cho khi luu thong. 

Gia Ty tinh toa vi gia Ty nhdt duang sinh. Ngoi huang 
phia Dong, vi huang Dong sinh ra khi. Ngoi xep bang 
nhdm thu duang than khi. 

Ban toy nam lai (ac co) la bat an Ty (ddu ngdn cdi bam 
vdo chdn ngdn dp iit roi nam toy lai) de quen hinh (vong 
hinh). 

Giu than minh ngay ngdn (doan than) de cho xuong 
song thdng, giiip khi luu thong khong bi tdc nghen. 

Rang go nhau cho thuc qudn (trung lau) khong bi hao 
khi. 

Mieng la 16 cua khi (khi khieu). Mieng ma thi khi tan, 
cho nen phdi ngdm mieng. 

Nghe nguac vdo trong (phan thinh), vi tai thong vai 16 
cua tinh (tinh khieu), tinh ton a dm thanh, cho nen nghe 
nguac vdo trong de khong nghe dm thanh ben ngodi. 

Hai mat he ma, de khoi sinh toi tdm. Mat la 16 cua than 
(than khieu), mat bi sac tuong lam ton thuang, than tan 
theo sac tuong. Mat ma tron thi than phdt 16, mat nhdm lai 
thi than toi dm, cho nen hai mat he ma vd mi cup xuong la 
vdy. Anh mat tie huyen cung chieu xuong vdo cho duai run 
[tiec dan dienj. Hai mat giong nhu mat trai mat trdng cua 
trai chieu sang ma sinh van vat. 

It lai noi de tu khi, khien cho khi khong ro thodt a 
mieng. Diet tuyet dm thanh de duang tinh, khien cho tinh 
khong ro thodt a tai. 

Khong sac tuong de ngung than, khien cho than khong 
ro thodt a mat. Cho nen fai giu cho tarn bdo (tinh, khi, Le Anh Minh dich & chu 77 than) khong rd thodt thi] goi la bdc vo lau chdn nhdn 
vdy. " 

Vuong To giang Dao xong, lai noi: "Do la cong phu 
tinh toa, moi nhap mon. Hai nguoi phai co gang sieng 
nang thuc hanh, thi tu co hieu nghiem. He ludi bieng, thi 
tu sai duong lac loi." 

Ma Dan Duong va Ton Bat Nhi tham linh hoi y cua 
thay. Vai chao Vuong To xong, hai nguoi ai lui ve tu 
phong nguoi nay, y theo phap ma hanh tri, dan dan co hieu 
nghiem. Hai nguoi cho rang Dao chi co bay nhieu, cho 
nen khong trd lai am co cua Vuong To de cau hoc len muc 
tinh vi; cu mot diem cong phu ay ma hanh tri hon mot 
thang. 

Ngay no Ma Dan Duong dang tinh toa tai tu phong, 
thay Vuong To tdi, ben voi tiep rude vao phong. Vuong 
To ngoi xuong, noi: 

"Dai Dao vo ciing, lay hodi khong can, dung hodi 
khong hit. Mudn qudn thong duoc muon bien hoa thi cho 
chap vao mot ddu moi. Phai thdnh tarn hu&ng tod Dao, 
thuc long sua loi, thi mod huu ich cho than tarn. Neu ta 
khong hu&ng tai Dao thi se khong thdnh Dao. Mot gia mot 
khdc cung khong xa Ha ban the. Lai noi hanh dong nhdt 
nhdt deu phdt tu thdnh thuc, tinh ngo khong me muoi, cdc 
niem niem deu chdn. Cdi chdn nay hu&ng t&i Dao vdy. 

Lam loi khong sua, khong tru, nhu benh & rieng tu, thi 
lay cong tarn (tarn cong chinh) ma khu rieng tu, nhu benh 
& ham muon thi lay ly tarn (tarn ve ly) ma khu ham muon, 
nhu benh & thien lech thi lay trung tarn (tarn trung chinh) 
ma khu thien lech, nhu benh & ngao man thi lay hoa tarn 
(tarn hien hoa) ma khu ngao man. 

He benh & cho nay, thi tri benh & cho nay. Benh kh&i 
len thi tuy theo ma gidc no, tuy theo ma quet no, tuy theo 78 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA ma diet no, tu nhien tarn se trung hoa nhu gio xudn, trong 
sang nhu trang sao, rong thodng nhu ddt tr&i, yen tinh 
nhu nui. Dan dan than khi trdn tre, dm tham van hanh mot 
nam, than khi ludn luu tu the, chdng biet chdng hay, la 
Dai Dao thdnh vdy. " 

Vuong To cung luc phan than hai noi day Ma Dan 
Duong va Ton Bat Nhi. Bay gio Ton Bat Nhi dang mot 
minh tinh toa o tu phong, bong thay Vuong To den, ven 
man budc vo. Ton Bat Nhi ca kinh, hoang mang dung day, 
toan hoi thay. Chi thay Vuong To cuoi, noi: 

"Dao ly tinh vi, dao phap vo bien, mot the qudn thong, 
muon phai ve goc, muon lam luu lodt, thuc hanh tu nhien, 
m&i co cong hieu. 

Nhu nguoi lang le mot minh ngoi cho nay, thuc la vo 
ich. Sao khong biet co dm thi chdng sinh, co ducmg thi 
chdng l&n? ^ 85) 

Nhu nguoi ngoi chet cung cho nay, dm duong khong 
thong nhau, lam sao co thai, lam sao sinh anh nhi? Ta noi 
voi nguoi: neu muon cdi nay chdng Ha cdi do, thi cdi do y 
theo chdng Ha cdi nay. " 

Vuong To moi noi cai nay cai do, Ton Bat Nhi mat do 
bung, mac co chiu khong noi, voi ven man chay ra ngoai. 
Ba chay tdi tien sanh ngoi xuong, ben goi con Thu Huong 
chay tdi tu phong Ma Dan Duong moi ong tdi tien sanh. 
Thu Huong thay ba gian, chang dam cham tre, mau tdi 
phong d hien phia trudc moi ong. 

Bay gio Ma Dan Duong dang ngoi nghe Vuong To day 
Dao, bong thay con Thu Huong hot hoang chay tdi noi: 
"Khong biet ba gian du dieu chi ma ra ngoi d tien sanh, sai (85) Co am bat sinh, co duong bat tru'dng. Co am la am thieu 
duong. Co duong la duong thieu am. Le Anh Minh dich & chu 79 con toi moi ong den do noi chuyen." 

Ma Don Duong nghe noi, lien thua thay rang: "Xin 
thay ngoi thu tha mot chut, cho de tu di mot chut roi tro 
lai." 

Vuong To gat dau: "Nguoi di di." 

Qua that: 

Chang thong ly cai nay cai no 
Nen kh&i long kieu no kieu kia. (86) * fr n in ap in m. 

& & it H «P & *2 Bat tri gid cd nd cd ly 

Co khai gid dang nd dang tarn. 80 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA HOI THUT CHIN 

Vuong Triing Duong phdn than hoa do 
Ton Bat Nhi noi gian trach thay. {%1) Co bai tho rang: 

Ta do chung sinh day bi truyen 
Khong khong cd cd mieng khon tuyen 
Hieu rang dao Ion khong xa lac 
Neu chdng hoc sieng se mat duyen. 

Noi ve Ma Dan Duong nghe con Thu Huong noi rang 
ba dang ngoi tai tien sanh gian ngay, muon moi ong den 
noi chuyen. Ma Dan Duong thua voi thay rang: "Xin thay 
ngoi thu tha mot chut, cho de tu di mot chut roi tro lai." 

Vuong To gat dau: "Nguoi di di." 

Ma Dan Duong roi tu phong, di tdi tien sanh, thay Ton 
Bat Nhi dang gian du, mat do bung. Ong lien cuoi noi: 
"Dao huu gian viec chi? Hay la toi to trong nha pham loi 
gi? Thoi, minh la chu nhan thi nen do luong voi toi to, 
chap chung no lam chi." 

Ton Bat Nhi dap: "Su huynh khong biet do thoi. Toi 
tuong Vuong Trung Duong la nguoi co dao, nao ngo lao 
gia nay khong dang hoang. Lao ta moi vao phong toi noi 
dieu chuong tai, lam toi gian dien len. Cai dao nay toi 
khong hoc nua dau." (87) i t Pi H- 1 it JL 

% t- ~ jfe- te -f tf 

ia. ia. % % a # t. 
AT4 .« it £ ML Vuong Trung Duong phdn than hoa do 
Ton Bat Nhi phdn no thu su. 

Ngo do chung sinh thu chdn truyen 
V6 vo huu huu khdu nan tuyen 
Minh tri dai dao phi dao vien 
Nhdp bat chuyen tdm tien that duyen. Le Anh Minh dich & chu 81 Ma Don Duong cuoi noi: "Thay den phong dao huu hoi 
nao?" 

Ton Bat Nhi noi: "Vua moi den do." 

Ma Dan Duong noi: "Dao huu noi co noi bay khong? 
Tu sang som thay den phong toi giang dao, chua roi mot 
budc, ma toi cung ngoi sat ben thay. Thay van con dang 
ngoi phong toi. Hoi nay con Thu Huong toi moi toi, no 
cung nhin thay ma. Khong tin, dao huu hoi no thi biet." 

Ton Bat Nhi chua kip noi thi con Thu Huong thua: 
"Hoi con den moi ong thi thay thay Vuong dang giang ve 
troi, luan ve dat. Sau khi ong voi con toi day, khong biet 
thay Vuong con ngoi o do hay khong." 

Ton Bat Nhi nghe xong, cui dau lam thinh. 

Ma Dan Duong so thay ngoi lau, nen chang noi voi ba 
nua, roi voi vang tro lai phong minh. 

Ton Bat Nhi buc boi, chi muon gap Ma Dan Duong noi 
chuyen cho ha hoi, nao ngo noi cung nhu khong. Ba buon 
buc tro vao phong rieng. 

Hon mot thang sau, Ma Dan Duong den am co cua 
Vuong To de hoi Dao. Vuong To noi: "Nguoi ngoi xuong 
di. Ta muon noi chuyen voi nguoi." 

Vuong To than rang: 

"Hoi ail Ke tu hdnh tren dai nay, hoac tu a su viec, 
hoac tu a be mat, hoac tu a cdi mieng. Deu la sai lam xa 
lam, chang co may may chut dao nao het. Lai con tu a 16 
tai, a con mat, tu a cdi bao tu. 

Tat cd cdc phdp huu vi deu khong phdi la Dao. Chung 
lam mat cdi the cua Chan Dao, cho nen chung khong the 
goi la Dao duac. Hinh cua chung 16 ra, khong the noi can 
Ion. 

Co ke gdn bang mon, co ke gid va tu luyen, co ke trong 82 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA phii hoa nhung it trdn tinh. Co ke tarn chi thi tha thiet 
nhung sue thi yeu. Bon ho ai cung co benh het: benh a 
xem cdi nay qua nhe, benh & xem cdi kia qua trong, deu 
bai khong lam dung tu nhien. Bed vdy vui a cdi nay ma 
buon a cdi kia. Tien mot tdc ma lui mot truang. Chua co 
cdi hung thu vi dieu cua Dai Dao, ma thuc su la ho khong 
biet. 

Noi chung, vi nhdn tarn khong gidm, dao tarn chua thdu 
triet. Nhdn tarn khong gidm, nen chua thay nhqt tinh phdm 
tuc: con sa qudn do khong long lay, con ngqi mon an thuc 
uong khong ngon, con lo khong noi danh tieng, con sa 
khong co tai hoa, con lo tien bqc cua nd khong du, con sa 
nhd cua ruong vuan khong rong Ian. 

Moi tinh phdm khong nhqt ma con co long cdu phuac. 
Khi thi co y ham yen on, khi thi than van ngheo kho, khi 
thi nghitaixaxi. 

Long trdn day tu due, do goi la nhdn tarn vdy. Khong 
gidm nhdn tarn, khong the thay nhqt the tuc. 

Nguai dai ai cung co Chan Tinh. No la khi cu de tqo 
Tien tdc Phdt, la nen tang de thdnh Tien thdnh Phdt. Vi 
khong coi nhe tinh phdm, nen khong thdu triet dao tarn. 

Dao tarn tuc la cdi tarn khinh huu khinh vo, khinh dep 
khinh xdu, khinh duac khinh mat, khinh che khinh khen, 
khinh song khinh chit. Cdi tarn khinh tat cd, thi moi la dao 
tarn. Lay cdi tarn nay ma tu dao thi dao moi thdnh. Dung 
dao tarn hang maphuc quy thi ma quy tu tieu. 

Nguai tu dao sao chang khu nhdn tarn ma ton dao tarn 
vdy? Tuy nhien ta mong cho moi nguai phdt dao tarn de tu 
thdnh chdnh qua vdy. " 

Tarn ngung noi ve thay tro Vuong To va Ma Dan 
Duong luan dao. Le Anh Minh dich & chu 83 Lai noi ve Ton Bat Nhi, horn ay nghe Ma Dan Duong 
noi vay, ben trd ve phong rieng, lang thinh chang noi, long 
khong phuc. Neu noi la chiem bao, tai sao minh chua ngu 
ma chiem bao? Hon nua, ro rang la Vuong To buoc vao 
phong, loi noi ro mon mot ben 16 tai, tai sao lai noi ong ta 
ngoi ben tu phong cua Ma Dan Duong chua roi nua buoc? 
Chuyen nay khien ba suy doan mai ma khong ro duyen co 
chi. 

Dang suy nghi hoai thi lai thay Vuong To ven man 
buoc vao phong, cuoi noi: "Dai Dao chang phan nam nu, 
lia am duong thi dao chang thanh." 

Ton Bat Nhi de cho Vuong To vao phong ngoi xuong, 
roi ba di ra cua dung, hoi rang: "Tai sao thay khong d am 
co ma tinh toa, den phong khue nay co viec chi?" 

Vuong To day: 

Bai Id Tao Hoa nguai di nguac 
Tinh toa mot minh khi at kho 
Gai no khong chong sinh odn han 
Trai kia chang va dang ba tha 
Nay ta noi ro cho nguoi biet 
Khong the dm nay thieu mot duang 
Phoi hap dm duang la chinh ly 
Hodng Ba rot ruau kheo mai dang 
Nhd toy ndng a, chang nhd dong 
Day do hdo hoa xung luang dang 
Chi bai Hodng Ba mai moi gidi 
Dong phong phoi hop va cung chong 
Hai tarn tuang duang ve giao cam 
Bao thai ket dang a than trong 
Muai thdng congphu on duang du 
Sinh ra em be manh han nguai 84 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Theo ta nguai hay lam nhu the 

Lien tai Thien Cung chdu lay Trai.^ 

Ton Bat Nhi nghe noi vay, khong tra loi. Ba chay ra 
ngoai sap cua lai nhot Vuong To trong phong, quyet tarn 
lay chung co doi chat vdi Ma Dan Duong. Ba chay tdi tu 
phong cua ong thi thay cua khoa, hoi Ma Hung ong dau, 
thi no noi ong dang dam dao vdi Vuong To d am co. Ba 
ben chay tdi am co cua Vuong To. 

Day noi ve Ma Dan Duong dang d am co nghe Vuong 
To giang dao, tdi cho nhan tarn, dao tarn. Bong Vuong To 
cuoi ha ha, noi vdi Ma Dan Duong: "Nguoi di mau len. 
Co nguoi tim nguoi kia!" 

Ma Dan Duong nghe noi tudng nha co khach, ben vai 
chao thay ma di ra. Den tien sanh thi dung dau Ton Bat 
Nhi. Ba lien nam ao ong loi di, noi: "Huynh di xem day 
ne!" 

Ma Dan Duong hoi: "Di xem cai chi?" Nhdn ne boi lieu Tao Hoa 16 / Tinh toa co tu khi chuyen kho /Nu 
tit vo phu vi odn nu / Nam tit vo the thi khodng phu / Nga kim 
minh minh doi ne giang / Nhdt dm nhdt duang bat khd vo /Am 
duang phoi hop thi chinh ly / Hodng Ba khuyen dm thu de ho / 
Tdy gia nu, dong gia lang / Bi thu hoa hdo luang tuang duang / 
Chi nhdn Hodng Ba vi moi chung /Phoi hap phu phu nhdp dong 
phong / Nhi bat tuang duang quy giao cam / Kit thanh thai 
dung tai than bang / Thdp nguyet congphu on duang tiic / San 
cd Anh Nhi ty nhdn cuang / Ne kim y nga gia dang to /Lap dao 
Thien Cung trieu Ngoc Hodng. Le Anh Minh dich & chu 85 Ton Bat Nhi dap: "Huynh dung noi gi net. Cu di roi se 
ro." 

Ong danh di theo ba toi trudc phong rieng cua ba. Ton 
Bat Nhi mo khoa cua noi: "Huynh di vao se biet." 

Ong chang biet duyen co chi, di vao thay mung man 
chieu goi y nguyen, ban ghe nhu cu, chang co ai het. Ong 
hoi: "Dao huu bao toi vo xem cai gi?" 

Ton Bat Nhi dap: "Xem thay cua huynh do." 

Ma Dan Duong noi: "Thay giang dao cho toi d am co 
ma. C5 day co thay nao nua?" 

Ton Bat Nhi khong tin, budc vo gid mung man chieu 
goi, xem gam giudng cung khong thay ai, buot mieng noi: 
"Quailathiet!" 

Ma Dan Duong noi: "Co cai gi ky quai dau. Dao huu 
dao tarn chua thuan, nen chap trudc ma canh thoi." 

Ton Bat Nhi noi: "Huynh noi chuyen gi dau. Toi xua 
nay khong tap niem, mot long hieu tlnh, lam sao co 
chuyen chap trudc ma canh duoc? Thay hai Ian den phong 
rieng cua toi, mat mui so so trudc mat, tieng noi ro rang 
ben tai, toi con nhd. Le nao chap trudc ma canh?" 

Ma Dan Duong hoi: "Thay noi cai gi? Dao huu noi lai 
toi nghe duoc chang?" 

Ton Bat Nhi ke dau duoi hai Ian Vuong To den noi 
nhung ldi gi. Ma Dan Duong cudi ha ha noi: "Dao huu oi! 
Dao huu thong minh mot ddi, ma ho do mot luc. Lan nay 
dao huu me muoi roi." 

Ton Bat Nhi hoi: "Toi me muoi the nao?" 

Ma Dan Duong noi: 

"Nguai hoc dao phdi co hu tdm (tarn trong rong), ha 
khi (dan tinh khi nong nay xuong), va khong ho then hoc 86 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA hoi ke dual, mai la di duac mot bu&c thi tien mot bu&c, 
len cao mot bac thi tien duac mot bac. 

Tich luy soi ta thi duac mot tdc. Tich luy mot tdc thi 
duac mot thuac. Tich luy mot thuac thi duac mot truang. 
Lay muoi thdnh ngdn, lay ngdn thdnh van. Cho huyen dieu 
cua Dao khong the ke so. Cho nen noi Dao huyen dieu vo 
cung. 

Nay dao huu mai co duac mot chut huyen cong, thi cho 
rang Dao dung a do. Moi thdng dao huu co thu trong 
phong nay, tdm nhu tro, ngoi nhu cui kho, chang biet ly 
dm duang, chang hieu may Tao Hoa, cung khong di tim 
thay de linh gido. Dao huu vuong cho phdn biet nam nu, 
roi khai cai y kien phdn chia nguai vai ta. 

Thay thay dao huu giu chit cung cai phdp nay, thi 
khong the lieu dao, nen thay muon chi diem cho dao huu, 
nhung vi ty hiem nam nu, nen duang than cua thay xudt 
hien, phdn than tai hoa do cho dao huu. 

Thay may lan giang cho toi rang: Mot dm mot duang 
goi la Dao. Lia dm duang thi Dao khong thdnh. Cai dm 
duang nay la dm duang cua duang hoa, dm phu, chang 
phdi la cai dm duang tren dai lien quan viec nam lay vo 
nu lay chong dau. Cho nay la dieu ly, tiec thay dao huu 
khong ngo. Cho do la huyen co, tiec thay dao huu khong 
biet. 

Co duang bat truang (duang le hi thi chang lan) nghia 
la: duang thuoc hoa, hoa nhieu thi kho nong, khong the 
thdnh dan. Co dm bat sinh (dm le hi thi chang sinh) nghia 
la: dm thuoc thuy, thuy nhieu thi trdn tre, khong the thdnh 
dan. 

Cai co dm co duang nay vi nhu Thuy Hoa khong cuu 
giup nhau. Noi torn lai, nguai tu dao thi phdi cho Thuy 
Hoa tuang te (Thuy Hoa cuu giup nhau), dm duang quan Le Anh Minh dich & chu 87 thong, thi mai co the ho an dan. 

Thdy noi dao huu di nguac Id Tao Hoa (Tao Hoa Id), y 
noi dao huu khong hieu ly chdn dm, chdn duang. Trai 
thieu thdn, gdi odn hem, cung ngu y co duang bat tru&ng, 
co dm bat sinh ma thdi. Cho nen thdy mudn dao him hieu 
rang nguai hoc dao khong the khong van hdnh dm duang. 
Cdi dm duang nay la dieu dung cua viec hodn dan. 

Hodng Bd tuc la chdn y. Lay chdn y hoi thong dm 
duang, giong nhu ndng bdu ruau mai udng ruau ngon 
vdy. Chdn y thudc Tho, Tho mdu vdng, nen vi no la lao bd 
(vd goi chdn y la Hodng Bd). 

Toy gia nu (ndng ben nhd toy) la Kim. Kim vuang a 
huang toy, nen goi la toy gia. Bong gia lang (chdng ben 
nhd dong) la Mdc. Mdc vuang a huang dong, nen goi la 
dong gia. Hai cdi tuang duang nhau, hai cdi tarn la mot 
can. 

Kim chdng phdi la con cua Moc thi chdng khde. Moc 
chdng phdi la con cua Kim thi chdng sinh. Do la noi cdi ly 
dm duang Tao Hoa, cdi ly ngu hdnh sinh khdc vdy. 

Nguai tu dao phdi layy hoi thong dm duang, giong nhu 
bd mai moi hap hai nhd trai gdi, khien Kim vd Moc gap 
nhau. Hai ben khong ngdn each, giong va chdng hdo hap. 

Dong Phong la Dan Dinh. Nguai tu dao khien cho Kim 
vd Moc tra ve Dan Dinh. Kim la phdeh, Moc la hon. Tu 
hop hon phdeh a mot cho, quyen luyen khong rai. Hon 
khong lia phdeh, phdeh khong lia hon, giong nhu va 
chdng vdy. 

Thdy noi hai tarn tuang duang, tuc la hong tarn lang, 
dien cung tarn lang. 

Giao cam tuc la cho kit dan, y noi hon phdeh dua 
nhau. Tinh khi neu co cam nhau thi ngung ket trong do, (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA nhu co thai. Muai thdng, vi muai la so du. 

On duang la hoa hdu. O day y noi tinh khi ngung ket, 
lay hoa hdu luyen thdnh dan. Cong trinh vien man thi Anh 
Nhi gidng sinh (em be sinh ra). Anh Nhi la cdi than do 
chdn khi hoa thdnh. Cdi than nay tu Ne Hodn Cung xudt 
ra, huang len chdu Kim Khuyet ma thdnh Chdn Nhdn. 
Chang phdi la thdnh Than Tien hay sao? " 

Ma Dan Duong noi xong, Ton Bat Nhi ngo lien. 

Qua that: 

Dieu phdi dm duang chdn y thdng 
Neu mudn tinh tho xet huyen ca 
Bd de sang sach, tarn cam ddu 
Dao a thdy, ma tu a minh. (90) m sl m p# it * * 

£ * fr A # * -fr Dieu phdi dm duang thdng chdn y 
Nhuac yeu tinh thd thdm huyen ky 
Bd de minh tinh tdm chuang tich 
Dao tqi suphd tu tai ky. Le Anh Minh dich & chu 89 HOI THUT MlTGFl 

Gidng tarn thua, dien thuyet ly Todn Chdn 
Huy nhan sac, cam lam nguai xdu x/. (91) Co bai tho rang: 

Da duoc chdn truyen, dao khd tu 
Tarn thua dieuphdp tai nguai cdu 
Uyen Trinh ngdy ay huy nhan sac 
Doi duac him than ben van thuP 1] 

Noi ve Ton Bat Nhi nghe Ma Dan Duong noi, nhu co 
gay danh vao dau, nhu pha toac ludi me, hoat nhien dai 
ngo, nhu dang mong mi chot tinh day. Ba than: "Neu su 
huynh chang noi, toi da lam viec Ion roi. Binh thuong toi 
sang lang hon su huynh, ma nay hoc dao sao toi lai thua 
kem su huynh?" 

Ma Dan Duong noi: "Khong phai dao huu thua kem toi, 
ma vi dao huu khong den hoc thay. Cho nen noi thong 
minh qua thi bi cai thong minh lam cho lam. Nhieu ke qua 
thong minh tu hai than. Viec doi chi co hoc moi biet, sinh 
ra ma biet ngay chac chi co vai nguoi." 

Ton Bat Nhi cam on rang: "Toi tu nay se vang lai thay 
day, lay hu tarn ma linh giao." 

Ma Dan Duong vui lam, tro ve tu phong tinh duong. 

May ngay sau, Ma Dan Duong muon den nha nguoi ( iS-j.^.^i^^-^-S Gidng tarn thua, dien thuyet Todn Chan ly 
^M ® %■ "H" ^ 34, IS A Ton dien dung, cam tdc xu lau nhan. 

<92) St \\ jfL i^- z$. "5f fif- Ky ddc chdn truyen dao khd tu 

JL %. ■i')' *&& i? i$* Tarn thua dieuphdp nhiem qudn cdu 
''M ^ H" ¥£_ %■ t& Uyen Trinh duang nhdt huy dung dien 
$1 % -sk % % ~£" $t Hoan ddc kim than van co thu. 90 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA cau de chuc tho. 6ng sam sua le vat mung tho, roi xin 
phep thay. 6ng con moi ba di cung, nhung ba vien co 
benh de khoi di. Ong sai gia nhan dem le vat di trade, con 
ong cuoi lua den di sau, hudng thang toi nha nguoi cau. 

Noi ve Ton Bat Nhi o nha, nho loi Ma Dan Duong noi 
la do ba khong chiu linh giao thay, nen khong hieu duoc 
cho huyen dieu cua Dao. Ba ghi nho loi ay. 

Nhan luc Ma Dan Duong di vang, toi to vui choi phia 
trade, ba lien toi am co cua thay, thay thay ngoi xep bang 
tinh toa. Ba lien quy trade mat thay, thua rang: "De tu la 
Ton Bat Nhi tarn tinh ngu muoi, khong hieu duoc ly sau. 
Hai Ian lam loi vdi thay. Horn qua nho su huynh khai thi 
cho, nen de tu moi biet loi horn trade thay noi la giang ve 
ly Dao. De tu rat hoi nan, kinh xin thay tha toi, va xin thay 
chi day them Ian nua." Noi xong, ba dap dau lay lia lia. 

Vuong Trang Duong day: "Nguoi hay dung day. Ta 
noi nguoi nghe. Dao co tarn thifa (ba bac), nguoi tu phai 
luong sue ma thuc hanh. Nay ta giang nguoi nghe, xem 
nguoi co the hoc duoc bac nao." 

Ton Bat Nhi dung day, dung nep mot ben, kinh can 
nghe giang. Vuong Trang Duong giang: 

"Nguai hoc dao phai chang ke sinh tu Vdy moi la 
nguai bat tu. Bac thuong thua la dao hu vo. Mot sai ta 
khong mac vao nguai, mot hat bui khong nhiem vao than, 
nhu trang sang to tren bdu trai khong, muon dam khong 
dng may giang. Mot diem linh can co the doat lay su tao 
hoa cua trai ddt, co the tham du vao chinh ly cua dm 
duang. Lay phdp luyen no, co the khien Huu tro ve Vo, co 
the khien Vo tai sinh lai Huu. Co the cung tho vai trai ddt, 
cung tu vai nhdt nguyet, do la dao cua bac Thien Tien 
thuong phdm. 

Bac trung thua thi kinh thdnh trai giai, vai lay Thanh Le Anh Minh dich & chu 91 Tien, niem thdnh hieu cua Thien Ton, tung kinh cua Due 
Thai Thuong, mot niem thudn chdn, mudn lo lang deu dirt, 
duac ghi ten tren so trai, van link xet ro, link quang bat 
diet. Mot diem chdn tinh thdng t&i hu vo, dung vdo hang 
Liet Tien. Do la dqo cua bdc trung thua. 

Bdc ha thua tich luy cong due, thi hdnh rong khdp ede 
phuang tien, cuu giup nguai vd lam lai cho vat, lam nhieu 
viec tot, thuong kiem diem loi lam, chdn tinh tu co the bat 
muoi, linh quang sang ra, hodc an hodc hien, chdng khdc 
gi tien. Do la dqo cua bdc ha thua. Nguai hay tu luang 
sue, xem hoc duac thua ndo, ta se truyen day chdn quyet." 

Ton Bat Nhi dap: "Be tu muon hoc dao cua bac Thien 
Tien thuong thua." 

Vuong Trung Duong cuoi noi: "Tarn nguoi rat Ion, so 
chi khong ben." 

Ton Bat Nhi dap: "Tarn khong Ion, ma chi thi rat ben. 
Than nay co the diet, ma chi thi khong the bi ai doat 
duoc." 

Vuong Trung Duong noi: "Nguoi tu dao phai duoc cai 
linh khi cua nui non song nude, do do phai chon dat lanh. 
Nay d huyen Lac Duong phia dong, linh khi dang thinh, 
xuat hien mot vi chan nhan. Neu tdi do tu luyen, tu duoc 
muoi hai nam thi thanh dao. Nguoi di duoc chang?" 

Ton Bat Nhi dap: "De tu nguyen di." 

Vuong Trung Duong ngam Ton Bat Nhi mot cai, roi lac 
dau: "Di khong duoc! Di khong duoc!" 

Ton Bat Nhi noi; "De tu bo chet quen song, lam sao ma 
di khong duoc?" 

Vuong Trung Duong noi: "Tu day den Lac Duong xa 
hon ngan dam, tren duong co khong it ke phong luu phong 
dang, dua lieu mang cung nhieu. Neu chung nhin thay 92 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA nguoi mat xinh dep nhu hoa nhu ngoc, le nao chung chang 
dong long. Viec nho thi buong loi treu gheo, viec Ion thi 
lam 6 nhuc than nguoi. Nguoi ban tinh trinh liet, le nao 
cam chiu 6 ue, tat lieu chet de giu ven danh tiet. Von 
muon cau truong sinh bat tu, ma tro lai tu lam mat mang. 
Do do ta noi nguoi khong di duoc." 

Ton Bat Nhi nghe xong, tram ngam mot lat, roi khong 
chao thay, ba roi am co, di thang xuong nha bep. Bao moi 
nguoi di ra ngoai het roi, ba lay chao bac len bep, do dau 
an vao. Doi dau soi, ba cam chen nuoc lanh tren tay, nham 
hai mat lai, tarn can cung ran. Ba dua mat huong vao roi 
do chen nuoc vo chao. Dau dang soi gap nuoc lanh phung 
len, ban nhung giot dau soi lam mat ba phong het. Ton Bat 
Nhi chiu dung dau don, di tdi am co, hoi thay: "De tu mat 
mui the nay, co di duoc khong?" 

Vuong Trung Duong cuoi: "Hay qua! Hay qua! Doi 
may ai co chi Ion the nay. That chang uong cong ta tdi 
Son Dong Ian nay." 

Vuong Trung Duong noi xong, lien truyen day cho Ton 
Bat Nhi ve dieu ly am duong, huyen co Tao Hoa, cong 
phu luyen am thanh duong, cong phu sieu pham nhap 
thanh. 

Truyen dao xong, Vuong Trung Duong noi: "Dai Dao 
an d cho khong hay khong biet. Cai cong phu khong hay 
khong biet nay phai cho them vai phan khung dien, thi 
moi che mat duoc nguoi doi, khien ho khong biet nguoi 
co cong phu, khong biet nguoi tu hanh. Doi den ngay cong 
phu thanh tuu, thi moi co the hien than thuyet phap. Nguoi 
doi cho may cho phong tren mat lanh roi, thi mau den Lac 
Duong. Cung chang can tdi day chao tarn biet ta. Doi tdi 
ngay nguoi cong vien qua man, se gap lai ta d Hoi Yen 
Ban Dao." Le Anh Minh dich & chu 93 Vuong Trung Duong noi xong, nham mat lam thinh. 
Ton Bat Nhi lay thay may lay, roi roi am co. Toi to thay 
ba nhu vay, giat minh kinh hai, ben chay toi hoi nan 
nguyen do. 

Ba noi: "Ta muon chien banh cho thay an. So tui bay 
khong sach se, nen ta bao bay ra ngoai, cho ta lam banh. 
Rui thay nude lanh do vao dau dang soi, than minh thi 
khong sao, con guong mat thi phong the nay. Day la cai 
nan cua ta, cung khong nghiem trong lam. Tui bay dung 
co kinh hoang. Tui bay ai lam viec nay di. Dung lo cho 
ta." 

Noi xong, ba ve phong rieng, dong kin cua lai. Ba tham 
nhd cong phu thay vua truyen day, thuc hanh khau quyet 
va lai huyen dieu. 

Hai ngay sau, Ma Dan Duong tro ve nha. 6ng vua den 
cua, gia nhan cap bao ve vu ba bi phong. Ma Dan Duong 
nghe xong, than tho hoai. 6ng voi ghe qua am co van an 
thay, roi chay toi phong ba Ton Bat Nhi, chi thay guong 
mat day cho phong, cac mun phong vo ra, nude vang chay 
xuong. Guong mat xinh dep nhu hoa nhu ngoc nay bien 
thanh mat quy. Ong thay vay, lien than tho hoai, roi noi: 
"Dao huu oi. Sao ba khong can than, bi phong dau nhu 
vay, thiet kho cho ba qua." 

Ong vua noi xong, Ton Bat Nhi tron tron hai mat nhin 
ong, cuoi ha ha hoai, roi xong toi, mot tay nam loi ong, 
noi: "May la dong nhi cua ba Tay Vuong Mau ha? Ba bieu 
may toi moi tao di du Hoi Ban Dao. Bua nay tao voi may 
di toi Thien Cung. Di mau! Di mau!" 

Noi xong, ba nhay len ban, tay nam cai rem cua, bo 
dang nhu muon bay len tren troi. Bong ba te xuong, guc 
tren nen nha, ren ri khong thoi. Ma Dan Duong voi budc 
toi do ba dung day. Ba vua cuoi vua khoc. Ong thay canh 94 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA tuong ay, long rat thuong xot, voi chay den am co bao cho 
thay hay: "Dao huu Ton Bat Nhi muon thanh Than Tien 
ma bay gio khung dien roi, thay oi. Sao lai nhu the?" 

Vuong Trung Duong noi: "Khong khung khong dien, ai 
thanh Than Tien?" 

Ma Dan Duong muon hoi nua, nhung thay thay da 
nham mat nhap tinh, nen khong hoi nua, ben tro ve tien 
sanh, buon buc khong yen. 

Noi ve Ton Bat Nhi dung loi khung dien duoi Ma Dan 
Duong di ra roi, ba duoc yen tinh, thuc hanh cong phu. Ba 
luyen toi muc tinh the vien minh, huyen dieu khon ta, tarn 
sang lang, moi biet Dao co nhieu cho hay, long ba rat vui 
ve. Lay guong soi mat, tu thay minh cung phat kinh. Cac 
seo cho hong cho den. Hon mot thang, ba chua chai dau 
trang diem, toe roi bu xu, trong nhu quy da xoa. Ton Bat 
Nhi soi guong thay hinh dung minh nhu vay, long rat vui, 
tham nghi co the den Lac Duong duoc roi. 

Ton Bat Nhi xe rach quan ao, lay lo chao boi len mat. 
Roi ba chay ra khoi tien sanh, cuoi Ion ba tieng lam kinh 
dong bon toi to. Chung he nhau chay toi, bao vay ba. Ton 
Bat Nhi thay chung chay toi, ba lien chay ra ngoai. 

Bon chung bao to gai loi ba. Ba can bua. Co dua to gai 
thuong ba, nam chat tay ba khong buong. Ba quay dau can 
tay no mot phat bat mau, no kinh hai buong tay. Ba lien 
chay mat. 

Bon toi to thay ba hung du, khong dam duoi theo, 
hoang mang di bao tin cho Ma Dan Duong biet. Ma Dan 
Duong dang tinh toa trong tu phong, bong nghe ben ngoai 
huyen nao, lien dung lai, budc ra ngoai xem. Ong thay toi 
to toi cap bao: "Ba phat dien nang, bo chay ra ngoai roi." 

Ma Dan Duong so ba di mat, ben sai bon chung mau 
duoi theo. Ong cung chay theo sau. Le Anh Minh dich & chu 95 Noi ve Ton Bat Nhi chay thang ra khoi gia trang, thay 
nguoi give cua cung khong bat ba lai. Nguoi phia truac va 
phia sau gia trang nhat thai khong nhan ra ba la ai, nen ba 
chay thoat. Biet rang phia sau at co nguoi truy duoi, ba 
thay ngoai thon co mot dong co roi, ba lien chui vao an 
nap. Qua nhien ba thay Ma Dan Duong cung bon toi to 
chay qua. Bon ho chay toi truac khong lau thi bong quay 
lai, theo duong Ion ma di. 

Ton Bat Nhi nap trong dong co, nhin rat ro, thay bon ho 
di xa roi, ba moi chui ra, theo huong dong nam ma di. Ban 
ngay ba xin an trong xom, ban dem ngu tarn trong mot 
ngoi mieu xua nao do. Noi chung la nhung cho yen tinh 
heo lanh, chang co nguoi, cho co dai thu che mua nang. 
Neu ai den hoi, thi ba noi troi noi dat, noi nang lung rung, 
cuoi cuoi khoc khoc. Nguoi khac thay vay, biet ba khung 
dien, nen chang hoi han nua. Do do ba di duong binh an 
vo su. Thay ai dang hoang thi ba hoi duong di. Chua day 
hai thang, ba toi Lac Duong. 

Qua that: 

Mot la thuyen con ra bien lorn 

Muon truang song lung chang hai kinhS 93) Stt ># T^ * % Nhdt diep thien chu du dai hai 
Van truang ba ddo bat truac kinh. 96 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA HOI THur Ml/GTI MOT 

Bang da red, Tha Trai gin daophdp 
Boi que than, chdn nhan chi dang meP 4} 

Co bai tho rang: 

Say dam tram ludn da may nien 
Ngdt trai day song nu&c song duyen 
Ba cao len duac nha tu luyen 
Sao dai giua song mai kiem thuyen. ' 

Noi ve Ton Bat Nhi ra khoi Ma gia trang. Tren duong 
di, ba gia bo khung dien de bao than. Di duoc vai thang, 
ba toi ngoai thanh Lac Duong. O do co mot 16 lam ngoi da 
hu hong. Ba ben nuong than noi ay. Hang ngay ba vao 
thanh xin an, gia bo khung dien that. May dua tre tren 
duong, thay ba thi treu gheo, goi la "Ba dien! Ba dien!" 

Lau ngay nguoi trong ngoai thanh deu biet ba la nguoi 
dien khung, nen khong quay nhieu ba, nho vay ba moi yen 
tarn luyen dao, phu hop vdi lai day cua Vuong Trung 
Duong: "Dai Dao an noi khung dien." 

Huyen Lac Duong co hai ten du con la Truong Tarn va 
Ly Tu. Chung thuong gian dam, lua dao, chuyen gi cung 
dam lam. May Ian chung thay Ton Bat Nhi xin an tren 
pho, tuy mat mui xau xi, nhung mat sang rang dep. Neu 
mat khong co seo phong, thi cung la mot nguoi dep. Hai (95) m m >t •&&%* 

^ /T ; i%- 1$. %■ : K3 %L 

if ft u ^%%% Gidng bang bac Thien Cong hophdp 
Thi dieu todn chdn nhan chi me. 

Ham nich tram ludn dihuu nien 
Ai ha con con lang thao thien 
Tu hdnh tu khd dang cao ngan 
Ha dung trung luu lanh mich thuyen. Le Anh Minh dich & chu 97 ten du con thay ba roi, long nho nhung hoai. 

Dem no, trang thanh gio mat, sao giang day troi. Hai 
ten du con vao xom lua gat dan lanh xong, an nhau say 
sua tro ve. Tren duong, chung each 16 ngoi khong xa. 

Truong Tam noi voi Ly Tu: "Tui minh tdi 16 ngoi vui 
ve voi ba dien coi." 

Ly Tu noi: "Khong duoc dau may oi! Tao thuong nghe 
nguoi ta noi: neu ham hai ba dien thi lam an xui xeo lam! 
Khong ngoc dau len duoc." 

Truong Tam noi: "Tui minh la hang nguoi than troi 
chang nhan, than dat chang ham. Sa chi thoi van xui xeo 
hay khong." 

Noi roi, Truong Tam lien mo toi 16 ngoi. Ly Tu thay 
vay cung di theo. Hai ten di gan toi 16 ngoi, con chung vai 
buoc, lien thay mot dam may den keo toi 16 ngoi. Mot 
tieng sam long troi 16 dat giang xuong dau hai ten du con, 
lam chung u tai nhuc dau. 

Dam may den Ian ra lam troi dat toi tam mit mu, xoe 
tay ra chang thay ban tay. Cuong phong noi len, thoi ao ao 
lam hai ten du con lanh thau xuong. Mot tran mua du dpi 
do xuong, nhu danh trong tren dau hai ten, lam chung 
nhuc 6c. 

Ly Tu lay tay che dau. Thay hat mua roi tren lung ban 
tay, nhu dan sat dap xuong, nan moi biet khong phai la 
mua thuong ma la mua da, nguoi doi thuong goi no la dan 
tuyet hay la cue da lanh. 

Mua da do xuong, danh vao hai ten du con dang chay 
tren duong, khong co cho tron. Ly Tu khong dan duoc lien 
noi Ion: "Bao ung roi! Tao von khong muon di, ma may 
cu ep di. Gio thay the nao ha?" 

Truong Tam nghe Ly Tu oan trach, lien noi gian. Bong 98 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA chan han dap cue dan tuyet. Cue da lanh nay bong loang 
tron uot, lam sao ma han duoc yen on? Dap mot cai thi 
han trot te xuong. Hoang hon bo day, han lai te xuong, 
nhu co ai xo. Te may Ian, u dau sut tran, mau me dam dia. 
Han chi biet keu troi. 

Mot lat sau, may tan, trang sao hien tro lai. Ly Tu tuy 
bi mua da dap, ma khong bi te nen khong bi thuong tich gi 
Ion. Con Truong Tam bi te may Ian, u dau sut tran, chong 
mat nhuc dau. Han le luoi lac dau: "Khong duoc roi! 
Dung ro toi ba dien nay!" 

Ly Tu noi: "Bay gio may moi hieu la khong duoc pham 
ba dien ha? De xem Ian sau may co lam nua hay khong." 

Truong Tam noi: "Thoi, tao khong dam tai pham dau!" 

Hai ten noi xong lien di, ai ve nha nay. Ly Tu ke 
chuyen nay cho dam du con luu manh nghe. Mot don 
muoi, muoi don tram. Do do bon vo hoc khong dam mon 
men toi 16 ngoi lam bay. Ton Bat Nhi 6 Lac Duong duoc 
muoi hai nam, tu hanh luyen dao, khong ai dam mao 
pham, cung la nho cong cua Ly Tu. 

[Cdc chi tiet in nghieng sau day duac trich tit ban dich 
That Chan Nhcm Qua cua tien boi Lam Xuong Quang 
(1937) vi khong co trong ban chu Han duac Le Anh Minh 
dung de dich: 

Truong Tam vd Ly Tu ve nha tu hoi an nan, biet minh 
da lam roi, lam sao ma chuoc toi? Dem ram thdng gieng 
no, hai nguoi nguyen cai loi, lien ra Id gach lay ba, chiu 
hoi xin theo hoc lam lanh. Ba thay hai nguoi vam vo 
khong phuong chay tron. Ly Tu thay ba so ben keu rang: 
"Thua ba, toi la nguoi muon tim hoc chuyen lanh, xin ba 
an tam. " 

Chung ay Ton Bat Nhi trong long moi tinh, hoi rang: 
"Hai anh o dau den day? " Le Anh Minh dich & chu 99 Ly Tu noi: "Xin bd dung thu, anh em tdi horn truac tinh 
diiu chdng phdi, nin bi Trai phat, mua Ian trat ti Id ddu, 
cd minh dau nhuc. Vi y niem sai mot chut md bdo wig 
chdng lam; thiet la Trai cao cd mat, nhd toi cd than. Den 
nay, biit an nan tu tinh, xin bd thu toi. " 

Ton Bat Nhi nghe noi khdng ro nguyin ca, hoi rang: 
"Hai anh cd lam dieu chi quay vai toi ma xin toi? " 

Hai nguai mai thudt chuyen ay cho bd nghe... Phdn 
vua dut lai thi Ton Bat Nhi mai ro, rdi bd cung ngdi mac 
niem gidy phut noi rang: "Hai anh phdn nay gia biet la cd 
chd sai, hai anh lai day xin Idi toi, an nan mudn hoc dieu 
lanh, thi phdi truac sau cho tron, mai chudc tdi ay dang. " 

Ly Tu dung day thua rang: "Bd day truac sau cho tron, 
la nghia lam sao? " 

Ton Bat Nhi noi: "Truac la biet Idi phdi cdi, tu viec Ian 
chi nhd, chuyen phdi thi lam, chuyen quay thi trie, Ida hu 
chdng noi, y quay chdng sanh, vd phdi truang trai giai 
sat. " 

Bd noi toi do, Ly Tu hoi rang: "Thua bd truang trai 
giai sat nghia ly tdi chua thdu, xin bd chi day. " 

Bd noi: "Hai nguai hay nghe cho ky: Truang trai la an 
chay. Nhan cdi chay la mot vat thanh khi, sdch cd noi: 
"Thuang phu gia vi thiin, khi chi khinh thanh. Ha ngung 
gia vi dia, khi chi trong truac ". Nghia la: Khi nhe noi bay 
lin trin lam trai; khi nqng truac chim xudng thanh ddt. 
Cho nen an chay la lay long nhan cua Trai, dung duang 
thdo mdc la vat thanh khi, dang dan sua cdi tdnh phdm, vi 
tdnh phdm hay sdn si tat do, danh lai, dam due, vong ede 
dieu quay, la nhan tho khi bam chat truac cua cha me, nen 
khdng dang minh man. 

Den nay hai nguai gap ky dqi hdi, ede dqo hodng khai; 
cung vi cd su quay truac md thuc tinh hdi ddu, do la cung 100 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA nhu chay cdi long, cdi dieu quay truac. Nen he nguai an 
chay, trong chay thi ngodi cung chay: goi la truang trai. 

Con giai sat la chdng dam hai con vat. Nen cd cdu 
"Nhan vat du ddng", nghia la nguai vat ddng nhau, cung 
biet ham song sa chit, mung gidn thuang yeu khdng khde. 
Vi minh ngdy truac biet lam dieu phdi, may mai tra dang 
nen nguai linh han mudn vat, md na ndo y mqnh hiep yeu, 
ep Ian an nhau de nudi day md giet do. Cd cdu: "Kien ky 
sanh bat nhan kien ky tu, van ky thinh bat nhan thuc ky 
nhuc. Cd qudn vien u bdo tru ". Nghia la: "Thdy no song 
chdng danh giet chit, nghe tiing kiu chdng danh an thit. 
Cho nin nguai qudn tu chdng khd dem ede gidng thit vdo 
bip md ndu". Do la nguai tu lay long trdc an nhu vdy. 
Nhung md viec giai sat ay cung chua tron, do la giai sat 
bi ngodi md thdi. 

Con cdi tarn phdm thuang hay lung lay tinh viec han 
thua; hodc tham lam trdm cuap, y chung hiip cd; hoqc Ion 
thung trdo ddu, dam due ip fgdi nhd] lanh. Noi cho hit 
cdi tarn phdm thi khdng phuang xiit ki. Nin nguai tuphdi 
sat cdi tarn phdm truac thi ede viec mai dang tron bde di. 
Vdy kiu la giai sat. Cha khdng phdi an chay cu sat sanh la 
du. Cu sat lodi vat md tarn minh khdng cu thi cd chd ndo 
la tu? Hoqc an chay md long mudn va chdng, an di, muu 
tham y doc, sang doqt cua nguai, lay va con nguai, y 
mudn long tham; hoqc mat ddm miing choc, ede viec diu 
vong chuyen quay, thi minh phdi sat no cho chit. Phdm 
tarn tiiu rdi thi dqo tarn mai sanh dang, le sau kin cua 
Dqo mai thdy ddng. Cha khdng phdi noi nguai cd dqo la 
du. Bai cdi tarn la ninh than, kiu la "Don xdc hai ddu ", 
nay tinh phdi, mai tinh quay. Lam Phat lam Tiin cung tqi 
no; lam nguai lam thu cung tqi no; vua tdi xa nhau cung 
tqi no; cha con, anh em, va chdng rod ra, bdu ban chdng 
thiet cung tqi no. Vi no md lam chim dam linh hdn cua Le Anh Minh dich & chu 101 nguai. 

Nay hai nguai biet tu hdnh thi lap ban dang cho Dao, 
ong bd dang tieng ngai khen, hai nguai cung danh thorn 
tai the. Nhu mudn tinh tan thi phdi nghe lai ta dan Ian 
nua. 

Dieu thu nhut : Tru&c an chay phdi nha hong nguyen 
ma giu quy cu lam theo, tren day phdi vung. Thuang ngdy 
quy huang, tung kinh, phdm tarn thdu buoc; xet lai dao 
due, sua loi ngdy xua, thdm nghi mot minh ma sa trong 
nha kin co than, nguai khong thdy cha Thanh Than soi 
thdu thi tu nhien toi hit tai tieu. 

Dieu thu nhi : Hodc co khi thdy thdy viec quay, ray la 
noi hiep, cung khong nen doi dap trd lai; hodc ong bd cha 
me noi dieu chi khong vua, chdng nen trdi y. Ai ai cung 
dong chdng nen khinh de ndng lai; ddu la noi phqm, thi 
cdi hoi an nan. Dung lam cho cha me buon rdu ma ton 
khuyet cong tu luyen. 

Dieu thu ba : Hodc anh em, chi em co khi trdi phdi gay 
viec han thua, thi dem horn tarn toi sua day cung nhau, em 
quay chi ray, chi hu em gidn, tudn theo dieu ludt lay le 
nghia ma phdn, khong nen tranh ddu om sdm mat cho ban 
dang, nguai ngodi ddm ngo ma thoi chi khong tu, nguai 
trong dao buon long nga theo tai sac, khien ke sau khong 
ddm nuang theo. Nhu vdy thi tai minh lam hqnh xdu ma 
ngdn lap moi lanh, toi ay phdi bi doa dia nguc. 

Dieu thu tu : He ede nguai trong dao ta phdi lam theo 
lai ta, tren thi day dual. Nhu viec an mac, tuy duyen an 
phdn, qudn vdi do bo, che dm qua ngdy ma nuang theo 
thai the, cha khong nen nhan nha dua sdnh ma lang phi 
cua Trai. Ke truac sai mot phdn thi nguai sau sai mot tdc 
ma hu moi dao cua ta. Ta khong le khoe minh, nhdc den 
viec cua ta thi khong phuang phdn xiet. " 102 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Hai nguai nghe bd noi lien dung day thua rang: "Thua 
bd co viec chi xin bd cho chung toi biet? " Ton Bat Nhi 
thdy hai nguai hoi hodi, nen bd thudt ddu duoi viec cua bd 
cho hai nguai nghe... Hai nguai nghe bd noi ede viec tarn 
phuc cd hai deu sa nuac mat, lien lay ta an. Roi bd bieu 
hai nguai dung day noi rang: "Nay Ly Tu vd Truang 
Tarn, vi ta biet hai nguai co long lo tu, chdc la mudn noi 
gieng moi cua taphdi chdng? " 

Hai nguai noi: "Thua bd phdi, anh em toi mudn giu 
gieng moi cho bd vd lap ban dang cho anh em toi dang 
ngdy sau khoi tai sanh duang ai due. " 

Ton Bat Nhi noi: "Vi ta biet sue ta tuy tudi nho, ma 
chdc song khong dang may nam. Vdy ede nguai y lai ta 
dan do a cho nay: Anh em rang tu cho tron thi tron chung, 
ngdy sau tu lau co due cam dang long nguai. Nhu co khon 
dao phdt tarn, ta con mqnh thi ta coi, chdng may ta man 
roi thi anh em chi em cu lay quy cu ma sua minh. Nam nu 
phdi ty hiem rieng, trai gdi giu long, dung de phong tarn. 
Mot chut ham vui ma doa lac nha danh ngdn thua Thoi 
cong viec ta phdn sam gia, hai nguai phdi ghi tarn tqc da, 
ddu ma con mot tarn tranh cung a day den chet ma thoi. 
Hodc anh em co cay dang the ndo, cung nhan vai nhau ma 
a, dung co phdn tarn chap trdch, ke Bdc nguai Nam thi bo 
long ta ma mang chu bat trung bat hieu. " 

Hai nguai nghe bd phdn diet lai lien nhu chiem bao moi 
tinh, noi thdm trong long rang: "Theo nhu may lai bd 
phdn day thi nghi minh tu nho den Ian, toi loi biet cho ddu 
ma chat cho het. " Lien dung day lay bd: "Xin bd lap the 
bay cho anh em toi lam an ma tu qua buoi song. " 

Ton Bat Nhi nghe phdn nhu vdy, biet ho thiet tu hoi the 
ndo cung a cho nay, ben noi: "Nhu hai nguai biet an nan 
sua minh thi phdi chiu cue moi dang. Bay gia phdi vd Le Anh Minh dich & chu 103 rung cat tranh cat mot cai chdi, dang co cho a rieng, 
chuyen nghe cat bang doi gao song qua ngay, hai nguai 
chiu khong? " 

Hai nguai dung day thua rang: "Anh em toi vung lai 
bd. " Hai nguai noi roi vao rung cat tranh va lap mot cai 
chdi roi cung chuyen nghe ay lam an, dang han mot nam 
co hai tan phat. Ban ngay cat bang doi gao, toi ve sdm hoi 
quy huang. 

Bua no tra ve cho cu, gap anh em hoi truac bien noi 
cdng viec ay cho anh em nghe, thi may nguai ban cu tien 
can cd sdn, chiu theo nam muai nguai, con may muai 
khong chiu. Chung ay Ly Tie ddt ve chdi tranh, a han 
muai ngay, tuang dua khd hqnh ma may nguai deu vui 
nhu hoi con ruau thit. Mot horn, Ly Tie ddt may nguai vao 
Id gqch thua cho bd hay. Ton Bat Nhi hoi: "May nguai a 
ddu?" 

Ly Tie dieng day thua rang: "Thua bd, may nguai hoi 
truac don duang an cuap vai toi mot cho. Ben chieng toi 
di thi may nguai khong hay la di ddu. Cdch han muai 
ngay nay, toi cd tra ve gap may anh thudt chuyen dqo due, 
ludn hoi qua bdo, toi phuac cho may anh nghe, bieu may 
anh cai du theo lanh, thai may trai ddt xui khien nam 
muai nguai deu ung chiu an chay, xin toi dan ve day thua 
bd hay, xin bd thdu day. " 

Ton Bat Nhi nghe Ly Tie noi may nguai dang tu tinh, 
noi rang: "Lanh thayl Lanh thayl Bien Ian khong ba, tra 
ddu toi me. Vqy may nguai rang giu long an chay, con 
chuyen dqo ngay sau ban toi. " 

Ly Tie nghe bd noi, trong long nghi rang: "Vi thdy la 
dan bd, toi lui thuang cung ngqi, nay da sdn cd may nguai 
men vd an chay ma chua nghe duac viec dqo, sa e lau 
ngay nan long ma nga, hoqc nghi an chay, hoqc ra cd va, 104 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA thi cung udng. Be gang xin bd gidng it dieu cho may 
nguai nghe. " Lien thua rang: "Thua bd tie bi mien chap, 
vi toi ciing may anh men an chay chua thdu viec dqo, xin 
bd day it dieu dang anh em toi noi ddu. " 

Bd hoi: "Nguai mudn hoi dieu chi? " 

Ly Tie thua: "Toi thdy cung ngdn, chdng hay tie xua den 
nay tqi duyen ca chi ma nguai tu trong dqi dqo, cd nguai 
an chay da lau nam ma cung nga? Xin bd chi day. " 

Bap rang: "Nguai an chay lau nam ma nga cung cd 
duyen ca mat nhiem, nguai khd hieu ma giu minh. 

Bai nguai an chay thi y nhiet quyet thodt duang di due, 
cho khdi ket oan trai ngay sau dang tim ngo thien duang 
ma thodt tarn do khd la: trdn nuac, dot liea, chat bam. Cdc 
viec ay da biet roi, nhung ma do noi day. Vi nhan duyen 
tien kiep sat hai oan oan tuang bdo, hdn oan con cha noi 
am phii dang tra hem ngay xua. Ben nay may gap Tarn Ky 
khai hoi biet thiec tinh hoi ddu, nguyen truang trai giai 
sat, thi cd Thien Than Ho Phdp deu hay, tdu len Thien 
Binh, noi ten ay an nan cai hoi. 

Con nguai nhqp mdn thi sa dung len. Nen Ngoc Be 
chap chuang cho sac U Minh hay. U Minh Gido Chu tiep 
dang sac cua Ngoc Be, lien keu Phdn Quan gia bo coi 
may ten do cd hay khong. Phdn Quan coi thdy ro rang, 
ben gat so bd ten. 

U Minh Gido Chu phat ba tieu keu cdc oan hdn tuu den 
rang: Ten Xodi tie khi chuyen bien nhieu kiep, sat hai cdc 
nguai, cd ke toi so, nguai chua toi so oan iec rat nhieu. 
Ben nay ta dang sac Ngoc Be noi ten ay ddu nhqp Phat 
mdn, nen ta cho cdc nguai hay. No a the gian nguyen 
truang trai giai sat, theo ve dan Phat, vqy cdc nguai ai 
con oan iec, ket cieu vai no thi ta cho di, cha tie nay den 
sau no khong con tra lai day nua. Nhu ai mudn riea han Le Anh Minh dich & chu 105 thi di, bang khong di ngay khdc trd khong dang chdng nen 
track ta dung di. 

Cdc oan hon nghe U Minh Gido Chu phdn deu dung 
day thua rang: Vdy Ngdi cho anh em tdi len trd oan each 
ndo? 

U Minh Gido Chu noi: Ta cho phep tu do, muon trd the 
ndo tu y. Ngay truac no lam nhieu viec oan iec ma cdc 
nguai khong the chdng ducmg thi bay gia trd cho vita y. 
Cha ta khong dung ep hai dang, neu nhu dung ke nay chi 
ke kia thi mat cho cdng binh cua ta hay sao? 

Cdc oan hon chiu di het. 

U Minh Gido Chu noi rang: Cdc nguai nghe ta dan: 
mdi nguai phdi lanh mot ta nay, giie cho ky chdng khd de 
mat. Rdi tra len the gian khdo no chieng ndo no nga thi hai 
dang ngay khdc lam sao tu y. Bang nhu khdo khong dang 
den ngay no xudt tdnh ve Trai thi cdc nguai tra lai trd ta 
cho ta, ta cho qua Dong Nhqc ddu thai het thdy. 

Do roi cdc oan hon lanh ta cd thdy deu di len the gian, 
nhdp khien nguai an chay tung hodnh sua tdnh, khien cho 
ke an man, nguai thi muon sac; hodc tham danh lai, hy no 
sdn si, hodc khi de ong bd cha me, cd bde, chi em; y chung 
hiep cd, ep nguai lay cua; hodc khien tham dieu an diphd 
va con nguai; hodc y niem dm tham, tuy khong IS ra, ma 
tinh y da niem truac; hodc khien trai thi ruau trd hut 
xdeh, ke ep nguai khuyen, say sua nhieu le. Chung ay khi 
da say roi thi man lat ndo hay, ke chi la man chay... xdu 
ho. Lai khien gdi thi son diem phdn doi, qudn nay do no, 
ke thi sua dang thien quyen; nguai lai soi guang danh 
phdn. Xdu lai lam cho dep, thieu an lai the nguai gidu. 

Vi vdy ma lau ngay phdm tarn xui dan mai bo an chay. 
Nen nguai tu phdi cho tinh, phdm viec chi trai ly Dqo, titc 
la oan ma khien ddt lam cho minh budn gian, trdch phien 106 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA ma bo Dqo, ay cung tqi no muon trd horn ngay truac, vdy 
ma cd ai biet chdng? " 

Ly Tu nghe bd phdn diet, thdu dang, thua rang: "Cdc 
viec anh em toi vung nghe, cdu bd tu bi cho toi hoi them 
dang hoc. Chang hay cd nguai biet cho tu hdnh tuyet due 
la dung ban ddu, quy hon muon viec. Cung cd nghe: Trai 
tien khong va, gdi ngoc khong chdng, sdnh dang buc Tien 
Thanh thi phdi roi. Vi sao giu dang may nam cung nga? " 

Bd dap: "Nhan viec nay thiet khd to het dang. Vi cdi 
Dqo la chi quy chi trong sanh trai sanh ddt, sanh nguai 
sanh thu, thdo mdc cdc lodi. Bai ai cung biet cho di tinh 
dam due la mot viec toi bai, ho then vai dai, ma sao nguai 
nguai deu muon vdo cho do? Nhan nguyen can cua dam 
due da lau, tie ong bd ma truyen sanh cha me, cha me ma 
gieo xudng den minh, gidng truac thi phdi gay ra gidng 
truac. Ty nhu cay dang thi sanh trai dang, cd chi la. Den 
nay minh dang gap ky ha nguan ma hoi tiep dan nguyen 
nhan, may ma biet thiec tinh hoi ddu, ciing nghe viec ludn 
hoi qua bdo, cdc viec chan gia mai doi tdnh an nan. Dam 
den truac Phdt tien lap hong the dai nguyen, truang trai 
giai sat, lanh quy giai tinh nghiem tu thi chi chung chdng 
dam doi long. 

Tie do den sau thi ong bd a sudi vdng cd cho an nghi, 
hodc duac sieu thdng thien duang, nhu vdy cung la mot 
viec quy bdu cho nguai tu. Bang nhu ngay sau khai trai 
phd giai thi chiu than nay vinh doa dia nguc. 

Bai chdng qua tinh y niem sai, tdnh cdng ngay cdng 
doi, bd cdng phu quy huang, lo dieu tdi sac, dqo due 
khong ham. Do do ma Ian Ian dai tdnh: hodc trai luy cho 
sac, gdi luy cho tdi, he trai thdy gdi phdi long thi liec 
trieng treu gian, bay chuyen nguyet hoa. Con gdi thdy trai 
vita y thi sua dang sua hinh, qua lai day dua, khong giie Le Anh Minh dich & chu 107 net na trau minh, dao tarn chdng co. Den chung phong y 
ra roi khong ai can dut cho dang. Chung ay Thanh Than 
chdng ho, thien ha deu che, dual chin sudi cuu huyen that 
to tra lai dia nguc ma chiu kho nhuxua. 

Than oil Nhan viec ay ma tuxua den nay, hu trong dao 
biet bao! Then cho nguai lanh biet may! Ta lai thdy nhieu 
nguai than a trong dao ma long ra ngoai dai, bo cho cdng 
ma lo cho tu, lam cho moi dao bai hoai, mat cho ban dang 
biet may! Hoac lam viec tu ly ma dan du ke sau, nhu vay 
thi toi loi nao xiet ke! Ay cung tai nguai lam ddu ma hu 
hong trong ban dang, khong tinh lay minh. Lai noi: Ai lam 
quay co phdn, cha theo phep co cdu: "Toi huu sa khuy, toi 
guy vu tru&ng", nghia la: Nguai Ian trong dao khong giu 
minh, lam dieu chdng phdi cho nguai nho noi guang theo, 
thi toi do ve nguai Ian. Vi Ian chdng chdnh, chdng the 
duang ngay, khong giu quy trinh cua Phdt, lai lam guang 
xdu cho ke hdu hoc hu ludn. Nhu vay ma noi do nguai, do 
minh, thay mat cho Trai, the lai cho Phdt, chdng phdi then 
vai vo hinh lam sao? Nen nguai tu hdnh nguyen vdo cua 
Phdt thi cung nhu gai than cho Phdt, song thdc tu Trai. 
Ddu ngdn cay mudn dang, khdo tra the nao cung cam, lai 
con sa co toi ngay truac, thi cdng vui lam vay! Ty nhu 
minh co binh ma rang udng thudc dang mai het binh. 

Vi vay nguai tu phdi hay chiu nhin, chiu ep ede viec 
nqng ne, oan uc, ma lap chi cho ke sau bat chuac thi mai 
dang nguai thay mat cho Phdt. Cha nhu noi tu ma lam 
guang xdu thi le nao tron cho khoi ludt Thien Tdo. Hien 
nay trai y thdy nghich y nguai, con dual U Minh thi ong 
bd then thdm noi chin sudi lam sao goi la nguai tu? Cung 
co nguai noi: Nhu Ian khong lam quay, ma nho co ngd do 
roi nguai Ian cung toi hay sao? Khong, nghia la buoc 
nguai Ian cho chdnh, dang lam ban dang, con ke nho no 
lam quay thi no chiu, ai co toi nay bi hdnh, khong ai chiu 108 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA the dang. 

Con may lai ta noi day, nhu nguai xudt gia phdi hit 
long trung vai dao. Chi tu bat bien, thu tu thien dao. 
Nghia la khdo chet chdng doi long, dao lanh khong xao 
lang. Nguai tai gia cung vay, luc chua tu thi va chdng, 
con buoi vdo cua Phdt, thi long ai nay giu, dao ai nay lo, 
the nao cung thdnh dang. " 

Ton Bat Nhi phdn dut roi khen rang: "Lanh thay! Lanh 
thay! Ly Tu la nguai tien can dao cot, nen biet cho hoi ma 
de may lai thuc tinh cho hdu hoc giu minh, chdc tu day 
den sau moi dao vung dang. " 

Chu hien coi thdy cho nay khd quyet thodt ludn hoi, 
viec truang trai giai sat the nao cung rang giu cho tron thi 
tron chung thi mai khong phu cong an cua Ly Tu biet hoi. 
Co cdu rang: "Dae ngdn nhut ngu, thdng thien kim. " 
Nghia la: Dang mot lai noi hay thuc tinh cho dai, tuy 
dang ngdn vdng cha kho mua lai quy bdu. 

Bd gidng het may dieu lien keu may nguai hoi rang: 
"Vay ede nguai nghe qua may lai cua Ly Tu hoi do co 
thuc tinh hay chdng? " 

May nguai thua rang: "Anh em toi nghe cac lai cua su 
huynh nen biet an nan cdi hoi theo ve den day. Nay Trai 
khien nen dang nghe may lai bd dien giai quy han vdng 
ngoc, anh em toi ddng nguyen song thdc mot long xin bd 
thdu day. " 

Ton Bat Nhi thdy may nguai ddng tarn, lien sai Ly Tu 
len cha mua it le mon, con bd a nhd lo viec sa sach, qua 
ngay sau thiet lap trai dan tai lo gqch, cdu dao cho moi 
nguai, truyen ban khdu quyet roi giao cdng viec cho Ly Tu 
dan ve chdi tranh, anh em cung ddng tarn mua doi, do 
nhut qua ngay, tuy lao luc tuang rau cha dao ai nay giu. 

Bua no co mot nguai vqm va hoi bd rang: "Nhu toi an Le Anh Minh dich & chu 109 chay thi cung dang; nghe nao cung la nghe lam an, xin bd 
cho toi tra ra theo nghe cu, the co dang chang? " 

Ton Bat Nhi nghe noi biet ten ay chua thdu co dao ma 
con hdo thdng ben noi rang: "Nguai noi nhu vdy, thoi de 
ta hoi nguai: Vd chang nguai la mot nguai anh hung, ai ai 
cung kieng sa. Ty nhu nguai a tren nui, nghe co cop du 
trong rung, khong ai dam ddnh thi nguai lam sao? " 

Nguai ay tdnh hay hdo thdng len toy noi rang: "Thua 
bd, toi nghe thi lien lay dao den trie lodi doc, cha de no 
lam chi ma hai thien ha. " 

Bd noi: "Nhu vdy cung phdi roil Con nhu nguai nghe 
co mot vi Phdt trong hang roi nguai lam sao? " 

Thua rang: "He toi nghe co Phdt, thi toi mau mau sdm 
le di thinh dem ve tha " 

Bd cuai noi: "Nhu vdy thi nguai cung khong nen lam 
nghe cu nual" 

Hoi rang: "Tai sao khong nen lam? " 

Bd dap: "Nguai da biet cop die mau mau dem dao trie 
giet chang muon de no song lam hai nguai ta. Con nguai 
muon tra lam nghe cu di trom cuap lay cua nguai ta. Nhu 
vdy thi co ai dung tha nguai ddu? Con nhu nguai nghe co 
Phdt trong hang, nguai mau sdm le thinh ve tha. Vdy thi 
nguai hay the nhu ong Phdt la tot hanl " 

Nguai ay nghe may lai duang nhu say mai tinh, lay ma 
chiu loi, tu hoi an nan, noi: "Toi tie day sap sau lo tu bi 
theo viec dao due, khong dam vong long quay nua. " 

Ke do co mot nguai tuy hung ma tdnh tinh chan chat, 
co nhieu chieng binh ngdm, y sa tu khong dang nen thua 
thiet ciing bd rang: "Thua bd, vi con cung co long muon 
tu hdnh, ma sao co tdnh hay xao lang, xin cdu bd chi 
day. " 110 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Ton Bat Nhi hoi: "Vdy cha trd co tdnh xao lang ma xao 
lang viec chi? Noi cho ta biet ta se chi day. " 

Thua rang: "Thie nhiet, y con hay niem tuang ede dieu 
quay chang sot viec nao ma khong niem. Co lite ghet thdy, 
khi dao, muon viec di an; hodc thdy ai bong sac y con tu 
tuang; hodc khien tham lam tien bqc. Cung co khi khong 
muon quy huang cong phu, hodc tranh viec han thua, ai 
che chang chiu. Co khi cha me noi chang viea y, muon sdn 
si, ai can chang ke, hodc co khi muon tra ve trdn. Hodc co 
viec oan iec, y khong dan dang muon lam sao trd han ma 
thoi. Vdy cdu bd co the chi cieu giiim toi, toi doi an bd 
ngdn thua " 

Ton Bat Nhi cuai rang: "Viec ay tai nguai, ma thdnh 
bqi sieu doa cung tai nguai! Vdy nguai nghe ta noi: Cdc 
binh cua con nguai, vi ban sa cung muon tu cho thdnh 
dao, chang men cuoc trdn. Ldn Ian lau ngdy a trong chiia 
khong dang thong tha, hodc an mac thua nguai, tien bqc 
co it khong du trang diem tieu xdi, hodc co viec han thua 
vai nguai, khong dang tranh dua phdi quay. Roi tie do mai 
sanh nhieu tap niem. Trai thi sanh diem dang ca bqc, gdi 
thi trang diem phdn son, he cdc viec nhiem roi thi khong 
phuang thodt khoi. Nay nguai biet tinh an nan sam nhu 
vdy cung la co chi Ian. Vdy nguai muon trie binh ay, thi 
lam nhu vdy: Truac minh phdi hoi long minh: "Ta da 
muon tu ma trd an cieu huyen, tranh duang ludn chuyen; 
ngdy truac ta khong du tri, kha dqi, nhiem theo dieu quay 
vi trong cho di an ma chiu kho muon kiep dai dai, khong 
phuang nhdc ke! Den nay ta muon lanh cdc dieu kho, thi 
may theo y tao mai phdi, sao may lai xui giuc tao vdo cho 
quay thi tao ddu chiu viec then nha, ddu may ep the nao 
tao cung nguyen: Song thi tu, thdc thi ve, cdc viec ay tao 
khong he nhiem den ", Roi do nguai tu lay y ma cu; hodc 
muon sac thi cu sac. Suy nghinhu vdy: Viec ay chang qua Le Anh Minh dich & chu 111 la duang tham neo toi, da khong xiet ke, song thi tot tuoi, 
chet khong ai dam can! Co cho nao ma vui tuang viec sac 
dang? Hoac muon tai thi lay tai ma cu. Ty rang: VI nguai 
ma ta phdi anh em xa biet, mdu thit ra red, vi nguai ma 
khien giuc cho ta phdi dam suang phdn mai, dem tinh 
ngdy lo. Den nay ta dang tinh roi, thi ta coi nguai la mot 
dua bac beo vo tinh biet may! Nay a nguai nay, mai sang 
nguai khdc, vdy ta cung chdng he tiing theo nguai ddu. 

Viec nao muon nhiem vdo long nguai, nguai biet viec 
ay la hai ma cu khong lai, thi vo ban Phat cdu nguyen; 
hoac nhin doi ma trie viec ay; hoac quy huang phat minh, 
dang viec nao cu dang thi ep, mien cho minh lam chu thi 
thoi. It lau nhu vdy thdu cam khong trung, cho dm than 
bdo ho. Con ede oan trdi biet minh minh chdnh, chi dang 
truang phu no tra lai ho minh, thi tu nhien ede binh ay 
deu diet het. Keu la: "Tri ky chi, vo bao ky khi". Nghia la: 
Ta sa giu khong dang cdi chi cua ta, cha nhu ta lam chu 
cho ta, thi kho ai Ian dang. Cha cdi khi la viec gidn han 
cung co the ep dang. " 

Ten ay con tham tai, nghe diet lien hoi: "Thua bd, 
khong biet lam sao ma cdu dang phuac? " 

Ton Bat Nhi noi: "Phuac ddu ma cdu? Minh lam phdi 
thi dang phuac gap phuac, cha khong nen cdu phuac. Neu 
noi nhu nguai ai muon cdu cung dang, chdc la cd thdy 
cung dang gidu sang! Co cdu: "Lam lanh dang phuac, 
lam du mac hoa ". Do la le tu nhien cua trai ddt dinh roi. 
Hoa phuac tu minh lam, cung nhu: "Hoc thi nen, khong 
hoc thi dot. " Sdch khong hoc, ma biet chu sao dang? Ta 
noi nhon it dieu chdc le nguai cung thdu. " 

Ten ay nghe noi, quy lay tu tinh, tu ay den sau anh em 
a do tu luyen dang han muai nam, ke truac nguai sau quy 
Ian, deu dang sieu thdng het thdy.] 112 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Nguai dai sau, doc truyen tai cho nay, co bai tho rang: 

Chan nhdn tai do ngo huyen cong 
Du dang luu manh dong due long 
Mua da dap vui dau xdc thit 
Mai hay hophdp co Thien CongS 96 ^ 

Tam ngung chuyen ve Ton Bat Nhi. Noi ve Vuong 
Trung Duong o Ma gia trang tham thoat hon mot nam. 
Ben ngoai co may nguoi roi hoi, le la doi mach vdi nhau: 
"Ma vien ngoai khong huong duoc phudc. Bong dung 
dem tai san hien cho nguoi khac, khien vo phat khung 
phat dien, chang biet bo nha di dau." 

Trong bon ho co ten Doan An Nhan, hon nam muoi 
tuoi, noi: 

"Horn qua toi toi do de gap Ma vien ngoai. Cong ngoai 
chang ai canh giu. Toi di thang vo trong, khong thay bong 
dan ba, chi thay dan ong. Toi hoi ho vien ngoai dau, thi ho 
noi ong o am co phia sau, nghe ong Vuong giang dao. 

Toi toi do, thay co nhieu cai am co. Ma vien ngoai va 
ong Vuong dang tinh toa trong mot cai am co. 

Ma vien ngoai thay toi, ben budc ra, dua toi len tien 
sanh noi chuyen. 

Toi hoi tham ba Ton dau. Vien ngoai noi: 'Ba co dao 
cua ba, toi co huyen dieu cua toi.' 

Roi toi hoi ve bon toi to o dau sao khong thay, thi vien 
ngoai dap: 'Trai cho cudi vo, gai cho lay chong, dua nao 
cung thanh gia that het roi.' %. <H l£ \k £ it # 
■ft k> M. & 1 3i & Chan nhdn tai thit ngo huyen cong 
Khai khieu cuong do lai sinh hung 
Bang bac giang thai tao doc da 
Phuang tri hophdp huu Thien Cong. Le Anh Minh dich & chu 113 Toi hoi vien ngoai cat may cai am co lam chi, thi vien 
ngoai noi: 'De cho nhung nguoi tu hanh den tinh duong, 
luyen dao." 

Toi hoi ong Vuong dau, sao khong thay ra ngoai. Vien 
ngoai noi: 'Thay toi thich thanh tinh, khong giao thiep vdi 
nguoi pham tuc.' 

Toi hoi ong xong, chao ra ve thi gap Ma Hung. Toi hoi 
no: 'Hoi trade may nguoi d gia trang nay vui ve nao nhiet 
lam, nay thi noi nay vang ve lanh tanh, sao giong nhu 
chua qua vay?' 

Ma Hung tra ldi: 'Ong khong biet do thoi. Thay Vuong 
den nha nay la mot than tien song. Ong khong thich om 
som huyen nao, ma rat thich thanh tinh. Sau khi ba chu di 
mat roi, thay Vuong cho dam toi to gai di het. Chi giu lai 
may nguoi gia nhu tui toi thoi. Bdi vay nen gia trang vang 
ve lanh tanh nhu vay. ' 

Toi lai hoi: 'Lam sao biet ong Vuong la than tien 
song?' 

Ma Hung dap: 'Bat ke viec chi trong ngoai khong ai 
cho ong hay ma ong cung biet het. Cai do cung chua ky. 
Viec chua xay den, hoac ngay nao mua ngay nao nang, 
ong cung biet het. Nhu vay chang phai la than tien song 
hay sao?'" 

Doan An Nhan noi het may chuyen cua Ma gia trang 
xong. Trong bon co ong lao ho Phan, noi: "Theo chu noi, 
ong Vuong chac biet viec qua khu vi lai. Nay trong thon 
xom minh bi kho nan, da lau khong mua, sao moi nguoi 
khong cung di hoi ong ay xem bao gio co mua?" 

May ong gia kia deu noi: "Hay lam." Roi ho cung lao 
Phan di toi Ma gia trang. Trade tien ho gap Ma Dan 
Duong, lien noi ly do tai sao toi. Ma Dan Duong dan ho 
toi am co cua Vuong Trang Duong de hoi khi nao co mua. 114 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Vuong Trung Duong noi: "Phia dong cua thon nay co 
cai mieu tho dia. Tren vach tudng co ghi ky han mua. May 
nguoi toi do xem thi biet." 

Moi nguoi ben keo nhau, roi gia trang, di toi mieu tho 
dia. Qua nhien tren vach co viet may cau. Lao Phan doc 
cho moi nguoi nghe rang: 

Truac mat vua nguai co cap dua 
Trdn chdu mot hat chieu Vuang gia 
Ngay hai mum ba tuon mua lorn 
Hoa thuong mieng mom bun di raP 7) 

6 sau co may hang chu nho, viet bon chu nguech 
ngoac. Lao Phan xem xong, cudi noi: "May dua hoc tro 
con nit viet may chu do day ma. Co ky han mua gi dau." 

May ong lao hoi: "Ong co doan duoc may chu do 
khong?" 

Lao Phan noi: 

"Do chu toi quen lam. Sao ma khong doan ra duoc chu. 

Chu nhan A d tren, chu vuang _£ d dudi, them cap 
dua (tuc hai cham) la chu Mm -j£. 

Mot hat tran chau (tuc mot cham) nam ben chu 
vucmg-L la chu ngoc S.. 

Nam chu nhi thdp tarn ha vu — -f-^-Ti^ ghep lai la 
chu man S|. 

Chu thuang &) trong mieng co bun dat (tuc chu tho 
i), ghep lai chang phai la chu duong it hay sao? — m. ^ ^ m s- % 

^» $j o l*| »A i/IL EL Nhan vuang dien tien nhdt doi qua 
Nhdt khoa trdn chdu chieu Vuang gia 
Nhi thdp tarn thien ha dai vu 
Hoa thuang khdu noi tho ne ba. Le Anh Minh dich & chu 115 Bon chu nay la kim ngoc man duang jfc i 5$j :ir (vang 
ngoc day nha). Co noi ky han mua nao dau?" 

Doan An Nhan chi cau "Nhi thap tarn thien ha dai vu " 
noi: "Day noi ro rang la ngay 23 co mua Ion. May nguoi 
noi khong co la sao. Tuy la may cau do choi nhung cung 
co co duyen ben trong. Horn nay la 19, bon ngay nua la 
23. De xem ngay 23 co mua hay khong. Roi moi biet ong 
Vuong linh hay khong linn." 

May ong gia noi: "Anh Doan noi co ly lam." The roi ai 
ve nha nay. 

Den ngay 23, may den day trdi, mua nhu trut nude ru 
sang sdm. Tdi gio ngo mua moi tanh. Bay gio moi nguoi 
moi bat dau tin Vuong Trung Duong la than tien song. 

O thon bac co nguoi mat mot con trau, tim hoai khong 
duoc, ben den nho ong Vuong chi giup. Ong noi: "Trau 
cua nguoi nam trong to qua tren cay Ion, o thon nam." 

Nguoi mat trau nghe vay, khong nin cuoi duoc, hoi: 
"Con trau Ion, to qua nho, lam sao len tren duoc?" 

Ong Vuong noi: "Nguoi tdi do thi tim duoc trau. Chd 
noi nhieu." 

Nguoi ay roi am co, di qua thon nam, qua nhien thay co 
cay cao Ion, tren co to qua, voi treo len xem, chi thay co to 
khong, gian giat lay nem xuong. 

Bong nhanh cay kho rot tren mat, lien cui dau xuong, 
chot thay trong thon co cai nha nat, trong cot mot con trau. 
Nguoi nay nhin ky, dung la con trau cua minh bi mat. Con 
trau nam trong cai nha nat, xung quanh co may dong cui 
va co che khuat. Neu khong o tren cao nhin thi khong thay 
duoc. 

Nguoi ay voi leo xuong, tham nghi thon nay co ke trom 
trau, neu ong Vuong khong chi dan, dem nay ke trom dat 116 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA trau di xa ban cho ke khac, thi vo phuong tim lai. Nguoi 
ay voi chay toi nha nat do, dat trau ve. 

Ngay no, thon tay co may nguoi den hoi ong Vuong vai 
viec nha. Co dua tre mudi ba mudi bon tuoi hoi ong: "Anh 
con ra khoi nha may thang roi. Khong biet khi nao anh ay 
ve nha, nen con tdi hoi ong." 

Ong Vuong noi: "Nguoi ve hoi tay cua me nguoi thi 
ro." 

Dua nho nghe noi, cuoi hoai. Lat sau, trd ve nha, thay 
me no cam tren tay la thu. Ba noi: "Anh may buon ban d 
Lai Chau. Co gdi thu ve, nguoi dua thu moi di ra do. May 
doc cho tao nghe cai coi." 

Dua nho doc: "Con trai hu viet thu kinh me hien. Tu 
khi cha mat, nho me nuoi day, con nay thanh nguoi. Nay 
con the hien chi cua cha, ra ngoai buon ban, cung kha 
thuan loi. Nhung con nhieu mon no chua doi, nen con 
khong ve sdm duoc de an ui me. Tdi mua thu, giua thang 
chin, con ve nha, phung dudng me." 

Dua nho vo tay cuoi: "Linh nghiem qua! Linh nghiem 
qua!" 

Me no dang muon hoi linh nghiem cai gi, chot thay 
ngoai cua co nam sau nguoi tdi. 

Qua that: 

Khong nha ngu ong dat 
Sao thay duac song lung. {9%) (98) T^ ® % <c 5 1 Bat nhan ngu phu dan 
Cham dac kien ba ddo. Le Anh Minh dich & chu 117 hoi THur Mirori hai 

Day toa cong, gidng ro dieu ly 

Hoc chdn dao, mung gap minh sie.^ 99) 

Co bai tho rang: 

An di buoc rang ma chdng ra 
Mot mai bo xdc chi minh ta 
Nhu nay buong bo khong vuong van 
T&i be Dieu Tri chdng chut xa. <100) 

Noi ve dua nho o thon tay dang muon noi voi me no ve 
ong Vuong doan trade su viec rat linh nghiem, bong thay 
trade cua co nam sau nguoi hoi dudng toi Ma gia trang. 

Dua nho hoi: "Cac ong hoi ve Ma gia trang de toi tim 
than tien song phai khong?" 

Ho dap: "Dung vay." 

Dua nho nghe vay, vui lam, noi voi ho rang: "Khong xa 
dau, de con dan duong cho." 

Noi xong, no di truoc, bon ho theo sau, roi khoi thon 
tay. 

Di khong bao lau thi ho toi Ma gia trang. May thay Ma 
vien ngoai dang ngoi o tien sanh, thay ho vao, lien dung 
day moi ho vao sanh ngoi. 

Ong hoi: "Cac vi den te xa co viec gi khong?" (100) * t * It ft ^ W 

£ ji % & & i m Chi toa cong than minh dieu ly 
Hoc chdn dao hy phiing minh su. 
An di khien trim gidi bat khai 
Nhdt trieu than khu bat tuang giai 
ifkim tat thu vo triem tre 
True thuang Dieu Tri bach ngoc giai. 11, (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Ho dap: "Thua ong, chung toi den xin hoc dao." 

Ma Don Duong nghe vay, dan ho den am co bai kien 
thay Vuong. 

Trong bon ho co mot nguoi ten Dam Xu Doan, hieu 
Truong Chan Tu. Nam no Dam Xu Doan bi benh nang. 
Bay gio Vuong Trang Duong moi den Son Dong, co day 
Dam Xu Doan each luyen cong tri benh. Benh khoi, ong 
mot long ngo dao, di tham thay, nhung khong biet thay o 
dau. Nay nghe nguoi ta don Ma gia trang co mot vi than 
tien song, ten la Vuong Trang Duong, ong biet ngay thay 
odo. 

Dam Xu Doan con ra mot ban dao di chung. Nguoi ban 
nay cung cu ngu o huyen Van Dang, ten Hac Dai Thong, 
hieu Thai Co. May nguoi kia cung thich hoc dao, khoi can 
noi ten ho lam chi. 

Bay gio Dam Xu Doan noi voi thay Vuong rang: "De 
tu den de ta an thay nam xua tri benh cho, sau la xin hoc 
dao." 

Vuong Trang Duong noi: "Cua phap rong mo. Ai den 
thi den. Ai di thi di. Ai den khong luu. Ai di khong can." 

Noi roi, ong bao Ma Dan Duong dan may nguoi ay toi 
o am co thu hai. 

Hai ngay sau, co hai nguoi tu hanh den Ma gia trang. 
Mot nguoi ten Luu Xu Huyen, hieu Truong Sinh Tu. 
Nguoi kia ten Vuong Xu Nhat, hieu Ngoc Duong Tu. Ho 
deu la nguoi o tinh Son Dong. 

Ma Dan Duong tiep don, hoi ro hai nguoi den lam chi, 
thi ho cung noi la den xin hoc dao. Ong lien dan ho toi bai 
kien thay Vuong. Vuong Trang Duong bao Ma Dan 
Duong dan ho den o am co thu ba. Nhu vay, khong day 
mot thang co vai chuc nguoi den hoc dao. Le Anh Minh dich & chu 119 Vuong Trung Duong bao Ma Dan Duong ban bac sap 
xep cong viec voi ho, ai cung quan mot viec, deu co quy 
tac, khong ai duoc chuyen quyen. Moi viec deu thoa dang 
roi, Vuong Trung Duong giang day cong phu tinh toa. Cac 
de tu xep hang hai ben, kinh can nghe giang. 

Vuong Trung Duong day: 

"Than nguai lay khi lam ban, lay tarn lam can, lay tinh 
lam man che . ' Trai ddt each nhau tarn mucri bon ngdn 
dam. Tarn vd than cua nguai each nhau tarn tac bon phdn. 
Than day la noi than, a du&i run ba tac ba phdn. Tarn 
than lien mot mach de thong hai tha. Hai tha ma dong 
tram mach. Tha ra mot cdi thi tram mach deu ma ra. Hit 
vd mot cdi thi tram mach deu dong lai. Trai ddt tao hda 
luu hdnh deu khong ngodi hai chu ho (tha ra) vd hap (hit 
vdo). Neu nguai ta ho hap giua tarn vd than thi khi huyet 
tu thudn, nguyen khi tu kien co, bay tinh khong phong 
tiing, tram benh chdng can tri ma chung tu het. 

Phep tinh toa thuc hdnh moi ngdy bon thai: Ty, Ngo, 
Mao, Ddu. Trong phong tu luyen de nem day. Ngoi xep 
bang tren nem day. Mat he nhin xuong run. Lay bong gdn 
bit 16 tai. Tarn diet tuyet cac niem lu De cdiy di theo ho vd 
hap, mot ra mot vdo, len xuong giua ho vd hap. Cha 
chdm, cha nhanh. Tiiy theo tu nhien ma lam. Ngoi lau 
bang thai gian dot het mot nen nhang, thi cam thdy khi 
trong mieng vd mui khong tho, ma dan dan diu nhe. Lai 
ngoi lau them mot nen nhang nua, thi cam thdy khi trong (101) Nguyen van: A# M%L$,$-, M ><*&%., )%•]%-$,%-. Nhdn than 
di khi vi ban, di tdm vi can, di tinh vi m qc. Mac la man che. Ca 
ban sach in va ban tren Internet deu chep la m"c. Ban dich cua 
tien boi Lam Xuang Quang in: "Than nguai lay Khi lam bon, 
lay Tarn lam can, lay Tanh lam mang mai phat ra dang." Xin ton 
nghi. 120 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA mieng vd mui duang nhu co duang nhu khong. Sau do 
thong tha dudi chdn ra, ma mat, ga bong gdn khoi Id tai. 
Dung day buac di vai buac. Roi nam nghieng. Khuya an 
nua chen chdo hay canh. Dung lam viec ndng nhoc vd cha 
sdn gian, vi no lam ton cong phu vd hai chdn khi. " 

Co bai tho rang: 

Tinh toa cong phu chdng cay da 
Todn nha luyen khi vai trie ma 
Bao nhieu chuang ngqi deu xua het 
Luai vong tdm ta cha vuang a 
Chuang ngai khong tieu, phien nao tu 
Luai giang chdng ga, kho bao la 
Rdnh rdnh dao ly truyen trao dii 
Ma chuang dung theo tu hai to. (102) 

Vuong Trung Duong giang ve phep tinh toa xong, thi 
nghi ngoi tinh duong. Cac de tu cung lui ra, ai ve am nay. C" thon Dau, huyen The Ha, phu Dang Chau, tinh Son 
Dong, co mot nguoi ten Khuu Xu Co, hieu Khai Phat. Cha 
me mat sdm. Nha co ba anh em: Anh ca ten Khai Minh, 
anh ke ten Khai Hung, ong la em ut. (102) 4t4x^t4I 

J. $■ W m. - # * 
% it -V m t m n 

*!&*#&#■* 
^ W £ 3. fa # \t 

to ty a # g & m Da toa cong phu bat tai da 
Todn bang luyen khi du trie ma 
Tha tuang chuang ngai nhdt te khit 
Vat sit tdm ddu huu vong la 
Chuang ngai bat tieu phien nao tu 
Vong la bat gidi chdm sa ba 
Phdn minh chi ly tuang truyen thu 
Thiet vat nhdn tudn tu khdm kha. Le Anh Minh dich & chu 121 Khai Phat nho anh va chi dau cham soc, nen thanh 
nguoi, nhieu nam doc sach, cung biet lam the phu, nhung 
khong mang cong danh. Ong thich thanh tinh, thuong ngoi 
mot minh suot ngay, chang chuyen tro voi ai, duong nhu 
long co su dac y rieng nhung khong ai biet. 

Anh chi nhieu Ian khuyen ong doc sach cau cong danh, 
ong lien dap rang doc sach la de thau triet dao ly, chu dau 
phai de cau danh tranh loi. 

Anh chi muon ong lay vo, nhung ong kien quyet tu 
choi: "Nam nhi chua tu lap, le nao de hon nhan buoc 
rang?" 

Anh chi nghe ong noi loi le khac pham, cung khong 
dam nai ep, de ong lam gi thi tuy y. 

Khuu Xu Co, tuc Khai Phat, thuong noi: "Nguoi ta 
song tren doi, neu khong tim con duong thoat, ma cu cau 
danh tranh loi, yeu vo men con, mot mai quy vo thuong 
tdi, thi muon viec deu la khong. Nguoi doi xem the su la 
chan that, nhung ta xem no la may noi, la suong som, la 
bot nuoc, la ao anh ma thoi." 

[Cdc chi tiet in nghieng sau day duac trich tie ban dich 
That Chan Nhcm Qua cua tien boi Lam Xuang Quang 
(1937) vi khong co trong ban chu Han duac Le Anh Minh 
ditng de dich: 

Co mot luc no anh em trong nha khong dang hda thuan, 
hai anh muon tdch ra di. Khai Phat nhieu khi can gidn 
khong dang, lien mod hai anh ngoi thua rang: Xin hai anh 
an tarn, vi cha me co ba anh em, chang may cha me khudt 
sam, long em hang mo di tu, vdy hai anh a chung vai nhau 
mai phai, de sanh y khong hda, chang sa cha me phien 
muon sao? Xin hai anh nghe nhdc su tich: Co mot ong no 
sanh nam nguai con, ba trai hai gdi, nuoi dang nen nguai, 
cuai gd deu du, lai de gia tdi chung hai ngdn luang bac, 122 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA chua lap tuang phdn. Chang may hai ong ba bat hanh 
sam. Anh em dong tarn mai tang, cong viec xong roi bon 
nguai em doi tuang phdn gia tdi dang a rieng. Nguai anh 
cung nghe lai bon em chia gia tdi su sdn, keu em noi rang: 
nay may em, vi cha me sanh co nam anh em, cha me khudt 
sam co de lai mot chut it, den nay may em muon chia, thi 
anh cungy lai cdc em chia xong roi. Nay anh muon to bay 
cung may em nhu vdy, co em nao vui long khong? 

Bon em thua rang: Xin anh co viec chi cuphdn to. 

Nguai anh noi: Ruong ddt tien bac thi chia cung phai, 
con chuyen a rieng, anh xin bon em a chung cho vui. Vi 
cha me mai man ma anh em tu phdn thi thien ha che cuai. 

Noi vita diet lai hai nguai gdi va mot nguai trai noi 
rang: Khong, be nao cung nha ai nay a de han. 

Nguai anh nghe noi rat buon, phdn diet may Ian khong 
dang tiii than sa nuac mat, ben vdo ban tha cha me quy 
lay than tha mot hoi roi keu may em noi: Nay may em, cha 
me sanh minh luc con nho thuang ngay chai vui gian, co 
cdi chi tot, ngon cung an chung. Den nay cha me khudt 
roi, anh em cung a nhu vdy mai phai la tinh cot nhuc 
thuan hda, dau cha me a chon suoi vdng cung dang ngdm 
cuai, con minh a tqi the thi dang danh thorn my muc. Sao 
may em khong chiu a chung? Vdy xin may em nghi coi: 
Hang kien kia bao Ian ma cd han ngdn muon con len 
xuong tranh dau, he con truac di dau, con sau theo do. 
Con nay kiem dang gqo, con kia kiem dang cam, thdy 
khong an rieng, deu dem ve hang ma an chung vai nhau. 
Nghi lai: no la mot con vat nho nhit, tuy khong biet noi ma 
con co tdnh thuong nhau. Anh kiem nuoi em nho dqi con 
dang, huong chi anh em minh linh han muon vat, le dau ke 
Nam nguai Bac, goc bien chan trai, ha chang then ciing 
vat nho? Le Anh Minh dich & chu 123 Bon em nghe anh thuc tinh deu lay anh xin loi, roi cung 
a chung nhu thuang, lo viec lam an, em quay anh ray, anh 
sai em nhdc, dim horn tarn toi giang nhau. O han bon dai 
khoi tranh mot Ida xu dodn. Hai oil Guang ay tu cung 
khong tu cung rang coi ma bat chu&c. L&n thiphdi thuang 
nho, lay lai khuyen nhu tre em, hoqc thdy, hoqc cha, hoqc 
anh, deu nen thuang ke dual toy. Minh Thanh Kinh noi: 
"Bat sue van than qua, bat dieu vo tuang cong. Ky luc van 
hoa dien, cu hqch kien chuang cung. " Nghia la: Chang 
khd ep ke van than co loi, khong nen dung vo tuang co 
cong; vi ke co loi trong cho loi cung co cong, con nguoi 
co cong trong cho cong cung co loi. Nen lam Ian phdi 
chdm che, nhu co thuang phqt thi dem hien truac hue dien 
ma thuang phqt, cho hai dang thdy minh bach cong binh. 
He em nho phdi nhuang kinh be tren, chiu tren sai khien, 
hoqc tren loi phdi chiu long giang dut, chdng nen ndng lai 
ma ton due binh sanh. Hoqc tren xu day dual thi lay cho 
le nghi ma ran tri, khong dang ep quyen vi co cau: 
"Thuang hudn ha di le, ha gidn thuang di quy. " Nghia la: 
Tren day dual lay le ma day, dual gidn tren lay quy trinh 
ma can, thi khoi cho hu hai nhan dqo cung thien dqo. 

Khdi Phdt nhdc may lai cho hai anh nghe, tu do den 
sau y nhien a chung may dai, khong tranh lai han thua.J 

Ngay no ong nghe don rang d Ma gia trang tai huyen 
Ninh Hai co thay Vuong Trung Duong tu hanh dao due. 
Huyen The Ha cung co may nguoi hoc dao o do. Khuu Xu 
Co von mo dao, nghe loi ay ben muon den do hoc dao. 

Ong khong noi y muon cho anh chi biet, so anh chi 
khong chap thuan. Cho nen ong sap xep chut 16 phi, quan 
ao, va vat tuy than, roi thua luc ban dem len ra khoi nha, 
nham hudng huyen Ninh Hai ma di. 

Chua het mot ngay thi ong den Ma gia trang, gap ngay 124 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Ma Dan Duong horn do dang ngoi true. Ma Dan Duong 
hoi ly do vi sao den, roi ghi ten vao so. Trong so da ghi 
cac ong Dam Xu Doan, Luu Xu Huyen, Vuong Xu Nhat, 
Hac Dai Thong, v.v... Nay thay thanh nien xin hoc dao, 
Ma Dan Duong vui ve noi: "Thanh nien nhu vay ma thanh 
tarn hoc dao, that la hiem thay!" 

Noi xong, lien dan Khuu Xu Co den am co bai kien 
Vuong Trung Duong. Ma Dan Duong trinh ly do dua 
Khuu Xu Co toi. 

Thay Vuong nhin ngam Khuu Xu Co roi lac dau: 
"Nguoi nay tarn tu qua nhieu, qua u lanh loi, hoc dao 
khong thanh. Thoi, sdm ve nha di, dung sai lam." 

Khuu Xu Co quy xuong thua: "Con mot long hoc dao, 
quyet khong hai long. Xin thay thu nhan." 

Ma Dan Duong cung noi giup vai loi cau xin, nhung 
thay Vuong van khong thuan, noi vdi Ma Dan Duong 
rang: "Chang phai ta khong nhan han, nhung ma goc kho 
cua han rat nang, so sau nay han khong vuot qua duoc nan 
ma, thi han thoi chi nan long. Chi bang dung nhan han thi 
hon." 

Khuu Xu Co muon noi them vai cau, nhung Vuong 
Trung Duong budc ra ngoai am co, dung ngam hoa. 

Ma Dan Duong khong biet tinh sao, danh dan Khuu Xu 
Co len tien sanh ngoi. Ong bao Khuu Xu Co quet don tien 
sanh, tham nghi se chi day Khuu Xu Co phep tinh toa. 

Khuu Xu Co noi vdi Ma Dan Duong rang: "Thay 
Vuong khong nhan toi. Vay toi nay sao khong bai ong lam 
thay cho roi?" 

Ma Dan Duong noi: "Khong duoc dau! Khong duoc 
dau! Cau nguoi phai cau dai nhan, cau thay phai cau minh 
su. Toi chang qua chi hieu so so chut cong phu thoi, den Le Anh Minh dich & chu 125 nhu Dai Dao toi con chua duoc nghe. Huynh cu an tarn a 
lai day, tu tu toi se lo lieu chu toan cho huynh." 

Khuu Xu Co nghe vay, vui lam. Moi ngay som chieu 
hai Ian, sieng nang don dep, ai can sai vat, goi mot tieng 
thi ong da lien. 6ng o duoc may ngay, moi nguoi deu vui 
ve, ai cung men ong. 

Ngay no, ong theo cac su huynh den am co cua thay. 
Vuong Trung Duong dang ngoi chinh giua am, cac de tu 
xep hang dung hai ben, cung kinh nghe giang. Vuong 
Trung Duong day: 

"Ta tie khi den day, quyet tarn do dai, day nguai chdng 
met, long muon nguai nguai deu lia bo ben me ma cung 
quay ve neo gidc. 

Ta von khdc nguai: sinh ra biet mo dao, luc nho thi 
ngay dai, lorn len thi thich qudi di, truang thdnh thi thich 
than thong. 

Dai xem ta la di nhdn. Ta le ndo la di nhdn? Chang qua 
ta dai, ta tarn thuang, ta ngu. Tqi sao ta ngu? Vi ta khong 
tham lam ganh ghet. Tqi sao ta dai? Vi ta khong vong 
tuang. Khong biet muu nay ke no, khong biet xdo quyet, 
tuc la ngu. Khong noi dieu qudi di, khong lac cho trdn tuc, 
tuc la tarn thuang. 

Nguai dai che ta dai, cuai ta ngu, trdch ta tarn thuang. 
Trdi lai ta muon lay cdi qua dai, qua ngu, qua tarn thuang 
cua ta ma gidc ngo cho nguai dai. 

Cac nguai khong biet duac tarn thi se khong biet Dao. 
Cho nen nguai tu dao truac tien phdi luyen tarn. Nen 
luyen cho tarn chua phdt. Tarn phdt roi la cdi tarn rong 
chai, phong tung, day tap niem. Neu tarn da phdt roi, thi 
phdi khien no im Urn bat dong, ben giu tarn, dinh tarn, thu 
tarn. 126 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Giit tarn la giu luc no chua dong. Thu tarn khong de. 
Truac tien phdi tuy khai tuy thu. Thu tarn cdng mau, giu 
tarn cdng ben, dinh tarn cdng lau. Do la cho huyen dieu 
cuaphep tu luyen tarn cua ta. 

Phdi khien cho cdi tarn nay trong khong, chdng co mot 
vat gi. Tarn la chdn duang cua mot khi tien thien kit 
thdnh. Cho nen tarn thuoc Hoa. Khong co truang hap 
thudn duang ma khong dm. Trong duang tu co chdn dm. 
Cho nen hinh chu tarn <C* tren la ba chdm up xuong, duai 
la mat trang nam ngang doi len. 

Co the thay rang duang khong dm thi duang khong 
truang, dm khong duang thi dm khong sinh. Chdn dm theo 
chdn duang, nen lay tarn lam ten. Do do khi chut xiu vong 
niem day dong thi chdn khi trong tarn gidm di. Khi mot su 
viec vdo tarn thi mot ma chuang them vdo. 

Cdi tarn khai len thi khong goi la tarn, ma goi la niem. 
Chu niem & gom ba yeu to: nhdn A , nhi — , tarn ><J ; 
tuc la nguai co hai long (nhi tarn). Nguai co hai long thi 
khong chuyen nhdt. Do do tram viec chdng thdnh, con doi 
vai Dao thi cdng xa lam. 

Tarn la chu cua cdi than. Tarn co mot chu khong co hai. 
Neu khai hai long thi goi la niem. Cdi niem nay ngay khi 
khai len thi sinh ra nhieu viec hu vong, ma tarn cung 
khong the lam chu duac nua, khien cho than bi ham vdo 
cho chim dam. Hai ai, kho ma vat len duac. " 

Vuong Trung Duong giang toi day, Khuu Xu Co dung 
trong bon de tu, nghe duoc, thich qua lien la Ion: "Tuyet 
dieu! Tuyet dieu!" 

Vuong Trung Duong anh mat co ve gian ngo Khuu Xu 
Co, roi khong giang nua. Moi nguoi di ra va oan Khuu Xu 
Co. Tai vi Khuu Xu Co la Ion nhu vay nen thay ngung 
giang dao. Le Anh Minh dich & chu 127 Khuu Xu Co gia bo nhu khong thay ho oan minh. Ong 
tham nhd loi thay giang ve phep luyen tarn chinh la khau 
quyet. Ngudi luyen dao, neu trade tien khong luyen tarn 
cho tot thi dieu dao cung luyen chang thanh. Bdi vay, moi 
ngay ong kiem diem tarn minh, xem no co loi hay khong 
co loi, co sai hay khong co sai. 

Ngay no, thay cac su huynh khong co mat d tien sanh, 
Khuu Xu Co nghi chac la ho dang d phia sau nghe thay 
giang dao. The la ong cung chay tdi nghe giang. 

Qua that: 

Thien ha von khong viec kho 
Chi sa tren dai ke co tarn. ' (103) *TJ*#.&#* 
X W * _L t >w A Thien ha nguyen lai vo nan su 
Chipha the thuang huu tarn nhan. 128 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA HOITHUfMl/Gfl BA 

Bai dan truang, de tu ve nhd het 

Thay do dao, thay trd buac xuoi nam^ W) 

Co bai tho rang: 

Oi hoi nguai phdm chang ro khong 
Me hoa, men ruau, khodi anh hung 
Dim xudn hu&ng lac vui khong dut 
Tudi tdc chat chong chet kho dung 
Dua gian ta nhu meo bat chuot 
Thai gian ten ban vut red cung 
Ndo hay xui khien tinh than kiet 
Than chiu vui trong ddt lanh /tmg. (105) 

Noi ve Khuu Xu Co, ngay no thay cac su huynh khong 
co mat d tien sanh, ong nghi chac la ho dang d phia sau 
nghe thay giang dao. The la ong cung chay tdi nghe giang. 
Ong dung ngoai cua, lang tai nghe thay giang: 

"Cdi niem cua nguai tu hdnh, trong cdi te vi co cdi te 
vi. Neu ta co mot niem ve ttf (rieng tu), thi trong tarn ta co 
mot chut can ba. Neu ta co mot niem ve due (ham mudn), (104) !Ut## 
& it It ^ (105) &. It JL k 

# W >M 7% 

# ^ % *» 

m -te jtt, # ^ 4# £ it Tan dan truang hoc nhan quy gia khu 
Hodn dao trang su do vdng nam lai. 
Tha than phdm phu bat ngo khong 
Me hoa luyen tuu sinh anh hung 
Xudn tieu lau vinh hoan ngu xuc 
Tue nguyet truang thai tit han cong 
Longxdo thuang nhu mieu bo thu 
Quang dm khuac tu tien ly cung 
Bat tri su ddc tinh than tan 
Nguyen ba thu than tang tho trung. Le Anh Minh dich & chu 129 thi trong tarn ta co mot ma chuang Ian. 

Khi ttf due khai len, thi ta mat tien thien. Cho nen phai 
khu bo tu due, thi ta m&i bdo ton duac tien thien. Tien 
thien la mot khi vqy. Tu due kh&i thi hoa dong. Hoa dong 
thi khi tan. Khi tan roi, lam sao con co tien thien? Roi lam 
sao tham xet duac hoa hdu? 

Tu ma nqng ne, thi khi se toi te, vqy thi lam sao phuc 
hoi linh ctf (may linh)? Due ma thai qua, thi khi se kho 
queo, vqy thi lam sao dqt duac do dieu? Bo may linh do 
nhu the, vqy tu niem dang trie hay khong? Due niem co 
dang trie hay khong? Vong niem co dang trie hay khong? 

Theo lai ta noi, ai co tu niem thi nen giu giai. Ai co due 
niem thi nen giu giai. Ai co vong niem thi nen giu giai. 

Tom lai, ta phai duang cho tarn lang le bat dong, thi 
mai diet duac cac niem. Niem ma diet thi tu se tan (het 
tan). Tu ma tan thi due se tjnh (sqch se). Due ma tinh thi 
duang se thuan (khong tap). Duang ma thudn thi dm se 
tieu (mat hit). Chan Tien deu tie trong cho do ma thdnh, 
deu bat ddu ha thu congphu tit cho niem. Cac nguai cha 
co xem thuang. " 

Vuang Trung Duang dang giang toi cho tinh vi, Khuu 
Xu Co dung ben ngoai cua, quen beng la minh nup nghe 
len, la Ian: "Hay qua!" 

Vuang Trung Duang bao cac de hi: "Nguai trong cua 
noi phap, nguai ngoai cua rinh nghe. Thu hoi bao nhieu 
nguai. Ai la ke tri am?" 

Vuang Trung Duong noi xong, Ma Dan Duong buoc ra 
ngoai cua xem, thi thay Khuu Xu Co, lien mai vo trong. 
Vuang Trung Duang thay, gian Ma Dan Duong lam: "Ta 
da dan nguai duoi nan ve nha roi ma. Sao nan con o day?" 

Thay Vuong noi chua dut lai, cac de tu Dam Xu Doan, 130 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Luu Xu Huyen, Vuong Xu Nhat, Hac Dai Thong, cung 
buoc toi thua: "Khuu Xu Co den bai su hoc dao, kinh xin 
thay niem tinh thuang xot, thu nhan nan de som chieu nan 
duac thay day do." 

Vuong Trung Duong noi: "Nao phai ta khong muon 
nhan nan. Chi so nan tarn khong chan thanh, lo gap nan 
ma thi nan sinh long chan nan. Luc do dao tu chang thanh, 
trai lai con mac toi nua. Chi bang khong nhan nan thi 
nan."' 

Bon Luu Xu Huyen lai nan ni khan cau. Con Khuu Xu 
Co thi quy mop xuong, khong dung day. 

Vuong Trung Duong noi: "Cac nguai hai ba Ian xin 
gium cho nan. Ta cung danh niem tinh thu nhan vay. Cac 
nguai nen lo cho nan. Ta ban cho nan dao hieu la Truong 
Xuan." 

Khuu Xu Co lay thay ba lay, dap dau chin Ian, roi dung 
day lam le voi cac su huynh. Vuong Trung Duong ngung 
giang. Moi nguai ai ve am nay. 

Hon mot thang sau, Vuong Trung Duong sai Ma Dan 
Duong moi moi dao huu den nghe thuyet phap. Lan nay 
lap dan thuyet phap ben ngoai am. Ma Dan Duong vang 
lai, di mai moi nguai. Mot lat sau, moi nguai tu tap day 
du. Ao mao trang nghiem, dang ve duong hoang. Ho cung 
den truoc am, thinh thay dang dan thuyet phap. 

Vuong Trung Duong ra khoi am, len dan, ngoi ngay 
ngan hoi lau, roi noi: 

"Ta day cac nguai lay chu tinh (106) lam chu. Chu tinh 
nay, tren thi co the tham du vdo su hoa due, duai co the 
bao triim van tuang. Nay ta giang cac nguai nghe ve chu 
tinh. Ke tu hdnh ngo dao co the dung no. Ke te gia tri quoc (106) Can phan biet hai chu: tinh (yen tinh), va tinh (sach se). Le Anh Minh dich & chu 131 cung co the dung no. Mot chu tinh, dim ly vo cung. Nhung 
nguai noi vi tinh thi nhiiu, con nguai biit tinh thi it, bai 
vay ho mudn tinh ma khong tinh duac. Do la vi ho chua 
tim ra can nguyin cua tinh. 

Can ng uy in cua tinh : truac tiin phdi xem the gi&i la 
khong. Cua cua tinh : phdi tie cho khong tinh ma ha thu 
cong phu chat diet. Kit thiic cua tinh : phdi dp dung khi 
thuang tinh. Dieu phdp p hong bj: khi niem vua kh&i lin 
thi tiiu diet no. Da diet niem ma no con tdi sinh, thi dung 
de no sinh. He niem sinh thi diet lien, khiin cho niem bi 
diet vinh viin. Do la cho tot dinh cua tinh vay. 

Khong tinh thi tu lam cho tinh. Ngung a cho chi thiin, 
chdng gi bang tinh. Tinh roi, dii Thai Son sup do truac 
mat cung khong kinh sa. Chang phdi la khong co ly do 
kinh sa, nhung ta xem nhu khong co nui sup do truac mat. 
Tinh roi, du gdi dep nhan nha truac mat cung khong dong 
tarn. Chdng phdi la khong co ly do dong tarn, nhung ta 
xem nhu khong co gdi dep nhan nha truac mat. 

Cho den dong tdc vd hdnh vi, dai nguai tiip vat, cong 
phu trdn tinh cua ta tu nhiin nhu vay. Cha me thdy ta cho 
la li lam, thi ta hiin tu. Anh em thdy ta cho la ngang 
buang, thi ta hien hda. Va ta thdy ta cho la hung han, thi 
ta thuan. Ban be thdy ta cho la gid doi, thi ta chdn thdnh. 
Nguai dai thdy ta cho la tho lau, thi ta tinh ti. Ki si thdy 
ta cho la phong tung, thi ta thu Hem. 

Lay tinh ma trung vai vua, thi cdi trung nay la mot 
phdn cua tinh. Lay tinh ma thuang dan, thi do la tinh 
thuang chdn that. Co dao sao khong thuc hdnh, co chi sao 
khong khai triin? Lai noi nay chdng ky la, ma ky la thi 
khong the noi duac. Chang phdi ta tinh trong cdi cue tinh, 
ma trong cdi dong ta cung tinh nua. Du gap dong hay 
tinh, thi ta diu tinh hit, nhu vay dao mai thdnh. 132 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Phdt gia noi minh tarn Men tinh , neu ta khong tinh thi 
khong the minh vai Men. Nho gia noi cung ly ta n tinh , neu 
ta khong tinh thi khong the cung vai tan. Dao gia noi tu 
chdn duang tinh , neu ta khong tinh thi khong the tu vai 
duang. Tinh la cdi mach song cua Tarn Gido. 

Chang phdi dqc biet rieng nhu vay ma thoi. Thu xem, 
ban ngdy khong co cdi tinh cua ban dim, thi khong thi 
xem cdi tinh la goc cua cdi dong cua ban ngdy. Bon miia 
khong co cdi tinh cua mua dong, thi khong thi xem cdi 
tinh la goc cua cdi dong cua miia xudn. 

Cho nin Dao cot a tinh, do la ly tu nhiin vay. Dao von 
la tu nhiin, niu bo tinh thi tie ddu ma vdo cua Dao?" 

Vuong Trung Duang giang ve chu tinh, no la cong phu 
cot loi cua Tarn Giao. Si, nong, cong, thuong, vuong, hau, 
khanh, tudng, tat ca cung deu phai tu chu tinh ma ve sau 
tarn nidi an; an thi ve sau tarn nidi lu; {xm) hi thi ve sau tarn 
nidi dac. Cha me ma tinh, thi con tu co hieu. Vua ma tinh, 
thi be toi tu trung. Anh em ma tinh, thi hda thuan nhau. 
Ban be ma tinh, thi tin cay nhau. Vo chong ma tinh, thi 
thuan loi. 

Vuong Trung Duong giang chu tinh nay cho tat ca de 
tu nghe. Trong so vai chuc de tu, chi co sau ngudi hieu: 
Khuu Xu Co, Luu Xu Huyen, Vuong Xu Nhat, Dam Xu 
Doan , Ma Dan Duong, Hac Dai Thong, cho nen ho mdi 
chiu chuyen tarn luyen dao. Con nhung ngudi kia deu la 
hang sdm sieng chieu ludi, co dau khong co duoi, chang 
phai la ngudi tu hanh dich thuc, ve sau kho tranh duoc 
thoi cau danh tranh loi. Do do, Vuong Trung Duong giang 
ve phep luyen tinh de bon ho co chut cong phu ma tieu 
diet thoi ngang nguoc va tap tanh ham dudng. Tuy ho 
khong sieu pham nhap thanh duoc, nhung cung co the tu (107) Lyr. Can nhac, suy tinh can than. Le Anh Minh dich & chu 133 than te gia, khong mat dip lam nguoi tot, khong uong cong 
toi day bai su hoc dao. 

Noi ve Khuu Xu Co nghe thay giang chu tinh, tu nhien 
thau triet, khong nen duoc vui mung, nen mua tay nhip 
chan. Chang may thay trong thay, lien noi gian, diem mat 
Khuu Xu Co noi: "Nguoi nghe dao khong tien, biet ly 
khong ngo, hien 16 thong minh, pho bay linh loi, khong 
the nhan nai, khong biet an giau, dem tri xao lam quay, 
khong phai la dao khi (cong cu cua dao). Ta may Ian 
thuyet phap, bi nguoi pham quy cu. Nay ta phai di dong 
nam, de xa lanh nguoi, keo bi nguoi quay roi." 

Ong noi xong lien bao Ma Dan Duong: "Ngay mai ta di 
Giang Nam hanh dao, chi muon bon nguoi cung di la Luu 
Xu Huyen, Dam Xu Doan, Hac Dai Thong, Vuong Xu 
Nhat. Con nguoi thi trong nom gia vien. Nhung nguoi 
khac thi di hay o tuy y. Ta di Ian nay lau lam la mot nam, 
mau lam la nua nam, moi tro ve." 

Loi Vuong Trung Duong dan do khien nhieu nguoi 
dong tarn nhd nha: muon ve nha tham cha me, tham con 
cai. Ngay dem do ho thu don hanh ly, doi sang som mai 
thi ve nha. Sang horn sau, ho den tu gia Ma Dan Duong. 
Ma Dan Duong danh tien ho ra khoi gia trang. Moi nguoi 
chap tay vai chao tu biet. 

Ma Dan Duong tro vao am co. Vuong Trung Duong sai 
Ma Dan Duong thu xep cho nam bo y phuc, nam cai bo 
doan (dem ngoi), va cac thu vat dung nhu mao dao, non 
rom, dep co, 16 phi, v. v. . . 

Vuong Trung Duong va bon nguoi cung di la Luu Xu 
Huyen, Dam Xu Doan, Hac Dai Thong, Vuong Xu Nhat 
thay doi dao phuc, sua soan te chinh, doi sang som thi len 
duong. 

Mo sang horn sau, nam nguoi lang le roi gia trang. Ma 134 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Dan Duong dua tien ra ngoai cong, khi quay vao bong 
thay Khuu Xu Co chap tay vai chao tu gia: "T6i muon di 
theo thay." 

Ma Dan Duong noi: "Thay khong chiu noi anh, nen 
moi ra di. Nay anh di theo, thay chac gian lam." 

Khuu Xu Co noi: "Dau phai thay khong chiu noi toi, 
ma thay muon toi hoc tot thoi. Nay toi khong di theo thay, 
thi phu long tot cua thay." Noi xong, di lien. 

Ma Dan Duong goi: "Mau quay lai day! Toi co chuyen 
muon noi voi anh ne!" 

Qua that: 

Ai cung nha nha, tu tra ve 

TruangXuan men thay, gap chay theo. (l0&) (108) tASUli 

& # m % « $ & Chu nhan tu gia cac tu khu 
Truang Xudn luyen su can tuang lai. Le Anh Minh dich & chu 135 HOI THQ Ml/Gfl BON 

Thu tdm phdm, thdy lam phen track mang 
Thudny thdy, trd lien chiu quy j. (109) Co bai tho rang: 

Khu dc nhu la ga moi ta 
Link tarn tu ma, dung ngdy gia 
Neu dung sue mon lam sai no 
Mudn kiep ngdn dai van roi baiS ' 

Noi ve Ma Dan Duong goi Khun Xu Co quay lai, noi 
rang: "Thay va cac su huynh deu mac dao phuc, thi moi di 
xa dugc. Con bo dang cua anh, an mac theo pham tuc, lam 
sao di theo thay duoc? Toi co dao phuc day, anh lay mac 
vao, roi hay di." 

Khuu Xu Co nghe vay mung lam, lien mac dao phuc 
vao, lai con lay bo doan va vai vat dung cua Ma Dan 
Duong mang theo. 

Khuu Xu Co chay theo duoc mot hoi thi thay bong cac 
anh cung vdi thay. Khuu Xu Co thay trong xom co nguoi 
nau com sang, tham nghi moi nguoi ra di sdm, deu chua 
an sang, nen muon vao xom xin com chay de cung duong 
thay. % # -f- 4 * t m Thi pham tdm lu thi sat trdch 
Thuan suy thuang binh quyy. 
Khu dc do nhu gidi loan ti 
Linh tdm tu huu gidi khai thi 
Nhuac giao thdc dung ta nhi luc 
Van kiep thien sinh mac lieu ky. ( * } Chu giao ft con doc la giao. Bai Khue Odn cua Vuong Xuong 
Linh (6987-756) co cau ket # It A ^f £ # \% . Hoi giao phu ti 
mich phong hdu. (Hoi han de chong di kiem cong danh.) 136 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Tuy nhien xua nay ong chua tung hoa duyen, khong 
biet each thuc lam sao. Ong ben 6m binh bat dung dai o 
cua mot can nha. Co con cho vang chay ra sua. Nguoi 
trong nha no buoc ra, ngo thay vay, buoc trd vo, roi mang 
ra mot bat com day do vao binh bat cua ong. Khuu Xu Co 
mung lam, di them xin hai nha nua, binh bat day, ong voi 
chay theo thay. 

Noi ve Vuong Trung Duong di hoi lau, den mot cay dai 
thu, ben ngoi nghi chan. Ong hoi cac de tu co mang 16 phi 
theo khong. Luu Xu Huyen cuoi noi: "Vi hoi sang thay di 
gap qua, chung con chua kip hoi anh Ma ve 16 phi." 

Vuong Trung Duong noi: "Vay cac nguoi di xin com. 
Ta 6 day cho." 

Bon de tu nghe vay, 6m binh bat di vao xom xin com. 
Thay Vuong ngoi mot minh 6 goc cay, bong thay Khuu 
Xu Co chay toi, 6m binh bat day com moi thay an. 

Thay Vuong gian mang: "Ai bao nguoi di theo quay 
nhieu ta? Ta khong dung com cua nguoi dau!" 

Khuu Xu Co hai ba Ian moi moc, thay Vuong van 
khong mang. Mot lat sau, bon de tu xin com tro lai, thay 
Vuong lien dung com ho moi xin. 

An com xong, moi nguoi dung day, di them hon muoi 
dam nua, troi chieu dan toi. Thay ben duong co cai mieu 
hoang, tat ca buoc vao, don dep sach se, roi trai bo doan, 
tinh toa suot dem. 

Sang horn sau, sau thay tro len duong. Khuu Xu Co di 
phia sau, xin com doc duong, gap mot chu nha tu te, moi 
vao dung com luon. 

Khuu Xu Co noi: "Toi co thay di dang truoc. Thay 
chua an, toi khong dam an." 

Chu nha noi: "Khong sao dau. Ong cu dung com. Toi Le Anh Minh dich & chu 137 chua rieng cho thay ong mot phan cam chay thanh khiet, 
lat nua ong mang dang cho thay ong an cung khong tre." 

Khuu Xu Co nghe noi thay cung co ly, ben ngoi an no 
bung. Roi ong dung day cam on chu nha, 6m binh bat day 
com chay theo thay. Thay thay Vuong di each do khong 
xa lam, ong goi: "Thay di cham lai, con dang com thay 
dung!" 

Vuong Trung Duong gia bo khong nghe, cu di thang 
tdi. Khuu Xu Co ba chan bon cang chay theo, bat kip thay, 
lien dang com moi thay an. 

Thay Vuong nhin com noi rang: Do la com cua mot 
nha. Ta co cong lao gi ma an. Nguoi chang nghe hay sao: 

Binh bat com ngdn nha 
Than coi muon dam xa. (111) 

Khuu Xu Co nghe vay, lam thinh. Chop mat, Vuong 
Trung Duong da di trudc roi. Xu Co muon dem com tra 
lai chu nha, ma da di qua xa khong tro lai duoc; muon an, 
nhung bung da no. Khong biet tinh sao, ong ben 6m binh 
bat di theo sau, 6m riet moi tay, mo hoi day minh. 

Mot hoi ong thay thay Vuong va bon su huynh ngoi 
tren tang da dung com do cac su huynh di xin. May thay 
ho xin com it, nen Khuu Xu Co mang com toi thi ho chia 
nhau an them cung het. 

Dem do thay tro dung chan 6 mot ngoi mieu co. Khuu 
Xu Co tham nghi, thay minh la nguoi Thiem Tay, khong 
thich an com, ma thich an banh mi hap. Ong quyet dinh 
ngay mai di xin may cai banh dang thay an. 

Sang hom sau, qua nhien xin duoc vai cai banh hap, 


Nhdt bieu thien gia phan 
Co than van ly du. 138 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA ong dang thay. Vuong Trung Duong gian mang: "Ta von 
khong an thuc an cua nguoi. Nguoi cu quay ta mai, la tai 
sao vay?" 

Noi xong, Vuong Trung Duong giat cai binh bat nem 
xuong dat, banh vang ra. Khuu Xu Co voi luom banh de 
lai vao binh bat. Khi ngo len thi thay thay va cac su huynh 
da di xa roi. Ong lien voi chay theo. 

Tai sao Vuong Trung Duong cu lam nhuc Khuu Xu Co 
hoai? Boi vi ong thay Khuu con tre ma hoc dao, khi chat 
thi chua gia gian nhu bon de tu kia. Neu khong mai giua 
thi ngoc sao thanh do vat tot duoc? Cho nen Vuong Trung 
Duong mai giua ban tinh cua Khuu Xu Co la vay. Nao 
hay, Khuu Xu Co la nguoi can co sau day, may Ian bi thay 
trach mang, ma long chang oan han. 

[Cac chi tiet in nghieng sau day duac trich tie ban dich 
That Chan Nhan Qua cua tien boi Lam Xuong Quang 
(1937) vi khong co trong ban chu Han duoc Le Anh Minh 
dung de dich: 

Lai noi may thay tro Trung Duong tien sanh di hon hai 
thang den xu Giang Nam, co cai cho Ion, sau cho co cai 
mieu keu la Huu Thanh Quan. Thay tro sau nguoi vao o 
nho trong mieu. Mieu ay khong co dao si hay thay chua, 
chi co mot nguoi gia lam tie a dot nhang ma thoi. Nguoi 
ay cung la thong thai, cho thay tro o do. Qua ngay sau, 
Trung Duong tien sanh noi: Ta muon an thit. Roi may 
nguoi lien di mua mot can thit dem ve, tien sanh thay thit 
noi: Ta nay chang muon an. Truong Xudn nghe thay noi 
lien dem treo tren vdeh roi ciing may ong vao xom xin 
com. 

Tien sanh thay may nguoi di het, moi lay can thit dua 
cho ong tie, roi keu Bach Hac Tien o nui Bong Lai ngdm 
dem mot mieng co linh chi giong nhu thit, tien sanh tiep Le Anh Minh dich & chu 139 lay thoi mot hoi hoa ra thit heo, dem treo trin vdch. Mot 
lat may nguai vi thdy biiu dem thit ndu an, Truang Xudn 
lay thit xuong, hoi hoi kho chiu, thua ciing thdy rang: Thit 
hoi roi, an khong dang, thoi di toi mua thit khdc cho thdy 
an. 

Tien sanh gian noi: Bon bay la do tao nghiit, dem cua 
thdp phuong ve huy hoai vay sao? Da mua thit sao chdng 
ndu an, de cho thui hoi roi lai bo? Ta nay cung khong phat 
trdch, song bon nguai phdi an song cho hit. Thdy noi diet 
lai, Luu Truang Sanh, Xich Thai Co, Vuang Ngoc Duong 
vd Dam Truang Chan bon nguai diu that sac. Khuu 
Truang Xudn thdm nghi may su huynh la nguai van chat 
lam sao an dang thit song? Thd minh an hit, ddu co hoi 
thui Midi ai odn hdn den thdy. Chu y dinh roi lien lay 
miing thit ki ben mui thiit hoi kho chiu, nin hoi can mot 
miing nhai thu ma khong nghe mui thit lai giong mui cu 
cdi song, bui ngot, khong hoi lien an hit thit ay, nghe 
trong minh duang nhu thim tinh than khoe manh. 

(Vi Khuu Truang Xudn sau co nan nhin doi may chuc 
Ian, thdy so ong thdnh binh lao, nin hoa ra miing thit do 
cho ong an, ngdy sau khong sanh binh, dang thdnh Kim 
Tiin cung nha sue miing thit do.) 

Luu, Xich may ong thdy Truang Xudn an hit thit roi 
trong long moi mieng.] 

Noi ve thay tro Vuong Trung Duang di nan hai thang. 
Bay gia trai tra lanh, ho tru dem trong mot cai mieu. May 
hoc tro di vao xom kiem cui kho. Dem do mua tuyet, that 
ret. Cac hoc tro dot cui suoi am. 

Vuong Trung Duong thay vay gian, dem het cui cho 
vao dot. Lua chay phung phung. Roi Vuong Trung Duong 
dap lua, khoi bay mu mit. Cac de tu ngat hoi khong cho 
tron. Mieu nho chat hep, gio ben ngoai lua vao. Cac hoc 140 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA tro deu ran rua nuoc mat, bo chay ra ngoai het. 

Vuong Trung Duong thay de hi chay ra ngoai het thi 
dong cua mieu lai, lay bo doan de ngay cua, ngoi chan cua 
luon. 

Cac hoc tro dung ben ngoai mot hoi cho het khoi. Bay 
gio trai rat ret, cac hoc tro day cua tro vo mieu, nhung cua 
dong khong vao duoc, cung khong dam goi thay, danh 
ngoi ngoai hien chiu ret lanh. Bong tran gio tuyet thoi toi, 
ai cung run lap cap. 

Luu Xu Huyen noi: "Thay co truyen bon minh hoa 
cong, sao bon minh khong dung thu de tru ret?" 

Ca bon ben ngoi cong phu, van khi, dieu tuc, duoc mot 
hoi, chang nhung het lanh ma con nuc nua. 

Trai hung sang, cua mieu mo, cac hoc tro buoc vao, chi 
thay Vuong Trung Duong gian mang: "Cac nguai ghet 
nong so lanh, tham song so chet, bo chan cau gia, tham 
dung lua gia, chang chiu van hanh lua that (chan hoa). 
Muon yen on ma khong dung cong phu. Luoi bieng nhu 
vay thi lam sao tu thanh dao duoc? Neu khong danh phat, 
thi cac nguai rot cuoc cung ban dau sieng nang den cuoi 
luoi bieng." 

Noi xong, sai Vuong Xu Nhat mang thuoc bang toi, 
danh cho moi nguai hai chuc cai. Cac de tu nghe vay xanh 
mat, khong dam tra lai. 

Khuu Xu Ca quy xuong noi: "Thua day la loi cua con, 
chu cac anh vo can. Con xin chiu phat, xin thay tha cho 
cac anh con." 

Vuong Trung Duong hoi: "Nguai dam chiu don the cho 
cac anh nguai sao?" 

Khuu Xu Co dap: "Thua vang!" 

Vuong Trung Duong noi: "Nguai chiu don the, moi Le Anh Minh dich & chu 141 nguoi hai chuc cai, nam nguoi vi chi la mot tram cai." 

Bon nguoi kia xin thay tha cho. Vuong Trung Duong 
cuoi noi: "Cac nguoi cau xin cho nhau, ta le nao khong 
tha. Nhung Ian sau cac nguoi cho tai pham ma lam sai Id 
tien trinh." 

Noi roi, thay Vuong quang thuoc bang xuong dat, roi 
noi Luu Xu Huyen rang: "Ta nhat thoi muon di nam. Toi 
gia thi het hung, muon tro ve baa Lap tuc len duong 
ngay, cho ban bac gi het." 

Noi xong, di ra ngoai. Ca bon di theo duong cu tro ve 
Son Dong. Chang bao ngay thi toi huyen Ninh Hai, vao 
Ma gia trang. Khuu Xu Co voi chay vao truoc bao tin cho 
Ma Dan Duong biet. Ma Dan Duong lat dat chay ra cong 
nghinh don thay va cac anh vao am co phia sau tinh 
duong. 

Qua mot thang, cac mon nhan nghe tin thay tro ve, lien 
tro lai Ma gia trang tiep tuc hoc dao. Gia trang lai nao 
nhiet nhu xua. Vuong Trung Duong nghi ra dieu ke duoi 
bon gia tu di khuat. 

Qua that: 

Chang dem y doi xua di het 

Sao dupe long chdn ngo dao ddy. {lU) (112) *&te*ifcM-£ 
Mj # * .w {•§- if ^l Bat tuang gia y khien khai khu 
Yen dac chdn tarn ngo dao lai. 142 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA hoi THur Mirori lam 

Cho thay hoa tien, thay quy an 
Dua tien quan tai, tro nhoc /ao. (113) 

Co bai tho rang: 

Ldphan gio dongphdi ddu chdn (114) 
Ban tinh sang trdn dyphdp than 
Cuoi mim ciing hoa ai hieu y (115) 
Ve sau khong cho lam bui trdnS n6) 

Noi ve Vuong Trung Duong thay nhung nguoi hoc dao 
tro lai tu tap dong due nhu xua, nhin ky bon ho, thay 
chang ai co long thanh hoc dao, chang qua la mot bon gia 
danh tu hanh thoi. Ho muon to ra cho moi nguoi thay ho la 
nguoi tu hanh ngo dao, chu that ra ho chang co chut y 
niem gi ve dao. Vuong Trung Duong nghi, neu khong 
tong co bon nay di, de lau chung lay hu doi lam roi loan 
chan that, khien cua dao phap khong con thanh tinh nua. (113) ri * ® ltfc±^ fg it 4 ft F1 A . 


(*) Thi vu hoa ( tien sinh quy an 
Tong linh sdn mon nhan phuc lao. 
Vu hoa: Dao si va nguai tu tien duac goi la vu y, khi thanh 
Tien goi la vu hoa. 

(114) Phap Bao Dan Kinh, Pham Tua, chep rang hai ong su cai nhau 
ve phuon va gio. Mot ong noi la phuon dong, ong kia noi gio 
dong. Luc To Hue Nang (638-713) lien noi: "Chang phai gio 
dong, chang phai phuon dong, ma tarn cac ong dong." 

(115) Due Phat dua doa hoa len (niem hoa) va Ca Diep mim cuoi (vi 
tieu). Cau nay am chi phap mon lay tarn truyen tarn cua Thien 
Tong. 

Phong phan dong xu nguyen phi chdn 
Ban tinh vien minh thi phap than 
Gidi dac niem hoa vi tieu y 
Hdu lai vo xu truoc tiem trdn. (116) JlLtt«!;4^#A 
& & A 4 ^ B, Ml Le Anh Minh dich & chu 143 Vuong Trung Duong nghi ra mot dieu ke, gat gu dac y. 
Bong nhien ong gao Ion: "Khong hay! Khong hay!" 

Mon nhan kinh so, chay lai hoi tham. Thay Vuong noi: 
"Ta khong nen ra khoi cua nua. Vua roi tren duong di ta 
bi trung khi nong am thap, nen tim ta ket uat, minh ta noi 
num." 

Ong cdi ao cho de tu xem, qua nhien cho tim sung phu 
len, toan than noi mun. Hoang hot, Ma Dan Duong va cac 
de tu Khuu Xu Co, Luu Xu Huyen, v.v... voi chay tim 
thay kiem thuoc. Vai danh y duoc moi den, cho uong may 
thang thuoc hay ma thay Vuong chang khoi benh. 

Hai ngay sau, cac mun vo ra, mu chay dam dia, hoi thoi 
khong chiu noi. Bon doi lot tu hanh len ban nhau: "Thay 
Vuong chac la khong co dao roi. Than ong ma ong con 
khong tu bao ve duoc, thi lam sao ma do duoc nguoi 
khac? Co benh ma khong tri het duoc, sao thanh Than 
Tien? Bon minh mau ve nha cho roi, keo lam viec Ion." 

Ban xong, tung nguoi mot len rut lui. Khong day hai 
ngay, bon ho di sach bach. Chi con sau nguoi dem ngay 
phuc dich thay: Khuu Xu Co, Luu Xu Huyen, Dam Xu 
Doan, Ma Dan Duong, Hac Dai Thong, Vuong Xu Nhat. 

Vuong Trung Duong thay bon doi lot tu hanh rut em 
het roi, ben goi sau de tu lai dan do: "Ngay mai gio Ngo ta 
chet. Tu luc tdi day, ta lay tien bac cua Ma Ngoc cuu tro 
nguoi ngheo kho, giup nguoi mai tang, cudi vo lay chong, 
lai con lo dung vo ga chong cho bon toi to, moi sinh le va 
chi tieu lam ton kem rat nhieu. Roi cung duong nhung ke 
toi day hoc dao nua. Mot hai nam nay, tien bac dung het. 
Tu dung tien trong rong. Sau khi ta chet, neu lo tang su, at 
phai ban ruong dat. Nghe ldi ta dan, dung xai phi tien bac. 
Ngay ca luc ta chet, cung dung than khoc, dung cung 
kieng de tang. Chi can lay vai tarn van mong, chua cai tui 144 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA da hoi ham nay. Roi nam de tu Khuu Xu Co, Luu Xu 
Huyen, Vuong Xu Nhat, Dam Xu Doan, Hac Dai Thong 
thay phien khieng ta ve Thiem Tay, huyen Su, dudi chan 
nui Chung Nam. Khieng di, den cho nao day dut thi chon 
ta cho do. Cho co lam sai. Neu trai ldi ta, ta at khong yen." 

Cac de tu nghe dan do, sut sui chuc khoc. Vuong Trung 
Duong ray: "Cho co thai do cua bon dan ba con nit." 

Tuy thay dan do nhu vay, nhung sau de tu khong nen 
duoc dau buon. 

Den gio Ngo horn sau, Vuong Trung Duong mac dao 
phuc, doi mao te chinh, ngoi ngay ngan tren bo doan, goi 
sau de tu tdi gan, roi day: 

"Phep ti'nh menh song tu phai co du trong va ngodi. 
Khuyet ngoai cong thi due hanh khong ven toan, khuyet 
noi cong thi ban nguyen khong trong treo. 

Ve ngoai cong, tarn phai chan thanh. Lai noi can than, 
thi lai noi co cong. Hanh dong can than, thi hanh dong co 
cong. Moi viec khong cdu thd. Chang phai cong tu tich lai, 
ma la do minh lam thoi. 

Ve noi cong, phai tinh tdo, dung de toi tarn. Phong 
ngua cai y nhuphong hiem nguy cho thanh luy. Giu trong 
khong chang vuang mot vat. Giu tarn phai nghiem han giu 
than. Luc do ranh giai giua trai va nguoi rat it. Trai va 
nguoi trong hoi giao chien vay. 

Ta noi them ve noi cong: noi cong khong the Men sac, 
khong the cdu tuong, khong the cdu may, khong the cdu 
thd. Quet sach mot chut sac tuong thi co mot chut duong 
sinh. Quet sach vo so sac tuong thi co vo so duong sinh. 
Sac tuong quet sach, khong con day mo re ma, thi the se 
thudn duong. 

Nhieu nguoi tu hanh chang phai long tin khong Men co, Le Anh Minh dich & chu 145 nhung te a cho non nong mudn mau thdnh. Cong phu 
chua dat, lien nghi tai chung qua. 

Lai co nhieu ke tu tap dqo cua ta chdng phdi co y Ian 
khan, nhung te a cho an nhdn. Ngdy ngdy lit du mudn ngu, 
gia gia buon hue chdng vui. Tinh than khong phdn chdn, 
kho khan hdnh tri, khong chiu dung cong. Le ndo chdng 
biet rang mot nghe tinh thong, dung tan vo han tarn ca? 
Nhu vdy men tuy tarn ra toy ung pho. Nua sai ta ma hao 
phi nhieu khi luc thi m&i xung long du y. Le ndo hoc lam 
Than Tien ma khong kho cong sao? " 

Vuong Trung Duong noi xong, lay ra mot quyen sach 
chinh ong viet, nhan de Thao Quang Tap (tap sach noi ve 
che bdt anh sang), trong co day dao hoi tich (lam ma dau 
tich) (117) va su huyen dieu cua an dat, roi dua cho Ma Dan 
Duong, dan do: "Sau nguoi cac nguoi phai nghien cuu ly 
sau trong do. Biet khong kho, thuc hanh moi kho. Nen 
phai co gang thuc hanh no, thi moi khong phu long ta. 
Dao huu Ton Bat Nhi dao qua da chin muoi, nguoi cho lo 
nghi chi. Chi co Khuu Xu Co cong hanh rat it, nguoi phai 
day them cho han. Luu Xu Huyen chua dut sach sac 
tuong, lai con chut nan ba dao. Hac Dai Thong di dong tro 
lai tay, cho thay la cho lieu dao. Dam Xu Doan gap Co ma 
thong huyen. Vuong Xu Nhat gap Dieu ma nhap dieu. 
Khuu Xu Co thach ban ben suoi kho can het tan. Rong 
bay tren cua, dai dan thanh!" 

Vuong Trung Duong noi xong, cuoi mot tieng roi di. 
Sau de tu nho loi dan cua thay, khong dam khoc 16c, cu 
theo phep ma Hem. Roi dung day thung cot quan tai, tim 
mot cay don dai va hai cay don ngang, doi sang sdm ngay (117) Chii traang cua thanh nhan la: Che bat anh sang lam mo dau 
tich, che giau ve thanh, lam 16 net pham. fa Jt ^ $jf , Rl- $. II JL 
Thao quang hoi tich, an thdnh Men pham. 146 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA mai thi bon nguoi Khuu Xu Co, Vuong Xu Nhat, Dam Xu 
Doan, Hac Dai Thong se khieng di. 

Sang som, bon nguoi di trudc, Luu Xu Huyen lung 
mang hanh ly di sau. Ma Dan Duong dua tien hon hai 
muoi dam. Luc chia tay, ong lay mot goi bac vun chung 
bon nam chuc luong, dua Luu Xu Huyen va noi: "Tien 
bac trong nha, thay da dung het vao viec tot. Nhat thoi 
xoay khong ra. Chi con chut bac vun nay, anh cam lam 16 
phi, tren duong de sen mot chut thi duoc. Chon thay xong 
roi thi gap tro ve day, cung nhau tu hanh." 

Luu Xu Huyen cam goi bac, chia tay Ma Dan Duong. 
Ho di chung vai dam, thay nhieu nguoi mang nhang den ra 
cung te. Luu Xu Huyen lai gan de xem thi ra ho la dam gia 
tu, rung hoc dao cua thay. Luu Xu Huyen lien ta le. 

Nao ngo Vuong Trung Duong luc song von ghet bon 
gia tu, nay ong tuy mat roi, ma chan linh chua muoi, nen 
tu quan tai hoi thoi xi ra. Bon gia tu ai cung bit mui, muon 
6i, dung khong vung, lay vai cai loan xa roi bo chay het. 
Bon ho chay het roi thi mui hoi thoi lien dut. 

Bon de tu khieng quan tai di ve huong tay. Di gan muoi 
dam, co nguoi mang com ra moi an. Nam ong nghi do la 
nguoi quen voi thay, nay nghe thay quy thien nen dem 
com moi an, cung la tinh nguoi le thuong, chang chi la, 
voi dat quan tai xuong de an com. An xong, ta on, roi 
khieng di tiep. 

Di khong lau, thay ven duong co ngoi mieu co, ma 
khieng quan tai khong noi, nen ho dua vao mieu de tarn, 
va ta tuc qua dem 6 mieu. Hung sang horn sau, ho khieng 
di tiep. Di toi gio com sang, bong thay co nguoi dua com 
moi an. Roi khieng di toi gio trua cung co nguoi mang 
com den moi an. Di den chieu toi thi cung dung nghi ngoi 
6 mot ngoi mieu hoang. Di nhu vay hon mot thang, gan Le Anh Minh dich & chu 147 den bien gidi Thiem Tay. 

Khuu Xu Ca tham nghi den su viec da xay ra, thay rat 
la. Giua trdi dat sao co chuyen trung hap qua vay. Nhu a 
cho gan, thi cho la ngudi quen cua thay hay tin thay mat 
ma ra lay va dua cam tan tinh. Con nay di rat xa roi, ma 
van co ngudi ra dua com. Viec nay that la quai la, phai tim 
hoi duyen co mdi duoc. Long tham dinh vay roi. Di den 
gid Ngo, cung co nguoi mang com tdi moi an. Cac ong 
cam on roi an. 

Khuu Xu Co lien hoi nguoi mang com rang: "Anh lam 
sao biet duoc chung toi toi day ma mang com cho an? Co 
duyen co gi chang?" 

Nguoi ay dap: "Hoi sang sdm co mot lao dao trudng 
mac ao dao mau vang vo xom toi noi rang ong co nam hoc 
tro tu Son Dong khieng quan tai di ngang day, nen muon 
lam phien gia chu mot bua com cho cac de tu. Chu toi la 
nguoi thich lam lanh, nghe noi vay lien sai toi toi day dua 
com." 

Khuu Xu Co nghe vay, ghi nhd lien. Sang horn sau, toi 
gio com, Khuu Xu Co gia bo dau bung, muon vao xom 
phia trudc xin chen nude nong uong. Ong nhd Luu Xu 
Huyen khieng quan tai giup. Luu Xu Huyen bang long, 
ben dua hanh ly cho Khuu Xu Co vac. Khuu Xu Co vac 
hanh ly ba chan bon cang chay len trudc vai dam, qua 
nhien thay mot ong lao mac ao dao mau vang rat giong 
thay minh, dang di vao xom. 

Khuu Xu Co chay nhanh tdi, bat kip, lien quy xuong, 
mot tay nam ao dao cua vi do va noi: "Xin thay cham 
budc, co de tu den hau." 

Vuong Trung Duong quay lai, gian du mang: "Nguoi 
dung la do tao nghiep, chang biet le doanh hu tieu tuc (day 
vai tang giam) cua trdi dat va dao hoi tich (lam md dau 148 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA tich). Ngu muoi to ve lanh xao, tiet lau thien co. Ngay sau 
phai mat ba nam dung cong tru ma chudng. Do la tu minh 
chuoc hoa vao than." 

Noi xong, Vuong Trung Duong hoa thanh gio di mat. 

Khuu Xu Co hoi nan lam, kip thay linh cuu di tdi, nen 
ong lat dat den doi tay khieng vdi Luu Xu Huyen. Tu do 
trd di, khong ai mang com den mdi an nua. Cung may co 
chut 16 phi Ma Dan Duong dua cho, neu khong thi ca bon 
kho tranh duoc chet doi. 

Di them nua thang, ho den huyen Su, chan nui Chung 
Nam, bong dung cac day deu dut, linh cuu roi xuong dat. 
Khuu Xu Co thay xom trudc mat co mot ong lao dung 
nhin. 

Khuu Xu Co lien di tdi vai chao, chua kip md mieng, 
thi ong lao hoi rang: "May nguoi co phai tu Son Dong 
khieng linh cuu ve day chang?" 

Khuu Xu Co dap: "Da phai, sao cu lai biet?" 

Ong lao noi: "Toi qua toi nam chiem bao, thay ong 
Vuong Hieu Liem noi ong da chet roi. Co nam de tu cua 
ong khieng linh cuu tu Son Dong ve day. Ong Vuong 
muon xin toi mot cai huyet de chon. Toi nhd ngay xua 
cung vdi ong thi cu chon tinh thanh. Hai chung toi la cho 
tarn giao, nghe ong noi la toi bang long ngay. Toi lai hoi 
may gid thi chon. Ong noi la gid Ngo horn nay. Toi tinh 
day, mdi biet la chiem bao. Nua tin nua ngd, may Ian di ra 
cho nay trong ngong. Gid mdi thay may nguoi khieng linh 
cuu tdi va thay no roi xuong dat nha toi." 

Khuu Xu Co ke cho ong lao nghe rang thay Vuong dan 
he khieng tdi cho nao ma day dut, thi chon thay cho do. 
Ong lao rat mung, lien goi may trai trang trong nha mang 
cuoc xeng ra dao huyet. Le Anh Minh dich & chu 149 Ho ddi linh cuu qua mot ben, roi dao ngay cho linh cuu 
roi. Xong cai huyet thi an tang. Chang may choc, ho dap 
thanh mot ngoi mo Ion. Nam nguoi vai ta ong lao va may 
trai trang lao nhoc. Ong lao cung moi nam nguoi ve nha 
dung com chay. Com nude xong, nam nguoi tu gia ong 
lao va hoi tham duong toi thon Dai Nguy. Moi nguoi chap 
tay vai chao roi di. 

Qua that: 

Dua thay ve tay, xong viec Ion 

Tim dao sang dong, thanh dao chdn. (nS) (118) it n © if h f * 
# i£ -t- # * ii A Tong su tay quy dai su tat 

Phong dao dong hdnh chdn dao thanh. 150 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA HOI THLT Ml/ai SAU 

Thon Dai Nguy, Tarn Lao noi chuyen cu 
Cdu Tan An, mot Ion chi duong me. (119) 

Co bai tho rang: 

Mudn chuyen, thuyen than chdng dong ddu 

Song lung gio dap, kho ma thdu 

Theo dong, tay chat sdo va lai 

Mot cdnh buom cdng toi ben mau. (120 ^ 

Noi ve Khuu Xu Co cung cac su huynh den thon Dai 
Nguy o Ham Duong, thay nha cua tan hoang xo xac, thon 
xom tieu dieu. Co ong lao dang ngoi trade cua mot cai 
mieu. Khuu Xu Co budc toi vai chao va hoi tham nha ong 
Vuong Hieu Liem d dau. Ong lao hoi: "Chu em hoi nha 
ong Vuong, vay chu em co day mo re ma vdi ong khong?" 

Khuu Xu Co dap: "Ong Vuong la thay cua chung toi, 
trayen dao d Son Dong, nay thay da thanh Tien roi. Anh 
em chung toi dua linh cuu thay ve, xin dat, va an tang d 
chan nui Chung Nam. Trade khi ve Son Dong, anh em 
chung toi ghe tham nha thay, xem moi nguoi co binh an 
khong." 

Ong lao nghe vay, than tho mot hoi: "Anh Hieu Liem la 
anh ho cua toi. Toi thu ba, nen nguoi ta goi toi la Vuong 
Tarn Lao. Sau khi anh Hieu Liem bo nha di roi, vo anh (119) ^!&#-H-^lI« 
(120) X # t *» * % ft 
$& •}&, $K "K. % fa IE Dai Nguy thon Tarn Lao dam vang su 
Tan An kieu nhdt ngon chi me do. 
Van chuyen than nhu bat dong chu 
Phong phien tang dung tien nan thu 
Lam luu chap dinh cao hda da [da] 
Nhdt 16 khinh phdm dao ngan ddu. Le Anh Minh dich & chu 151 buon rau sinh benh, roi mat. Con anh la Thu, d ben chong, 
mot nam hay nua nam mdi ve tham nha mot Ian. Nha anh 
Vuong bay gio khong co ai het." 

Khuu Xu Co lai hoi: "Xom nay sao tieu dieu qua vay?" 

Vuong Tam Lao lai than tho mot hoi: "Tu khi anh ho 
toi bo di roi, khong ai dung dau de lo lieu cong viec. Manh 
nha nao lo nha nay. Xom co viec gi thi khong ai dung dau 
de lam. Be mac nguoi khac lam thi cang lam cang hu. Boi 
vay ma thon xom tieu dieu. Ve sau nghe don anh Hieu 
Liem thanh Tien, long mach phong thuy bi anh lay di. Cai 
toi loi nay ho do cho anh." 

Khuu Xu Co hoi: "Sao biet thay toi thanh Tien?" 

Vuong Tam Lao chi cai mieu noi: "Cai mieu nay do 
dan thon bac thon nam lap nen tho anh ay. May chu vao 
xem thi biet." 

Khuu Xu Co va cac su huynh cung vao xem, qua nhien 
thay tuong thay minh nghiem nhien nhu nguoi song, lien 
cung nhau vai lay. Tam hoanh phi ben tren co bon chu 
Dinh ho nhan hdo (bac nhan hao sieu viet thay). Hai ben 
ta huu co cap cau doi: 

Hien daophdp a Ham Duong, phun ruau dap lua 
Ban an lanh noi xom cu, phdt bua xua 6nS ' 

May ong xem xong, khong hieu nguyen do, lien hoi 
Vuong Tam Lao "diet lua duoi on" nghia la lam sao. 

Vuong Tam Lao noi: 

"Nam no noi nay co mot tran on dich hoanh hanh, 
truyen nhiem rat du, ai cung kinh hoang. Bong co mot vi Hien dao thuat u Ham Duong, ton tuu diet hoa 
Thiiy an quang u co ly, thiphii khu on. 152 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA dao truong ao vang ve bua linh bang son do dem cho thon 
nay mien phi. Dan trong thon nhan duoc bua linh, dan 
trade cua, thi on dich dan dan het. 

Lai nghe nguoi ta don, cho Ham Duong co Ian bi mot 
tran hoa hoan Ion lam, khong dap tat duoc. Bong thay mot 
vi dao truong ao vang tu quan rupu di ra, tay cam nua 
chung ruou, uong mot ngum, roi phun ve phia dam chay, 
lua lien tat. 

Dan o cho cam ta cong ong cuu hoa, deu den hoi ten, 
thi ong dap: Ba ngang mot doc la ho, ba ke si mo mieng la 
ten. Noi xong, ong nhe budc di, chop mat chang thay dau. 
Sau co nguoi giai nghia: Ba net ngang 3- vdi mot net so 
doc la chu Vuong JL, ba ke si mo mieng la ba chu si -t 
tren ba chu khdu tr, tuc la chu Triet A. Loi don nay Ian toi thon 
Triet thanh Tien roi. Trong 
ha hay goi la ma Vuong, 
chung, chi noi: 'Chu Hieu 
di.' Boi vay, dan hai thon 
cung nhau lap ra cai mieu 
Vach trai co treo tam bang 
chu doc thi biet." chung toi, mdi biet anh Vuong 
ho chung toi co mot ba, thien 
la chi dau cua anh, luc lam 
Liem mac ao vang toi dua toi 
nam bac cam on anh phu ho, 
nay den dap an due cua anh. 
go ghi chep lai viec nay, may Khuu Xu Co va cac su huynh budc lai vach trai, doc 
rang: "Pham ai lao kho vi nude thi phai duoc tho; ai co 
cong due vdi dan thi phai duoc tho. Thon chung toi co ong 
Vuong Triet la bac di nhan, thud nho doc sach, luc Ion tap 
vo nghe. Sau khi thi dau Hieu Liem, ong gia vd bi trung 
gio a khau, chang ai biet ong dong tinh the nao. Ong 
dudng benh mudi hai nam, khong budc ra khoi cua. Bong 
mot horn ong bien mat, khong ai biet di dau, tim khap noi 
cung chang thay tong tich. Ve sau trong thon xay ra benh 
on dich, ong cho bua cuu nguoi tranh benh, bao toan tinh Le Anh Minh dich & chu 153 menh cho rat nhieu nguoi. Dan trong thon deu mang an 
due cua ong. Lai nua, d cho Ham Duong co dam chay Ion, 
ong phun ruou dap tat lua, roi de cau do tiet 16 ten minh. 
Ong con do cho chi dau len troi, va phu ho cho thon dan 
nhieu phudc. Ong khong quen thon xom, thi nguoi trong 
thon xom le nao phu ong? Da vay, ong con co cong due 
diet lua tru on, thon dan phai thd ong. Cho nen thon dan 
mdi hoi hop ban bac lap nen ngoi mieu nay va tac tuong 
ong, hang nam nhang khoi cung te, de den dap an due cua 
ong vay." 

Cac ong doc xong, than: "Thay chung minh than co kho 
biet, bien hoa vo cung, chung minh khong biet noi." 

Lai thay Vuong Lao Tarn ghe tai mot dua d, khong biet 
dan do dieu gi. Dua d gat dau roi di. Lat sau no cung vdi 
mot thanh nien dem mot gio com toi mdi cac ong an. Cac 
ong lien cam on. 

Vuong Tam Lao noi: "May chu em nhoc cong dua linh 
cuu cua anh ho toi ve que, lai con den hoi tham nha cua. 
Khong co gi ngon de khoan dai, chi co bua com xoang 
nay. Co dang gi dau ma cam on." 

Cac ong nghe Vuong Tam Lao noi vay, lien ngoi lai an 
com. 

Dem do ho ngu tai trong mieu. Nhieu nguoi toi hoi 
tham. Horn sau, troi gan sang co bay tam nha cho nguoi 
dua com mdi may ong an. Cac ong chi may nguoi, an sao 
cho het, nen dung cua moi nha mot chut de lay thao thoi. 

Luu Xu Huyen noi vdi cac anh em rang: "L6 phi anh 
Ma dua cho, con du hon mudi luong. Nay nen dua cho 
Tam Lao de tu sua mieu cua thay." 

Cac ong nghe vay khen hay, dong long lay tien dua cho 
Tam Lao. 154 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Cac ong dua tien cho Tam Lao roi vai chao ra di. Roi 
khoi thon Dai Nguy, di hon mudi dam, thay mot cay ldn, 
ca bon lien den ngoi nghi chan. 

Dam Xu Doan noi: "Chung ta dua thay ve Thiem Tay, 
viec ldn xong roi. Nay trd lai Son Dong, chang qua lam 
ton com va tien bac cua anh Ma ma thoi. Nguoi ddi 
thudng noi co bua tiec nao chang tan. Lai noi dao chang 
luyen tinh, luyen tinh chang phai dao. Di lau tren dudng, 
le nao chang nghe noi ba nguoi thanh doan, nam nguoi ket 
dang? Nhu vay de bi di nghi. Chi bang anh em ta moi 
nguoi mot phuong cho co tu do." 

Cac ong kia nghe vay noi: "Anh noi dung lam." 

The la Luu Xu Huyen di hudng dong nam. Vuong Xu 
Nhat di hudng tay nam. Dam Xu Doan di hudng nam. Hac 
Dai Thong di hudng dong. Khuu Xu Co thay cac su huynh 
di het roi, ma ong khong biet di dau, thoi danh d lai Thiem 
Tay xin an qua ngay de chi tam tu hanh vay. 

Rieng noi ve Hac Dai Thong di toi dat Tan, thay mot 
cai cau da, chan cau co tam chin cai hang tu nhien. Den 
mua thu va mua dong, nude song can, thudng co dan 
ngheo ty nan, vao d trong may cai hang nay. 

Hac Dai Thong thay chan cau cung sach se. Dang mua 
song can nude, ong lien xuong chan cau ngoi tinh toa. Luc 
dau khong ai biet, nen cung duoc thanh tinh. Ve sau dan 
dan nhieu nguoi biet, nen ong rude phien nhieu. 

Ong cam dong dan chung d xung quanh. Ho thay ong 
ngoi tinh toa suot ngay nen biet la nguoi tu hanh. Cho nen 
ho thudng mang banh mi hap cho an. An khong het, ong 
de banh du trudc mat. Lu qua bay toi mo moi con mot 
mieng bay di, co mieng roi xuong nude, co mieng roi tren 
dudng. 

Vai dua tre nhat banh roi an, Ian theo dau vet va no Le Anh Minh dich & chu 155 gion tdi cho Hac Dai Thong. Thay ong ngoi bat (long, y 
nhu tuong dat, chung xem ong nhu bo tat, muon lam cai 
mieu tho, nen nhat gach da chat thanh hai hang cao nhu 
vach tuong d hai ben cho ong ngoi. Roi chung lay canh 
cay va la cay che ben tren lam mai. Moi ngay chung an 
com nha xong roi, hen nhau tdi thang chan cau, vai lay 
Hac Dai Thong, choi gion, cuoi huyen nao, am I khong 
dut. 

Hac Dai Thong la nguoi co ham duong, khong he de y 
chung, mac ke chung nhay nhot la het cuoi gion. Day 
cung la trudng hop giu duoc tinh trong cai nao dong, cung 
chang phai vo ich vay. 

Ngay no, thon trudc mat to chuc le hoi Quan Am Lien 
Dai (dai sen Quan Am). May dua tre chay di xem hoi, nen 
ngay nay that yen tinh. Bong Hac Dai Thong thay mot 
nguoi mai cue gach, xong dua len soi mat, roi mai, roi soi, 
cu vay hoai may chuc Ian. Mai mon het cue gach nay thi 
lay cue khac mai tiep. 

Hac Dai Thong thay nguoi do mai duoc nua ngay roi, 
nghi rang ong ta muon mai gach de lam vat dung gi do. 
Nhung thay ong ta cu mai gach thanh bun roi lay cue khac 
mai tiep, so ong ta uong phi cong phu, nen Hac Dai Thong 
muon chi giao may loi. 

Ong budc tdi nguoi mai gach hoi: "Ong mai gach chac 
la muon lam cai chi do phai khong?" 

Nguoi ay dap: "Dung vay." 

Hac Dai Thong noi: "Ong muon lam cai chi, trudc tien 
phai dinh chac trong tam. Cho cao sua bang, cho vuong 
sua tron, y theo quy cu thi moi tao thanh do vat tinh xao 
duoc. Nay ong chang theo phep tac, mai tdi mai lui lung 
tung, sao thanh cong duoc? Rot cuoc ong muon mai gach 
lam cai gi?" 156 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Nguoi ay dap: "Toi muon mai cue gach cho bong lang, 
lam cai guong soi, sdm chieu tu soi mat minh." 

Hac Dai Thong nghe vay cuoi noi: "Gach ngoi lam tu 
dat, dau phai bang dong bang thiec, sao co the mai cho 
bong lang lam guong soi cho duoc?" 

Nguoi ay cung cuoi noi: "Theo nhu ong noi, toi mai 
gach khong the lam guong soi duoc. Con ong ngoi sao co 
the thanh Tien duoc? Ngoi chet kho nhu vay, co khac gi 
toi mai gach dau?" (122) 

Hac Dai Thong nghe vay, giat minh kinh so, lat dat den 
trudc mat nguoi ay, y muon xin duoc chi day. Nhung 
nguoi do da nhe budc di roi, nen khong noi chuyen vdi 
ong ta duoc. Hac Dai Thong biet la bac di nhan den day 
chi diem cho minh rang ngoi chet kho that la vo ich. Nghi 
roi, ong thu thap hanh ly, roi bo cau Tan An, nham hudng 
U Yen ma di. 

Co bai tho rang: 

Gach mai lam kinh uong cong phu 
Tinh toa minh en khi hoa kho 
Hai viec deu lam hao phi sue 
Mot Ion thuc tinhpha me <?d. (123) 

Tam ngung chuyen cua Hac Dai Thong. 

Noi ve Dam Xu Doan di ve hudng nam. Ngay no di tdi 
dat Tuy Chau, trdi da ve chieu, chang thay ngoi mieu co 
nao de nghi qua dem, cung chang thay quan tro chi het. (122) Xem phu luc ve mai gach lam girang a cuoi Hoi Thu Muoi 
Sau. 
M*% fe- & S|i^ Ma chuyen uong tu dung cong phu 

if ^t !&■ i'f $L # # Tinh toa co tu khi chuyen kho 

$$ T ft $i W ft f Luang ha cau viphi luc su 

— "t" $L it $L J$. ik. Nhat ngon de tinh pha me do. Le Anh Minh dich & chu 157 Chi thay mot gia trang, phong 6c rat nhieu, ong muon tdi 
xin ta tuc, nhan tien xin bua com chay. Ong budc tai cong, 
chat co nguai tu trong di ra, co dang ve nhu chu nha. 
Ngudi nay ho Co, ten la Tuc Thanh, hieu la Du Phong. 
Nam xua ong cung tung la nguoi mo dao, nhung bi may 
nguoi dpi lot tu hanh, gia bo nhu than tien, may Ian lua 
ong tien bac. Cho nen thay dao si la ong ghet lam, dung la 
nguoi trudc lam hai nguoi sau. 

Noi ve Co Du Phong thay Dam Xu Doan tdi truoc cong 
gia trang, lien la Ion rang: "Thoi thoi dao trudng dung tdi 
day. Toi vdi Phat va Dao chang co duyen dau!" 

Dam Xu Doan thay Co Du Phong noi vay, lien muon 
khai thi cho ong ta. 

Qua that: 

Muon duac nguai khdc tin phuc minh 
Nen dem viec minh tin phuc nguaiS ' 

PHU LUC: MAl GACH LAM GI/0NG 

Doi dap giua Hac Dai Thong voi nguoi mai gach tuong 
dong mot giai thoai ve dai de tu cua Luc To Hue Nang la 
Hoai Nhuong (677-744), chep trong Co Ton Tuc Ngu Luc, 
quyen 1, nhu sau: 

Ma To Dao Nhat (709-788) tu o Truyen Phap Vien tren 
nui Nam Nhac, mot minh ngu trong mot cai am, chi luyen 
ngoi thien. He ai ghe tham, ong deu chang mang. [...] 

Ngay no, Hoai Nhuong lay vien gach mai truoc cua am 
cua Ma To, Ma To cung khong quan tarn. 

Mot hoi lau, Ma T6 ben hoi: "Ong lam gi the?" (124) m&&f a m. a Due yeu biet nhan tin phuc ngd 
Tu tuong ngd su tin phuc nhan. 158 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Hoai Nhuong dap: "Mai gach de thanh guong soi." 

Ma To hoi: "Mai gach le nao thanh guong soi cho 
duoc?" 

Hoai Nhuong dap: "Neu khong the mai gach de thanh 
guong soi, le nao ngoi thien co the thanh Phat?" (125) 

Chu thich: 

Ma T6 Dao Nhat (709-788, hoac 707-786) la de tu cua 
Nam Nhac Hoai Nhuong. Ma To lap phai Thien o Giang 
Tay, nen ong con duoc goi la Giang Tay Dao Nhat. Nhieu 
de tu cua Ma To la nguoi Trieu Tien. 

Hoai Nhuong xuat gia nam mudi lam tuoi, la de tu cua 
Luc To Hue Nang. Nam 714, Hoai Nhuong den tu d nui 
Nam Nhac. Suot ba muoi nam d day, ong rat noi tieng va 
phai thien cua ong duoc goi la thien Nam Nhac. Trong cac 
dai de tu cua ong, noi bat la Ma To Dao Nhat va Thanh 
Nguyen Hanh Tu. (125) ^*l^ **#*», m^-Jk, ^f *#, jfitfr?>>£ 

*t r- 41 [•••] (*f) — a & 4fc& W M, h fc t- ^ M. sf % 
4K&AW n^- 'B4$t*A4&, *#JLtfeA^?' 

Ma To cu Nam Nhac Truyen Phap Vien, doc xu nhat am, duy 
tap toa thien, phdm huu lai phong gia do bat co. [...] (Su) nhat 
nhat tuong chuyen u am tien ma, Ma To diec bat co. Thoi ky 
cuu, ndi van viet: "Tdc thdp ma?" Su van: "Ma tdc Mnh. " Ma 
To van: "Ma chuyen Midi nang thanh Mnh?" Su van: "Ma 
chuyen ky bat thanh Mnh, toa thien Midi nang thanh Phat? " Le Anh Minh dich & chu 159 HOI THUr MlTGFl BAY 

Dua co Hy Hong, tinh ke thodt than 
Nan lao Hon Nhien, lai chdn nen noi (126) Co bai the rang: 

Tarn cdnh xua nay phdi sang ngoi 
Cha vi mot viec, la lang dai 
Nam xua tung bi nguai lira dot 
Nay gap chdn nhdn ngo nhdn thoi.' 

Noi ve Dam Xu Doan thay Co Du Phong co may phan 
khi lanh, muon khai hoa cho. Nao ngo Co Du Phong 
khong doi ong ma mieng da noi luon: "Dao truong cho 
nhieu lai. May ong noi cai gi toi da nghe phat chan roi. 
Ong noi nua toi cung khong tin dau. Toi bi may ong lam 
cho so that kinh. May ong co tu hanh gi dau, theo toi thay 
chi la bon kiem com ao thoi." 

Noi xong, ong voi budc trd vao, khong di ra ngoai nua. 

Dam Xu Doan nghe may ldi huy bang cua dao do, lien 
muon chan chinh phong khi trong dao. Ngudc len nhin, 
trdi da ve chieu, ong ben ngoi trade cua nha ay. Troi toi, 
co may trai trang trong nha ra duoi ong di. Ho xach thung 
nude lanh doi uot cho cua roi di vo. Dam Xu Doan thay 
ho lam ac nhu vay, lien di ra ven dudng ngoi. Dem do troi 
do tuyet, day hon thuoc. (l2b) i\$- 


%x- %.i\M>% 


#* 


m f * # it 


(127) .u * ^ %. * m m 


*s 


-fi&^± 


%%- 


^*fAia 


4-it 


& A ifh ^ •/# Hy Hy Hong dinh ke thodt than 
Nan Hon Nhien duang chdn ban dao. 
Tarn cdnh nguyen lai yeu lang minh 
Mac nhdn nhdt su ngo binh sinh 
Tich nien tang bi gid nhdn bien 
Kim ngo chdn nhdn nhdn bat thinh. 160 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Rang ngay, trai trang trong nha mo cua ra xem, thay 
ong ngoi ngoai troi, xung quanh tuyet vun thanh dong cao, 
con ngay tren than ong thi chang bam chut tuyet nao. Thay 
la lung qua, ho ben chay bam bao cho Co Du Phong biet. 

Du Phong nghe noi, lien buoc ra xem, toi gan Dam Xu 
Doan thay ben than ong co hoi nong boc len. Du Phong 
biet day la ngudi co dao, lien mdi vao nha, dai nhu thuong 
khach. 

Du Phong noi: "Chang phai toi khong tin dao, chi vi 
cua dao khong co ngudi tot. Neu ho cung kho cong tu 
hanh nhu dao truong, thi ai ma chang ton kinh? Toi nay 
nguyen cung dudng dao truong. Ong d nha toi ba nam, 
hay nam nam, hay mudi nam toi cung vui long. Ngay mai 
toi chon gid lanh, xin bai dao truong lam thay, chang hay 
ong co nhan loi hay khong?" 

Dam Xu Doan von muon do cho Du Phong, nay thay 
ong ta khdi long tin dao, nen gat dau dong y. 

Co Du Phong mung lam, sai toi to quet don mot gian 
phong phia sau, roi mdi Dam Xu Doan vao nghi ngoi. Moi 
ngay deu co com chay day du, khong thieu sot chut nao. 
Du Phong con sai mot a hoan ten Hy Hong thudng lo tra 
nude cho Dam Xu Doan. That la dao ton due quy, dieu ly 
vo cung. 

Tham thoat hon nua nam, ma Du Phong chang toi cau 
hoc dao gi het. Qua thuc Du Phong la ngudi ham dao chu 
khong muon hoc dao. Muon ngudi ta nhan cung dudng 
cua ong de tao phudc cho ong, tu hanh the cho ong, de ong 
thu hudng phudc due hien thanh. 

Dam Xu Doan thau suot tarn co cua Du Phong, nen 
chang muon nhan cung dudng nua, may Ian muon tu biet 
ra di, nhung Du Phong cam giu hoai, roi sai ngudi nha 
canh chung ky ludng, ngan can, khong cho Dam Xu Doan Le Anh Minh dich & chu 161 ra di. Dam Xu Doan di khong dugc, ben nghi ra mot dieu 
ke. Lam theo ke nay thi moi ra di dugc. 

Mot lat, con Hy Hong mang tra vao. Dam Xii Doan 
nam co tay no noi: "Tay nang trang treo sach se qua, khien 
nguoi ta thuong lam!" 

Hy Hong mac co do mat, guong dap: "Trang nhu son 
den thi co. Thay dung cuoi gheo tui a nha." 

Noi xong, no chay len nha tren bam bao cho vo cua Co 
Du Phong biet. Ba lien noi voi chong: "Thay Dam vua 
choc gheo con a hoan nha minh. Lao ta khong phai la 
nguoi tu hanh chan chinh dau. Thoi, de lao di khuat cho 
roi!" 

Du Phong nghe vay, khong tin, noi rang: "Con Hy 
Hong lam bieng dem tra nude cho thay, nen dat dieu vay 
thoi!" 

Vo Du Phong nghe chong noi vay, lien quay lai mang 
Hy Hong vai cau. Hy Hong khong dam noi nua. 

Hai ngay sau, Du Phong thay con Hy Hong dua tra 
nuoc den Dam Xu Doan, lien di len phia sau, xem dong 
tinh the nao. Qua nhien thay Dam Xu Doan nam tay Hy 
Hong, cuoi noi: "Tay nang trang nhu ngoc, mem nhu 
bong. Nguoi dau ma dang yeu qua." 

Du Phong dung rinh ben ngoai, nghe thay, gian lam, 
muon tdi tong co lao nay di, nhung lai nghi lao ta may Ian 
muon di ma minh hai ba Ian cam giu lai, nay duoi lao di 
thi to ra minh bat nhan, chi bang viet may cau dan tren 
vach. Lao ta doc hieu la nhat dinh se tu ra di, con minh 
dan thu ha dung ngan can, vay la tot roi. 

Horn sau, com sang xong, Dam Xu Doan khong thay 
Hy Hong mang tra nuoc tdi, thi biet ke da thanh. 

Budc ra ngoai xem, ong thay tren vach co dan mot to 162 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA giay, viet bon cau: 

Gio tay khuya thoi tuyet tung hoa 
Ngoi lanh bo doan hinh anh ta 
Cha noi thich tay ai ta ngoc 
Than xua nhu ech nha chang ta. ' 

Dam Xu Doan doc xong, cuoi cuoi, di vao phong, thay 
tren ban co but muc, cam lay roi tro ra ben ngoai viet bon 
cau len to thiep do. Viet xong, ong vao phong gom gop 
hanh ly, di thang ra cong, noi lien may tieng "Da ta! Da 
ta!" 

Chang co ai tra ldi. Ra khoi gia trang, ong di ve huong 
nam. Di dugc hai nam, thi ong tro ve bac. Chuyen cua ong 
se noi sau. 

Noi ve dam gia nhan cua Du Phong, vi chu dan do roi 
nen chung de mac Dam Xu Doan ra di, khong ngan can. 
Sau khi Dam Xu Doan di roi, chung chay vao bam bao Du 
Phong. 

Du Phong di ra phia sau, thay tarn thiep cua minh dan 
tren vach co viet them bon cau rang: 

Noi chi tuyet nguyet vai phong hoa 
Ruot thang, ha buon hinh anh ta 
Khong noi Hy Hong tay ta ngoc 
Than nay ech gieng thodt khong ra. (l29) (128) &&$$.&&% 
'4- * ;fi ffl fli M ^ EJ ®- X-bii. >w sl %. % flj M M- 
^F it $- <^ -f- £ i 
jth # fL ft ft t *i Tay phong tan da phi tuyet hoa 
Lanh toa bo doan hinh anh ta 
Huu tien Mm trieu thu tu ngoc 
Hoi tu nang tich than nhu oa. 
Huu ngon tuyet nguyet du phong hoa 
Tarn chinh Midi sau hinh anh ta 
Bat thuyet Hy Hong thu nhuac ngoc 
Thu than dinh tdc tinh trung oa. Le Anh Minh dich & chu 163 Co Du Phong doc xong bon cau, moi biet Dam Xu 
Doan noi gion voi con Hy Hong chi la cai ke de thoat than 
thoi, nen than tho hoai. Chuyen khong noi tdi nua. 

Day noi ve Vuong Xu Nhat sau khi roi thon Dai Nguy 
va chia tay dao huu thi di toi dat Phong Chau. Lo phia bac 
cua Phong Chau co mot ong ten Dieu Sung Cao, tung lam 
quan o phu Tan An, vi chan tinh doi nen tu quan ve vui 
thu dien vien. 

Ong rat mo dao, thay nguoi xuat gia thi xem nhu nguoi 
than thich. Bat ke nguoi tu hanh hay khong, ong deu muon 
dam dao. 

Gan cho ong ngu co cai dao quan ten la Ngo Tien 
Quan. Tru tri dao quan cung la mot dao si. Pham su tang 
hay dao si qua lai thuong ta tuc o dao quan nay. Dieu 
Sung Cao dan do quan chu (130) rang he co nguoi tu hanh 
nao ta tuc dao quan thi thong bao ong biet. Quan chu dong 

y- 

Ngay no, co mot nguoi khong phai su tang cung khong 
phai dao si, tu xung la nguoi co dao, khoe khoang minh co 
than thong quang dai, nam nay chin muoi sau tuoi, tung 
gap to su Truong Tarn Phong vai Ian, cung gap La Dong 
Tan may ban. Dat Ma la thay ong, Te Dien la ban ong. 
Ong co the tinh toa mot hai ngay khong met. Ngay do ong 
toi dao quan, khoe la da do vo so nguoi. 

Quan chu hoi ten. Ong ta noi hieu la Hon Nhien Tu. 
Quan chu lien dan Hon Nhien Tu toi gap Dieu Sung Cao. 

Vua thay mat, Hon Nhien Tu noi ngay: "Hoa thuong la 
quy doi cho sac. Dao si la ma vuong cho khi. Khong thanh 
Tien, chang thanh Phat. Sao bang ta day, nhin thau muon 
viec, hat bui khong nhiem, vay moi dang ke la bac tu hanh (130) Quan chu: Ngirai lam chu mot dao quan. 164 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA chan chinh. Ai hoc dao cua ta thi song vai tram tuoi." 

Dieu Sung Cao nghe noi vay thi thich lam, lien bai Hon 
Nhien Tu lam thay, luu trong nha de cung duong. Hon 
Nhien Tu an noi bat ke so, chang kieng ai, mo mieng la 
che bai su tang va dao si. 

Bay gio dao si tru tri Ngo Tien Quan dung ben canh, 
nghe Hon Nhien Tu che bai su tang va dao si nhu vay, 
long chang phuc, tham nghi lao gia nay chang biet dieu, 
minh co hao y tien dan lao ta toi day de lao duoc cung 
duong, vay ma mo mieng ra la lao huy bang su tang va 
dao si lien. Chang biet he do ngoi mai nha thi phai coi 
chung nguoi ben duoi. Lao thay Dieu Sung Cao kinh 
trong lao, thi lao tro mat khi re dao si chung ta. Phai tim 
mot cao nhan tinh toa hon lao, cho lao mot phen be mat, 
thi moi toai long ta. Nghi xong, quan chu tu biet Dieu 
Sung Cao roi tro ve dao quan. 

May sao vai ngay sau co Vuong Xu Nhat ghe dao quan 
ta tuc. Quan chu nhin tudng mao tieu sai cua Vuong Xu 
Nhat thi biet la nguoi co dao, lai thay ong suot ngay tinh 
toa, tinh than sang khoai. 

Quan chu tham nghi, muon choi lao Hon Nhien Tu mot 
vo thi phai nho ong dao nay. Nhung so ong nay khong 
chiu di, quan chu ben nghi ra mot ke. 

Ong noi voi Vuong Xu Nhat rang: "Nha cua ong Dieu 
Sung Cao co mot vi tu hanh rat cao. Ong ta co the tinh toa 
hon muoi ngay khong met moi. Toi muon cung dao huu 
toi do tham ong ta choi, khong biet y cua dao huu the 
nao?" 

Vuong Xu Nhat nghe noi vay thi rat vui, lien cung quan 
chu toi phu cua Dieu Sung Cao. Nguoi gac cua chay vao 
bam bao, Dieu Sung Cao budc ra nghinh tiep, roi moi ho 
vao phong khach dai tra. Le Anh Minh dich & chu 165 Chua kip noi nang chi, bong thay mot ong lao bac dau 
di vao. 

Vuong Xu Nhat nhin lao ta, thay chan may tho, mat 
nho, mui huech, go ma cao, moi ho, rang vau, mat vuong, 
tai dai, rau ria lua thua, toe bac vai chom, hinh dung giong 
ba lao lam. Lao ta di vao phong, ngoi ghe truoc mat. 

Quan chu noi voi Vuong Xu Nhat rang: "Lao tien sinh 
day la vi tu hanh rat cao ma toi da noi voi dao huu do." 

Vuong Xu Nhat nghe vay, lien dung day vai chao. Lao 
ta diem nhien ngoi chang nhuc nhich, coi nhu dudi mat lao 
khong co Vuong Xu Nhat vay. 

Lao noi: "Nguoi da trong hoa hay la cam lieu?" 

Vuong Xu Nhat khong hieu, chua kip dap, thi lao hoi 
tiep: "Nguoi co vo chua?" 

Thay lao hoi ve chuyen the tuc, Vuong Xu Nhat dap: 
"Cung co roi, nhung di tu nen bo o nha." 

Lao ta noi: "Uong cho nguoi di tu qua. Moi hoi vai cau 
ma khong biet chi het. Ta noi nguoi biet: trong hoa tuc la 
thieu nien xuat gia; cam lieu tuc la trung nien xuat gia. 
Hoi nguoi co vo chua, tuc la chan am tieu tuc chua. Nguoi 
lai lay chuyen the tuc de tra loi ta. Nguoi thiet la khong 
biet dao gi het. Neu hoi nguoi co thai chua, chac nguoi 
cung khong hieu." 

Lao Hon Nhien Tu lam nhuc nguoi khac ngay truoc 
mat. Vuong Xu Nhat khong de tarn, nhung nhin thay quan 
chu that sac, mat do nhu, thi khong the khong noi vai cau 
giu the dien: "Lao tien sinh vua noi toi chan am, vay chan 
am la vat gi vay? Lai noi toi co thai, nhung khong biet thai 
tu cho nao ma ket? Cai duoc mang thai day la vat chi?" 

Hon Nhien Tu nhat thoi tra loi khong duoc, guong cuoi 
noi: "Huyen co khong the tiet lau, ha co the noi nguoi biet 166 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA de dang vay sao?" 

Quan chu thay lao ta tra loi guong, biet la lao ta khong 
hieu, nen noi voi Vuong Xu Nhat rang: "Xin dao huu 
giang gium, ong ta khong biet, dung hoi ong ta nua." 

Qua that: 

May Ian khoe 16 mieng 
Hoi cai, dap chang xong. {nX) (131) 4 & if- * a 
- JA & * * Lu thit khoa dai khdu 
Nhat van dap bat lai. Le Anh Minh dich & chu 167 hoi THur Mi/ori tAm 

Vuang Xu Nhdt lay chdn phuc gid 
Dam XuDoan gidngxua chung nay!" U2) 

Co bai the rang: 

Sen la nghe trong coi Toy thien 

Ra hoa muai truang, ngo (133) nhu thuyen 

Link Dai tu co Ky Vien thu 

Tarn dim sang ra tire Phdt Thien. )( 5 ' 

Noi ve Vuang Xii Nhat hoi vai cau thiet yeu thi Hon 
Nhien Tu cung hong. Quan chu o ben canh vo tay cuoi 
Ion, noi vai Vuang Xu Nhat rang: "Xin dao huu giang 
gium. 6ng ta khong biet, dung hoi ong ta nua." 

Hon Nhien Tu thay quan chu noi minh khong biet, lien 
noi gian. Vuang Xu Nhat hoa giai: 

"Lao tien sink chdng phdi khong biet, ma vi khong 
muon noi ra thdi. Toi noi le dao nay, moi nguai xem xet 
the ndo. 

Chdn dm vd chdn duang la hai khi dm duang. Khi chdn 
duomg chua a gan, khi chdn dm chua a phdi. Gan thuoc 
hdnh Moc, la cho tu hon. Phdi thuoc Kim, la cho tang 
phdeh. Kim la Dodi nu. Moc la Chdn nam. Moc vuang a 3- i F# VX y|- M. i?i Vuang Ngoc Duang di chdn phuc gid 
«? ~h- 9k i%> ~& H -7- Dam Truang Chdn thuyet co chung kim. 

(133) Ngo: ngo sen. 

(134) Phdt Thien: Phat va Trai. 

W M, ^ ~fr %ft & ^ Van thuyet Tay phuang chung di lien 
A £ F^ "f" iL II ^° 4a Hoa khai thdp truang ngdu nhu thuyen 
§ i. i] Mf ^ M $ Linh Dai tu huu Ky Vien thu 
%■ J4 BL Jt %V % %. Ban diaphong quang tuc Phdt Thien. 168 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA dong. Kim sinh a tay. Cho nen noi ngu y la dong gia lang 
(chdng ben nhd dong) vd tay gia nu (ndngphia nhd tay). 

Muon cho Kim vd Moc gap nhau, thi hon khong lia 
phdeh, phdeh chdng rai hon, nhu chdng yeu va, nhu va 
dua chdng. Do la ly dm duang hoi hop. 

Thay Hon Nhien hoi toi co va chua, tuc la muon Hoang 
Bd (bd lao vang) dan ddt, de cho va chdng hdo hap. 
Hoang Bd la chdn y. Muon chdn y de hoi y cho Kim va 
Moc dung ngan each, thi va chdng moi co the hdo hap. Y 
thuoc hdnh Thd, ma da tinh. No mdu vang lai hieu dong, 
nen noi ty du la Hoang Bd. Dong tay qua lai, hai nhd 
thong nhau, Hoang Bd gidng nhu lam mai moi vdy. 

Con mang thai la y noi chdn khi ngung ket a dan dien, 
trqng thai gidng nhu cdi thai nhi. Chdn khi day du thi hien 
ra than, cho nen noi than la con cua khi, khi la me cua 
than. Do do noi co Anh Nhi gidng sinh. Dqt toi buac nay, 
la dqi dan thdnh tuu vdy. Bay gia ta cung gid vai trai ddt, 
cung sang vai nhdt nguyet. " 

Dieu Sung Cao nghe giang xong, khen ngoi khong dut. 

Hon Nhien Tu so Vuang Xu Nhat cuop mat chen com 
cua minh, lien noi Ion: "Nguai co due thi noi duac, nguai 
noi duac chua chac co due. Nguai dam tinh toa dua voi ta 
khong? Ngoi lau hai ba ngay khong tra nuoc moi dang ke 
la cong phu." 

Vuang Xu Nhat cuoi noi: "Ngoi lau ngay thi toi khong 
lam duac, chu hai ba ngay thi toi chiu tien sinh." 

Noi xong, ca hai bat dau thi tai cong phu tinh toa tai 
phong khach. 

Hon Nhien Tu binh thuong cung co the ngoi lau duac 
hai ba ngay khong an uong, nhung nay vi muon ganh dua 
voi Vuang Xu Nhat, trong long noi san nan, cho nen ngoi Le Anh Minh dich & chu 169 khong yen, sinh ra nhieu phien nao. 

Ngoi duoc mot luc thi muon uong tra uong nude; mot 
luc nua thi muon di tieu di tieu. Mot ngay di uong nude, 
tieu tieu den may Ian. 

Qua ngay thu hai, Hon Nhien Tu ngoi khong duoc nua, 
luc thi dung day tim do an thuc uong, luc thi ngu guc, roi 
thi ngu kho kho. 

Vuong Xu Nhat ngoi sang ngay thu ba mdi xa tinh, 
than khi sang khoai. 

Dieu Sung Cao khen nuc no: "Cong phu tinh toa cua 
thay qua thuc ong Hon Nhien khong the sanh kip!" 

Vuong Xu Nhat noi: "Chang phai lao tien sinh khong 
bang toi, ma vi tuoi ong da cao, nguoi gia khi luc suy. Neu 
toi gia co nhu ong ay, so la ngoi nua ngay cung khong 
chiu noi." 

Hon Nhien Tu nghe loi khiem nhudng ay, vui long, 
cam phuc, tro lai noi chuyen voi Vuong Xu Nhat, khong 
dam tu cao tu dai nua, dan dan co hu tarn, ha khi xuong. 

Vuong Xu Nhat d tai nha Dieu Sung Cao may ngay, 
cung truyen day Sung Cao may bai huyen cong, hai ben 
rat tuong dac. 

Ngay no, Vuong Xu Nhat noi la qua Ngo Tien Quan 
lay chut hanh ly. Di may ngay, khong thay tro lai nha Dieu 
Sung Cao. Sung Cao cho gia nhan qua hoi tham, thi quan 
chu noi: "Horn do ong dao co ve day, lay hanh ly roi di 
lien." 

Dieu Sung Cao nghe vay, giam chan than tho: "Minh 
that la khong co duyen voi thay!" 

Hon Nhien Tu cung co y luyen tiec. 

Tam ngung chuyen cua Vuong Xu Nhat. Day noi ve 
Luu Xu Huyen, sau khi chia tay voi cac ban dao thi di 170 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA hudng nam, roi di qua dong toi dat L6. Ong tu luyen o nui 
Thai Son ba nam, dac thanh chinh qua. 

Dem no ong bay len thuong gioi, du yen Cung Dieu 
Tri, tham bai Vuong Mau. Ong thay phia sau Vuong Mau 
co vai muoi tien nu, dung nhan cue ky xinh dep, the gian 
hiem co, dep kho ta, kho ve, dang yeu biet chung nao. Ong 
khong tranh khoi vong niem, nhin len cac tien nu mot cai. 

Vuong Mau ray: "Nguoi nhin len tien nu. Y nguoi 
muon gi vay?" 

Luu Xu Huyen thay Vuong Mau ray nhu vay, tu biet 
minh that le, hoang so ta toi, phu phuc thua: "De tu tinh co 
thay ao xiem phap phoi, vo y nhin tien nu mot cai, ky thuc 
khong co y gi khac. Kinh xin Vuong Mau tha toi." 

Vuong Mau trach: "Cho ta nguoi hay con, sac tuong 
chua dut. Du kim dan thanh tuu cung khong the sieu pham 
nhap thanh. Kha tro lai coi pham, kho tu kho luyen mdi 
duoc!" 

Noi xong, Vuong Mau sai vi tien giu cua trdi phia Nam 
tien Luu Xu Huyen di ra. Vi tien vang lenh, dua Luu Xu 
Huyen den cua trdi phia Nam. Luu Xu Huyen cudi may 
ha xuong, bi vi tien ay danh mot chudng, rot khoi cua trdi 
phia Nam. 

Luu Xu Huyen bung tinh, mdi biet la chiem bao, hoi 
tuong lai chuyen xay ra d Cung Dieu Tri, dung la sai mot 
niem roi. Trade day thay Vuong Trang Duong tung noi 
minh dao thien cung tot, chi co dieu sac tuong chua het. 
Nay nam mong thay Vuong Mau d Cung Dieu Tri trach 
mang, that la an khdp voi loi cua thay minh. Nhung chang 
biet phai luyen cong phu the nao de diet sac tuong, nhu 
vay phai xuong nui, tim hoi cao nhan chi day mdi duoc. 

The la ong xuong nui, di duoc may ngay thi tinh co gap 
Dam Xu Doan. Hai nguoi chuyen tro mot hoi, ke nhau Le Anh Minh dich & chu 171 nghe nhung viec xay ra gan day. 

Luu Xu Huyen noi: "Anh khong nhan cung duong ciia 
Co Du Phong, mot niem chang he sai. Con toi, nhin len 
tien nu o Cung Dieu Tri, mot niem chang he dung. Nay toi 
muon luyen cho sac tuong deu la khong, chua biet bat dau 
tu dau." 

Dam Xu Doan noi: 

"Hoi xua, luc Hua Tinh Duong (136) con tre, rat thich 
san ban. Ngay no vao nui ban ten trung mot con nai nho. 
Con nai nho mang mui ten chay tron, Tinh Duong sai gia 
nhan duoi theo tim kiem. Mot hoi thi thay hai con nai 
trong hoc nui. Nai con nam, nai me Hem vet thuong cho 
con. Thay nguoi toi, nai me khong chay tron, cam chiu bi 
bat chung vdi nai con. 

Khi bon san ban dem nai ve nha, coi day troi, thay hai 
con nai da chet. Mo bung nai ra xem, thay mot nai me dut 
ra tung khuc. Nai con tuy bi thuong dau don nhung ruot 
con y nguyen. The moi biet long me dau don thuong xot 
con con du doi thong thiet gap muon Ian cai dau don cua 
dua con bi ten ban. 

Hua Tinh Duong nhin thay, long rat xuc dong, ben pha 
huy het cung ten, roi vao nui tu luyen, dac thanh chinh (136) Hiia Tinh Duang tuc Hua T6n (239-374), tu la Kinh Chi, 
nguai Nhu Nam (nay thuoc tinh Ha Nam), nha a Nam Xuang 
(nay thuoc Giang Tay). 6ng hoc dao voi thay Ngo Mann. Hua 
Ton la dong doi the gia thoi Nguy Tan. Nam Thai Khang nguyen 
nien (280 Cong Nguyen) doi Tay Tan (vua Vu Be tuc Tu Ma 
Viem) ong nham chuc huyen lenh 6 huyen Tinh Duong, quan 
Thuc (nay thuoc tinh Ho Bac). Ve sau ong tu quan di o an, roi 
lay Nam Xuang lam trung tarn truyen dao. Ong sang lap Tinh 
Minh Trung Hieu Dao, goi tat la Tinh Minh Dao. Doi goi ong la 
Hiia Chan Quan hay Hua Tinh Duong. 172 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA qua. Ong muon hoa do muoi phuong, nen dang dan thuyet 
phap, thu nhan may tram hoc tro. 

Ngay no, Tinh Duong noi voi hoc tro rang: 'Cac nguoi 
co vai tram nguoi, chang phai it. Bo nha hoc dao, chang 
phai khong co long thanh. Nhung nguoi tu hanh phai xem 
sac tuong la khong. Cac nguoi thay sac ma khong tham 
duoc chang?' 

Cac hoc tro dong thanh noi: 'Neu luan ve tai, khi, ruu, 
co the chua tru duoc het. Chu cai chu sac nay, chung con 
von khong tham.' 

Hua Tinh Duong noi: 'Cac nguoi noi da sach se ve sac. 
Ta e rang chua duoc' 

Cac hoc tro dap: 'Chung con chang dam noi sai, doi 
thay.' 

Tinh Duong noi: 'Ta co mot phep, co the chung minh 
thuc hu. Cac nguoi moi nguoi kiem mot khuc than dai hon 
hai thuoc, hoac ba bon thuoc cang tot, (137) roi dat tren 
giuong, ngu ben canh khuc than mot dem. Sang horn sau 
nop lai khuc than cho ta xem. Ta tu co cong phu truyen 
cho cac nguoi.' 

Cac hoc tro nghe vay, khong hieu ly do, nhung ai cung 
kiem mot khuc than dat tren giuong roi ngu canh no. Dem 
do ho ngu, bong tinh giac thay co nguoi nam ben canh, 
dua tay qua ro ram thay mem nhu bong, mudt nhu ngoc, 
mo xuong ben duoi thi biet la con gai. Lua due bung len, 
dan khong duoc, ben giao hop, chan duong xuat ra, roi 6m 
nhau ngu. 

Toi sang, ben ngoai co tieng la: 'Mau nop khuc than. 
Thay cho lau roi!' (137) Day la thuoc tau (xich), dai khoang 1/3 thuoc tay). Khuc cay 
dot thanh than goi la moc than. Le Anh Minh dich & chu 173 Cac hoc tro bung tinh, ai cung 6m khuc than vao long, 
dang kinh ngac, thi ben ngoai co tieng thuc giuc nop khuc 
than. Ai nay deu voi mac y phuc di nop. 

Hua Tinh Duong bao hoc tro dung hai ben, goi tung 
nguoi len. Nguoi thu nhat den nop. Hua Tinh Duong hoi: 
'Nguoi nam nay bao nhieu tuoi?' 

Nguoi do dap: 'Nam nay con bay muoi sau tuoi.' 

Tinh Duong noi: 'Nguoi nay Ion tuoi ma sao chu sac 
chua diet duoc?' 

Nguoi do hoi: 'Sao thay biet con chua diet duoc?' 

Tinh Duong noi: 'Nguoi noi diet duoc chu sac roi, ma 
sao khuc than co dinh ho vay?' 

Nguoi ay nhin doan giua khuc than thay co vet ho 
trang, dau tich su 6 ue toi qua, bat dau hieu toi qua chan 
duong tiet lau, nen xau ho cui mat, khong dam noi gi. 

Tung hoc tro mdi vo le rang co gai minh an nam toi qua 
chinh la khuc than bien ra. Khi nhin khuc than, dau vet 6 
ue ranh ranh, ai nay deu so va xau ho, dung ngay nguoi ra. 
Thay thuc hoi ma ho khong dam len nop. Chi co mot 
nguoi cuoi cuoi den nop. Khuc than sach se chang vet tich 
gi- 

Tinh Duong hoi: 'Sac la cai ai cung ham, vi sao nguoi 
chang ham?' 

Nguoi do dap: 'Con da luyen cong phu tu cho sac' 

Tinh Duong hoi: 'Phep luyen cua nguoi nhu the nao?' 

Nguoi do dap: 'He co ham, thi co so. Luc dau so khong 
co duoc sac, nen lo buon. Khi vao tay roi, sang vui chieu 
mung, hoan lac khong chiu ngung nghi. Lau ngay than suy 
khi nhuoc, moi lo lang tinh mang. Do do ma so. So qua thi 
phai tranh. Cho nen doi canh ma quen tinh, tuyet due de 
bao than. Con thud nho, choi boi khong ran de. Tron ngay 174 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA nam voi dan ba con gai, ca nam khong ve nha. Luon xem 
cho choi boi la nha minh. Con thay nhieu gai dep yeu 
kieu, ke sao het vo so viec gai gu may mua, no ton hai 
than. So hai muon tranh ma tranh khong duoc. Do do ma 
chay toi day hoc dao, de bao toan tinh mang, chang tham 
luyen nu sac nua. Chang phai con co bi quyet gi khac, 
chang qua da thay lam biet nhieu, tung trai doi roi.' 

[Cac chi tiet in nghieng sau day duac trich tie ban dich 
That Chan Nhon Qua cua tien boi Lam Xuang Quang 
(1937) vi khong co trong ban chu Han duac Le Anh Minh 
dung de dich: 

Boi biet nhieu thay rong chan trai thdu roi, thuang coi 
tich ba Vong Phu ma giut minh gidc tinh, biet chdc lam 
roi. 

Day nhdc tich ba Vong Phu. Nhon khi tru&c Trdn Muoi 
Ly & Bong Lai ddnh lam chuc Dinh Than Nguyen Sodi. 
Con Doan Minh Dao a Bich Tien dong lam chuc Phong 
Hue Chan Nhon. 

Nguyen truac hai nguoi cung hoc mot thay, trucmg trai 
hem hai muoi nam, quy giai tinh nghiem, than thong bien 
hoa, dao thudt vo cung. Den ngay lieu dao deu dang don 
tha lai chieu, biet truac each muoi ngay, co lam chuc 
ngon de lai cho than toe deu hay roi m&i di. Khi xudt tdnh 
trong nha co mui tham ba ngay, ai nay khong biet, deu di 
kiem coi mui tham a dau ra, cha khong ro la Kim Dong, 
Ngoc Nu xuong ruac. 

Den luc di roi thi hai tham deu dut, thiet la tien can 
dao cot, tinh tu lam phdm, tuy xuong trdn ma chang nhiem 
mui trdn. 

Roi co mot luc hai dang duang an yen tiec tai Dieu Tri 
Cung, man tiec roi hai nguoi ra ngoai hung mat, ke truac 
nguoi sau chuyen van viec tu hdnh. Cdch mot hoi lau Le Anh Minh dich & chu 175 chdng qua Id tarn phdm con men, budng lai gieu cat, y 
niem tu trdn. Den chung hoi cung Due Dieu Tri keu vd noi 
rang: Hai nguai con muon lam duang dam due, the chua 
ngdn ghe vong bien di, chdc la khong muon cdnh thanh 
luang cua ta. Vdy muon di thi ta cung tuy tarn ma cho di. 
Viec nay tu tdc huan tu tho, dung phien. 

Noi roi day dng Giao Thien Dai Xd du bo cua Dinh 
Than Nguyen Sodi vd Phong Hue Chan Nhan. Hai dang 
nghe Dieu Tri Kim Mdu phdn noi, lat ddt do mdo den 
truac lam le xin cdu dung toi, han may Ian cung khong 
dang. Khi phdn roi thi hoi duang khai ma, lien cho hai 
nguai xuong ddu thai. 

Tu ngdy xuong ddu thai den sau, Trdn Muoi Ly Ian 
khdn hoc tap le nghi, luc muoi lam tudi phdt tarn theo thdy 
truang trai dang muoi tarn nam, lai tra ve nhd nudi duang 
cha me, thuang ngdy cung tu hdnh co han ba nam. Sau 
trong nhd co hai qudn bach mai bien ke lam an, chuyen 
nghe gqo lua du dang so ngdn lai muon kiem so muon, 
long tham khong chdn quen tra ve nhd. 

Luc no, gap nguai anh em ban a gdn noi: Bdc a nhd 
binh han may ngdy ray, anh khong hay sao? 

Trdn Muoi Ly nghe noi lat ddt tra ve thdy me dau binh 
Met, het long sdn sdc co nua thdng, chdng may ba man 
phdn, mai tang xong roi, y lai lo viec buon ban nhu cu. 

Sau tqi do co mot nguai dan ba ngodi ba muoi tudi, 
thdyy co tien, thuang ngdy hay tai lui gieu cat, trang diem 
treu nguai. Chang qua la viec dai mqnh han viec dqo, lau 
ngdy nhut nhiem nguyet thu, bo thdy khong tai, kinh sdm 
chdng coi. Con ban Phdt mot ngdy khong vo mot lat, tron 
thdng chdng cung mot Ian, nhang tan khdi lanh. Lau ngdy 
ke tha nguai phu, a y khuc tiing, phong tarn tham len, sanh 
mot dua con. Ke y tho binh, mai dau chieu dut, chqy thuoc 176 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA het tien. Chdng qua la khi so di tuyet, dau chdng may ngdy 
tra ndng ma chet. 

Nguyen nguai va budi truac co tu tinh vai mot ten a 
gdn ben xom. Chung nguai va thdy chdng chet roi, dem 
khuya hai dang mai tinh cung nhau bong con di xu khde. 
Con Trdn Muoi Ly nam han nam ngdy co hai, trong xom 
mai hay thi thi the da rd. Lang xom chua ro nguyen can, 
lien ca quan den mo roi mai cho chdn. 

Thiet thdy cdi cdnh nhu vdy rat dang ghe cho viec va 
chdng an an di di. Nghi lai than nay luc song chua dang 
thanh thai, den chet con bi phdn thdy xe thit. Nhu vdy co 
dang sa hay khong? 

Than di! Nghi cho cudc trdn la cudc tang thuang, ta 
nhu chai be, khdc ndo nhu dung trong tudng hat bo, ndo 
tuang sodi, vua toi, cha con, chdng va, thay ddi lien lien, 
cd phdi la tqi tham mdi sac tai ma quen cdu hieu dqo 
chdng? Phdi vi luy tien bqc, va con ma chiu cdi than the 
tham do chdng? 

Lai noi qua Dodn Minh Dqo ddu thai nhdm cho gidu 
cd, khi dang muoi bdn tudi, cha me dinh gd khong chiu, 
len trdn vd chua tu han chin nam. Ngdy no chi em trong 
chua lam mat mot chiec kim xuyen, chdng ro ai lay, nghi 
cho cd, cd trong long buon buc ep minh chdng dang, gay 
viec han thua, cdng ngdy cdng bo viec quy huang lay 
Phdt, bdi sdm cdng phu, oan ma nhdp khieu, muon bien ke 
sanh phuang lam an. Ndng bi khdo thudn cdnh, lam it 
dang nhieu, me quen met tri. Lai muon dam them danh 
sac, sanh y to diem phdn son, do nu qudn tia, du vong 
nhdn nha. Nhieu khi thdy thdy vdy sa hu trong mdi dqo, 
ngdn dut cua lanh, vi sa cd me theo duang tai sac, ma 
chuang dan ra, lau ngdy tu khong dang. Thdy can dut cd 
tra lai nghich vai thdy; hodc nguai trong dqo cd thuang Le Anh Minh dich & chu 177 phdn nhdc, co lay tiing gat ngang, lai khong chiiu co 
trong dao, thuang hay giao thiip vai nguai ngodi. Vi vay 
ma lau ngay sao khong doi tanhl 

Duong sdn moi buon, ben vi nhd lo nghi rudng ray 
nudi than, con viec chay lat nhu thuang. Chang qua la 
tarn phdm chi khong dang, ma uac theo duang tinh di, 
thdy nguai phdi long thi co y dim ngay ma uac chdng diet. 
Xom do co mot trai hdo han thuang hay ra vd dom ngo, 
lau ngay thdy y co tra nhu vay, lai triu cat tu tinh vai co 
co han mot nam, mang thai gdn ngay. Cung vi co bo lai 
nguyin, me luyin viec trdn, nin khiin co vita lam bdn 
khong thdy mat con, con vita so thi co tat hoi, minh may 
deu thdm nhu muc. Hoi di! Nghi" vay co ngdn cho than phu 
nu da mang diiu nha ui chiu cho cam go, dem than ngd 
ngoc ma vui cho bun lay. Thiet khd tiic giiim lam vay! 

Udng thay! hai nguai vi co can lanh trong doi truac, 
thiet la tarn sanh huu hqnh mai chuyin dang lam nguai, vi 
y niim sai dam me cho sac tdi ma bo mat can lanh truac! 
Phdi chi luc duang tu ma ep chi vd ngdn cdi khdu nghiip, 
tudn theo lai thdy day sua minh, dung tranh truang ludn 
dodn, tinh viec han thua, nha cdu: "Hit dang tai ngot, hit 
nhuc tai vinh, dung nguai la phuac, khi nguai la toi " ma 
nuang nhau, thi co le ndo a chung khong dang? Vay co 
phdi la mot cay quet ma dot tiiu hit cd nui rung khong? 

Cung vi ham mot chut vui ma qua han may kiip, din 
chung chuyin qua kiip thu ba, hai dang ludn hoi lam con 
nhd ngheo, lai cho Trdn Muoi Ly vai Dodn Minh Dao ddu 
thai chung mot nhd, chung nguai anh dang tarn tuoi, thi 
em dang nam tuoi. Luc no me di cha mua du vi cho con, 
chia moi nguai nam trai. Nguai anh biit han nin chi an 
hit truac, nguai em con lai ba trai. Trdn Muoi Ly lai lay 
cua em ma an. Em khong chiu gidnh nhau ddnh Ion. Muoi 
Ly dang cam con dao bo trin ddu em la khoc om som. Me 178 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA nghe chay ra thdy vay rut roi ddnh Muoi Ly, Muoi Ly sa 
don chay ludn ra cha di mat khong dam vi, kiim khong 
dang, bo cha me vai em a lai. 

Chdng may nguai cha dau co ba ngay ma bo minh. 
Chung do me goa con cdi hiu quqnh dim ngay. Ba gidi 
sdu khong dang, dim trong con chdng ngu, ngay nha ban 
quin an, cdng ngay cdng mdn moi roi bo minh theo chdng, 
nha xom giing toan lieu chdn cat. 

Luc ay co em (tiin kiip la Dodn Minh Dao) dang muai 
lam tuoi khong ai kim chi, nin kit vai chi em diim dang, 
tap tdnh trang diim, di sang xu khdc. 

Ngay no tinh ca gap Trdn Muoi Ly ma anh em chdng 
biit nhau, roi hai dang than hui noi liiu, dep y vita tinh, a 
vai nhau sanh dang mot dita con ba tuoi tin la Muoi Trdn. 
Mot budi trua nguai va muan chdng bat chi, chdng thdy 
cdi theo giita ddu hoi rang: Tai sao ma co cdi theo nhu 
vay? Va nghe noi mac ca, hai toy day lai cuai ngd Ian noi 
khong dang. Chdng rang: Tdi thdy cuai that tdi mac ca 
qua. Chung ay va mai thudt tie truac din sau... 

Trdn Muoi Ly nghe nhung lai cua va, trong long ho 
thdm, dung day di nghi. Dim do chdng uu tu, khong an 
gidc dang. Sang ngay gid ra cha mua do, qudn do mac doi 
ba ma, di cdng ngay cdng tdi khong thdy vi. Co han nita 
thdng, nguai va trong khong dang, ban nhd bong con di 
kiim, cung khong nghe tin tiec a ddu, roi din tai mi biin 
ma ngo chieng. Tai do co mot ban da Ian, Dodn Minh Dao 
lin ngdi ma gidi buon, co han muai ngay khong an, chdng 
qua khi so da tuyit, din muai hai ngay hai me con chit 
khd trin do! 

Hai di! Nghi" nhu vay ma con non nuac ndo khong giut 
minh thiec tinh dang gidi thodt luai mi. Phdi nhu khong co 
viec bat chi thi cdng lam sai biit may, lam sao hiiu dang Le Anh Minh dich & chu 179 ma sam ho then an nan. Xet cho ky, thi trong coi the gian 
nay a lau chung nao thi lam sai viec an di nhieu chung 
nay, co phuang chi ma khoiphqm trong moi ludn thuang! 

B&i vay chu Phdt chu To sa minh len xuong nhieu kiep, 
khong biet dau thai nga nao, thi cdng lam sai lam. Xin chu 
hien coi su tich bd Vong Phu nen thuc tinh sam gidc; 
truac trd thdo cuu huyen, sau khoi lam kiep muoi. Su tich 
bd Vong Phu da het, xin gidi qua luc ong Hua Tinh Duang 
gidng dqo vai may nguai hoc trd.] 

Hiia Tinh Duang nghe xong, gat dau, roi duoi cac hoc 
trd kia ve, chi truyen dao cho nguoi do ma thoi. Nguoi nay 
sau cung dac thanh chinh qua. Lay chuyen nay ma luan, 
noi chung viec gi phai co trai qua, thay nhieu, thi moi biet 
chan, ma bo no." 

Dam Xu Doan lay chuyen nguoi xua ma giang ly dao 
xong, Luu Xu Huyen noi: "Toi von chang mang lam 
chuyen o trong, ma chi ham dung mao o ngoai. Bua nao 
toi phai den cho nha chua, ngam cho tan mat cac co nang 
mat hoa da phan, cho kien thuc mo mang, luyen cho con 
mat chang con chut ham muon moi duoc." 

Dam Xu Doan ru Luu Xu Huyen den dat Tan, tham 
vieng cho Due Dao To giang sinh. Hai nguoi di duoc may 
ngay, bong gap Vuong Xu Nhat, ben cung nhau di toi do. 
Vuong Xu Nhat ke het cho hai nguoi nghe chuyen cua 
ong vdi Dieu Sung Cao va Hon Nhien Tu. 

Luu Xu Huyen cuoi noi: "Nhu vay rat hay! Cai lao nay 
sao co duoc dao dieu mau nhu cua chung ta!" 

Vuong Xu Nhat noi: "Neu toi khong ngoi lau thi lao ta 
chang phuc." 

Dam Xu Doan noi: "Xem ra tinh toa la then chot cua 
nguoi hoc dao chung ta. Nguoi cua dao ta khong the 
khong hoc tinh toa vay." 180 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Ba nguoi vua di vua trd chuyen, bong phia sau co tieng 
la: "Cac anh di mau qua vay!" 

Qua that: 

Xinh tuoi nha phan trdt dau lau 
Chieu suang sang vui chang biet sau 
Mot sam tat hai, muon viec dut 
Suoi vdng kho chuong kephong luu. (l3 ^ 


S-h^ % «. * W if U T 
f M* 'A Kieu tu nguyen thi phan kho lau 
Mo lac trieu hoan tong bat huu 
Nhat dan vo thuang van su lieu 
Da dai nan sinh cuu phong luu. Le Anh Minh dich & chu 181 HOI THUr Ml/OTI CHIN 

Luan huyen ca, bon cau hap dieu dao 
Due hoc da, mot nguai nhoc nhdn thdn. il39) 

Co bai the rang: 

Say dam tram luan da may nien 
Ngdt trod day song nuac song duyen 
Ba cao len duac nha tu luyen 
Sao dai giua song m&i kiem thuyen. (140) 

Noi ve Luu Xu Huyen cung Vuong Xu Nhat va Dam 
Xu Doan dang di, bong nghe phia sau co tieng goi, ba 
nguoi quay lai nhin thi thay Hac Dai Thong. Anh em lau 
ngay gap lai rat vui mung. The la bon nguoi dong hanh, di 
toi huyen Kho, la noi Thai Thuong Dao To giang sinh. 

Toi noi thay co chin cai gieng xung quanh mot cai dinh 
tarn goc. Canh dinh co mot cay ly. Nghe noi Due Thai 
Thuong da ha sinh noi goc cay nay. Bon nguoi vao trong 
dinh, thay co bia da, chep su tich ngai giang sinh nhu sau: 

"Thoi vua Ban Canh, nha Thuong doi ten la nha An. 
Nam thu nam nha An, noi nay co mot nguoi dan gioi ly 
so, biet viec qua khu vi lai, co cong phu thanh tinh ham 
duong, tron doi an dat, khong can ai biet. 

Nguoi ay co mot co con gai muoi chin tuoi chua chong, 
tinh hien thuc, thich u tinh, chang thich noi cuoi vdi ai. ik ~£ ^ E9 "o M ty ^ Luan huyen ca tu ngon khe dieu dao 

F^ -S M — A IS % % Khai thach dong nhat nhdn doc can lao. 

P& M *tJL ^ £. % -f- Ham nich tram luan dihitu nien 

It >°T if- '<%. : <% /a ^. Ai ha con con lang thao thien 

f'f- if £\ °T & 3j $• Tu hanh tu khd dang cao ngan 

H 1% *r* y!t ?i %. M Ha dung trung luu lanh mich thuyen. 182 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Ngay no co den dudi cay ly thay mot trai chin, ben voi hai 
an, Ian Ian co thai. Gai khong co chong ma bong co thai 
nen bi tieng don. Nguoi cha xem ky ly so, biet co bac dai 
thanh nhan giang the, nen nuoi con gai kheo lam. 

Thanh thai tu chon ngay thang nam giang sinh, chon 
duoc nam tot thi khong duoc thang tot, chon duoc thang 
tot thi khong duoc ngay tot, chon duoc ngay tot thi khong 
duoc gid tot. Chon toi chon lui hoai toi tarn muoi mot 
nam, bay gid thanh mau da tron tram tuoi. 

Tu luc mang thanh thai, ba khong doi khong lanh, 
khong benh khong hoan. Nam do ngay ram thang hai, ba 
toi goc cay ly ngoi nghi ngoi. Due Thai Thuong xe hong 
cua me ma ra. 

Khi sinh ra toe ngai bac trang, xuong dat biet di lien, 
tien bay budc, lui ba budc, mieng noi Ion ba Ian: Thien 
thuong dia ha, duy Nga doc ton. X) 

Noi xong, lung chung trdi nhac tien noi len vang lung, 
gio thorn ngao ngat. Ngoc Nu rai hoa. Chin con rong phun 
nude tarn cho ngai. Cho tarn hoi xua, nay thanh chin cai 
gieng. 

Due Thai Thuong than tri tuyet luan, khong ai sanh 
bang. Thanh due nhu trdi. Ngai chi vao cay ly, lay chu Ly 
lam ho. Vi sinh ra thi toe da bac, nen nguoi thoi do goi (1 ' Cau nay co nghia: Tren trdi du&i dat, chi Chan Nga m&i ton 
quy. Chan Nga tiic la Chan Tarn, Phat Tanh, Thugng De Tanh... 
Khi chep cau nay co le nguai thuat chuyen chiu anh huang Phat 
Giao. Kinh Sa Dai Ban Duyen trong bo kinh Truang A Ham 
(quyen I) thuat rang khi Due Phat vua dan sanh lien di bay buoc, 
co bay hoa sen do chan. Ngai chi tay len trdi, chi tay xuong dat, 
va noi: Thien thuong thien ha /Duy Nga doc ton /Nhat thiet the 
gian / Sinh lao benh tie. (Tren troi hay duoi dat / Chan Nga ton 
quy nhat / Tat ca the gian nay / Deu sanh gia benh chet.) Le Anh Minh dich & chu 183 ngai la Lao Tu. 

Do la su tich ngai giang sinh. Su viec than ky cua ngai 
duoc chep trong kinh su, trai bao khao chung, chang phai 
khong co can cu vay." 

Bon nguoi Luu, Vuong, Dam, Hac xem xong, khen 
rang: "Dao phong cua Due Thai Thuong de lai lam khuon 
mau, thien thu cho doi, van co ngoi khen, nho tuong ve 
ngai khong ngot. Anh em ta ngo dao lau nam roi. Huyen 
cong ao dieu chua biet ai hay ai do, truoc canh tien nay, 
ngai ngung chi ma khong 16 to huyen co?" 

Hac Dai Thong lam tho: 

Kiem hue treo cao tinh dau hdn 
Yeu ma thuc thu, su sinh nan 
Bo doan ngoi het ba canh nguyet 
Rongcuon, cop ngoi, cuu chuyen danS ' 

Vuong Xu Nhat lam tho: 

Am lanh chuyen xua tai dat tien 
Huyen cong khao chung rophdp thien 
Kim 6, ngoc tho torn thdu dupe 
Rong cop cuon nam that tu nhienS 14 ^ 

Dam Xu Doan lam tho: 

Daophdp vo bien lanh quy than (142) $ m sii + $ 
r$ a * m s. ft n 

(143) ft^liffif Hue kiem cao huyen tinh dau hdn 
Qudn ma thuc thu nan sinh doan 
Bo doan toa doan tarn canh nguyet 
Cuu chuyen hodn dan long ho ban. 
Tien dinh lam co tu on hdn 
Khao chung huyen cong toi dich doan 
Troc ddc kirn 6 tinh ngoc tho & t& Mj %& ^r "f I *f- Tu nhien ho cu du long ban. 184 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Sieu phdm nhdp thdnh co nguyen nhdn 

Lu&i me xe toac cho tan ndt 

Trdng an trong Id, rong cop nam. ' 

Luu Xu Huyen lam tho: 

Noi den nguai nay lanh thdu gan 
Ao xiemphdp phai mai sinh doan 
Thong minh biphdn nen ngu toi 
Chua thdy non tien bong cop rong. (l45) 

Bon nguoi lam tho xong. Vuong Xu Nhat hoi: "Ba anh 
em toi deu co lai hop dao huyen. Noi thang, khong noi 
thua. Nhung co sao anh Luu noi loi thua thiet, lam cut 
hung? E rang loi anh chang hop dao huyen." 

Dam Xu Doan bao: "Noi 'lanh thdu gan ' va 'ngu toi', 
that chang phai dao. Nhung biet lanh thau gan tuc biet so, 
va biet duoc minh ngu toi cung khong the noi la khong 
dao. No khong phai la dao huyen, nhung dao huyen o 
trong cho khong dao ma thanh. Dung lay thang thua ma 
luan no, thi sao co the cut hung duoc?" 

Hac Dai Thong noi: "Anh Luu noi vay, chac khong chi 
viec do, ma co ly do khac roi." 

Dam Xu Doan noi: "Dung the! Anh Luu du yen Dieu 
Tri, nhin len tien nu, lam Vuong Mau gian, nen bi giang 
tro lai tran gian. Anh vdi toi hoi gap nhau tren duong, co M. JL a £ %. A % 

(145) ^^4-A^|f* Dao phdp vo bien than quy hdn 
Sieu phdm nhdp thdnh khai vo doan 
Nhat quyen da phd si me vong 
Yen nguyet Id trung long ho ban. 
De khai kim nhdn tarn dam hdn 
Nghe thuong phieu xu thuy sinh doan 
Thong minhphdn to si me hdn 
Thuyet thdm tien son long ho ban. Le Anh Minh dich & chu 185 ke toi nghe chuyen do. Toi co lay tich ngai Hua Tinh 
Duong ke anh nghe. Anh nghe xong thi mot long muon 
di..." 

Dam Xu Doan noi toi day thi ngung. Vuong Xu Nhat 
hoi: "Anh mot long muon di lam gi?" 

Dam Xii Doan noi: "Anh muon toi cho chua gai ban 
phan buon huong de diet sach sac tuong ma ngo dao." 

Vuong Xu Nhat noi: "Nhin ma khong thay, nghe ma 
chang nghe, thi tu nhien khong bi vuong sac tuong." 

Hac Dai Thong noi: "Chi bang ta va nguoi deu quen, 
thi sac tuong tu nhien thanh khong." 

Luu Xu Huyen noi: "Loi cua hai anh chi bac chi nhan 
thuong tri moi lam duoc. Toi nay muon lay cai thay nhieu 
lam dieu dung, lay biet rong lam cong phu." 

Vuong Xu Nhat va Hac Dai Thong cung noi: "Luyen 
tru sac tuong thi xua nay cung khong it nguoi lam, nhung 
chua nghe ai luyen kieu nay." 

Dam Xu Doan noi: "Ai co chi thi lam duoc kheo. Ai 
khong co chi thi lam vung. Moi each luyen co cho dieu 
dung rieng, khong can noi nhieu." 

Moi nguoi noi xong, nhin thay troi da toi, ben vao trong 
dinh tinh toa suot dem. Sang horn sau, chia tay nhau, ai di 
duong nay. 

Day noi ve Hac Dai Thong di den vung Hoa Am bong 
thay mot ngon nui cao, hinh dang nhu ban tay, nho len vut 
tan may. Lan truoc ong dua linh cuu thay ve Thiem Tay, 
don khieng oan vai, cam dau di nen khong de y nui nay. 
Nay ngao du nhan tan, tren duong ong ngam nhieu canh 
non xanh nude biec, long rat nguong mo. Ong chot nho 
loi thay dan do luc lam chung: "Cho thay la cho lieu dao." 
Ong ben len tren cao, nhin thay nui non chap chung. Cui 186 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA xuong thay may gan, chot nho tho xua cua Khau Lai 

C6ng: (146) 

Chi co trai tren dau 
Nui nao cao vay dau 
Nguac len, do mat nhat 
Cui xuong, trang may sau. {ul) 

Nguyen lai ngon nui nay la nui tien, ten goi Tay Nhac 
Thai Hoa. Tren nui co hon muoi cung dien dao quan, deu 
co dong dao nhan tu hanh huong khoi. Hac Dai Thong ben 
kiem mot cho thanh tinh. Ban than ong xua la tho da, nen 
ong di che tao mot cai due da, van dung than cong due 
vach da sau thanh mot cai hoc vua van ngoi tu luyen. 

Ong dang dinh vao hoc ngoi tinh duong, thi bong thay 
mot dao huu mang bo doan va vat dung ca nhan di toi, xin 
ong nhuong cai hoc do cho y tu luyen. Hac Dai Thong 
chua kip tra loi thi y nhao vo hoc chiem cho, lot bo doan 
ngoi, bat ke Hac Dai Thong dong y hay khong. 

Hac Dai Thong la nguoi hien tu, nhuong cai hoc cho 
nguoi do, roi ong di len phia tren, thay mot khoi da rat Ion 
cao vai truong, ong ben hi hue due mot cai hoc Ion hon cai 
truoc. Ong chua kip mung thi lai co mot dao huu di toi, 
noi khong co cho tinh toa, xin ong tu bi nhuong cho cai 
hoc nay. Hac Dai Thong la nguoi tu hanh, chiu y nguoi 
do, nhuong cho y cai hoc do. 

Hon muoi nam lien due da, trai tram cay ngan dang, (147) (146) jQ^y chu^ ty Bi n h Trong, te tuang dai Bac Tong, sau dugc 
phong la Lai Quoc Cong, doi goi ong la Khau Lai Cong. 
?\ % $i fe- _L Chi huu thien tai thuong 

Mi & >U # # Canh vo son die te 

^ 4S #x &r Cu dau hong nhat can 

EJ -^ & $ %, Hoi thii bach van de. Le Anh Minh dich & chu 187 Hac Dai Thong tao duoc bay muoi hai cai hoc, va co bay 
muoi hai nguoi toi xin nhudng lai. Hac Dai Thong rot 
cuoc khong co cho de tu luyen tinh duong, nen ong tim 
den phia sau nui, thay co mot cho tot, co the due thanh 
hoc. Cho nay trong vach da sau muon truong, en bay 
khong toi. Neu due cai hoc cho nay, thi chang ong dao nao 
toi duoc, nhung khong co duong len xuong, phai du day 
xuong, leo day len. 

Quan sat vay roi, Hac Dai Thong xuong nui, dung tien 
tich cop may nam ma mua mot soi day dai. Nua duong tro 
ve nui, ong thu nhan mot hoc tro co ve that tha. Hai thay 
tro len nui. Ong cot day vao mot goc dai thu, roi mot tay 
bam day, mot tay cam due, chan dap vao vach du Ian Ian 
xuong. Toi dung cho co the lam noi tu luyen thi ong bat 
dau due. Moi ngay ong chi due da. Ben tren thi ten hoc tro 
nau com cho ong. Hac Dai Thong an moi ngay chi mot 
bua sang roi leo xuong due da, toi chieu toi moi leo len. 

Ten hoc tro chan nan chiu khong thau. No tham nghT, 
tudng dau theo hoc dao thanh nhan, ai ngd chi lam day to 
nau com cue kho, vay hoc dao co ich gi? The la no sinh 
long bat luong, len lay dao che cui giau trong minh. Biet 
Hac Dai Thong an com sang xong thi leo xuong due da, 
nen no di phia sau. Doi Hac Dai Thong leo xuong mot 
chut thi no cam dao chat dut day. Day roi xuong muon 
truong, chang biet Hac Dai Thong song chet the nao. 

Ngay nay co nguoi hieu su, viet tren vach hoc da cua to 
Hac Dai Thong bon cau tho rang: 

Lim tarn quan tuphong than 

Vuc sau chin dam baphdn hai hung 188 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Hoa Am rat xuong ngdn trung (148) 

Muon tim thay xdc phai lung Thuang Chdu. ' 

Noi ve ten hoc tro bat luong, chat dut day roi, yen chi 
thay roi xuong muon truong thi thit nat xuong tan, khong 
the nao song noi. No lien gom gop hanh ly, vac xuong nui. 

Di hon muoi dam, no toi mot khoi da Ion ngoi nghi, 
bong thay dudi nui co nguoi di len giong het thay minh. 
Nhin ky lai, qua chang sai, no kinh so toat mo hoi, khong 
biet noi sao, danh lam bo goi Ion: "Thua thay di dau ve 
do?" 

Hac Dai Thong mim cuoi: "Cai due do lut roi, ta di 
Thuong Chau de ren lai. Con nguoi vac hanh ly muon di 
dau do?" 

No dap: "Con thay thay di lau khong ve, nen toi day 
don thay." 

Hac Dai Thong cuoi Ion noi: "Nguoi dung la mot hoc 
tro hieu thuan! Ta di moi co mot gio chua ve, ma nguoi co 
long qua, vac hanh ly di don ta. Day tro len tren nui hon 
muoi dam, mat troi chi cao hon ba truong, di sao toi duoc. 
Neu nguoi khong vac hanh ly toi day, chac toi nay ta lanh 
cong." 

Hac Dai Thong noi xong ben di trade. 

Ten hoc tro ngoi d tang da, tham nghi: thay minh khong 
biet la nguoi the nao, cho cao muon truong roi xuong ma (148) Hoa Am thuoc tinh Thiem Tay, Thuang Chau thuoc tinh Ha 
Bac. Bai tha y noi vi nui qua cao, xac roi xuong se vang di rat 
xa. Quan tie tieu tdm tieu tdm 
Ha knit citu ly tarn phdn 
Nhan tiing Hoa Am truy ha 
Thuang Chau khit ba thi tdm. Le Anh Minh dich & chu 189 khong chet. Ong dung la lao kho chua net, phai ton sue 
due da tiep, chang dugc nhan nha. Nhung hanh vi cua ong 
nhu vay, chac la Than Tien roi. Neu khong, tai sao roi 
xuong khong chet, ma tro lai mau le nhu vay? Ong nhin 
minh vui ve, chu khong noi gian, cung dang ke la nguoi 
dai luong. Nay neu minh bo qua ong thay nay, di khap 
thien ha cung khong kiem duoc nguoi thu hai tu bi nhu 
ong. Xem ra hon phan nua la loi cua minh. Chi bang len 
nui tiep tuc hau ha ong. Nghi vay, no ben di theo thay. 

Bong nghe thay noi: "Soi day dai da dut. Lam sao 
xuong duoc de due da day? Thoi cung khong sao, doi ta 
nhay xuong." 

Noi xong, Hac Dai Thong nhay xuong. 

Qua that: 

Than the nhe tenh nhu may bay 
Sa chi muon truang da treo ddy. {l50) (150) ^Hflt**.^* 

*r » M£ % t, * Than khinh the khodi nhu phi van 
Ha cu huyen nham van truang cao. 190 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA HOI THl7 HAI Ml/01 

Luyen sac tuang, phan son Ian ddu 
Noi Ion mau, long dao thudn chdn. (l5V) 

Co bai tho rang: 

Thay dep nhu khong, chang dong tarn 
Congphu tai do, tu nhien thdm 
Co nguoi hoc duoc chdn khong phdp 
Rong cop xua nay rong lai ngdmS l51) 

Noi ve Hac Dai Thong la nguoi dac dao roi, lam sao 
khien cho ong roi chet duoc. Khi ten hoc tro bat luong 
chat day thung la ong thoat khoi xac pham lien. Nay chang 
qua ong hien dao mot chut, de cho doi sau hieu rang nguoi 
pham co the tu hoc tro thanh Than Tien. Ten hoc tro thay 
ong nhay xuong vach da sau, long rat kinh hai. No cho vai 
ngay khong thay gi, ben bo di. 

[Trong ban dich That Chan Nhan Qua cua tien boi 
Lam Xuang Quang (1937) doan nay viet nhu sau: 

Con de tu thay thay nhay xuong hang sau trong long 
hodng hot giut minh, dai het may bua chang thay ong len 
ben bo gdnh dung giua trai nguyen xin cdi lot Nguyen roi 
lien nhay theo de lieu minh theo thay chuoc toi, sau cung 
dang chung qua (Triphi hoi qua thanh quan).] 

Noi ve Luu Xu Huyen, chia tay cac ban dao xong, (152) (isi) ^ ^ ^ ^g -£ .-^ £jj- i U yg n s £ c tu&ng yen hoa hon tich 

"IJL ty~ ife ill & M, 9k Thuyet dieu ngu dao niem thudn chdn. 

JL ^t ^° M: sfi % '^ Kien my nhu vo, bat dong tarn 

-I- A 5'J jth i] M 'ffl- Cong phu dao thu tu nhien thdm 

^ A ^ -ff- yfL 5: *<nh Huu nhan hoc dac chdn khong phdp 

?L °M 1 1 v ^~ ill ~£" 4" Ho khieu long ngdm mai co cam. Le Anh Minh dich & chu 191 quyet tarn di luyen tru sac tuong. Nghe don Hang Chau va 
To Chau co nhieu gai dep, ong ben tim toi hai noi do. 6ng 
nhat may cue da, diem ngon tay vao bien thanh vang bac, 
roi mua vai bo quan ao to lua mac thay dao phuc. Sau do 
ong ung dung di vao mot nha chua. 

Nguoi chu ra tiep don, hoi ho ten. Luu Xu Huyen dap: 
"Ta hieu la Traong Sinh Tu, que Yen Son, di thu mua 
chau bau ma toi day. Ta di ra ngoai cung lau roi, muon tim 
mot em that xinh dep de vui ve." 

Nguoi chu nghe noi ong la khach mua chau bau, biet 
than tai bo tat vieng tham, lien mung ro tuoi cuoi, dan ong 
den phong cua mot co nhan sac tuyet tran. Co nay ten Tu 
Ngoc, noi tieng trong lang ban phan buon huong, dan ca 
mua hat deu gioi, cung biet lam tho ve tranh, ngam nga vai 
cau tho, yeu kieu kha ai. 

Tu Ngoc gap Luu Xu Huyen thay ong phong thai tieu 
sai, noi nang on hoa, lai dung dan dang hoang, khong chut 
bun xin, hang khach quy sao ma chang tiep cho duoc? The 
la co lam ve on nhu muoi phan, yeu dieu tram kieu, liec 
mat dua tinh, ong eo day dua. 

Luu Xu Huyen nho lai thay day: "Du Thai San sup do 
tru&c mat cung khong kinh sa. Chang phai la khong co ly 
do kinh sa, nhung ta xem nhu khong co nui sup do truac 
mat. Du gai dep nhan nha truac mat cung khong dong 
tarn. Chang phai la khong co ly do dong tarn, nhung ta 
xem nhu khong co gai dep nhan nha truac mat. " (153) 

Luu Xu Huyen y theo loi thay ma luyen, tarn trong 
khong, ma chuong khong the nhap. Uong phi cong lao cua 
Tu Ngoc, goi tinh tram kieu, khieu khich ngan chieu, ma 
ong cu tinh queo, chang he dong tarn. (153) Xem lai Hoi Thu Muxri Ba. 192 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Tarn la chu cua than. Tarn khong dong thi than phai 
tinh. Cac y niem khac deu noi theo tarn ma nay sinh, neu 
tarn khong dong thi chung cung khong dam dong. Chi co 
mat va tai la hai ke lam chuyen. Thay sac dep nghe giong 
hay, thi bao tin cho tarn biet. 

Luu Xu Huyen giu tarn can than, khong cho tarn tin vao 
loi cua tai va mat, keo lam viec Ion. Cai tarn nay qua nhien 
vang loi, to ra khong hay khong biet, y nhu em be, chi vui 
gion chu khong biet tinh ai may mua chi het. Nam chung 
giuong, ke dau chung goi, ma nghi chang khac gi nam ben 
canh tui da hoi thoi, chung goi voi cai dau lau co to diem 
phan son, chang chut chi hung thu. 

Nhung mau xanh do trade mat kho tranh, tieng la loi 
ben tai kho ne. Vay Luu Xu Huyen giu gin can than tai va 
mat, day cho chung phuong phap: thay nhu khong thay, 
nghe nhu chang nghe. Hai ten tai va mat nay noi y theo 
phuong phap do, gia mu gia diec. Tuy cung nguoi dep 
nam chung ngoi chung ma khong biet nang la nguoi gi, co 
quy trong gi. 

Luu Xu Huyen luyen ba vi lao gia la tarn, tai, mat, giu 
gin cho tot. Ba vi nay bao ve Luu Xu Huyen trong cho son 
phan lang choi ma tu dac thanh mot vi Chan Tien. 

Bay gio chang cau ne hinh tich, ong thuong vui gion 
voi cac co buon huong ban phan. Cac co thay ong vung 
tien bac thoai mai ma khong ham chuyen xac thit, nen ai 
cung thich toi vui dua tron ngay voi ong. 

Ngay no co mot co dem hoa tang Tu Ngoc, thay Tu 
Ngoc va ong ngoi ke vai nhau, tien tay co ta lay mot doa 
hoa cai len dau ong, roi thay doi ao cua ong voi ao cua co. 
Dang luc coi ao, bong nghe ben ngoai co tieng dang hang 
Ion, roi mot vi su nguoi An Do buoc vao, mat den rau 
ngan, mat to, may tho, tran vo, mui cao, hinh dung co Le Anh Minh dich & chu 193 quai. May co so qua, nep sau lung Luu Xu Huyen, im thin 
thit, khong dam ho he gi. 

Ong tang nay la ai vay? Nguyen lai la To Su Dat Ma d 
phuong Tay sang Nam Hai, (154) di ngang qua Hang Chau, 
thay ang may do tia tren khong, tu nha chua nay bay len, 
biet chac la Chan Tien giang the, nhung co sao luu lac vao 
cho son phan lang choi nay? Y ong muon tdi diem hoa va 
do cho mot phen. Dang luc Dat Ma budc vao thi thay may 
co gai dang cai hoa va coi ao ong Luu ra dua gion. Chu 
nha chua va may co d phong ben canh nghe on lien chay 
qua xem. 

Luu Xu Huyen thay Dat Ma budc vao thi biet la di 
nhan, lat dat dung len chao va mdi khach ngoi. Luu Xu 
Huyen thay am tra tren ban da nguoi, nhat thdi dun nude 
pha tra khong kip, ben lay am tra dat tren bung roi van 
cong. Mot hoi nude soi hoi xong nghi ngut, ong lien pha 
tra, rot ra chen, hai tay cung kinh mdi Dat Ma. May co 
thay vay, ngay nguoi ra nhin, cung la len la ky quai. 

Luu Xu Huyen cudi noi: "Do la mot diem chan hoa 
trong ngu hanh thoi, co chi ma ky quai! Ta con co the 
nudng banh tren bung nua kia." 

May co nghe noi khong tin. Co co chay di lay bot, lay 
nude, roi nhoi trong choc lat lam thanh cai banh to bang 
mieng chen, xong dua cho ong nudng. 

Luu Xu Huyen dat banh len bung, trd banh qua trai ba 
Ian, trd banh qua phai ba Ian thi chin, roi dua cho may co 
be moi nguoi an mot mieng. 

[Cdc chi tiet in nghieng sau day duac trich tit ban dich 
That Chan Nhcm Qua cua tien boi Lam Xuang Quang 
(1937) vi khong co trong ban duac Le Anh Minh dung de (154) An Do a ve phia tay nam Trung Quoc. 194 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA dich: 

Roi hai ong y nhien ngoi dam luan dao due, con may 
co diem deu tra ve phong ban luan, mai chii thua rang: 

"Thua ma, chi em tdi chdng qua la bqc phan, mang lap 
than pham, ke tu ngay cha me sanh den khon, chua co an 
den nghia trd cho trdn cdu hieu dao, ma nay a lai day, ay 
cung la tien kiep co tho an cua ma, nen Ian len tim ma ma 
a, dang trd cai na buoi truac. Nay con da trd roi, con 
tuang chac co duyen lanh sdn truac nen gap mot vi Bo Tat 
ban chau bdu den day da lau. Chi em tdi tuang la nguoi 
hdo han du lich, kiem dieu treu gion nhieu khi, ma ong 
cung tu nhien, chdng co mot chut long pham, khong khong 
nhu Phdt, tdnh han tre nho, ma lai noi nhieu dieu dao due 
tinh thong. Mai day co mot vi cao Ion khdc thuang xung la 
Dat Ma To Su den. Vi Bo Tat thay khach den lien lay dm 
de tren bung ndu nuac. Chi em tdi thay lay lam la chay 
theo coi, nguoi cudi noi rang: "Tdi con phep nuang banh 
tren bung nua!" May dua tdi nghe noi lien lay bot lam 
banh dem dua cho ong, ong lay de tren bung tra qua tra 
lai ddi ba Ian thi banh chin, dua cho chi em tdi mdi dua 
mot mieng. Bon tdi nghi lai chac la Tien Phdt lam pham, 
xudng ma gidc tinh chi em tdi. Vay xin ma vui long cho chi 
em tdi xudt than theo thay dang lanh duang tu khd, nha 
kiep sau huong phuoc. " Noi roi lay tq an chu, gdi qudn do 
theo thay. 

Hai vi ay hoi rang: "Vay cho may co a trong phong 
khach ma gdi do di ddu? Coi bo nhu tarn chi nguoi ngdn 
trdn lam vay? " 

May nguoi chap tay cui ddu thua rang: "Thua thay, 
chdng qua la bon tdi duyen phan thdp hen, mang than phu 
nu ma khong tinh sam dang kiem neo tu hanh, thodt 
duang d truac. Vi so sanh voi ddi trang diem, phan dai Le Anh Minh dich & chu 195 kieu nga, tai y niem sai, luyen me tdi lai ma phdi lam 
trong vdng khd hanh, that than chiu dieu ha tien, thiet noi 
cdng them ho then! 

Khi thdy mat den day, chi em tdi tuang thdy la nguai 
ham vui du lich. Thdy a lau chi em tdi coi tarn chi cua thdy 
cdng ngdy cdng bd buoc, due hanh nghiem trang khdng 
nhiem mot chut tinh due nhu ke khdc, lai cd phep luyen 
dieu thudt tinh thong, ndu nu&c, nu&ng bdnh tren minh ma 
chin dang. Chi em tdi chdc thdy la nguai co dao, qua 
phdm gdn thdnh nen chi em tdi xin lay chu ma theo thdy, 
cdu tien sanh thudn do. " 

Truang Sanh phdn rang: "May cd cung vi tien duyen 
huu hanh nen tinh sam, da a trong chd that than ma gidc 
dang can lanh. Nhung ma viec tu cua ta day, thiet la chi 
quy chi trong biet chd ve thien dang, lanh chd tram dia 
nguc, truang trai, giai sat, quy cu tinh nghiem. Nhu mudn 
tu thi trai khdng dang cd va, gdi khong dang cd chdng, giu 
tron thi tron chung, phdi bo tat do sdn si, tham lam trdm 
cap, ddu cay kim sai chi cung khdng phqm toy lay. Phdm 
viec chi mudn thi phdi hoi mai dang. Nhu ede trd mudn tu 
vai ta thi phdi y may lai truac do, ta mai thdu lanh. Vdy 
ede trd thu hoi trong long coi cd dang cung khdng? " 

May nguai ay thua rang: "Thua thdy, chi em tdi vdng 
lai thdy, ddu cho gap dieu cay dang khd cue bao nhieu chi 
em tdi cung nguyen song thdc mot long, truac trd hieu cho 
cha me, sau khdi tdi sanh trong trdn khd. Xin thdy niem 
tuang, bon tdi nhut nguyen tha thdy, ngdy sau cd ddi long, 
nguyen tan than tro bui. "J 

[Lai ndij Bat Ma von xem the giai nay la khong, muon 
viec deu khong de tarn. Binh sinh chang muon hon nguoi, 
ong co muoi phan tu duong, quang dai tu bi. Neu gap 
nguoi ham vui hao thang, thay Luu Xu Huyen tro mot hai 196 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA phep nhu vay, thi cung tro vai thuat tranh tai. Nhung ong 
hoan toan khong dong tarn, chi noi: "Cai phep cua ong rat 
hay, toi roi day cung hoc ong choi!" 

Noi xong, lien chap tay tu biet, khi ra di doc bon cau 
rang: 

Da biet duang dong lai 
Ve tay cha de sai 
Dung cho chdn tinh muoi 
Bo xu bai me say. (l55) 

Luu Xu Huyen dap lai bon cau: 

Khdng khdng chdng mot vat 
Mot niem ha sai ddu 
Ai chu nhdn than no 
Nhd ta hoi xu ndo. {l56) 

Bat Ma nghe bon cau cua Luu Xu Huyen, biet ong la 
nguoi co tu hanh nen chang noi nua, roi nhe buoc ra di. 

[Cdc chi tiet in nghieng sau day duac trich tu ban dich 
That Chan Nhan Qua cua tien bdi Lam Xuang Quang 
(1937): 

Con Luu Truang Sanh a lai dieu do may nguai diem 
mai phdt tarn do, lai lap mot cai am tranh de cho may 
nguai a chung tu hanh, mua ban theo nghe bd vai. Dang (155) % tfi Jl %. A 

© if ^ It k 
#- & * 4i * 

x m * n % 

(156) £ £ ia. __ fy 

it li^ti 
H A A %■ % Ky thuc dong lai 16 
Tay quy vat gido sai 
Huu tuang chdn tinh muoi 
Cuu luyen bat quy gia. 
Khong khong vo nhdt vat 
Cham ddc niem ddu sai 
Thu than thiiy tdc chu 
Ha xu thi ngo gia. Le Anh Minh dich & chu 197 han mot nam, truyen dao cho moi nguai tu luyen, hoa hdo 
men yeu nhu chi em ruot, roiphdn cu nhdp that moi nguai 
ba thdng, tram dang xich long (diet duang kinh ky). 

O do dang hern tarn nam, nguai nguai deu co dan tha 
lai chieu, xudt tank ve trai, do cuu huyen that to dang 
dong len cue lac. Truang Sank cung a tai do tu nua.J 

Noi ve Vuong Xu Nhat tu dao noi chuyen vdi Luu Xu 
Huyen tai huyen Kho, nhd Luu Xu Huyen muon di To 
Chau va Hang Chau de luyen sac tudng. Tu biet hon mot 
nam, so Luu Xu Huyen d cho nha chua lau ngay ma mat 
chan tinh, nen Vuong Xu Nhat tim den Hang Chau hoi 
tham, y muon khuyen Luu Xu Huyen sdm tro ve nui rung 
tu luyen. 

Ngay no, Vuong Xu Nhat den Hang Chau, vao vai nha 
chua ma tim khong thay Luu Xu Huyen. Di ngang cho no, 
thay hai co mat hoa da phan dung trudc cua, ong dinh 
budc lai hoi tham, thi hai co cudi hoi: "Dao truong di tim 
ong khach nudng banh tren bung phai khong?" 

Vuong Xu Nhat nghe la la, doan rang Luu Xu Huyen 
dang o trong nha chua do, ben noi: "Dung vay! Ta den gap 
ong." 

Mot co noi: "Muon gap ong thi theo toi!" 

Noi roi, dan Vuong Xu Nhat vao trong. 

Vi sao hai co biet Vuong Xu Nhat tim Luu Xu Huyen? 
Boi vi hom qua hai co thay ong su An Do mac dao phuc, 
mang binh bat tham ong khach kia. Horn nay hai co thay 
Vuong Xu Nhat cung mac dao phuc, mang binh bat, thi 
doan la tim ong khach ay. Cac co moi ong vao de mong 
xem them tro vui nua. 

Co no dat Vuong Xu Nhat toi cua phong thi nghe chu 
nha chua goi minh, ben bo mac Vuong Xu Nhat o do, roi 198 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA chay di. 

Vuong Xu Nhat thay cua khep ho, lien day cua buoc 
vao, qua nhien thay Luu Xu Huyen dang nam ngu tren 
giudng vdi mot co tuyet dep. 

Vuong Xu Nhat rue cudi qua. Nhin tren ban thay ong 
moi lua, ong lien cam lay, nhe nhang hudng ve mat Luu 
Xu Huyen thoi mot cai, tro bay tu tung, tan roi tren mat co 
gai. 

Co bung tinh, phat tay ao loan xa, mieng gao ldn: "Ai 
choi lua dot ngudi vay?" 

Luu Xu Huyen cudi noi: "Ma dau gidn vdi ta do!" 

Vuong Xu Nhat cung cudi noi: "Ta gidn vdi ma dau 
do!" 

Luu Xu Huyen dap: 

Anh noi toi ma thi toi ma 

Mot ma co the khoi la cd 

Anh nay choi lua thieu guang mat 

Day do so nhau, ai lam ma? (7) 

Vuong Xu Nhat dang muon noi chuyen vdi Luu Xu 
Huyen. Luu Xu Huyen noi: "Di mau len! Co ngudi tai dat 
So dang doi anh cung len bo dao." 

Vuong Xu Nhat hoi: "Bao gid anh di?" 

Luu Xu Huyen noi: "Chung nao di thi toi di, chang can 
dinh nan ky." 

Vuong Xu Nhat nghe vay, chap tay vai chao roi roi nha (157) *«L4*4ft* 
— M, T « $L M ft 
ft ^ # ^C % A ® Ne thuyet nga ma, ngd tien ma 
Nhat ma Mia di mien tha da 
Ne him long hoa thieu nhdn dien 
Bi thu giao lai ma thuc da. Le Anh Minh dich & chu 199 chua, nham huong dat So ma di. Dang tren duong bong 
gap Dam Xu Doan, cung bao nhau: "Di hoai day do vo ich 
qua, chi bang tinh duong co cong hon." 

Hai nguoi ben vao nui Van Mong tu luyen, duoc vai 
nam thi dac thanh chinh qua. 

Dam Xu Doan (Dam Truong Chan) viet quyen Van 
Thuy Tap va phi thang ngay mong mot thang tu. Con 
Vuong Xu Nhat (Vuong Ngoc Duong) viet quyen Van 
Quang Tap va phi thang ngay hai muoi bon thang tu. Do 
la viec ve sau. 

Noi ve Luu Xu Huyen (Luu Ngoc Duong) luyen dut 
sac tuong tai chon lang choi, ben roi To Chau va Hang 
Chau, tro ve Dong L6, vao nui tinh duong. Nam Gia Thai 
thu ba (tuc 1203, doi vua Tong Ninh Tong), ong phi thang 
ngay mong tarn thang hai nam Quy Hoi, de lai quyen 
Chan Tu Tap. 

Con Hac Dai Thong (Hac Thai Co) tu luyen nhieu nam 
o nui Thai Hoa, viet quyen Thai Co Tap, phi thang ngay 
ba muoi thang muoi mot nam At Suu (1205). (158) 

Trong That Chan, toi day da co bon vi lieu dao phi 
thang la: Dam Xu Doan, Vuong Xu Nhat, Luu Xu Huyen, 
va Hac Dai Thong. Con ba vi dang tu luyen la: Khuu Xu 
Co (Khuu Truong Xuan), Ma Ngoc (Ma Dan Duong), va 
Ton Bat Nhi. 

Noi ve Ton Bat Nhi kho tu muoi hai nam tai Lac 
Duong, dai dao vien thanh, bien hoa vo cung, biet Ma Dan 
Duong lo giu nha kho lieu dao, y muon tro ve nha chi 
diem cho ong. Roi ba nghi rang minh o Lac Duong lau 
nam, ai cung goi minh la ba dien. Neu khong hien dao mot (158) Theo su Toan Chan Dao, ngai lieu clao nam Nham Than 
(1212). 200 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA chut, lam sao hoa do duoc long nguoi? 

Nghi vay, ba di ra ngoai 16 ngoi, be hai nhanh cay, thoi 
hai hoi chan khi, mieng noi "Bien!", tuc thi hai nhanh cay 
bien thanh mot nguoi nu giong het ba va mot nguoi nam, 
nam tay nhau di vao thanh Lac Duong. 

Dan chung trong thanh thay ba dien tay nam tay mot 
nguoi dan ong vo danh chay qua lai tren duong pho, 6m 
eo ba co cap ke, mang cung khong di, danh cung khong 
lui, lam each chi cung khong gian. Lac Duong nay la noi 
thi tu le nghi, le nao chap nhan ho lam can? Moi nguoi 
ben ban bac, tim each bat lay hai ke nay. 

Qua that: 

Tuxua duang pho luon yen a 
Ha de gdi trai roi loan sao? (159) (159) u * % it t # m 

%. % % -k IL in 4 Tu co nhai dao nghi tinh nha 
Khai dung nam nu loan ho vi. Le Anh Minh dich & chu 201 HOI THUfHAI Ml/01 MOT 

Ton Bat Nhi nai Lac Duong hoa phep, 

Ma Dan Duong tai Quan Tay gap nguaiS 160 ^ Co bai the rang: 

Cha cho Sau Giac (161) pha huyen cong 
Hinh sac, sac hinh cd thdy khong 
Ngo duac xua nay khong mot vat 
Linh ddi chi tai tarn long trungS l62} 

N6i ve ba Ton Bat Nhi bien hoa hai nhanh cay thanh 
mot nguoi nu giong het ba va mot nguoi nam, moi ngay 
tren pho xa 6m vai ba co, mang cung khong di, danh cung 
khong lui, lam each chi cung khong gian. Moi nguoi ben 
ban bac, tim each bat lay hai ke nay. Ho lam mot to don 
dem di trinh bao quan huyen rang: 

"Toan the cac ho dan trong thanh Lac Duong kinh xin 
quan tren chinh don phong hoa, lam nghiem tuc su viec 
tren pho phuong. (160) # f-sufeWj II if #f Ton Bat Nhi Lac Duong hien dao thudt 
&] ft M M © HI. A. A Ma Dan Duang Quan Tay ngo huu nhdn. 

(161) Sau Giac (Luc Tac: sau ten cuop): am chi Luc Tran gom sac 
(hinh tuang), thinh (am thanh), huang (mui), vi, xuc (tiep xuc 
vai da thit), phdp (tu tuang). Luc Can (gom mat, tai, mui, luai, 
than xac, y nghi) gap Luc Tran sinh ra Luc Due (sau ham muon: 
mat muon nhin dep, tai muon nghe hay, mui muon ngui thorn, 
luoi muon nem ngon, than xac muon sung suong, y nghi muon 
vui). Chung pha hoai tarn thanh tinh giong nhu ke cuop xong 
vao nha quay nhieu. 

' $* $k 7\ 0, B ^@ ik. Huu giao Luc Tac nhdt tuang cong 
& & fli fli Ife Mi IE. Sac sac hinh hinh tong thi khong 
'la- $r £• %■ & — $k Ngo ddc ban lai vo nhdt vat 
f o ° ^ ft. "^ 1 3 Linh ddi chi tai thu tarn trung 202 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA May nam truoc, co mot ba dien tu phuong xa tdi, 
nuong than trong mot cai 16 ngoi hu nat 6 ngoai thanh. 
Chung toi thay ba ta benh tat doi kho, khong no duoi di, 
thuong cho do an thuc uong de ba ta song qua ngay. 

Nay ba dien cung voi mot nguoi nam moi ngay cap ke 
gion hot tren duong pho, nhieu Ian chung toi duoi ma 
khong di, that chang ra the thong gi. 

Lac Duong la chon thi tu dong due, la cho xung yeu 
nam bac, sao lam ngo chuyen nho nhuoc nay, lam tro cuoi 
cho nguoi ngoai? Kinh mong quan tren lam chu, cho giet 
hai ke yeu nam yeu nu nay." 

Quan huyen Lac Duong xem don xong, suy nghi hoi 
lau, roi cam but phe: "Ke goi la ba dien nay, neu me muoi 
mat ban tinh, khong hieu viec doi ma gay chuyen, thi con 
co the khong trach phat. Nay theo to bam nay, thi mu ta 
ban tinh chua me, ma gia bo dien thoi. Nam nu cung choi, 
vi pham le giao, 6m vai ba co, bai hoai phong hoa. Giua 
ban ngay con dam lam chuyen ay, thi ban dem chang biet 
the nao. Duong pho chang phai la noi hanh lac, 16 ngoi 
nao phai la chon dam 6. Duoi ma chung khong di, at phai 
giet chet, cho diet hinh tich. Cho chung ve sao huyet, chat 
cui dot cho dut tuyet hang nguoi nay." 

Quan huyen phe xong, sai bon nha dich truyen lenh ra. 
Dan chung nhan duoc lenh, moi nguoi 6m mot bo cui kho, 
tien ve 16 ngoi hu nat cua ba dien 6. 

Ho dang di thi thay ba dien nam tay mot nguoi nam 
tung tang chay vao 16 ngoi. Moi nguoi ho Ion he nhau chat 
cui xung quanh 16 ngoi dot. Trong khoanh khac, 16 ngoi 
hu nat bien thanh mot nui cui kho. 

Ho cham lua dot, lua chay phung phung, khoi bay mu 
mit. Bong co cum khoi day dac tu 6ng khoi 16 ngoi bay 
len, hoa thanh ang may lanh nam sac, tren co ba nguoi Le Anh Minh dich & chu 203 ngoi. Vi ngoi giua chinh la ba dien lam nao loan pho 
phudng. Ba noi vdi dan chung rang: "Ta la ke tu hanh, nha 
d San Dong, ten la Ton Bat Nhi, gia bo dien khung de an 
hinh, tu luyen tai day duoc mudi hai nam. Nay dai cong 
thanh tuu, muon muon ngon lua cua cac nguoi de phi 
thang. Ta lay hai nhanh cay hoa ra mot nam mot nu, de 
dan cac nguoi tdi day. Nay nhd cong cac nguoi dua tien, 
ta nguyen bao ve dia phuong nay duoc an ninh. Doi nam 
nu nay, ta tang cho cac nguoi lam chung cu." 

Noi xong, ba xo hai nguoi ngoi hai ben xuong. Moi 
nguoi chay xum lai dua tay do, thi ra la hai nhanh cay, ai 
nay deu cudi 6. 

Ngo len thi ho thay ba bay len cao, nhap vao may, than 
hinh nho dan, chop mat chi thay nho nhu hinh anh mot 
con hac bay vut len, roi nho nhu hat dau va bien mat. Moi 
nguoi vong len thinh khong vai lay. 

Qua nhien lien tiep may nam, Lac Duong mua thuan 
gio hoa, dan chung sung tuc. Cam on thinh due cua ba, ho 
lap mot cai den tho ten la Tarn Tien Tu (den tho ba vi 
tien). He ai den cau xin, deu duoc linh ung. 

Noi ve ba Ton Bat Nhi ve den huyen Ninh Hai, tinh 
Son Dong, vua toi nha gap Ma Hung chay ra don. Ba di 
thang vao tien sanh. Ma Hung lien bao cho Ma vien ngoai 
hay. Ma Dan Duong lat dat di ra thay ba, mung ro noi: 
"Ton dao huu lau nay cue kho qua!" 

Ba dap: "Su huynh sao lai noi cue kho? Cue kho la de 
khao chung su tu hanh cua chung ta! Chiu kho khong 
duoc, thi tu hanh sao noi?" 

Dang noi chuyen thi bon toi to ra chao hoi. Ba dung loi 
hay le phai an ui chung. Dem do ba cung tinh toa voi Ma 
Dan Duong. Mot dem ong ngoi phai xa tinh may Ian. Con 
ba thi ngoi yen toi sang. 204 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Ma Dan Duong noi: "Toi thay dao huu cong phu kha 
hon toi nhieu!" 

Ba noi: "Chang phai cong phu hon ma thoi, su huyen 
dieu con hon muoi phan." 

Ong noi: "Dao huu cho xem thuong, toi biet chi da hoa 
bac roi." 

Ba noi: 

"Su huynh biet chi da hoa bac, con toi biet chi da hoa 
vang. Nhung co vang bac cung khong thoat khoi sinh tu, 
chang thanh Than Tien, thi vang bac ay cung vo dung 
thoi! 

Ngay xua Thuan Duong La To theo hoc dao voi Chung 
Ly Lao To. Chung To lay cai tui vai dung mot vat nang 
vai chuc can, bao La To vac di ba nam, hai vai chai san, 
ma La To chang oan than mot loi. 

Ngay no, Chung To bao La To mo tui ra xem. Mo ra thi 
thay la da. La To cung khong buon gian. Chung To noi: 
'Tuy la da, nhung co the diem hoa thanh vang, chang uong 
cong nguoi khuan vac ba nam. ' 

Noi xong, ngai diem mot cai, thi da bien thanh vang. 
Ngai noi: 'Ta day nguoi phep chi da hoa vang nay nhe?' 

La To hoi: 'Chi da hoa vang, co the giu cho no thanh 
vang mai duoc khong?' 

Chung To noi: 'Vang that va vang do da hoa thanh thi 
khac nhau. Vang that thi trudc sau nhu mot. Vang do da 
hoa thanh thi sau nam tram nam se tro lai la da. ' 

La To noi: 'Vay thi de tu khong hoc. Thuat do mang loi 
trudc nam tram nam, ma de lai cai hai sau nam tram nam, 
khien nguoi sau bi lam. Vay de tu khong hoc' 

Chung To noi: 'Quan niem ve dao cua nguoi, ta khong 
sanh bang. Nguoi se chung qua tren ta.' Le Anh Minh dich & chu 205 Su huynh lay do ma luan, cai dieu thuat chi da hoa vang 
nay chi lam hai cho doi sau, chii doi voi dao no co ich chi 
dau?" 

Ma Dan Duong nghe xong, lam thinh. 

Ngay no, Ton Bat Nhi nau mot chao nuoc soi, do vo 
thung xach vao phong tarn, do vao bon. Roi moi Ma Dan 
Duong di tarn. Bay gio la thang tarn, troi nong nuc, chi 
thay hoi nuoc soi boc len nghi ngut, Ma Dan Duong lay 
tay thu nuoc, lien la Ion: "Nong qua, khong tarn duoc!" 

Ton Bat Nhi cuoi noi: "Su huynh tu luyen nhieu nam, 
ma mot chut cong phu cung khong co sao? Cho toi tarn 
day." ' 

Noi xong, Ton Bat Nhi coi ao vao tarn, hoi nuoc nghi 
ngut ma ba khong noi nong chut nao. Tam xong, mac ao 
buoc ra. 

Ma Dan Duong noi: "Dao huu voi toi cung hoc mot 
thay, cong phu cung y vay, ma sao dao thuat cua dao huu 
lai gioi hon toi?" 

Ton Bat Nhi noi: "Thay tray en thi nhu nhau, ma tro 
luyen thi khac nhau. Toi o Lac Duong kho luyen muoi hai 
nam, moi dat duoc huyen dieu. Su huynh o nha nhan ha, 
giu may can nha, mot buoc khong roi, khong chiu kho tu, 
so khong roi hang 6, thi lam sao ma co duoc dieu dung?" 

Ma Dan Duong noi: "Sau khi thay vu hoa (163) dang tien 
roi, khong ai gin giu gia trang, nen toi khong di xa. Nay 
dao huu ve nha. Toi co the pho thac cong viec cho. Toi 
cung muon di ra ngoai luyen dao lam." 

Dem do ong thay doi ao dao, soan hanh ly, troi chua 
kip sang, moi nguoi trong nha con ngu, ong len roi khoi (163) Vu hoa: Dao si va ngudi tu tien curoc goi la vu y, khi thanh 
Tien goi la vu hoa. 206 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA gia trang, chang ai hay biet. 

Ton Bat Nhi thay ong di ra khoi nha roi, Ian nay ong di 
chac la thanh dao, vay giu nhieu tai san tien bac lam chi. 
Ba moi dung tien bac de sua cau, lam duong di, giup do 
nhung gia dinh ngheo kho. Roi ba xin con cua Ma Minh 
ve lam con nuoi de noi tiep tong chi cua Ma Ngoc. Viec 
nha on thoa, ba vao nui Ngoc Nu thuoc rang Thai Son, tu 
duong vai nam ntra. Den ngay muoi chin thang hai, ba phi 
thang. 

Noi ve Ma Dan Duong roi khoi huyen Ninh Hai thi 
khong biet di dau moi tot, bong nhd mo phan cua thay o 
Thiem Tay, sao khong toi do vieng tham mot chuyen. Y 
da dinh vay, ong lien di Thiem Tay. 

Ngay no ong toi Truong An. Tu mot thon xa xa trudc 
mat co mot dao huu di ra, trong rat giong Khuu Xu Co ma 
khong chac co dung khong. Ong goi Ion: "Khuu dao huu 
oi!" 

Nguoi ay nghe tieng goi, chay nhu bay lai Ma Dan 
Duong. Dung la Khuu Xu Co. Hai nguoi vui mung lam va 
ngoi ven duong noi chuyen. 

Ma Dan Duong hoi: "May nam nay em di qua nhung 
noi nao? Cong phu tu luyen the nao?" 

Khuu Xu Co dap: "Mo thay o day, nen khong danh 
long di dau het. Cong phu luyen tinh khong dam bo." 

Ma Dan Duong cuoi noi: "Thay lieu dai dao roi chu 
dau phai chet? Noi la chet chang qua muon dut tuyet cai y 
vong tuong thanh tien cua nguoi doi sau, chu co chet that 
dau. Luyen tinh la noi cong, con due hanh la ngoai cong. 
Thay thuong noi noi ngoai deu phai song tu, thi moi goi la 
huyen dieu. Nay em tu noi chua dam bo, thiet lam qua." 

Khuu Xu Co nghe xong bong dai ngo, cam on Ma Dan Le Anh Minh dich & chu 207 Duong rang: "Bay lau nay ngu toi, nay nghe ldi anh khai 
ngo, that la may man cho em qua!" 

Noi roi ke cho Ma Dan Duong nghe chuyen dua linh 
cuu thay ve Thiem Tay the nao, v. v. 

Ma Dan Duong noi: "Thay thudng noi rang em khong 
thao quang hoi tich (che bdt anh sang, lam mo dau tich) 
duoc, ma hay khoe tai xao, nen thanh dao cham sau sau 
nguoi. Nay em phai giu gidi, tu xet ban than, giau tri xao, 
lam chat phac, thi anh lay dao thay truyen cho anh, dem 
tray en lai het cho em." 

Khuu Xu Co nghe, vui mung ta on, roi dan Ma Dan 
Duong ve thon Dai Nguy vieng mieu thd thay. Sau do den 
chan nui Chung Nam tham mo phan cua thay. Xong thi hai 
nguoi cung di Kinh Tuong. Khuu Xu Co tu hoi loi, che 
giau hinh tich, khong khoe tai xao nua. Ma Dan Duong 
qua nhien truyen huyen co dieu dao lai cho. Khuu Xu Co 
tu hoc dieu dao, khong dam be tre. 

Ma Dan Duong thay dat So phong quang phon hoa 
chang bang Thiem Tay chat phac, ben cung Khuu Xu Co 
tu Tuong Ha di toi Ta Coc. 

Horn do trdi do tuyet Ion. Hai nguoi ket trong mieu 
lanh, cung dung chung mot cai bo doan ma tinh toa. So di 
dung chung mot cai bo doan, vi hoi Khuu Xu Co den Ma 
gia trang hoc dao, chang mang theo vat gi. Roi khi cung 
thay di Giang Nam, Khuu Xu Co duoc Ma Dan Duong 
cho may vat tuy than, quan ao, bo doan, v.v... Roi luc dua 
linh cuu thay ve Thiem Tay, Khuu Xu Co cung mang may 
mon do do theo, trai may nam, bo doan thi chua hu, con 
may mon quan ao thi rach het. 

Ve phan Ma Dan Duong, hoi o nha thi ngoi nem bong 
tinh toa nen khong dung bo doan. Den luc roi Ma gia trang 
thi voi vang, chi mang theo may bo quan ao va vai lang 208 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA bac. Den khi gap lai Khuu Xu Co, may lang bac cung xai 
het, nen dua vao Khuu Xu Co xin an qua ngay. Mot nguoi 
xin an cho hai nguoi nen khong du tien mua bo doan. Do 
do hai nguoi ngoi chung mot cai bo doan, khi tinh toa thi 
ngoi dau lung lai. Nguoi tu hanh von khong cau an nhan 
chi muon co the thanh dao ma thoi. 

Noi ve Ma Dan Duong va Khuu Xu Co ngoi tu trong 
mieu lanh, dem do trdi do tuyet Ion, tuyet roi ngoai san 
day ba thudc. (164) Ta Coc d trong nui, each xa nha dan, 
khong tim xin com duoc, hai nguoi chiu doi ba ngay ba 
dem. 

Khuu Xu Co bong nay sinh vong niem. 

Qua that: 

Doi lanh hue bach kho noi kho 

Sao khong cho nguoi niem quay sinhS l65) (164) Xich (thirac Tau), dai khoang mot phan ba thirac Tay. 
( ) jtil !$. il. i&. $& "g ^ Ca hdn bite bach nan ngon kho 

& Jr- I k. A -S- ^ i. Cham bat giao nhan vong niem sinh. Le Anh Minh dich & chu 209 HOITHUfHAI Ml/01 HAI 

Chia bo dodn, dai dao khong luyen men 

Hoi tu&ngphap, tru&c mat noi nguoi nghe. (166) 

Co bai tho rang: 

Lam thien nhu leo tram thu&c thang 
Xuong thi rat de, len gian nan 
Chi nen gang sue sieng cong qua 
Ch& de hai hung tha voi than. (l61) 

Noi ve Ma Dan Duong va Khuu Xu Co tinh toa trong 
mieu lanh o Ta Coc, bi tuyet roi phu day each tro voi ben 
ngoai, nen khong di xin com chay duoc. 

Khuu Xu Co khong biet Ma Dan Duong la nguoi dac 
dao, cu thuong xot ong la bac giau co di tu, lam sao ma 
chiu noi doi ret, uoc gi co chen chao cho ong do doi thi tot 
qua. The la Khuu Xu Co muon tim mot nha nao do de xin 
chao cho Ma Dan Duong. 

Ong budc ra ngoai mieu, thay may giang khap nui, 
tuyet roi day non. Dung noi nha cua, den nhu duong di 
cung khong thay vi tuyet lap mat dau, khong biet buoc 
chan xuong cho nao, neu buoc dai, e rang sa ham sup ho. 
Luc do chao khong an duoc ma tinh mang e cung khong 
con. 

Ngo quanh quat xong, ong tro vao mieu ngoi xuong. Vi $- ?M M A $. -^ M 'ffr Phdn bo dodn dai dao bat luyen tinh 

?A 4s /"i" Hi <& 4& A i Van tuongphdp duong dim bd nhdn luong. 

^f -J§- iv & ~& K. ^ Tdc thien nhu dang bach xich can 

T ^t ?■ I i B f 1^ Hd thai dung di thuong thai nan 

?\ $k % tl 4f *J] %. Chi tu can luc hdnh cong qua 

H $L % 'r* ffi $L % Mac su than trung dam khi hdn. 210 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA so Ma Dan Duong doi lanh nen Khuu Xu Co niem tuong 
tdi viec an uong com chao, lam nhieu loan than khi, tarn tu 
bat an, ngoi tu khong yen on. Trong mot dem ong bi y 
nghi an uong quay nhieu may Ian, kho dung. Viec nay lam 
kinh dong Tho Dia, nen ngai voi den nha ong cu ho 
Truong trong thung lung ma bao mong. 

Cu Truong dang ngu mo mang, bong thay mot ong cu 
toe bac den noi: "Trong mieu ta co hai vi tu hanh tarn tru 
vi tuyet roi ngan loi. Ho doi ba ngay ba dem roi. Nguoi 
mau mau nau com dua cho ho an khoi doi nhe." 

Noi xong bien mat. Cu Truong giat minh tinh day, ke 
cho vo nghe ve giac mong. Vo cu von tin tuong Than 
Thanh, nghe chong ke vay, voi vang di nhom lua nau com. 
Ba goi con dau thuc day cung lam com, va ke giac mong 
cua cu Truong cho moi nguoi nghe. Ai nay deu vui mung. 
Mot luc sau com lam xong, troi vua hung sang, cu Truong 
sai con trai dem com toi mieu Tho Dia moi hai ong dao 
dung. 

Ma Dan Duong nghi la dan cu Ian can thay hai nguoi bi 
doi nen sinh long trac an, dem com cho an, nen ong cung 
Khuu Xu Co ngoi an. An xong, hai ong noi cam on, roi 
tinh toa tiep. Con trai cu Truong thay hai ong dao an xong, 
lien thu don roi tro ve nha. 

Ma Dan Duong ngoi toi xe gio Ngo moi dung day xa 
tinh, buoc ra ngoai mieu dinh xem thoi tiet the nao, thi 
chot thay dang xa co bong nguoi di toi. So bi phien nhieu, 
rang buoc, ong voi tro vao mieu. 

Vua ngoi xuong, ong thay Khuu Xu Co dung day noi: 
"Xem ra nguoi tu hanh cung co cam ung. Toi qua em so 
anh chiu doi lanh khong noi nen nay y niem lam sao co 
chao co com cho anh an khoi doi. Niem khoi, thi horn nay 
co nguoi mang com toi cho an, chang phai la co cam ung Le Anh Minh dich & chu 211 sao?" 

Ma Dan Duong bien sac, gian noi: "Quan tu cau dao 
chu khong cdu mieng an. (168) Nguai khong nghi tai cong 
phu tien dao, ma chi nghi tai mieng an mieng uong. Le 
nao khong nghe cau: Tarn, qua khu khong nen giu, tarn 
hien tai khong nen co, tarn vi lai khong nen khai? (169) Nay 
nguai ba tarn chua dut, mot niem chang thuan, sao ngo 
dao cho duoc? Nay ta khong dong hanh vai nguai nua. 
Duong ai nay di cho roi!" 

Khuu Xu Co nghe vay, hoi han, biet minh khai vong 
niem, nen lua lai xin loi Ma Dan Duong. Hai nguai dang 
tro chuyen, bong ben ngoai mieu co nguai tai don cay ve 
nha lam cui dot. Ma Dan Duong thay nguai do cam con 
dao chat cui, nen hoi muon con dao. Nguai do khong biet 
ong muan lam gi, nhung van dua cho muon. Ma Dan 
Duong cam dao cat cai bo doan lam doi, roi tra dao lai 
nguai do. 

Ma Dan Duong noi voi Khuu Xu Co rang: 

Bo doan nay chia doi 
Mot manh cho mot nguai 
Ai nay tu luyen thoi 
Cho som sieng chieu luoi 
Ma tien trinh sai lo. (168) Ludn Ngit (Ve Linh Cong, 32): # -f- # if ^ # it. Qudn tu 
muu dao bat muu thuc. 

(169) ig £ .u T^ ^T #, * & >v r- T t, & %■ '« T^ T jfe. Qua 
khu tarn bat kha ton, hien tai tarn bat kha huu, vi lai tarn bat kha 
khai. Dao gia co cau tirong tu: Viec da qua dung truy ciiu nua, 
chuyen mai sau dung don truoc ma nghi ngoi; viec hien tai dung 
luu lai lam ky niem. £, ^i |f ^ it ®, k k- ^ % $1 S, *X & 
f %l % &. Di vang su vat truy tu, vi lai su vat nghinh tuang, 
hien tai su vat luu niem. 212 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Noi xong, ong cuon goi di lien. Khuu Xu Co khong 
chiu chia tay, nen chay theo. Nguai don cui thay vay hoi: 
"Thay chay di dau?" 

Khuu Xu Co dap: "Toi chay theo anh toi." 

Nguai don cui ngo bon huang, khong thay bong nguai, 
hoi: "Anh cua thay di loi nao sao toi khong thay bong?" 

Khuu Xu Co lay tay chi: "Anh di loi nay." 

Nguai do noi: "Loi nay vai chuc dam khong co nha ai 
het. Bay gia trai gan toi roi, di thi lay cho dau ma nghi 
dem? Chi bang thay nghe toi, nghi tarn o mieu dem nay, 
sang mai di tim cung khong muon." 

Khuu Xu Co noi: "Ong lam on goi gium, biet dau anh 
toi nghe ma chiu tro lai." 

Nguai don cui leo len cay goi Ion: "Dao truong mau ve 
day! Di khong duoc dau!" 

Goi nan muai Ian ma khong nghe tieng tra loi, nguai 
do ben leo xuong, gom cui vac ve nha. 

Nguyen lai Ma Dan Duong dao qua da thanh, nen chia 
tay de Khuu Xu Co de tu luyen. Neu di chung duong thi 
lam lo tien trinh cua ong Khuu. Horn do Ma Dan Duong 
roi khoi mieu, don tho di toi Ha Nam, vao nui Tung Son 
tinh duong. 

Nam Gia Thai (doi vua Tong Ninh Tong), ong phi 
thang ngay hai muai bay thang Chap nam Giap Ty (1204), 
de lai cho doi quyen Tu Chan Ngit Luc. 

Trong That Chan, sau nguai da thanh dao, rieng Khuu 
Xu Co thi chua thanh. Tu khi chia tay voi Ma Dan Duong, 
ong chuyen can tu luyen, lap vai loi the nguyen, lam thanh 
bai tho Tru Vong Niem nhu sau: 

Vong niem nay sinh khong the ngan Le Anh Minh dich & chu 213 Khdt thi nha uong, doi them an 

Nay bao niem quay xin ciing diet 

Long quay khi xua nguyen sua dan 

He quay tham tien: gdn cot diet 

Quay ham an uong: mieng la loang 

Bao nhieu niem quay deu tieu tan 

Trong rong than nay chdng chiea mangS 170 ^ 

Lam duoc bai tho ong mung lam, thuc hanh duoc hon 
thang, cung khong tranh khoi doi Ian sai sot, nen ong den 
mot tiem tho moc, xin mieng go, lam tarn the nho, roi 
muon but muc viet len tarn cau tho: 

Niem quay muon trie, mai chiea thdnh 
Nay tren tarn go viet ranh ranh 
Vong ngon quay ngu deu trie het 
Vong twang quay tham quet sqch sanh 
Nhdn quay bqc tien: toy diet doqn 
Mieng ham an uong: loet khong lanh 
Ben minh moi viec ludn xem xet 
Sdu due bay tinh khoi phdt sanh. (l7l) - # T (170) £ £ 


$ sf * ST 


in & 


$R * $ 


B7, 


*&£■& 


— 


# 


&& 


*# 


» 


i± 


£ # a n 
it 


5-^A^ 


a 


4 


ISlJBl 


% & 


$g 


■;n 


% rt 


■£ £ 


& 


#f 


(171) £ & 


££ m 


P£ 


r- 


^#? 


Pf-Jt 


% 


^ 


£ t 


£# 


# ?fc 


5- & 


£ t ft # ;# 
m t Vong niem manh thai bat khd dang 
Ca tu phan thuc khdt tu thang 
Kim tuang vong niem nhdt te lieu 
Cdi hodn ndng thai cuu do trdng 
Vong ddc nhdn tdi can cot doan 
Vong tham nhdn thuc khdu sinh sang 
Ban ban vong tuang tong tieu tan 
Than noi khong khong vo sa tang. 
Vong niem due trie, trie bat thanh 
Kim u bai thuang tdphdn minh 
Vong ngon vong ngu te trie tan 
Vong tuang vong tham cau tdo binh 214 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Khuu Xu Co deo tarn the go ben minh, moi ngay xem 
hai Ian. Niem quay tru duoc mot phan thi cong phu sau 
mot budc. Cong phu diet tru niem quay dan dan luyen 
duoc thuan thuc, khong con tro ngai nua. 

Ngay no ong den Ha Dong, thay ven dudng co mot toa 
nha khang trang, cua rong mo. Luc do nham gid Ngo, ong 
lien den xin com chay. Thay co mot dua d di ra, ong noi: 
"Toi tu xa den, xin chu nha mot bua chay." 

Dua d nghe vay tro vao, mot lat mang ra mot dia banh 
hap, dat tren cai don da trudc nha, moi ong an. Ong dang 
dinh an thi co mot ong gia ngoai nam muoi tuoi, toe hoa 
ram, budc ra ngam ong mot cai, roi lay hai cai banh trong 
dia dua Khuu Xu Co, con bao nhieu thi bao dua d mang 
vao nha. 

Khuu Xu Co thay vay, long khong vui, noi vdi ong ta 
rang: "Em nho dem thuc an cho ban dao de tao duyen 
lanh, co sao ong bao no mang bdt vao? Chang hay ong 
tiec cua hay la ban dao khong dang hudng? Xin ong noi 
cho ro, cho ngai." 

Ong gia cudi noi: "Mot bua an le nao toi khong lam 
phudc duoc, co dieu dao trudng khong co phudc ma 
hudng thoi." 

Khuu Xu Co kinh ngac noi: "Mot bua an ma khong co 
phudc hudng het, ben trong at co duyen co gi. Xin ong chi 
giao gium!" 

Ong gia noi: "Toi tu nho da tinh thong phep xem tudng 
Ma Y, nhieu nam tung trai giang ho, doan cho ngudi ta -5c # $$. II; -f- JK if Vong tiep ngdn tien thu trdo doan 

-ic 'f( -fe i£ o 4 ft Vong tham phan thuc khdu sinh dinh 

Bf 3^ $k fk-^ikf Thai thai kiem diem than bien su 

%. %k. -t 'ff 7T ^ i. Mac giao that tinh luc due sinh. Le Anh Minh dich & chu 215 van mang sang hen, tho yeu, vinh nhuc, cung thong, duoc 
mat, v.v. . . khong he sai chay. Ngudi doi gan toi danh hieu 
Tai Ma Y (sanh bang Ma Y). Hoi nay toi xem tudng dao 
truong, thay tudng nay an khong no duoc. He an no mot 
bua thi phai bi doi may bua. Chang bang an it mot chut ma 
luon co an. Do la y tot cua toi, chu toi chang tiec bua an 
vdi dao truong." 

Khuu Xu Co noi: "6ng doan cho bai cua toi chang sai 
chut nao. Xin ong xem lai Ian nua, tuong toi tu hanh co 
thanh dao hay khong." 

Tai Ma Y xem tuong lai, noi: "Khong duoc roi! Dung 
trach toi noi thang. Xem tuong dao truong thay hai ben 
dau mui co hai nep nhan chay vao mieng, sach goi la dang 
xd toa khdu (ran bay khoa mieng), ung vao the chet doi. 
Cac bo vi khac tuy dep, nhung rot cuoc khong tranh duoc 
tai ach. Tai ach nay khong tranh duoc thi sao thanh dao 
duoc?" 

Khuu Xu Co hoi: "Tuong menh co the sua doi duoc 
khong?" 

Tai Ma Y noi: 

"Cai tuong da dinh vay thi suot doi nhu vay. Lam sao 
sua doi duoc? Chung nao chet thi thoi. Cho du ong phu 
quy sang hen, cho du ong tai gia hay xuat gia tu hanh, cai 
so phai chet doi thi cuoi cung phai chet doi thoi, chay tron 
khong thoat, vo phuong giai mo duoc. De toi ke chuyen 
xua tich cu cho dao truong nghe. 

Vua nude Trieu thoi Liet Quoc la Trieu Vu Linh 
Vuong (172) co tuong chet doi. Ong la vua mot nude, tai (172) Trieu Vu Linh Vuang (tai vi 326-298 truac Cong Nguyen), 
tiic Trieu Ung, vua nuac Trieu thai Chien Quoc, sau khi chet, co 
ten thuy la Vu Linh Vuong. 216 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA sao lai chet doi? Bdi vi ong co hai con trai tranh ngoi vua, 
day quan danh nhau. So ong co long thien vi con thuong 
con ghet, nen lu con nhot ong trong cung, khoa cua lai, roi 
sai linh canh giu cua. Hai phe danh nhau lien may thang. 
Trong cung het luong thuc, ngudi trong cung chet doi. 
Con Vu Linh Vuong doi khat bay ngay, thay trudc cung 
co cai cay to, tren cay co to chim se, nen muon leo len bat 
chim con an. Co cai thang dai dung ben cay, ong leo len. 
Nao ngd chim da Ion, bay di het, trong to chi con mot qua 
trung. Ong cam qua trung dinh an, bong con chim me bay 
ve, dap canh. Vu Linh Vuong giat minh lam roi qua trung 
xuong dat. Cai tudng chet doi, den noi mot qua trung chim 
se cung an khong duoc. 

Doi Han Thanh De (173) co mot vi quan ten la Dang 
Thong. Thay tudng noi ong co so chet doi. Ngay no, ong 
tau Thanh De rang: 'Than la Dang Thong, lam quan thanh 
Hem, nha khong du dat. Thay tudng noi than co tudng chet 
doi. Than thay gia canh dam bac nhu vay, so ve sau chet 
doi thiet.' Vua noi: 'Tram co the lam cho ngudi giau sang, 
cung co the lam ho song hay chet. Ldi thay tudng sao du 
lam bang chung? Tram ban cho khanh nui dong d Van 
Nam, de due tien xai. Due mot nam duoc hon mudi van 
tien dong, trong mudi nam gia tai cua khanh tram van, thi 
lam sao chet doi cho duoc?' Dang Thong nghe vay, nghi 
la co the khoi bi chet doi roi. Nao ngd it lau sau thi Thanh 
De mat, thai tu len ke vi. Ba quan van vo tau cao vua mdi 
rang: 'Dang Thong lua tien vuong de vinh than phi gia, 
lay nui dong la tai san quoc gia lam cua rieng, tu due tien 
xai, toi nay rat ldn. ' Vua mdi len ngoi doc to cao trang lien 
noi gian, sai quan Bo Hinh tich thu tai san Dang Thong, (173) Han Thanh Be tuc Luu Ngao (tai vi 32-5 truoc Cong Nguyen), 
con truong cua Han Nguyen Be (tai vi 48-31 truoc Cong 
Nguyen). Le Anh Minh dich & chu 217 nghi ong la cuu than ciia tien de nen tha khong giet, ma 
giam vao nguc. Cac quan lai tau cao them khong cho ong 
an uong. Ong bi doi bay tarn ngay, luc hap hoi them mot 
ngum nude. Linh coi nguc thuong xot, dua nude ong 
uong. Nhung quan coi nguc thay duoc, lien nat Ion, ten 
linh giat minh trot chan lam do nuoc xuong dat. Dung la 
so chet doi chet khat, mot ngum nuoc uong cung khong 
duoc. 

Hai nguoi ma toi ke phu quy tot buc, cuoi cung cung 
chet doi. Tudng phap dau noi sai! Cho nen hai ong Ba Di 
va Thuc Te biet so menh, tu nguyen chet d chan nui Thu 
Duong/ 174) Luong Vu De va vua Hau Tan la Phu Kien 
khong biet so menh, nen Luong Vu De chet doi d Dai 
Thanh, (175) con Phu Kien chet doi d nui Ngu Tudng. (176) 
Biet so menh hay khong biet so menh, cai so chet doi thi 
cuoi cung phai chet doi, khong each nao chay thoat." 

Khuu Xu Co nghe Tai Ma Y ke chuyen nguoi xua xong 
thi kinh hai, nhiet tarn hoa thanh tro lanh, long tu hanh 
chan nan nhu ngoi sut bang tan. Ong tu biet Tai Ma Y, roi 
khong tiep tuc di toi, ma tro ve Tay Tan, long muon hoc 
hai nguoi hien la Ba Di va Thuc Te: biet menh, thuan theo 
Troi. (174) Ba Di va em la Thuc Te la con vua Co True, chu hau vua Tru. 
Khi Chu Vu Vuong (tuc Co Phat, tai vi 1134-1116 truoc Cong 
Nguyen) diet vua Tru, lap nha Chu, hai anh em ong khong an liia 
nha Chu, roi tron len nui Thu Duong, nhin ca rau co va chet tai 

do. 

(175) Luong Vu De tuc Tieu Dien, tai vi 502-549. Phan than Hau 
Canh danh kinh thanh Kien Khang, Vu De bo chay vao Dai 
Thanh, bi Hau Canh bao vay toi chet doi. 

(176) Phu Kien tai vi 357-385. Nam 385, Phu Kien bi vua Tay Yen 
Mo Dung Vinh danh, phai bo Traong An, lanh nan o nui Ngu 
Tuong. 218 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Ngay no ong toi dat Tan, gap khe nui. Hai ben la nui 
cao, giua la khe nuoc sau. Hai bo khe co da tang ngon 
ngang. Con duong nho hep, khe nui it nguoi qua lai. Ong 
nam tren mot tang da Ion, chiu doi bay ngay bay dem, mot 
ngum nuoc cung khong uong, an tarn chet doi. Boi vi ong 
la nguoi tu hanh, than khi sung man, nen khong chet, chu 
nguoi binh thuong thi da sdm ra ma roi. 

Doi den ngay thu chin, khong biet mua o dau ao ao, 
nuoc dang day khe thanh con song Ion, ngap gan ben 
minh. Ong that la nguoi muon chet, muon an menh thuan 
theo Troi, de chung nghiem phep xem tuong nguoi, chu 
chang chiu tim duong khac ma chet, nen co chut chan cho. 
Neu khong an menh thi ong nhay xuong nuoc chet roi, 
chan cho chi cho bi nhieu khon kho. Nguoi xua noi mot la 
mot, hai la hai. Khong lay chuyen song chet de doi doi 
tarn niem, nen xung danh thuan luong vay. 

Khuu Xu Co nam tren tang da, mot trai dao to bang 
nam tay, troi theo nuoc bong benh truoc mat ong, mui 
thorn cua no xong vao mui ong. Khuu Xu Co von khong 
muon an, nghi den Vu Linh Vuong gan chet ma co qua 
trung chim se cung khong an duoc, va nghi den Dang 
Thong gan chet ma mot ngum nuoc cung khong uong 
duoc. Ta nay cung sap chet, chang biet trai dao nay co an 
duoc khong? 

Qua that: 

Mang chua phai chet nen duac cuu 
Trai thu&ng dao tuai tai mieng minh. {X11) (177) ^ T- # ft @r t 4i 
^ % If fc a ik ^ Menh bat cai tu chung huu cuu 
Thien tu tien dao khdu bien lai. Le Anh Minh dich & chu 219 HOI THQHAI Ml/01 BA 

Khuyen nguoi du bo ta ve ngay 
Noi thdu ly ddi chet lai song. {ll%) 

Co bai tho rang: 

Phii quy khdc gi hot nu&c ddu 

Can chi cuai hac toi Duong Chdu 

Ao sen co phep thu tdm do 

Trong tinh thdm ngdm bay but cdu. {ll9) 

Noi ve Khuu Xu Co thay nuoc troi dua trai dao tuoi 
den minh, ong nghi rang so mang minh phai bi chet doi, so 
khong an duoc trai dao nay, nay lay thii xem the nao. 

Ong voi tay lay trai dao an, huong dao thorn ngao ngat. 
An xong, tinh than ong sang khoai, khong con doi bung 
nua. Nuoc khe cung rut xuong. Mat troi len cao, choi 
chang nong nuc lam mo hoi dam dia, ong nam tren tang da 
khong noi nen tro minh dung day, tham nghi mang minh 
khong chet ben khe nuoc, vay chac chet tren nui cao. 

Mot niem chap truoc ma, suot doi chap me vong. Cho 
nen nguoi tu hanh phai xem song va chet deu la khong. 
Khong the nhat dinh tham song, khong the khang khang 
doi chet. Song cung do minh, chet cung do minh, khong 
the chap co, cung khong the chap khong. Nhu vay thi ma 
khong the nhap than ta, tarn ta tu nhien an tinh. (178) it » % Ol %> % 3. (179) f t^^^cijg 


flr«jj**_L#*H 


M. Jfc t M *t: -^ fe 


#*i*^-b^*J Hoa cuang luang cdi ta quy chinh 
Dam chi ly nhan tu dac sink. 
Phu quy do lai thiiy thuang du 
Ha tu ky hac thuang Duong Chdu 
Lien tri huu cd thu tdm phdp 
Tinh ly dm ngdm that but cdu. 220 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Khuu Xu Co dung day, di len nui Tan Linh. Tren dinh 
nui co cai mieu nho, cho nay hoang vang, khong dau chan 
nguoi. Ong budc vo mieu, trai bo doan nam, suot tarn chin 
ngay khong an uong chi. 

Ngay no, ong thoi thop sap tieu doi, bong nghe ben 
ngoai co tieng noi chuyen lao xao. Ong nhuong mat doi 
len nhin, thay hon muoi nguoi ngoi ngoai mieu. Roi mot 
nguoi buoc vo mieu, nhin ong hoi: "Ong tu dau toi day?" 

Khuu Xu Co chang noi chang rang, mat Id do. Nguoi 
do thay ong bo dang gan chet nen chang hoi nua, roi tro ra 
ngoai, cung bon kia tim cui, nhom lua, lay ba cue da lam 
bep, dat noi len. Chung lay mot tang thit to trong gio ra, bo 
vo noi nau. Nau xong, dem cung than. Cung xong thi bay 
ruou thit, banh hap ra an nhau. 

Chung nguyen la bon cuop tren nui Tan Linh, chuyen 
chan duong cuop boc dan lanh. Trong bon nay co may ten 
sung so: Trieu Bich, Ly Hung, Truong Kien, Vuong 
Nang, Chu Cuu. Ngay do nhan vua cuop duoc mot vu, 
chung tu tap o day, bay ra nhau nhet va chia chac do cuop. 

Nhau say san san, Vuong Nang noi voi Trieu Bich: 
"Anh em minh xua nay lam viec quay, nay thu lam mot 
viec tot co duoc khong?" 

Trieu Bich hoi: "Co viec gi tot can lam vay? Chu noi di, 
anh se chu toan cho." 

Vuong Nang noi: "Trong mieu co mot ong dao, trong 
chang phai bi benh, toi thay bo dang chac la bi doi. Sao 
minh khong nau chao cho ong an, cuu mang ong?" 

Trieu Bich noi tot lam. Ca bon thay dai ca dong y, lien 
xum lai lam mot hoi, nau xong chao dem vo mieu moi 
Khuu Xu Co an. Khuu Xu Co khong chiu an. 

Bon chung 6m ong dung ngoi day, 6m dau cay mieng, Le Anh Minh dich & chu 221 ep an dugc hai chen chao. Dan dan bung ong co hoi am, 
hoan duong tinh day. Ong trach: "Viec Ian cua ta sap 
xong, cac nguoi mang thuc an vo danh cho ta an, khien ta 
phai chiu them nan ma nua. Thiet la mong song da khong 
dugc ma cau chet cung mat cong nhieu qua!" 

Nghe Khuu Xu Co noi, Chu Cuu noi gian, rut dao deo 
ben minh ra, cam dao diem mat Khuu Xu Co mang: "Cai 
ten gia tu nay, mi chang biet dieu. Anh em ta cuu mi song, 
ma mi noi la thuc an vo danh. Nay mi muon chet, ta cho 
mi mot dao de mi toai nguyen!" 

Noi xong, han vung dao dinh chem. Khuu Xu Co 
khong so, vo bung noi: "Muon giet ta thi dung chem cho 
khac, cu mo bung ta, moi ruot ra, ta tra lai thuc an vo danh 
cho nguoi. Ta chet cung cam long." 

Chu Cuu phi cudi, noi: "Lao nay noi la. Thuc an roi, 
moi ra tra lai dugc nguyen sao? Ta khong giet ong. Hoi 
ong tai sao ma cau chet? Co the noi cho anh em bon ta biet 
dugc chang?" 

Khuu Xu Co ben ke lai vu Tai Ma Y xem tudng, noi 
rang ong co tudng chet doi, khong each chi sua dugc. Do 
do ong hoc sach cua hai dai hien la Ba Di va Thuc Te, an 
menh thuan Trdi. 

Khuu Xu Co ke xong, Trieu Bich cuoi noi: "Thay 
khong phai lam vay. Sg chet doi thi anh em tdi moi nguoi 
hai lugng, gop lai cung mudi may lugng, bieu thay. Thay 
tim mot cai mieu tu d do, thu nhan mot hoc tro, hai nguoi 
can kiem chiu kho, tich cop nhieu lua gao, thi lam sao ma 
doi cho dugc?" 

Trieu Bich noi chua dut thi Truong Kien va Ly Hung 
moi nguoi lay ra hai lugng bac ra giao cho Khuu Xu Co. 
Ong lac dau tu choi: "Binh thudng toi khong vong lay tien 
tai cua ai, co tarn the go nay lam chung." 222 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Ong dua tarn the go cho ho xem, tren do viet may dieu 
tu ran: nhan quay tien bac: tay dut doan; tham quay an 
uong mieng Id loet; v. v. . . 

Vuong Nang d ben canh cuoi noi: "Anh em toi cam 
tarn tinh nguyen giup ong vai lugng bac, chu ong dau tu 
lay cua bon toi, vay dau phai la nhan quay." 

Khuu Xu Co noi: "He khong co cong ma lay tien bac 
cua nguoi khac, tuc la khong co ly do. Khong co ly do, 
khong co duyen co ma lay tien bac cua nguoi khac va an 
thuc an cua nguoi khac, chang phai la quay hay sao?" 

Chu Cuu noi: "Theo phep vua thi danh chet, theo Phat 
phap thi song khong dugc. Bon toi giup ong vai lugng, 
ong khong dam lay, sg toi. Con bon toi chuyen an cudp, 
thi khong biet toi ac nhieu co nao!" 

Khuu Xu Co noi: "May nguoi vdi toi khac nhau. Kiep 
trudc toi khong bo thi cuu nguoi, nen kiep nay toi khong 
dugc nguoi ta cung dudng. May nguoi thi kiep trudc cho 
nguoi ta vay va bi nguoi ta lua tien bac, nen kiep nay may 
nguoi doi lai gap may Ian. Con ai kiep trudc khong ng nan 
vdi may nguoi, thi kiep nay du gap giua dudng may nguoi 
cung bo qua, khong cudp doat." 

Khuu Xu Co noi xong, mudi ba ten cudp rdn 6c, noi da 
ga. Ly Hung noi: "Khong xong roi! Theo ldi dao truong 
noi, nguoi nguoi thieu ng bon minh, le nao bon minh 
khong thieu ng ai? Neu thieu ng thi co ngay cung bi don 
dudng cudp lai. Toi sg ng nan phai luan hoi tra qua tra lai 
khong dut." 

Trieu Bich noi: "Anh em minh cung co it nhieu tien 
bac, nen mua ban nho, song qua ngay. Nhan dip nay, minh 
cai ta quy chanh. May chu tinh sao?" 

Chu Cuu noi: "Dai ca noi co ly lam. Bon minh phai 
phuc thien." Le Anh Minh dich & chu 223 Noi roi nem may con dao vao lum co. 

Trieu Bich noi voi Khuu Xu Co rang: "Thay tu hanh 
cho tot, anh em chung toi khong bao lau nua se bai thay 
hoc dao." 

Noi xong, ca bon keo nhau di het. 

Noi ve Khuu Xu Co tarn bi ma chuong mot long doi 
chet. Tuy gap bon Trieu Bich cuu song, nhung goc ma van 
con, nen van cau chet. 

6ng xuong nui xin an hon mot thang, co duoc hai tram 
quan tien, lien di mua mot day xich sat va mot 6 khoa. 
Ong mang theo day xich va khoa ben minh, di tim mot cho 
khong co mieu, each xa duong 16, xung quanh toan cay 
coi. Day la cho trong rung sau, khong ai lai vang, co thu 
vut troi, gai goc khap noi. Ong lay mot dau day xich cot 
tren cay, mot dau thi quan vao co ong, khoa lai. Ong nem 
chia khoa vang mat, roi nam xuong ben goc cay, tu nhu 
Ian nay la chet chac roi. 

Khong ngo ong lam vay khien kinh dong thuong gioi. 
Due Thai Bach Kim Tinh bien ra mot nguoi hai thuoc, di 
toi cho ong nam, hoi: "Thay pham toi gi vay? Ai khoa 
thay vao goc cay nay?" 

Hoi may Ian, Khuu Xu Co mdi tra loi: "Ong lo viec 
ong di, dung xia vao chuyen cua toi!" 

Nguoi hai thuoc noi: "Viec thien ha thi nguoi trong 
thien ha lo lieu. Sao noi la khong xia vo viec cua thay? Toi 
cung la nguoi hieu dao, thay co tarn tu gi thi noi toi nghe, 
toi co the giai thich ro, hoac chia se cho thay bot sau." 

Khuu Xu Co nghe noi co ly, lien dem loi Tai Ma Y 
xem tuong ke cho nguoi hai thuoc nghe: "Ong noi so toi 
bi chet doi, khong the sua doi duoc. Toi muon an menh 
thuan Troi, cau chet cho roi, nhung may Ian cung co nguoi 224 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA cuu. Nen toi dem khoa tai day de khong ai cuu duoc nua. 
Chu that ra toi chang co viec chi phien muon." 

Nguoi hai thuoc nghe vay, cuoi ha ha rang: 

"Ngu qua! Ngu qua! Tarn sao chap me vay. Toi so thay 
co viec chi sau muon, chu nguyen la mot niem gap ma, tu 
minh lam loi ca doi. Nay toi noi ve ma chu&ng de ma 
chu&ng cua thay tu tieu. 

Tuong dinh sdn tron doi la dinh cho nguoi tarn thuong. 
Con nguoi dqi hien, thi tuong cung kho dinh dung. Gap 
nguoi dqi dc, thi tuong cung kho dinh dung. 

Tuong phan biet trong ngodi: tuong long va tuong mat. 
Cdi tuong ngodi chang bang tuong trong. Mang tot khong 
bang long tot. Nguoi dqi hien thi tuong theo long ma bien 
doi. Long tot thi tuong cung tot. Nguoi so phdi chet thi 
trdi lai duoc truong tho, gap du thi bien thdnh lanh, gap 
kho khan thi duoc may man. Nguoi dqi dc thi tuong cung 
theo long ma bien doi. Long xdu thi tuong cung xdu. So 
chet lanh bien thdnh chet du, phuc bien thdnh hoa, vui 
bien thdnh buon. 

Do do bi quyet cua phep xem tuong co noi rang phuc 
tho lau ddi at la do due tinh trung hdu luu truyen trong 
gia toe. Mang ngdn la vi nguoi khinh bqc. Nhung so ban 
tien ma chuyen thdnh phu quy la vi long chuyen lam lanh 
cuu nguoi. So phu quy ma chuyen thdnh ban tien la vi 
long ich ky. So chet doi ma tro lai co an hodi la vi long 
biet quy tiec luong thuc. So co an du ddt ma tro lai chet 
doi la vi hoang phi ngu coc. Ai con chdu vinh hien la vi 
nguoi hieu sinh, nhdn due. Ai vo hdu, khong con noi doi, 
at la vi nguoi khong nhdn tu. Dqi khdi do la tuong long. 
Tuong mat sao co the lam gi duoc! 

Huong chi thay la nguoi tu hanh, co the xoay chuyen 
Tqo Hoa, bien doi ddt troi, tu xdc pham tu thdnh Than Le Anh Minh dich & chu 225 Tien. Chua chdc tu&ng da dinh sdn Id thdnh Than Tien 
hay khong. Do tarn ma ngo dao. Chi can thdy tu luyen 
thdnh Than Tien. Than Tien do co chet doi duac khong? 

Con neu thdy lam nhu vay, thi song khong tranh duac 
lam nguai doi, chet khong tranh duac lam quy doi. Song 
da vo dung thi chet co ich gi? " 

Nguai hai thuoc giang mot hoi, Khuu Xu Co nghe thau 
nhu chiem bao mdi tinh, nhu toi tarn bong bung sang, nidi 
biet y muon chet cua minh giong nhu tanh dan ba thudng 
tinh, chang phai la tarn chi cua bac dai truong phu, chi 
khien ngudi ta che cudi thoi. Nghi vay lien muon mo khoa 
thoat ra, nhung chia khoa thi ong da nem mat roi. 

Qua that: 

Ngdn dieu thong ly, ngdn dieu dieu 
Mot cho chang ranh, mot cho me.' (180) -f-&ita-f-&# 
— 4 ^ M — 4 it Thien ban thong ly thien ban dieu 
Nhat xu bat dao nhat xu me. 226 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA HOI THI? HAI Ml/01 BON 

Goc kho het, tuang theo tarn doi 

Am ma khai, huyen sinh bai nguai. {nx) 

Co bai tho rang: 

Den tat nguyen tieu lai toi tarn 
Sang trung muon thua chi nai tarn 
Tron ngdy tarn sang khong he tat 
Soi chieu den nay biet may Ian. ' 

Noi ve Khuu Xu Co, nghe ngudi hai thuoc noi vay, ong 
nhu ngudi dang ngu me bi danh thuc tinh, mdi biet viec 
minh da lam that la tre con, chang phai la hanh dong cua 
bac dai truong phu. Ong muon md khoa, ma khong co 
chia, nen kho chiu. 

Ngudi hai thuoc noi: "Toi luom duoc chia khoa nay." 

Roi ong lay trong tay ao ra mot cai chia, va md khoa. 

Khuu Xu Co noi: "Toi la ngudi da chet, may nhd ong 
co may ldi dan dudng chi loi, toi nhu chet di song lai. On 
nay that chang gi sanh bang." 

Ngudi hai thuoc noi: "Toi chua he cho thay tien bac 
hay com nude gi ca. Chang qua toi co may ldi khuyen 
giai, tin hay khong cung do thay. Tin thi khoi chet, khong 
tin at tieu doi. Hai chu song chet tu thay tao nen, dau phai 
do toi." (181) 


* * 4 * F4 
F# A & ^ * a 4 
(182) ^tf ti^f 
% ■*■ f W X it >w 
m M **• ^ Al ^ -A Kho can tan tuang tiiy tarn bien 
Am ma khai huyen do nhdn sinh. 
Nguyen tieu dang hau cdnh vo dang 
Van co thuang minh chi thu tarn 
Lang chieu chung thien tong bat diet 
Quang minh hao hao dao u kim. Le Anh Minh dich & chu 227 Noi roi, nguoi hai thuoc di mat. 

Khuu Xu Co tu do ve sau khong con vong niem cau 
chet nua, nhu may den vua tan, troi quang dang lai, bach 
nhat thanh thien, sang khap ngan dam, khong con chut 
chudng ngai gi. 

Neu khong co Due Thai Bach Kim Tinh giang ly chinh, 
nho dut goc ma, thi dau co tram van binh troi cung kho tru 
ma chudng. Cho nen nguoi tu hanh neu gap ma chudng thi 
phai tim goc coi cua no, xem no khoi tu cho nao, thi d 
ngay cho khoi do ma nhe nhang dut bo no, chang ton chut 
sue luc gi. 

Neu ma co goc d day ma minh di tim ngon cho kia de 
nho bo, thi cung tim khong ra ngon. Du minh lay loi hay 
cua thien ha noi cho nguoi ta dung chap trudc vao tarn 
benh, thi ho cung chang phuc minh. 

Noi ve Khuu Xu Co, sau khi nguoi hai thuoc chi giao 
pha duong me cho, thi ong chuyen tarn luyen tap huyen 
cong, tu hanh kho hanh. 

Ngay no, ong den dia phuong kia, thay song nui xinh 
dep, co mot con suoi bang ngang duong 16. Bay gio la 
mua he, nuoc suoi Ion ma khong co cau, long suoi can 
khong di ghe xuong qua duoc, chi co the loi suoi qua ma 
thoi. Dan Ian can, quen loi nuoc, nen loi qua loi lai nhu 
thuong. Con khach phuong xa thi than tho hoai, khong 
dam loi qua. 

Khuu Xu Co nay ra mot niem, muon lam cong qua. Ai 
khong biet loi qua suoi thi ong cong qua. Nguoi hao tarn 
rong rai thi cho ong vai dong mua thuc an qua ngay. Co 
nhieu nguoi ong chang lay xu nao, ma ong cung cong ho 
qua suoi. 

Khi nuoc rut can thi ong di xin an. Sang xin bay nha, 
chieu xin tarn nha. Xin duoc roi, neu gap ai doi lanh, thi 228 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA ong cho ho an, tha minh chiu doi. Neu ngay nao mua 
giang tuyet do, khong di xin an duoc, thi ngay do khong 
an. Truoc sau vai nam ong bi doi hon tram Ian. Doi Ion 
bay muoi hai Ian, doi nho thi vo so ke. 

Khuu Xu Co kho cong tu hanh, dem tru mieu lanh. 
Trong mieu co tarn bang nho ghi "Chung de tu o Ban Khe 
kinh dang" moi biet con suoi nay ten la Ban Khe, (183) chot 
nho loi thay Vuong Trung Duong noi: "Thach ban ben 
suoi, kho can het sach o day." Cho nen ong dai phat hang 
tarn, tham ngo dao dieu. Luc ranh viec thi tinh toa, cong 
phu. Nhu vay duoc sau nam, gap biet bao gian kho, ke sao 
cho het, nhung tdi luc son cung thuy tan thi cung lam cam 
dong nguoi hieu thien den cung duong, giup ong thoat con 
doi lanh. 

Co bai tho rang: 

Trod xanh nao phu ke tu hanh 
Chi sa nguai tu long chang thanh 
Neu kho, chdn tarn ma ngo dao 
Lo chi cam do tron dai minh.'' 

Noi ve Khuu Xu Co kho hanh sau nam, tdi luc tu hanh 
vien man. Ngay no nude suoi dang tran, co ba nguoi mac 
quan phuc tay cam dao. Mot nguoi tay xach cai dau nguoi, 
noi da chem duoc dau mot ten dai tudng cudp, nay mang 
len tinh bao cong, nhung ho khong biet loi nude, muon 
nho Khuu Xu Co cong qua gium. 

Khuu Xu Co la nguoi chiu kho, le nao lai khong cong (183) Khe: Suoi, khe nuac. 

(184) 3F K * % if H A 
X iS if H >v T- * 
g 4: * ,tt ^ 11- if 

ft M #■ it T- @r % Thuong thien bat phu tu hanh nhdn 
Chi khung tu hanh tarn bat chdn 
Nhuac thi chdn tdm kho ngo dao 
Ha sau y thuc bat chung than. Le Anh Minh dich & chu 229 qua, cho nen ong cong duoc hai nguoi qua suoi roi. Con 
nguoi thu ba thi nhat gan, noi: "Toi so nude lam. Ong phai 
can than ky luong nha!" 

Khuu Xu Co noi: "Khong sao dau! Dung co so!" 

Cong ra toi giua suoi, bong co song danh toi lam ong 
dung khong vung. Nguoi linh tren lung ong la: "Khong 
xong roi!" 

Roi voi nam ao ong, luc doi tay thi cai dau roi xuong 
nude. Nguoi linh bao ong vdt gium. Ong ngo lai thay cai 
dau rot xuong nuoc chay bang bang, voi cong nguoi linh 
vao bo, roi loi trd lai thi cai dau da troi mat. Nguoi linh 
dam nguc giam chan keu troi goi dat. 

Khuu Xu Co hoang mang chang biet lam sao, nhat thoi 
khong chu y, noi: "Thoi ong cam dao cat dau toi ma the 
vao, co duoc khong?" 

Nguoi linh noi: "Ong vo can. Cai dau la do toi Id tay 
lam rot ma." 

Khuu Xu Co noi: "Toi la nguoi co doc, chet cung chua 
het toi. Con ong la nguoi ma ca nha nuong vao de song. 
Vay viec nay sao noi la khong lam duoc?" 

Nguoi linh noi: "Ong thiet la nguoi tot. Nhung toi 
khong no long giet ong. Thudng noi dao tuy ben, nhung 
khong giet nguoi vo toi. Neu ong muon chu toan viec Ion 
cua toi, thi ong tu cat dau mdi duoc." 

Noi xong, nguoi linh dua dao cho Khuu Xu Co. Khuu 
Xu Co cam lay dao, dinh tu cat dau minh, thi tren khong 
trung co tieng goi: "Khuu Truong Xuan tra cai hot (185) lai 
cho ta!" (185) Cai hot (tablet): Lam bang ngoc, nga hay tre. Ngay xua quan 
ra chau vua deu chap tay cam cai hot de ngay ngan traac bung. 230 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Khuu Xu Co ngo len thay ba nguoi linh dung o tren 
ang may lanh nam sac, noi rang: "Chung ta la Thien Quan, 
Dia Quan, Thuy Quan, (186) vi thay nguoi dao tarn kien co, 
kho hanh tron day, nen den hoa do cho nguoi. Nguoi qua 
la vi nguoi khac ma quen ban than, tich cong boi due, nay 
pham than cua nguoi se doi lam dao than, huyen the doi 
lam tien the, sau nam ngo dao cong du, bay nam chung 
qua thanh chan, lai hung phat viec dao, nguoi phai tinh tan 
cho sai." 

Tarn cua Khuu Xu Co bong nhien to ngo, linh co hien 
sang, nhin lai trong tay thi thay la cai hot cua quan chu 
khong phai la con dao. Lai thay ba ong quan thi co mot 
ong khong cam hot, vay cai hot minh dang cam la cua ong 
quan do, phai tra lai cho ong thoi. Vua nghl toi do thi ong 
tu nhien bay len ang may nam sac dua cai hot lai cho ong 
quan do. Ba ong quan dang van di mat. 

Khuu Xu Co muon ha xuong, chot nhd Tai Ma Y xem 
tudng minh phai chet doi, nay minh dao qua vien thanh, se 
khong bi chet doi duoc, sao minh khong nuong ang may 
nam sac nay ma qua Ha Dong tham Tai Ma Y mot chuyen, 
xem nhan luc ong ta the nao? 

Chu y vay roi, ong cuoi may di, trong khoanh khac di 
duoc ngan dam. Toi trudc nha Tai Ma Y, ong tu tren may 
ha xuong dat, thay mot nguoi hon hai muoi tuoi tu trong 
nha di ra, dung la dua nho hoi truoc tung mang banh hap 
cho ong an. 

Dua nho hoi: "Ong di dau?" 

Khuu Xu Co dap: "Di xem tudng." 

Dua nho noi: "Lao gia da lau khong ra khoi nha. Ong (186) jfc 1^ j am Q uan £)gi £)g- Gom Thien Quan (vua Nghieu), 
Dia Quan (vua Thuan), va Thiiy Quan (vua Vu). Le Anh Minh dich & chu 231 muon xem tudng thi theo toi vao trong." 

Noi xong, no dan ong vao tien sanh. 

Bay gio Tai Ma Y dang ngoi d tien sanh, thay Khuu Xu 
Co buoc vao, lien dung day tiep dai tra nude dang hoang. 
Khuu Xu Co thay Tai Ma Y toe da bac het, lum cum gia 
yeu. Ong noi: "May nam khong gap, tien sinh toe bac het 
roi!" 

Tai Ma Y noi: "Toi khong biet da gap dao trudng d 
dau, nhat thoi khong nhd ra." 

Khuu Xu Co noi: "Tien sinh khong nhd ngudi co tudng 
dang xd toa khdu sao?" 

Tai Ma Y nhin ngam mot hoi, vo tay cudi Ion: "Ky dieu 
qua! Chang biet dao trudng co lap cong due chi Ion ma 
nay cai tudng nam xua da thay doi roi!" 

Khuu Xu Co noi: "Tien sinh tung noi tudng da dinh 
suot doi, khong the nao sua duoc. Nay sao lai noi tudng cu 
da thay doi vay?" 

Tai Ma Y noi: "Toi chi biet xem tudng mat chu khong 
biet xem tudng tarn. Nay dao trudng co tudng bien theo 
tarn, nen toi khong biet duoc. Trade kia thi hai Ian chi tu 
canh mui chay vao khoa mieng, nen goi la dang xd toa 
khdu, ung vdi tudng chet doi. Nhung nay hai Ian chi di 
vong xuong huyet thua tuong, (187) ma cho huyet nay lai 
moc not ruoi son, phoi hop thanh mot each goi la luang 
long hy chdu (hai rong gidn hat ngoc), quy khong noi het, 
ung vdi de vuong duoc cung duong, phiic due khong the 
ludng. Lao dot day cung khong the biet het duoc." 

Khuu Xu Co nghe xong, bai phuc Tai Ma Y tudng (187) Huyet thua tuang a ngay chinh giua va duai moi duai. Tuc la 
cho 16m giua cam va moi duoi. O dan ong, cho nay thuong moc 
chom rau. 232 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA phap than thong, ben cao tu ra ve. Ong trd ve mieu d Ban 
Khe tinh toa. 

Chi vi dong tarn muon cudi ngao Tai Ma Y ma ong gap 
mot ma chudng nua. Dang tinh toa, trong liic mo mang 
nhu con nhu mat, bong ong thay than minh d trong rang 
niii, roi bong co tran cuong phong noi len, hai con cop du 
hien ra nhe rang gio vuot muon vo ong. Ong xem cai chet 
nhu khong, thi cop bien mat. Toan la cai y hien ra thoi. 

Roi dang luc mo mang, ong thay mot dao dong di toi 
noi: "Thay toi la Ma Dan Duong toi. Sao su thiic khong 
dung day tiep don?" 

Qua nhien ong thay Ma Dan Duong buoc vao. Khuu 
Xu Co nghi: dao khong luyen tinh. Den la do ong, di cung 
la do ong. 

Roi bong thay nhieu ngudi toi noi: "Nhd ong cong bon 
toi qua song. Nay dang luc thu hoach lua. Bon toi cho ong 
hon mot thach (188) lua mach, du dung mot nam. Ngoai ra 
bon toi tang ong hai xau tien, may cho ong mot bo quan 
ao." 

Noi roi, ho de lua mach trade mat ong va dua ong hai 
xau quan tien, muon ong tu tay cam. Ong khong quan tarn. 

Roi trong luc me met, ong thay mot co gai chung mudi 
bay mudi tam tuoi, noi bi me ghe danh dap doc ac, nen 
chay tron toi day. Co gai noi: "Con muon toi nha ong cau 
ma ngai di dudng mot minh. Nhd dao trudng dua di, con 
cam on vo cung." 

Noi roi, co gai khoc thut thit. Khuu Xu Co khong mang 
toi. Trong tam chi la khong ngudi khong ta, khong hay 
khong biet. (188) Thach: Bang muoi dau hay mot tram lit. Le Anh Minh dich & chu 233 Chap mat bong thay chi dau ca dat vai dua be tdi noi: 
"Anh hai cua chu chet roi. 6ng bac chiem nha cua vudn 
tuoc lam cua rieng, khien may chau cua chu khong du an, 
khong du mac. Toi la dan ba lam sao nuoi dudng bon 
chung noi. Chu nghi tinh cot nhuc, xin lo lieu cho me con 
chung toi." 

Chi noi xong thi bon tre niu ao, loi loi keo keo, khoc 
16c, mieng keu gao "chu ba oil", "chu ba hoi!", doi an doi 
uong loan xa. Khuu Xu Co trong cue tinh, tri hue ngau 
sinh, trong tarn khong co mot vat. 

Bong nghe giua khong trung co tieng no Ion, cua trdi 
phia nam mo ra. Co hai dong tu dan con hac trang den 
trade mat Khuu Xu Co noi: "Vang lenh Ngoc Be, chung 
toi kinh moi Chan Nhan cuoi hac phi thang." 

Qua that: 

Cha de Tarn Thi (189) sinh cdnh gid 
Nenphdng Sdu Gidc (190) loan tarn dienS l9l) (189) 7am Thi hay Tarn Bank la: Thugng Thi ten Banh Cu, thich 
bau vat, a trong dau con nguoi. Trung Thi ten Banh Chat, thich 
nam vi, o noi bung con nguoi. Ha Thi ten Banh Kieu thich sac 
due, o trong chan con nguoi. Dan gian Viet Nam hay noi: "Noi 
tarn banh luc tac." 
<190) Sdu Giqc (Luc Tac): Xem lai chu thich o bai tho mo dau Hoi 
Thii Hai Muoi Mot. 

H % i -S- f i- &1 i£ Mac giao Tarn Thi sinh huyen cdnh 
'}%. F-5" re 0, |L 'C u; Tu phong Luc Tac loan tarn dien. 234 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA HOI THI? HAI Ml/01 LAM 

Chan duang du, qudn dm lui tan, 
Ac day day, tron nha chim troi. (192) 

Co bai tho rang: 

Chan nui Bac Mang lam mo ai 
Co hoang ram dam, chim keu hodi 
Suoi vdng nam mai nguoi khong tinh 
Da het thanh minh ddo ly phai.^ 

Noi ve Khuu Xu Co dang tinh toa trong mieu o Ban 
Khe, bong thay co hai dong tu dan con hac trang den trade 
mat ong noi: "Vang lenh Ngoc Be, chung toi kinh moi 
Chan Nhan cuoi hac phi thang." 

Khuu Xu Co tham nhd loi Tarn Quan Dai Be noi bay 
nam thanh Tien, le nao horn nay phi thang? Chang phai la 
am ma trong tam ta tan cong ta hay sao? No sinh ra muon 
canh gia, lam bai chan dao cua ta. Chinh diem nay lam 
ong tinh ngo. Hai dong tu va con hac trang cung khong 
thay nua. 

Ong ngoi mot minh tren nua tam bo doan, ngoai song 
cua trang sao soi sang, khong gian tinh mien. Dang binh 
thudng bong nay sinh nhieu chuyen ky quai. Neu niem 
niem yen on, thi dau co su nguy hiem sai mot ly di mot 
dam. < i92 > * m a n it ^ it 

& t & & % X fe 

(193) it ^ & T H i% s 

% %-itm 'fir % % 
& $k 7% § A T^ SI 

$> % # m j5 >f w Chan duang tuc qudn dm thodi tan 
Ac qudn doanh hap gia tram ludn. 
Bac Mang san ha liet phdn doanh 
Hoang thdo me ly quai dieu minh 
Truang ngoa tuyen ddi nhan bat tinh 
Ddo tan ly ta qua thanh minh. Le Anh Minh dich & chu 235 Ong tu hoi rang gia dung noi hung di thu tai Tai Ma Y 
thi dau bi am ma chudng khi the nay. Neu khong luyen tra 
khu am khi, thi sao duoc thuan duong? Ong nghi phai 
dung phep hon ma mdi co the tru khu sach se quan am, 
khong chua mot khe ho nao cho chung len vao pha quay, 
nhu the la thuong sach. 

The roi ong bo Ban Khe, den mot ngon nui dat, thay d 
doc nui co hon da tron, nang chung tram can, cung la mot 
noi thanh tinh. Ong lay co ket thanh cai am va tinh toa d 
trong. 

Neu thay am ma hien ra, ong lien toe day, di ra Ian hon 
da len nua doc nui, tha Ian xuong, roi tinh toa tiep. He mot 
canh tuong nao sinh ra, thi ong di Ian da nua. Cu vay suot 
ba nam, ong mdi tru sach am ma, than the thuan duong, 
moi canh tuong hien trade mat deu thanh khong, tarn sang 
rd nhu mat trdi, thien co tu ung, biet trade mot chuyen sap 
xay ra d nha no ma khong dam tiet 16 thien co. Cho nen 
ong muon di tdi do diem hoa cho ho mot phen. Neu ho 
biet tinh ngo, thi se tranh duoc tram luan. Nhu vay da 
khong lam mat due hieu sinh cua Trdi, lai con mo ra cua 
cuu ngudi nua. Nghi vay, ong roi bo nui dat, di Khan 
Lung lo mot viec sap xay ra. 

Noi ve dat Khan Lung co nha phu ho, ten la Vuong 
Van, ngudi ngudi deu goi ong ta la Vuong Dai Ho. Cho 
nay ke ra la mot cuoc dat tot, gan song dua nui, song nui 
vay boc, ngoai cua co con song chay ngang. 

Vuong Van giau co nhung tarn dia khac bac, can gian 
dong thieu gao thoc, khinh ngheo hiep yeu, chiem doat 
ruong dat ngudi khac. Bon toi to la thu cao dua oai hum, 
cay the cua chu ma hiep dap ludng gat ngudi trong thon, 
gian dam phu nu, viec gi cung dam lam, gay biet bao toi 
ac. 236 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Trade cua nha y co mot tang da ldn, dai hon mot 
traong, cao vai thudc, dau ldn, duoi nho, giong con su tu 
nam, nen ngudi ta goi la su tu da. Ngudi lam ben ngoai 
cung kha nhieu, tdi gid com, ngudi coi cua leo len su tu 
da lay chay go may cai, tieng vang xa bon phia deu nghe, 
tuc thi ho ve nha an com. Viec nay thanh le. 

Gan do co cai doc nui, trien doc co cai mieu Quan Am 
do ong noi qua co cua Vuong Van xay dung, co hien dat 
va mdi ngudi tru tri. Den ddi Vuong Van thi ngudi tra tri 
bi duoi di, dat hien bi thu hoi. Mieu chua hu nat, tuong thd 
con, ma mieu bo hoang. 

Khuu Xu Co den tarn tra trong mieu hoang nay. Moi 
ngay nghe tieng chay nen lung su hi da thi biet tdi gid 
com, ong lien tdi xin com. Ong den xin hon mudi Ian ma 
chang ai ngo ngang. Mot mieng nude lanh cung khong 
cho, noi chi tdi com chay. 

Trong bon toi to co con Xuan Hoa, thay ong tdi hoai 
ma tdi tay khong ve cung tay khong, no thay bat nhan qua, 
nen len lay banh dua cho ong va noi: "Thay mau di di! 
Cho nay du lam!" 

Qua hai ngay sau, ong lai tdi nua, thay Vuong Van 
dung trudc cong. Von muon diem hoa cho Vuong Van, 
nen khi thay y dung trade cong ong lien doc bon cau: 

VI lai tham danh, chang ngoai dau 
V6 thuang mot sam co con dau 
Day ruang vang bac khong mang duac 
Mat le hai hang suoi chay sdu. (194) (194) t s m, n ^ ej « 

— S- M: % % f #- 
£ it i* 8pL jfc & at Tham danh vi lai bat hoi dau 
Nhdt dan vo thuang van su huu 
Tung huu kim ngdn ddi bat khu 
Khong di luang nhan le truang luu. Le Anh Minh dich & chu 237 Khuu Xu Ca doc xong, Vuong Van noi gian mang: 
"Ten tu hanh gia hieu nay, mi dung dung day noi nang 
lung tung! Ta chua tung tin Phat phap. Mi sdm xeo di, keo 
mang nhuc!" 

Khuu Xu Co noi: "Ban dao den quy phu hoa trai. Tuy 
tambothi!" 

Vuong Van thay ngoai cua co cai thung cut ngua, ben 
canh san co cai xeng, lien den xuc mot xeng cut dem lai 
noi rang: "Mi cau ta bo thi. Nay ta bo thi cai nay duoc 
khong?" 

Khuu Xu Co dang muon thu long Vuong Van, tudng y 
noi choi, nen lay binh bat dua ra. Vuong Van lien do cut 
vo binh bat. 

Khuu Xu Co noi: "Cut ngua nay dung vao viec chi?" 

Vuong Van noi: "Cut do ta muon nguoi di hot, nay 
dem cho mi cung la bo thi." 

Khuu Xu Co nghe vay, noi: "Thien tai! Thien tai!" 

Ca nha Vuong Van va bon toi to deu cuoi ho ho. Chi 
rieng co Xuan Hoa khong cuoi. 

Ngay no, thay bon nguoi nha di lam, no len lay banh 
giau trong tay ao, roi di ra cong xem ong dao co toi khong. 
Thdi may Khuu Xu Co dang dung trudc cong. No toi dua 
banh cho ong. 

Ong noi: "Ta khong phai toi de xin banh dau. Ta dan 
con phai nhd ky: Neu thay hai con mat su tu da co mau 
do, thi mau chay len mieu Quan Am lanh nan. O do sau 
mot gio ba khac thi moi bao toan mang song." 

Noi xong, ong nhe buoc di mat. 

Xuan Hoa ghi nhd nhu in, moi ngay chay ra cong may 
Ian xem mat su tu da the nao. Qua may thang, co dua chan 
trau thay Xuan Hoa lam vay, ben hoi: "Tai sao moi ngay 238 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA chi cu ra nhin mat su tu da vay?" 

Xuan Hoa noi: "Horn trudc co ong dao den xin com 
chay, noi chi phai tham chung con mat su tu da. He thay 
mat mau do, thi mau chay len mieu Quan Am lanh nan. 
Sau mot gio ba khac thi khoi nan ldn." 

Dua chan trau nghe noi chuyen la muon pha choi, len 
lay cue dat do. Chieu dan trau ve, no leo len su tu da lay 
cue dat do tret len hai con mat su tu, roi nup mot ben, xem 
Xuan Hoa lam the nao. 

Trdi gan toi, Xuan Hoa trong nha bong bon chon may 
mat, ngoi dung khong yen, tham nghi hay la su tu mat do 
roi. No voi chay ra xem, chang so chu quat mang. Qua 
nhien hai con mat cua su tu da do het. No kinh hai lien 
chay u len mieu Quan Am. Dua chan trau thay vay cung 
chay theo. 

Bong co mot tieng no long trdi Id dat, cuong phong noi 
bon phia, may den giang day trdi, mua trut xuong nhu thac 
do, den nua dem moi tanh. 

Xuan Hoa va dua chan trau nup dudi gam ban thd, tai 
nghe tieng dung dung nhu ngan nguoi danh trong, sam sap 
nhu muon con ngua tranh chay. Den sang hai dua moi 
dam buoc ra khoi mieu quan sat thi kinh hon khiep via: 
toan bo nha cua Vuong Van troi mat het, chi con con su tu 
da nam Ian quay giua song. 

Xuan Hoa thay tron nha chu troi het, khong tranh khoi 
khoc 16c, lam kinh dong moi nguoi. Ho xum lai xem, deu 
noi trdi cao co mat, bao ung chang sai. Lai thay Xuan Hoa 
khoc, ho ben hoi: "Tron nha chu troi chet het, sao con 
thoat duoc vay?" 

Xuan Hoa ben ke lai moi viec cua ong dao den xin com 
cho moi nguoi nghe. Ai nay deu noi: "Vuong Van hung ac 
qua, nen Trdi giang thuy tai. Con ong dao la Than Tien, Le Anh Minh dich & chu 239 den chi diem cho, ma Vuong Van khong chiu hoi tarn, nen 
y bi nude cuon chet. Xuan Hoa la diia day to, nhung co 
thien can, nen thoat chet, lai con ciiu duoc diia chan trau. 
Xem ra trong coi trdi dat nhan gian, ta phai lam viec tot, 
khi dai nan xay ra thi ta duoc ciiu" 

Ho lai hoi Xuan Hoa bay gid tinh lam sao. Xuan Hoa 
noi: "Cai mieu nay nguyen ong noi da khuat ciia ong chu 
con lap ra. Ruong dat xung quanh lay hoa lai de ciing 
trong mieu. Nay con xuong toe tu hanh tai mieu nay, 
khong ham viec doi chi nua." 

Moi nguoi noi: "Vay cung tot lam. Chung ta cho con 
chut tien de tarn thoi song qua ngay. Doi sau mua thu 
hoach thi co an khong it." 

Noi xong thi ho gom gop tien va gao cho Xuan Hoa, roi 
tim mot ba gia den o chung voi no cho co ban. Xuan Hoa 
cam on moi nguoi, tu do mot long mot y, kho hanh tu 
hanh. 

Duoc may nam, Khuu Xu Co tinh duong o dong Long 
Mon, biet Xuan Hoa chan tarn hudng dao, lien den do cho. 
Xuan Hoa bai ong lam thay, ve sau cung thanh chinh qua. 
Do la viec sau. 

Noi ve Khuu Xu Co, sau khi day cho Xuan Hoa chay 
len mieu Quan Am lanh nan, thi ong vao nui Lung Chau, 
thay co vach da, vach co cai hang dong. Do la cho cua ong 
Lau Canh (cuoi doi Tan, dau doi Han) cu ngu de xem nhat 
nguyet. Ben dudi co con suoi, vach da chan suoi, nuoc 
thuong chay vong theo vach, dung xa ngo lai thay nhu 
dung giua suoi. Dong giong nhu cai cua, nguoi thoi do dat 
ten la Long Mon (cua rong), lay y ca chep nhay qua vu 
mon hoa rong. 

Khuu Xu Co toi day ngo ra cau "mon thuong long phi" 
(rong bay tren cua) la ung cho nay. Ong ben o lai Long 240 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Mon duong tinh tu chan. 

Chua day hai nam sau, Lung Chau bi nan nan. Thai thu 
Lung Chau lanh dao dan chung cau mua, nhung khong co 
mua, lua ma kho heo, dan chung lo lang. 

Khuu Xu Co ben toi Lung Chau, noi cau dao ba ngay 
se co mua de cuu muon dan. Quan thai thu mung ro, bai 
thinh ong len dan cau mua. Khuu Xu Co dao phuc te 
chinh, phu phuc truoc dan, niem niem thanh kinh thong 
len Thuong De. Qua nhien mua suot ba ngay ba dem, 
ruong liia sung tiic, muon dan yen on. 

Nam sau, may tinh phia bac bi han han nang ne, da lau 
khong mua. Vua suat linh tram quan cau mua ma khong 
co mua. Nguyen Thuan De (tai vi 1333-1370) truyen chi 
cac quan dia phuong treo bang moi dao si cau mua. Ai cau 
mua duoc thi vua ban cho quan cao tudc trong. Bang treo 
len roi, cac tinh nghe noi quan thai thu Lung Chau tien cu 
mot nguoi co the cau mua duoc. 

Qua that: 

Nam xua kho mat mua 
Horn nay dong tai vwa. (195) (195) % * m m, m 

■h° ^ % $ i Tich nien khon ca can 
Nhu kim dong de vuang. Le Anh Minh dich & chu 241 HOI THUfHAI Ml/01 SAU 

Cau mua moc, xoay trai doi nhat 
Raphep mdu, trdophung thay rong. (196) 

Co bai the rang: 

Long thdnh mot tdm thdu trai cao 
Nam doi hoa ra lua gao gidu 
Khoan noi vua Nguyen thuong dai chung 
Chan nhdnphdp thudt rat la mduS 7) 

Noi ve Nguyen Thuan De truyen chi cac quan dia 
phuong treo bang moi dao si cau mua cuu dan. Quan thai 
thu Lung Chau dang so den kinh do bam rang: "Cao si 
Khuu Xu Co dong Long Mon o Lung Chau dao due thanh 
cao. Nam ngoai Lung Chau nan nan, nho cong luc cua 
nguoi nay, cau duoc mua ngot, cuu khap muon dan. Nay 
hoang thuong muon cau mua de dan bot kho, ngoai nguoi 
nay thi khong ai cau dao duoc. Than xem viec cuu dan la 
cap thiet, nen trinh tau." 

Nguyen Thuan Be xem so, rat vui mung, lien sai quan 
dai phu Cap Ly Thoat Thoat di thinh Khuu Xu Co. Dai 
phu di gan mot ngay thi toi Long Mon, trinh chieu chi cua 
vua Nguyen thinh cau dao vu. Khuu Xu Co vui long nhan 
loi, roi cung quan dai phu ve Bac Kinh. 

Ngay ke ong vao trieu kien. Nguyen Thuan De lay le ( ) $[ 0} /$ EJ ^ If- Ky vu track hoi thien chuyen nhat 

%&-&}> # & HL f^T fl Thi dieu thudt hodn phuong thdu long. 

( ' — Jn S- i& °r & ^ Nhat phien chi thdnh khd each thien 

£P tII" ^L $L. $% It -f- Khuoc tuong hung tue chuyen phong nien 

fr t 7L i f R fe Huu ngon Nguyen chu di dan thiet 

M. ?c 9k A i£ #~ 'S" Hodn thi chdn nhan dao dieu huyen. 242 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA ton ong la thay, ban chuc tren Cuu Khanh, giao nhiem vu 
cau mua. 

Khuu Xu Co noi: "Hoang thuong thuong dan tha thiet, 
than nao dam chang gang sue, co dieu phai lap dan cao hai 
tang. Hoang thuong dich than dot nhang vai lay. Than sau 
do dao cao Thuong De, ky nan ba ngay co mua." 

Vua Nguyen ca mung, lien sai quan Huu Tu lo lieu viec 
lap dan, roi sai quan Thai Giam dua Khuu Xu Co toi Tap 
Hien Quan nghi ngoi. Horn sau hop trieu sdm, quan Huu 
Tu tau rang dan cau mua da lap xong, kinh thinh phap su 
dang dan. 

Nguyen Thuan De lien moi Khuu Xu Co cung di toi 
dan. Vua cung kinh dot nhang, vai lay, xong roi ngu gia ve 
cung, con Khuu Xu Co phu phuc tai dan cau mua, khan 
thiet cau dao. 

Toi ngay thu ba, giua gio Ngo va gio Mui, mat troi do 
tren khong nhu banh xe lua, nang choi chang khap noi, 
nguoi nguoi deu do mo hoi. Khuu Xu Co lay canh duong 
lieu nhung vao tinh thuy, roi huong len mat troi ray mot 
cai. Mot lat sau, xung quanh mat troi sinh ra mot vang khi 
den, roi bien thanh may den, che khuat mat troi. Mot lat, 
troi dat toi tarn, mua Ion do nhu trut. Mua lien tiep may 
ngay, cay coi dang kho heo tro lai xanh tuoi. Dan chung 
vui mung. Moi sinh linh nho cay! 

Nguyen Thuan De mung vui hdn ho, phong Khuu Xu 
Co la Hoang Dao Chan Nhan, luu tai kinh do, trong dai la 
thuong khach. Ngay no, vua moi ong vao cung, dao choi 
ngu uyen. Trong vuon cay co xanh tuoi, hoa tham khong 
tan, da la lung, cay ky quai, khong biet ten chi. Vua va ong 
ngoi luan ban ve dao huyen. Co ang may lanh nam sac 
tren khong, giong nhu tan long che phia tren dau. Luan 
den cho tinh vi, vua than rang: "Tram neu khong vudng Le Anh Minh dich & chu 243 ban viec nuoc, nguyen theo chan ngai Xich Tung Tu phieu 
du. Cho tram co nguoi noi doi, tram se bai Chan Nhan lam 
thay, vao nui tu luyen." 

Khuu Xu Co noi: "Be ha cha lo lang. Hoang hau dang 
mang thai, khong lau nua se lam bon." 

Vua Nguyen tham nghi Chan Nhan qua that la Than 
Tien, biet dugc hoang hau co thai, lien hoi: "Qua that 
hoang hau dang mang thai, nhung khong biet la sinh rong 
(trai) hay phung (gai)." 

Khuu Xu Co noi: "Than boi roi, chac chan hoang hau 
mang long thai, sinh hoang tu." 

Vua noi: "Neu dung nhu Chan Nhan noi, tram that la 
may man." 

Khuu Xu Co noi xong, lui ra. Nguyen Thuan Be hoi 
cung, noi voi hoang hau rang: "Khuu Chan Nhan boi rang 
hoang hau mang long thai sinh hoang tu. Chang biet co 
dung vay hay khong." 

Hoang hau noi: "Chan Nhan lam sao boi dich xac duoc. 
Sao be ha khong moi Quoc Su cung Chan Nhan vao trieu 
ma boi, neu hai lai boi khop nhau thi moi chinh xac." 

Vua ca mung, hom sau thinh Thien Su Bach Van tru tri 
chua Bach Van vao trieu, cung Chan Nhan boi toan, xem 
hoang hau sinh hoang tu hay cong chua. 

Thien Su Bach Van bam ngon tay tau rang: "Theo than 
boi, hoang hau dang mang phung thai, se sinh cong chua." 

Vua Nguyen lai hoi Khuu Xu Co. Ong noi: "Horn qua 
be ha voi than dam luan ro rang roi, chac chan la hoang 
hau mang long thai, sinh hoang tu. Sao con hoi lai nua?" 

Thien Su Bach Van cuoi noi: "Ong da ngo dao huyen, 
at biet ly so, hay boi lai Ian nua xem!" 

Khuu Xu Co noi: "Du boi hay khong, thi cung chac 244 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA chan la long thai, sinh hoang tu." 

Thien Su Bach Van noi gian noi: "Ve ly so, toi boi 
khong sai chay. Ong sao lai noi xam, lam loan thanh due!" 

Khuu Xu Co noi: "Ly so sao bang ly Troi, am due co 
sue chuyen Troi, lam lanh co cong cai so. Nay thanh 
thuong dich than dot nhang vai lay cau mua, cuu khap 
muon dan, con trung, thao moc cung deu tham nhuan an 
hue cua thanh thuong. Am due nay Ion lam, co the cam 
dong Troi cao, chuyen thai nu thanh nam, bien phung 
thanh rong cung chua biet chung." 

Thien Su Bach Van noi: "Toi tuong ong la nguoi co 
dao, ai de cung tarn thuong. Co thai la chuyen truoc, cau 
mua la chuyen sau. Le nao co cai ly thai nhi da thanh hinh 
roi ma con bien doi lai duoc?" 

Khuu Xu Co noi: "Toi lieu dinh roi, viec gi phai noi 
cung!" 

Thien Su Bach Van noi: "Ong dam danh cuoc voi toi 
khong?" 

Khuu Xu Co dap: "Danh cuoc thi danh. Co chi ma 
khong dam." 

Thien Su Bach Van noi: "Neu hoang hau mang long 
thai sinh hoang tu, toi dang chua Bach Van cho ong." 

Khuu Xu Co noi: "Neu hoang hau mang phung thai 
sinh cong chua, toi dang thu cap cho ong." 

Thien Su Bach Van cuoi noi: "Cho co hoi nan nhe!" 

Khuu Xu Co noi: "Mot loi lam chuan, sao lai hoi?" 

Thien Su Bach Van noi: "Noi mieng khong co bang 
chung. Phai viet ra chu lam chung cu." 

Khuu Xu Co xin dem giay, but, muc ra, truoc ngu an 
viet to cam ket nhu sau: "Nguoi danh cuoc dang thu cap la Le Anh Minh dich & chu 245 Khuu Xu Co. Nay danh cugc vai Thien Su Bach Van 
rang: Neu hoang hau sinh phung, Khuu Xu Co toi thua, 
nguyen dang thu cap. Khong he trai lai." 

Thien Su Bach Van cung viet mot to cam ket: "Nguai 
danh cugc dang chua Bach Van la Su Bach Van. Nay danh 
cugc vai Khuu Xu Co rang: Neu hoang hau sinh rong, 
Bach Van toi thua, nguyen dang chua Bach Van cho Khuu 
Xu Co. Khong he trai lai." 

Viet xong, hai ben doi to cam ket cho nhau doc mot Ian, 
roi trinh len ngu an. Nguyen Thuan Be luot mat duyet 
qua, tu cat hai to giay vao minh, dgi hoang hau ha sinh roi 
tinh. Vua cho bai trieu, ai ve nha nay. 

N6i ve Thien Su Bach Van tro ve chua roi, nghi toi 
chuyen Khuu Xu Co noi cung, nen hoang mang. Hay la 
hoang hau se sinh hoang tu that, con minh thi boi sai? 
Khong yen tarn, Thien Su bam ngon tay Ian nua, thay ket 
qua van vay, khong sai chay. Bay gio ong moi mung 
tham: "Khuu Xu Co oi, mi dung trach ta. Cai nay la mi tu 
chuoc tai hoa, tu lam toi doi. Uong cho mi tu dao mot 
phen!" 

Khuu Xu Co Chan Nhan tro ve Tap Hien Quan, boi 
xem chinh xac ngay hoang hau ha sinh, roi ong viet mot la 
bua, mugn mot vi trong cung Cuu Thien Huyen Nu ten la 
Ngoc Trinh Tien Nu, bien hoa vo cung, than thong quang 
dai. Tien Nu vang lenh Cuu Thien Thanh Mau den nghe 
Khuu Xu Co sai khien. 

Khuu Xu Co noi voi Tien Nu rang: "Dem nay gio Suu 
trong phu Ninh Vuong, vuong phi ha sinh. Tien Nu lay cai 
ho 16 bien thanh be gai, roi vao cung doi lay be trai vuong 
phi ha sinh. Sau do am be trai toi dien Kim Loan. Cho toi 
doi phung roi thi Tien Nu thu hoi ho 16 lai." 

Tien nu vang lenh, di ngay. 246 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Dem do gio Ty, hoang hau ha sinh mot cong chua, qua 
nhien ung voi lai boi cua Thien Su Bach Van. Cung nhan 
lien bao tin cho vua biet. Nguyen Thuan Be tham phuc 
Thien Su Bach Van boi toan chinh xac nhu than, lai lo 
lang Chan Nhan khong toan mang, phai nghi each cuu 
Chan Nhan moi la dao lam vua. 

Buoi thiet trieu som mai, ba quan da biet hoang hau 
sinh cong chua, nen te tuu chuc mung. Thien Su Bach Van 
cung vao trieu chuc mung rang: "Than nghe hoang hau 
sinh cong chua, tiep noi mach cua thanh trieu. Than khong 
nen dugc vui mung, nguyen cho hoang hau van rue, cong 
chua thien thu." 

Nguyen Thuan Be than: "Tram so mang khong nguoi 
noi doi, cung chang nan. Nhung Khuu Chan Nhan boi am 
duong sai lac, bi thua cugc. Tram nghi cong lao Chan 
Nhan cau mua, muon cuu Chan Nhan bang each tang 
muoi van quan tien tu bo chua Bach Van de chuoc thu cap 
cua Chan Nhan." 

Vua noi xong, Thien Su Bach Van con dang tram ngam 
suy nghi, thi ben ngoai quan coi cua bam bao co Chan 
Nhan trieu kien. Vua truyen cho vao. Khuu Xu Co vao 
trieu, vai chao vua xong, chuc mung rang: "Hoang hau da 
sinh hoang tu. Than kinh mung chua thugng." 

Vua noi: "Chan Nhan lam roi. Hoang hau sinh cong 
chua ma." 

Khuu Xu Co noi: "Than boi khong he sai. Neu qua that 
hoang hau sinh cong chua, xin am ra xem. Than co chet 
cung cam long!" 

Vua Nguyen muon cuu Chan Nhan, ma thay ong noi 
cung coi nhu vay, nen cung buon, ben sai cung nhan am 
cong chua ra. Luc do giua gio Ban va gio Mao, Tien Nu 
lay ho 16 bien thanh be gai, doi be trai cua hoang hau, che Le Anh Minh dich & chu 247 than quang, dung 6 Kim Loan dien cho hoi lau. 

Chi thay cung nhan am be gai den vua. Vua bao am be 
qua cho Chan Nhan xem. Khuu Xu Co hai tay am be, lay 
tay ao che khuat, Tien Nu lien lay be trai ra doi lay be gai 
(von la ho 16 hoa ra). Van vo ba quan deu la nguoi pham 
mat thit, khong thay duoc. Thien Su Bach Van la nguoi co 
chut tri hue, chu khong co than thong, nen cung khong 
thay duoc. 

Doi trao xong, Khuu Xu Co hai tay am dua be moi ba 
quan nhin ngam xem la hoang tu hay cong chua. Ba quan 
nhin xong, dong loat ho Ion: "Thai ui thien thu!" 

Thien Su Bach Van nghe tieng ho, mat that sac trang 
bech, chay qua xem, ro rang la hoang tu. Ong suong sung 
mat do bung, ben guong chuc rung vua: "Qua la thai tu 
noi nghiep!" 

Hoang tu duoc trinh cho vua xem. Vua thay qua, rat 
kinh ngac, mieng cai: "Tram nghe cung nhan bam bao la 
cong chua thi biet vay chu chua dich than nhin thay. Day 
la loi cua noi cung!" 

The roi vua ra lenh Quang Loc Tu thiet tiec ba ngay, 
dai xa thien ha. Xong, vua bai trieu, van vo ba quan ai ve 
nha nay. 

Khuu Xu Co hoi Thien Su: "Su thay bay gio tinh lam 
sao?" 

Thien Su Bach Van dap: "Mot loi da noi, xe bon ngua 
kho theo. Ngay mai toi giao chua cho ong. Ong don tdi, toi 
don di. Van su deu xong roi, con tinh toan chi nua?" 

Noi xong, Thien Su ve chua. 

Khuu Xu Co ve Tap Hien Quan, sai Tien Nu tra ho 16 
cho Cuu Thien Thanh Mau. 

Thien Su Bach Van ve chua roi, long tuc toi chang 248 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA phuc, lai boi ly so nua, cung khong tinh ra, qua la "co cao 
mot nuoc kho thu thang, nghe yeu ba phan cung thay 
thua". Hai mat tran tran, than tho hoai. Nguoi thi gia dung 
hau Thien Su noi: "Khuu Xu Co chi co mot minh, sao 
chiem tron chua Ion? Chung ta mot doi mot. Doi khong 
duoc thi chung ta cu 6 lai, tu tu roi tinh." 

Thien Su nghe noi rat mung. Horn sau Khuu Chan 
Nhan den. Thien Su Bach Van noi: "Su sai nhieu chua 
rong, chua Ion nguoi it. Ong toi mot nguoi dao, toi di mot 
nguoi tang. Mot nguoi doi mot nguoi. Neu doi khong het, 
thi di cung khong het. Tang 6 cung duoc, dao 6 cung 
duoc." 

Khuu Chan Nhan dap: "Nhu vay cung tot. De toi di ra 
truoc nui goi chung no toi." 

Khuu Xu Co noi roi di ra ngoai cong chua, lay cai phat 
tran trong tay ao ra, but mot nam chi, thoi mot hoi chan 
khi roi nem len khong trung. 

Qua that: 

Dung noi nay ta nhan luc it 

Nen biet ben thdnphep mau nhieu. ^ ^ IJL $K 4" A tl '}" Mac thuyet ngd kirn nhan luc thieu 
M fa % %k ■£" W % Tu tri than bien huyen dieu da. Le Anh Minh dich & chu 249 HOI THUfHAI Ml/01 BAY 

Khuyen bon dao luon luon giu giai 
Luan tu hdnh lap lap ma ldm. (l99) 

Co bai tho rang: 

Hoa tan hoa na lai qua nam 
May thua dai ai ngdm nguyet ram 
Danh lai thdo tung khong troi buoc 
Sen trong lua do mai huyen thdm. 00 ' 

Noi ve Khuu Xu Co di ra ngoai cong chua, lay cai phat 
tran trong tay ao ra, but mot nam chi thoi mot hoi chan 
khi, roi nem len khong trung. Nam chi bi gio thoi bay tu 
tan, khong biet roi cho nao. 

Mot hoi vo so dao chung keo toi, theo chan Khuu Xu 
Co vao chua. Cu mot ong dao doi mot ong tang. Doi sach 
het. Thien Su Bach Van vao o Tap Hien Quan, con Khuu 
Xu Co tru tri chua Bach Van. Cac su tang trong chua phai 
di tan qua cac chua mieu khac nuong nau. 

Tai sao Khuu Xu Co muon lay chua Bach Van? Boi vi 
Bac Kinh chu khi dang thinh, Khuu Xu Co biet day la 
vung dat co the cu tru lau dai, nen muon muon dat lanh 
lap dan day dao. Con Thien Su Bach Van thi thich hop voi 
vung Tarn Giang o phia nam, co the khai mo dao o do. 
Neu Thien Su o lau tai kinh do giu chua Bach Van thi kho % -§■ A f$ 1$ %■ 1^, Du ngo nhdn trudn trudn cdo gi&i 

ik "f'f" ^T M M fft ^ Luan tu hdnh tang tang to lai. 

fe f$- A'L f^\ X. — %r Hoa lac hoa khai huu nhdt nien 

A i- H $L fi % M Nhdn sinh ky Men nguyet thuang vien 

$T f$ & M M: fe H Da khai danh lot vo thuyen toa 

fX 'X. ^ ^ if M 3^ Liet hoa dang dang hdo chung lien. 250 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA mo mang dao. Cho nen troi xui dat khien Khuu Xu Co 
chiem chua, con Thien Su thi doi ve phuong nam pho do 
chung sinh. 

Dung la troi dat dinh moi nguoi co phan cua minh. Loi 
nguoi nay thi bat loi nguoi kia. Loi nguoi kia thi bat loi 
nguoi nay. Bac thuong tri tu chan tat tim cho tuong sinh, 
khong tim cho tuong khac. Chon cho tuong sinh ma o, 
thay cho tuong khac thi tranh. Do goi la dia loi. 

Khuu Xu Co o chua Bach Van chieu tap nguoi tu hoc. 
Khong hon mot thang, co vai chuc nguoi den hoc dao. 
Ong xep dat cong viec trong chua va giao trach nhiem cho 
tung nguoi. Mot thoi gian, chua tro nen nao nhiet dong 
due. 

Khuu Xu Co thay trong dao huu ke hien nguoi ngu bat 
dong, nen muon khai thi cho ho mot phen. Ong day rang: 

"Nguai goi la xudt gia thi roi tran bo tuc. Vdy truac 
tien at phai xet cai y roi bo tran tuc va long an cu cdu 
dao, mai co the goi la nguai co chan tarn xudt gia. 

Neu nhdt thai mong ngong duac thdnh Tien, hoqc vi 
phan chi, hoqc tham an nhdn, ma xudt gia, thi nguai do 
muon dao lam cai ca, ky thuc la muon an than ma thoi. 
Cho nen cai tarn dung mdnh de khai ma cai tarn tu luyen 
lau dai thi kho duac. Ho cho rang dao co cung duac, 
khong co cung duac, nen rot cuoc danh mat su huyen 
dieu. 

Lai co ke tha du mo coi den gia co doc ben xudt gia, thi 
ho chdng qua la muon cua chua de nau than, chu co phai 
chan bo tran tuc ma di tu ddu. 

Noi torn lai, ai den thi phai lam cho ho an on. Bat ke ho 
co lia bo tran tuc hay khong, he den dat tarn bdo thi deu la 
ke huu duyen. Le Anh Minh dich & chu 251 Ke vdo cua ta khong ban ciing, ke ra khoi cua ta khong 
gidu sang. He vdo cua ta thiphdi theo y ta. Bac thuang thi 
tham huyen tinh toa, bac trung thi tung kinh le bai, bac ha 
thi kho nhoc lam cong qua. Vqy cung co the xem la lam 
trdn viec cua nguai xudt gia. 

Cdi ma nguai khdc khong lam duac thi minh gang lam 
cho duac. Cdi ma nguai khdc khong nhdn duac thi minh 
phdi nhdn duac. Ke lam duac thi co the dut tuyet tinh cam 
vd ham muon. Ke nhdn duac thi co the chiu dung duac doi 
ret. Lam duac vqy thi vuat qua nguai khdc roi. 

Muon trong tarn hu vd thi cha chua mot chut chuang 
ngqi gi, cha khai mot chut rieng tu. Chang nhung khong 
co nguai ma cung khong co ta ludn. Da xem cdi ta la 
khong co, thi ma tie ddu ma co. Neu a trong cdi hu vd do 
ma cdu dqo, thi cong phu tu dqt duac. Bang khong, thi 
mat chdn dqo. 

Su viec gi deu phdi luang sue ma lam. Dung thai qua, 
dung bat cap. Biet viec Ian thi lam viec Ian. Biet viec nho 
thi lam viec nho. Nuang theo chudn muc ma lam, noi theo 
quy cu ma lam. Du khong thdnh Tien thdnh Phdt, thi cung 
khong mat di nguai tot, cung khong uong mot phen xudt 
gia. 

Neu chi biet bui toe la dqo gia, cqo ddu la su sai, ma 
khong biet nam udn (201) la khong, chua quen bon tuang, 
(202) ben ngodi bdnh bao do mao, ben trong xdu xa tua cam 
thu, chua phai nhqt long hdo danh ham lai, thuang nuoi 
long thi phi, niem tuang xa hoa, con sa cam do chdng 
bang thien ha, long con mong cdu may man, thuang ma ( ' Nam uan: sac udn, tho udn, tuang udn, hdnh udn, thitc udn. 
(202) gg n tu .£ n g. n g£ ( Uan g (xem ta la co that), nhdn tuang (xem 

nguai la co that), chung sink tuang (xem chiing sinh la co that), 

tho gia tuang (xem than nay truang tho). 252 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA uac viec minh lam duac nhuy nguyen, thi hang nguai nay 
tuy noi la xudt gia chu chdng phdi xudt gia, ten goi la 
nguai dqo chu chdng he trong dqo. 

Lay do ma xem, ho chdng bang hodn tuc ve nhd, lay 
kho lam suang, ha tat luu luyen cua huyen, lay dqo muu 
sinh, tqo vd bien toi loi? Kiep nay da khong sieu thodt, 
kiep sau roi vdo bien kho. Kiep nay qua phuac chua 
huang, kiep sau toi nghiet sam trong. Cdc nguai phdi tu 
minh ran long, tinh ngo vqy. " 

Khun Xu Co dang giang dao thi ngoai son mon (203) co 
muoi may nguai hao nan di vao. Ho la ai vay? Thi ra la 
dam thao khau Trieu Bich, Vuong Nang, Chu Cuu, v.v... 
tung cuu Chan Nhan tren ngon Tan LInh. Khi trudc ho 
cuu song Chan Nhan, duoc Chan Nhan giang may cau ve 
nhan qua hoa phudc, nen tinh ngo, cai ta quy chinh. Ho 
buon ban tap hoa linh tinh song qua ngay, bon ba giua 
vung dat U va dat Yen hon muoi nam. 

Trieu Bich, Ly Hung, Truang Kien nay da gia, chi co 
Vuong Nang va Chu Cuu la chua co rau. Ho nghe don 
chua Bach Van co Khuu Chan Nhan, la nguai co dao, nam 
ngoai cau mua cuu khap muon dan, sau do boi toan hoang 
hau sinh thai tu, roi danh cuoc voi Thien Su Bach Van va 
thang cuoc duac ngoi chua Bach Van. Nay Chan Nhan 
chieu mo rong khap nguai tu hanh hoc dao, tai chua giang 
kinh thuyet phap. 

Bon Trieu Bich nghe don nhu vay, rat vui mung, noi: 
"Nam no anh em bon ta cuu song mot ong dao tren nui 
Tan Linh, tren minh co deo tarn the go chep bai tho Tru 
Vong, ben duoi co cau 'Khuu mo phung hdnh ' (Khuu toi 
lam theo). Hay la ong nay dac dao roi? Bon ta sao khong 
toi chua Bach Van xem thu?" (203) San mon: Cong chua, cong dao quan, cong tu vien. Le Anh Minh dich & chu 253 Truong Kien noi: "Bon ta di day do tim nguoi co dao, 
nay duoc toai nguyen chang biet chung." 

Chu Cuu noi: "Chi can ong ay la nguoi dao due, anh 
em ta bai lam thay, xuat gia tu hanh luon." 

Trieu Bich noi: "Chu em noi rat hay!" 

The la ca bon keo nhau toi chua Bach Van, dang luc do 
trong dai dien Khuu Xu Co giang cho cac mon do ve van 
de xuat gia hoc dao. Thay bon Trieu Bich di vao, Khuu 
Xu Co dung day chao: "Cac hao han tu khi tarn biet van 
khoe chu?" 

Bon Trieu Bich khong nhan ra Chan Nhan, thay hoi thi 
dap: "On Troi chung toi van manh khoe. Duong nhu 
chung toi da gap thay dau roi, nhat thoi khong nho ra 
duoc, xin thay noi ro gium!" 

Khuu Xu Co noi: "Chang nho dao nhan doi la trong 
mieu tren nui Tan Linh sao?" 

Trieu Bich hoi: "Dao truong phai chang la ong dao nam 
do da chi diem dao ly cho chung toi?" 

Khuu Xu Co noi: "Chinh la ban dao do." 

Bon Trieu Bich nghe vay lien cung nhau sup lay, thua 
rang: "Tu biet nhau hon muoi nam, chung toi nay lao suy 
roi, con thay thi dung nhan khong thay doi may, qua thuc 
la nguoi co dao! Ngay trudc chung toi tung noi voi thay, 
sau khi thay dac dao thi chung toi bai thay de xin lam de 
tu, chang hay y thay the nao?" 

Khuu Xu Co noi: 

"Xua nho an cac hao han cuu mang, den nay toi van 
khong quen. Neu noi dac dao, that tinh toi khong dac cdi 
chi ca, chang qua la nucmg dao de khai hoa nguoi dai. 

Hai oil Bien kho vo bien, quay dau la ba. Nam xua 
chang qua toi noi len cdi y tu ran minh, ai de cac vi nghe 254 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA qua led ay, rua long doi mat, dung cam sua loi, khong mat 
di nguoi tot. 

Hern mucri nam qua, cac vi giu chi ben long, nay da 
chdn bo cdi bui hong, mudn xuat gia tu hanh, cung la viec 
lam tot dep. 

Da mudn xuat gia, tuc la kiep truoc co tich nhieu viec 
thien, nen nay moi khoi y niem do. Du phdt tarn la su sai 
hay dao nhan, thi cung phai tudn theo phdp ngon phdp 
hudn, phai co tarn hien tu, nen con nong gidn, cung kinh 
tat ca. Khong the buong thd tinh tinh, vong niem ngdn thu. 

Phai vi nguoi ma quen minh. Toi ky lam ton hai sinh 
mang nguoi khde. Cho noi ta chang bang nguoi roi sinh 
long ganh ty. Dung noi nguoi chang bang ta roi nay y kieu 
cdng. Cho sinh long hieu thdng ma lang nhuc nguoi. 
Dung khoi niem ngqo man, kieu cdng. Ta chang bang 
nguoi vi ta tu hanh tich due chua toi. Nguoi chang bang 
ta vi thoi van ho chua den. 

Dao khong co Ion nho, nguoi chang co cao thdp. Bat 
ludn phu quy, ban tien, cao thdp, gia tre, ai co dao thi Ion, 
ai co due thi cao. Ai hieu hoc la vdng la ngoc, ai khong 
hieu hoc la co la rdc. Chang quy bqc vdng cua nd, chi 
trong nhan nghia dao due thoi. Thien tu xuat gia chang 
phai la sang, an may xuat gia chang phai la hen. 

Ta khi con nho, cha me mat som, nho anh chi diu ddt 
nen nguoi. Ta biet chang co phdn voi cdi bui hong, nen 
mot long cdu dao tu chdn. Ve sau thay ta la Vuong Trung 
Duong Chdn Nhan truyen cho Chi Dao, roi nho su huynh 
Ma Dan Duong chi diem them. Tu khi chia toy o Ta Coc, 
ta co gang them nhieu, doi Ion bay muoi hai Ian thdm chi 
suyt toi mang, doi nho thi vo so ke. Kho nan khong sao ke 
xiet. Vay ma long ta nhu sat da, thd chet chang bo tarn 
nguyen ban dau. Cdng gap nan ma thi chi cdng them ben Le Anh Minh dich & chu 255 chdc. Roi sau a tai Ban Khe kho hanh sau nam, khon kho 
ke sao cho xiet. 

Dai thuang noi 'Kho tan cam laV (dang het, ngot tai), 
mot sam ta bong tinh ngo. Nha Trai chieu co, ta may Ian 
cdu mua thi duac mua Ian. Nhdt thai ten ta dong tai nuac 
trai, nen dich than di du tuyen trieu. Tuy noi 'dao qua 
chua thdnh ' nhung dqt duac tai bqc nay cung khong phdi 
de. 

Cdc vi mudn xudt gia, thi nen suy nghi nhu the. Dung 
de gidu sang dong tarn, cha cho ngheo hen doi chi. Phdi 
xem than nay la cdi xdc chua chon. Nay tim su song trong 
cdi chit, phdi khai mot niem Ian la cdu phep bat tit, moi 
co the goi la bqc chi nhdn vqy. " 

Khuu Xu Ca noi xong, bon Trieu Bich rung rung nuac 
mat, xot thuang Chan Nhan tu hanh cue kho. 

Khuu Chan Nhan noi: "Khong dat tdi tot dinh cua cai 
kho thi goc kho khong tan diet, tri hue kho khai mo. Nay 
ta mong cac tro phai o trong cai kho ma cau dao. Nhan 
lanh mot Ian kho thi day lui mot ma chuong. Nhan lanh 
muoi Ian kho thi ma khi bi tieu diet hoan toan." 

Chan nhan noi xong, chon ngay lanh, cho moi ngudi 
bui toe, mac ao dao, doi khan dao, roi ban dao hieu cho 
moi ngudi. Viec nay cung khong can noi nua. 

Noi ve hoang hau tham nghi: "Ta sinh ra ro rang la be 
gai, nhung khi be duoc am ra dien vua thi no bien ra be 
trai, khien cho Thien Su Bach Van thua mat chua ve tay 
Khuu Xu Co. Vi ta ma mot ngudi chiu tai hoa." 

So Thien Su Bach Van phien nao, hoang hau lien sai 
noi thi di thinh Thien Su vao cung. Ba an ui: "Vi dua be 
nay ma su thay mang luy." 

Thien Su Bach Van noi: "Than boi ly so, biet chac dua 256 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA be la gai, khong biet Khuu Xu Co dung ta thuat gi ma bien 
thanh trai. Than so day chang phai la cai phudc cua xa 
tac!" 

Hoang hau noi: "Thanh thuong khong ngudi noi doi, 
nen ta cung khong dam noi nhieu. Nay thanh thuong co 
con trai noi nghiep, nen kinh trong Khuu Xu Co nhu Than 
Tien. Ngay nao ho cung d trong ngu uyen giang dao dam 
huyen, it vao cung." 

Thien Su Bach Van noi: "Ngay xua Duong Minh 
Hoang tai vi, (204) van vo ba quan day trieu deu goi Truong 
Qua la than tien. (205) Duong Minh Hoang sai lay thuoc doc 
cho vao ruou, bao Truong Qua uong. 6ng lien uong ba 
chen roi noi rang: 'Ruou khong ngon.' Noi xong, hon me 
nua khac, rang den nhu muc. Chung tinh day, trudc mat 
vua ong lay sat nhu y gap nho het rang den. Ong ngam 
mieng mot gid, thi moc rang trang lai het. Bay gid Duong 
Minh Hoang mdi tin ong la Chan Tien giang the. Nay 
nuong nuong sao khong hoc sach cua Duong Minh 
Hoang, de ruou doc tren an, bao Khuu Xu Co uong. Neu 
han uong vao ma khong chet thi mdi dung la Chan Tien." 

Hoang hau nghe vay vui lam, lien sai noi thi lam ngay. 

Qua that: 

Ke doc muu tham bay 
Than Tien lieu co thodtS 206 ^ (204) Birang Minh Hoang (hay Birang Vu Hoang) tuc vua Huyen 
Tong (Ly Long Co, 685-762, len ngoi nam 712). 

(205) Truong Qua hay Traong Qua Lao la mot vi trong Bat Tien. 

(206) *& fe * >h if Luac thi ta tieu ke 
^t \ & ^L W- SI Than Hen da nan dao Le Anh Minh dich & chu 257 HOITHUfHAI Ml/01 TAM 

Ban ruou trdm, (201) hoeing hau thu dao 
Doi mao vdng, chdn nhdn ngdm tha. (208) Co bai tha rang: 

Dan thdnh chin chuyen moi thudn duang 
Vdo thdnh vuatphdm mang tho truang 
Khong bi mot Ian viec thdc mac 
Danh sao van thua rang muon phuang. (209) 

Noi ve hoang hau nghe ldi xui cua Thien Su Bach Van 
thi sai noi thi den chua Bach Van thinh Khun Chan Nhan 
vao cung. Hoang hau da chuan bi ruou doc de dai. Chan 
Nhan von biet y do cua hoang hau, khi len dudng dan do 
hai hoc tro Trieu Bich va Ly Hung chuan bi hai muoi bon 
lu nude trong mat, xep thanh mot hang, chd Chan Nhan ve 
dung, khong duoc sai Id lam hu viec cua ngai. 

Dan do xong, Chan Nhan cung quan noi thi vao cung 
tham kien hoang hau. 

Hoang hau noi: "Trudc kia Chan Nhan boi toan ta sinh 
thai hi, qua dung vay. Nay ta khong co chi den dap, xin 
kinh Chan Nhan ba chung ngu tuu." (207) Tram tuu: Theo truyen thuyet, co loai chim (ten la tram) thich 
an thit ran, long mau xanh tia. Ruou bi nhiing long chim tram 
vao thi bien thanh ruou doc (goi la tram tuu) co the giet nguoi. 
( ) f$} Jfei M JL Ja ~%K i3L Tit tram tuu, hoang hau thi dao 
M* "sk xL 9k A v ^f i«f Dai kirn quan, chdn nhdn ngdm thi. 
ft~ A, 3h If- S ^ P# Dan thanh cuu chuyen tan thudn duang 
A Si ^1. /L -s^ ^ &■ Nhdp thdnh sieu phdm tho minh truang 
^f ^ — -^ A $T f Bat huu nhdt phien khiic chiet su 
i| ae, % -& 4& %• # Yen ndng van co ba danh duang. 258 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Noi roi ba truyen noi thi dang ruou Chan Nhan. 

Khuu Chan Nhan chang choi tu, lien uong ba chung roi 
ta an ra ve. Ve toi chua Bach Van thay hai muoi bon lu 
nude lanh de san doc hanh lang, ngai nhay vo ngam mot 
hoi, he nude nong thi nhay qua lu nude ke ben ngam tiep. 
Cu the ngam het hai muoi ba lu, con mot lu chua do day 
nude, ngoi ngam nude khong dang toi nguc, khi doc chua 
het sach, lua doc xong len tren dau, lam rung het mot 
mang toe rong ba ngon tay, nen chan nhan trui het nua 
dau. 

Thien Su Bach Van nghe tin Khuu Chan Nhan chua 
chet, ben vao cung tau hoang hau hay. Hoang hau noi: 
"Uong ruou doc ma khong chet chac la Than Tien roi." 

Thien Su Bach Van noi: "Co the ruou chua du do doc, 
nen khong lam chet duoc chang? Than nghe noi Than 
Tien khac ngu kim bat thach. He vang, bac, dong, sat den 
tay Tien thi bien thanh bun, muon vuong thi vuong, muon 
tron thi tron. Cua dao co doi khan mang mao. Khan phu 
toe, mao bo toe. Nay nuong nuong sai nguoi lam mot cai 
mao bang vang, ban cho y, bao y doi mao tren dau. Neu y 
doi ma on, thi chac la Than Tien. Neu khong on, moi 
nguoi cudi mot tran, y phai xau ho mat mat, rut lui ve 
rung nui khong chung!" 

Hoang hau nghe vay thich qua, lai sai noi thi den chua 
Bach Van moi Chan Nhan vao cung. Khuu Chan Nhan 
theo noi thi vao cung. 

Hoang hau thay dau ong rung toe mot mang, ben hoi: 
"Chan Nhan sao khong co toe?" 

Khuu chan nhan doc bon cau rang: 

Be tren co lenh den hau ngay 
Vuong Mau ban than yen tiec say Le Anh Minh dich & chu 259 Lien uong ba chung truang tho tuu 
Nao hay ddu thuang cua trod khaiP l0) 

Chan Nhan doc xong, hoang hau mac co, khong muon 
thu phep mau cua chan nhan nua, nhung trot nghe loi 
Thien Su Bach Van xui roi, ben guong cuoi noi: "Chan 
Nhan qua la Tien, than thong chang it, khien nguoi ta phai 
kham phuc. Ta ngu che mot cai mao vang, Chan Nhan doi 
len dau, rat hop vdi tudng dao." 

Noi xong, ba sai noi thi dem mao vang ra. 

Noi thi mang cai mam bang ma nao, dung cai mao bang 
vang dem ra, moi Chan Nhan doi: "Nuong nuong ban tang 
cai mao vang, kinh thinh Chan Nhan doi de ta an!" 

Khuu Chan Nhan sdm biet trudc, da thu trong tay ao 
mot cay kim cung, hai tay tiep cai mao, ngai van dung 
chan hoa tarn muoi thoi vao cai mao mot hoi, vang mem 
nhu bun, doi tren dau, lay kim xo ngang, ngay ngan yen 
on. 

Hoang hau nghe loi xui cua Thien Su Bach Van, muon 
cuoi nhao Khuu chan nhan, ai ngo cai mao co xo kim 
ngang tro thanh le o cua dao. 

Ngay nay mao vang ma cac dao huu doi bat nguon tu 
tich nay. Chuyen do khong noi nua. 

Noi ve Khuu Chan Nhan doi mao vang roi, lien ta an 
hoang hau, va ngam bon cau tho: 

May Ian tho chieu huang an sdu 
Mao muoi lam tha dang may cau B t %- Jf iS M: ^ ?% Tac thita dan chieu pho dieu giai 

i #■ ^ 5. % % ^- Vuomg Mau dit than tu yen lai 

i$. ik. -H- fr %. 4? ;S Lien dm tarn boi truang tho tuu 

i€ 7lf TI Ji %i H f$ Toai tuang dinh thuang thien mon khai. 260 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Qudn tu trong long khong cam lanh 
Mao vang ban tang doi tren ddu. (2li) 

Khuu Chan Nhan ngam xong, hoang hau thay xon 
xang, lien dung day noi: "Ta biet loi roi. Xin Chan Nhan 
dung chap!" 

Khuu Chan Nhan noi: "Do la vi than tham luyen hong 
tran lau, nen rude lay ma chudng!" 

Chan Nhan chua dut loi thi Thien Su Bach Van tu sau 
binh phong budc ra, noi: "Chang phai ong tu rude ma 
chudng, ma tai lao tang gay ma chudng cho ong." 

Khuu Chan Nhan noi: "Thien Su la nguoi xem tu dai 
giai khong, (212) sao co the gay ma chudng cho toi. Xem ra, 
toi tu co loi lam." 

Noi xong, ngai lien ngam bon cau tho: 

Viec dai me luyen biet bao nhieu 
Cdng song lau nam hoa ruoc nhieu 
Phien nao do minh, minh chuoc lay 
Phai ddu ai khdc khien lieu xieu. (1) 

Khuu Chan Nhan doc bon cau nhan loi ve minh. Thien ( ' Jj: ^. -fY t& %% Mi W- Lu thita dan chieu ban an tham 
E ifc tI|- if fh i v ^f- Than cam tuang thi doi chu ngam 
1& -f~ <<* ^ & <$~ jft Qudn tu tarn trung vo lanh binh 
% 5L 3% _L % T^t £ Nam nhi ddu thuang huu hoang kim. 
( ' Tu dai: Dat, Nuac, Gio, Liia. Cau Tu dai giai khong (bon dai 
deu khong co) bat nguon tu Tu Thdp Nhi Chuang Kinh (kinh 42 
chuong). Chuong 20 chep: "Due Phat day: Phai nghi bon dai 6 
trong than, moi dai co mot ten, deu la khong co Nga. Nga da 
khong co, no nhu ao hoa thoi." (# t: f I It H A., I- I 
t & , # & A %. A % ^ A, % -h £7 J F. Phat ngon: Duang 
niem than trung tu dai, cac tu huu danh, do vo Nga gid. Nga ky 
do vo, ky nhu huyen nhi.) Le Anh Minh dich & chu 261 Su Bach Van von chang nhieu chuyen, ma vi Chan Nhan 
thay rong doi phung, thang cuoc lay mat chua Bach Van. 
Do do ma sinh ma chuong, Thien Su xui hoang hau ban 
Chan Nhan ruou doc va mao vang de bao thu. Neu Chan 
Nhan khong chiem chua, thi sao co chuyen thi phi? Chan 
Nhan nhan loi ve minh, do la Thien luong chua muoi. 
Nguoi doi sau cho lay viec ke thang nguoi bai nay ma ban 
luan. 

Thien Su Bach Van thay Khuu Chan Nhan nhan loi thi 
cung hoi nan la minh da bay muu sau ke doc cho hoang 
hau thi hanh, nen ong cung ngam bon cau tho: 

Kinh Phat doc roi: van su khong 
Ca sao mot s&m vu&ng mang long 
Noi rong noi phung deu vo ich 
Uongphi tarn ca, dung sdi cong. {2l4) 

Hoang hau thay Thien Su va Chan Nhan ai cung nhan 
loi, biet hoi quang phan chieu, thi vui mung lam, ba dang 
muon khen ngoi vai cau thi bong nghe cung nhan bam 
bao: "Hoang thuong gia lam!" 

Ba voi vang nghinh tiep vua. Chan Nhan va Thien Su 
cung dung len vai chao. Vua Nguyen rat vui, noi rang: 
"Tram thay hai thay bat hoa, nen thuong lo nghi. Nay den 
Tay Cung de khuay khoa, moi hay cung nhan bao rang hai (213) t ai * it m & % 
m m t # 4 n ^ 

M a 4 it A fn fa 

(214) st i§ # m $ ? s 

$, H — 2- .w JTt Mi 

mil *i A & h a 
& t .« m, a m x Tham me the co luyen tran hieu 
Cuu luyen tran hieu ma tu chieu 
Phien nao thuc do nga tu thu 
Biet nhan chdm su nga dong dieu. 
Doc qua Phat kinh van su khong 
Vi ha nhdt dan tarn mung lung 
Thuyet long dao phuang chung vo ich 
Uongphi tarn ca thdc dung cong. 262 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA thay nay vui ve hoa hao, tram rat vui mung." 

Hoang hau ke vua nghe viec Chan Nhan va Thien Su ai 
cung nhan loi ve minh. Vua Nguyen rat vui, noi: "Tarn 
Giao von khong hai ly, tang dao von thuoc mot nha. Nay 
tram cung ngam vai cau tang hai thay: 

Mot tang mot dao giua phon hoa 
Tang dao xua nay von mot nha 
Dung co phan chia day vai do 
Vien thanh bo tat cung la taS 5) 

Khuu Chan Nhan va Thien Su Bach Van nghe xong, 
dong thanh ta an vua. Nguyen Thuan Be noi voi Thien Su 
Bach Van rang: "Tram da sai xuat tien trong kho de xay 
dung mot ngoi chua moi cho Quoc Su roi. Doi cong trinh 
hoan thanh thi cho doi cac tuong Phat tu chua Bach Van 
qua do, va dat ten cho chua moi. Con chua Bach Van thi 
doi thanh Bach Van Quan. (216) Roi cho dap lai tuong Dao — fi — ill -jS. TjC -^ Nhdt tang nhdt dao tai kinh hoa 
ili i£ J& $. ;ab — %. Tang dao nguyen lai thi nhdt gia 
$L it %■ M fr ®L jttl Tdng thu bat tuphdn bi thu 
-& $L SL %L $i %■ fA Cong thanh chinh qua vi bo tat. 
(216) Bach Van Quan a ngoai ciia tay thanh Bac Kinh, la to clinh 
cua Toan Chan Phai, noi tieng la "Thien ha de nhdt tiing lam " . 
Dao quan duoc khdi cong xay dung nam 722 theo sac lenh ciia 
Duong Huyen Tong, ten goi la Thien Traong Quan (chu khong 
phai la Bach Van Tu nhu chep trong That Chan Nhan Qua). Doi 
Kim, giac Khiet Dan phuong bac keo xuong phuong nam danh 
pha, Thien Traong Quan bi huy hoai nang ne. Nam 1 1 67 Kim 
The Tong sac lenh trung tu, dat ten lai la Thap Phuong Dai Thien 
Truong Quan. Nam 1202, dao quan bi dot chay, Kim Chuong 
Tong ban sac lenh trung tu nam 1203, doi ten la Thai Cue Dien, 
roi lai doi thanh Thai Cue Cung. Doi Nguyen (Mong Co), dao 
quan cang noi danh hon tu khi Khuu Xu Co duoc Thanh Cat Tu 
Han quy trong. Truong Xuan Chan Nhan Khuu Xu Co ve tru tri Le Anh Minh dich & chu 263 To [Due Lao Tu]. Nhu vay tang va dao se phan biet tong 
phai cua minh, de huong khoi thien thu, va muon doi 
chiem nguong. Lam vay de khong phu cong hai thay da 
bao ve qua nhan." 

Khuu Chan Nhan va Thien Su Bach Van nghe xong, lai 
dong thanh ta an vua Ian nua. Vua Nguyen ra lenh thiet 
tiec chay, vua va bay toi cung vui ve. Trong tiec, hai thay 
luan ban ve Dao dieu va Phat phap. Phat lay khong khong 
ma lap giao, Dao lay hu vo lam tong chi. Khong, tuc la Vo 
vay. Hu, cung la Vo vay. Xem ra ca hai cung mot ly. Tiec 
xong, Khuu Chan Nhan va Thien Su Bach Van cung tu 
biet vua Nguyen, ai ve cho nay. 

Noi ve may su sai ra khoi chua Bach Van, di tan qua 
cac chua mieu khac. Ngay no, tinh co gap nhau, ho ban 
bac rang: "Bon ta co ngoi chua dep, bi Khuu Xu Co chiem 
mat. De yen duoc sao?" 

Trong bon co mot sai nhieu chuyen, ten la Dong Phong 
Giam, noi rang: "Theo y toi, nen xay dung chua Tay 
Phong trade mat chua Bach Van, lam cho chua Bach Van 
dai bai." 

Moi nguoi hoi lam sao ma dai bai duoc, thi sai nhieu 
chuyen dap: "Ha khong nghe noi phong thuy so nguoi pha 
hay sao? Gio tay (Tay Phong) thoi may trang (Bach Van). Thai Cue Cung nam 1224. Nguyen Thai To ban sac lenh tu sua 
noi nay va doi ten la Truong Xuan Cung. Cuoi doi Nguyen, 
Truong Xuan Cung cung bi hu hoai trong chien tranh. Vao 
nhung nam Vinh Lac (1403-1424), vua Minh Thanh To ban sac 
lenh trung tu, va doi ten noi nay thanh Bach Van Quan (1443). 
Nhu vay Khuu Xu Co da tiep xiic voi trieu dinh rtr dau doi 
Nguyen (voi Thai To arc Thanh Cat Tu Han, len ngoi 1206) chu 
khong phai cuoi doi Nguyen voi Thuan Be (len ngoi 1333). 
Khuu Xu Co (1148-1227) lieu dao truoc khi Thuan De (1320- 
1370) ra doi. 264 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Lo chi ho chang dai bai? Lo chi ho chang tu tan?" 

Bon su sai nghe xong vo tay cuoi Ion, khen hay tuyet. 
The la ho lam so sach quyen gop. 

Mot sai van hay chu tot viet ra mot bai tua, roi ho cung 
nhau den gap Thien Su Bach Van moi ong lam chu, va xin 
phep quan nha xay cat chua theo cau noi "Gio tay thoi 
may trang". 

Thien Su cuoi noi: "Ai bay ra y nay?" 

Bon su sai chi tay vao sai nhieu chuyen, roi thua voi 
Thien Su rang: "Chinh la vi bo tat thuong thua nay a!" 

Thien Su Bach Van hoi Dong Phong Giam: "Nguoi cho 
noi gio tay thoi may trang la co y gi?" 

Phong Giam noi: "Chung con muon bao thu cho thay!" 

Thien Su Bach Van noi: "Tu khi lap giao toi nay, Phat 
day chi nen ket duyen chu khong ket oan. Nguoi xuat gia 
xem tu dai deu la khong. Mot hat bui chang nhiem. Co thu 
chi ma phai bao? Xua Phat bi Ca Loi Vuong cat xe than 
the, Phat khong oan nan, cho nen ngai chung qua vi dai 
hung, bat sinh bat diet. (217) Ngai nho nhan nhuc, nhan tu, 
on nhu, ma than thong co du. Cho nen trong cua Phat 
chung ta lay cai khong ma thuyet phap, moi thu deu la 
khong, vo nga vo nhan (khong co ta, khong co nguoi), bat 
thanh bat xu (khong am thanh, khong mui hoi). Da vo nga 
vo nhan, thi co oan chi ma phai bao? Co gio chi ma phai 
thoi? Hon nua, Khuu Chan Nhan voi ta khong oan khong 
nan. Ta cuoc thua, mat chua, nen phai giao chua cho ong. (217) Kinh Kim Cuang: "Tu Bo Be nay, trong mot tien kiep xa xua, 
khi bi vua Kalinga (Ca Loi Vuong) cat dut than the, ta da khong 
bi ket vao khai niem ve Nga, khong bi ket vao khai niem ve 
Nhan, ve Chung Sanh va ve Tho Gia. Vi neu khi do ta bi ket vao 
nhung khai niem ay thi ta da sinh tarn oan han Kalinga roi." Le Anh Minh dich & chu 265 Nao phai ong chiem doat dau. Horn qua Thien Tu da sai 
xuat tien trong kho de xay dung mot ngoi chua moi cho 
chung ta roi. Nguai nay nhieu chuyen, sinh su. Neu Thien 
Tu hay biet ma giang toi cho nguoi, lao tang day dam 
duong khong noi dau." 

Thien Su noi roi, bo di tinh duong. 

Bon su sai nghe Thien Su noi, lien tinh ngo. Y niem gio 
tay thoi may trang phut choc tieu tan. So sach vua lam 
dinh dua quyen gop bi loi ra dot bo. Roi ai nay tro ve chua 
minh tam tru. Rieng sai nhieu chuyen Dong Phong Giam 
la long chang phuc, gap ai cung noi: "Toi di quyen tien he 
duoc vai ngan luong bac thi xay chua Tay Phong phia 
trudc chua Bach Van. Gio tay noi len thi may trang phai 
tan tac. Bon dao si ay mot nguoi o cung chang duoc." 

Sai nhieu chuyen noi Ion loi de doa dao huu trong Bach 
Van Quan. Trong dao huu co nguoi noi nhan lai: "Cu xay 
chua Tay Phong di. Doi chua Tay Phong xay roi thi bon ta 
xay mot vach tuong cao, giong cai quat. Gio tay thoi thi 
lay quat quat di. Nen goi ten la phan phong (gio nguoc), tu 
thoi tu tan." 

Bong co nguoi nghe vay la len: "May ong phan phong 
thi toi di phong lua." 

Qua that: 

Nhdn nhin co the dat trung hda 
Nhuc vinh hu that chdy ve ddng. (2lS) <S- %• %- at ik. "t* ^ a Nhdn nhuc nguyen ndng tri trung hda 
$k fy i$? M ii $L /Ma Vinh nhuc chdn gid nhdm dong luu. 266 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA HOI THI? HAI Ml/01 CHIN 

Nhdn thdnh chi, That Chan dac chinh qua 
DuDieu Tri, Chu Tien mung ban ddoS 2l9} 

Co bai tho rang: 

Tu thdnh chinh qua thodt me do 
Mai xung nhdn gian dqi truangphu 
Nhdt nguyet sang soi ben mai mai 
Dat trai gid khoe coi Huyen £)d. (220) 

Noi ve may dao huu khoe khoang Ion loi, nghe noi sai 
kia doi xay chua Tay Phong, lien noi: "Bon ta se xay ben 
ngoai Bach Van Quan mot vach tuong cao. Nguoi xua 
noi: May so gio, gio so tuong. Tuong nay giong cai quat. 
Gio tay thoi thi lay quat quat di. Nen goi ten la phan 
phong, tu thoi tu tan." 

Noi chua dut loi bong Chu Cuu la len: "May ong phan 
phong thi toi di phong lua, dot no chay sach luon!" 

Vuong Nang thay Chu Cuu hang qua, voi den noi: 
"Chua no chua xay, chu em dot cai gi? Doi no xay chua 
xong, dot cung khong muon." 

Cac dao huu nghe vay, cuoi am mot tran. Nao ngo co 
mot dao nhan nhieu chuyen, dem chuyen trong dao quan 
noi ra ngoai. Thoi gian lau roi, chuyen ke van con, truyen ^^"IS-tiR-AiE.^- Tho dan chieu That Chdn thdnh chinh qua 
Mi i% i& %%■ -fJj J| *§• $a Pho Dieu Tri quan tien khdnh ban dao. 

M'f- A, ^s. i£ ii! yi i^ Tu thdnh dqi dao xuat me do 
rf~ % A fs\ ^. iL A Tdi todn nhdn gian dqi truangphu 
T\ I s ) B fl 7% ^ fc Nhdt nguyet dong minh vinh bat hu 
l£ ^t ji -%. fii "2" $$ Can khon tinh lao trang Huyen Do. 

Huyen Do: Nai Than Tien cu ngu. Le Anh Minh dich & chu 267 nhau chang dung, cu tuong chuyen do co that rang sir sai 
xay chua Tay Phong, muon thoi Bach Van Quan, roi co 
nguoi pha lai, phong lua theo gio nguoc dot chua Tay 
Phong. 

Ky thuc, khong co may chuyen nhu vay, chang qua chi 
co mot sai nhieu chuyen va mot dao si to mom ma thoi. 
Nguoi nay noi di, nguoi kia noi lai. Roi may nguoi thich 
sinh su det chuyen. Nay theo sach xua chinh sua lai sai 
lam do, de mon nhan doi sau dung co tranh manh luan 
yeu, thi viec nhan qua sang ro. 

Co bai tho rang: 

Lai xua don dai cha nen tin 

Noi tai noi lui them roi tinh 

Ke the nay lam la chuyen that 

Phe binh nguoi truac thieu thong minhS 22l) 

Noi ve Khuu Chan Nhan va Thien Su Bach Van sau khi 
hoa hao vdi nhau roi, thi Chan Nhan tinh duong nhieu, tu 
hanh cong phu tarn muoi mot chuyen, roi vi du do la tarn 
muoi mot nan, viet thanh mot bo sach Ion nhan de Tay Du 
Ky. {222) Trong do ngai xem chan tinh, ban tinh, tarn vien, y 
ma la cai dung trong ban than; roi xem that tinh, luc due, 
tarn thi, luc tac la ngoai ma (ma ben ngoai) xam doat ban 
than. Ngai viet sach xong, sai mot dao dong mang tdi Tap 
Hien Quan tang Thien Su Bach Van. i] -fr ifc \% %• T iR Tu co ngoa truyen bat Mia duang 
M> %■ M> -£r Mi ^ M Thuyet lai thuyet khit viet hoang duang 
4" A ith ^f ^ #■ ^ Kim nhan nhan tac chan that su 
% -te it 1?" ik ££ &■ Lu ba tien hien luan doan truang. 
(222) -pj^t ra ^^y la mot nham Ian ciia tac gia truyen That Chan 
Nhan Qua. Hue Khai da chung minh rat ro su ngo nhan nay 
trong cac trang 124-140 o quyen Giai Ma Truyen Tay Du. 268 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Thien Su Bach Van la nguoi tri hue cao tham, xem sach 
qua thi biet canh tuong trong dong, dieu dung trong tinh, 
va ba muoi sau neo ma ngoai ma tan cong ban than. Ngai 
lay tri rue, than thong, sinh khac, bien hoa viet thanh mot 
bo sach Ion nhan de Phong Than Dien NghTa, (223) roi sai 
mot sa di mang tdi Bach Van Quan tang Khuu Chan 
Nhan. Hai ben tu do hoa hao vui ve. Bay gio Thien Su 
than thong day du, lien tdi Giang Nam khai hoa chung 
sinh. 

Khuu Chan Nhan va Thien Su Bach Van - mot Tien, 
mot Phat - viet ra hai bo sach Tay Du Ky va Phong Than 
Dien Nghia, truyen mai muon doi, dieu dung vo cung. 

Co bai tho rang: 

Hai pho sach Ian an thong huyen 
Huyen do do nguai, le tat nhien 
Sau due bay tinh tu noi loan 
Sinh ra muon quy van ma dienP 24} 

Lai noi Khuu Chan Nhan tai Bach Van Quan khai dan 
thuyet giao, giang ve gidi luat, mo rong cua do the, lam 
hung thinh Toan Chan Dao. Ngai lap quy cu de ran nguoi 
hoc sau, viet ldi khuyen day tang cho hau the, va mo rong 
khuon vien dao quan bay muoi hai can nha de tiep nhan 
con chau muon doi cua huyen mon. 

Ba ngan cong du, tarn tram qua day, ngai duoc tuyen (223) -pj^ ra t ^ c gj^ truyen Phong Than la Hua Trong Lam. Xem lai 
Giai Ma Truyen Tay Du, theo chu thich trang truoc. 

i^ "$P h. Hi 1% W ~k Luang bo dai thu tang dieu huyen 
&1 ^7 A 'ft M. Of M Huyen do nhan tac ly duang nhien 
•t if /V § ft t il That tinh luc due tdng trung loan 
i. & ^ i nl "f" "f" Sinh xudt ma vuang van thien thien. Le Anh Minh dich & chu 269 vao Tu Phu, (225) trd thanh Dai La Kim Tien. 

Ba muai ba ngay sau, dan thu chieu trieu (thu Trdi goi 
ve). Ngay muai chin thang muai, ngai cudi hac phi thang. 
Luc do hao quang rue rd, may tia bay tren khong, tung doi 
Tien Dong tiep don, tung cap Ngoc Nu dan dudng, gio 
lanh thoang thoang, lung trdi cd phudn phap phdi, nhac 
troi vang lung. Mot lat, ngai lia xa Bac Kinh. Trong 
khoanh khac ngai den cua troi phia Nam. 

Bon vi quan giu cua la Vuong, Ma, An, Trieu vong tay 
thi le. Con cac vi Truong, Cat, Hua, Tat tuoi cudi nghinh 
tiep, dua di trieu kien Due Chi Ton d Kim Khuyet, ngam 
Thien nhan d Ngoc Kinh. 

Noi dien Lang Tieu, Khuu Xu Co phu phuc duoi be 
ngoc, tau rang: "Ngoc De van tho vo cuong! Due hao sinh 
cua Ngoc De Ion thay!" 

Ngoc De thay rat vui. Tarn Quan phu trach cong than 
menh khao buoc vao dien, de cu That Chan. Tarn Quan 
Dai De tau rang: 

"Cong due That Chan rat Ion. Khuu Xu Co kho hanh 
trong va ngoai, la de nhat. 

Luu Xu Huyen thong huyen dieu o V6 Cue va Thai 
Cue, la de nhi. 

Dam Xu Doan dao tarn kien co, la de tarn. 

Ma Dan Duong thanh tinh vo vi, la de tu. 

Hac Dai Thong nhat tran bat nhiem, la de ngu. 

Vuong Xu Nhat muon lu deu vang lang, la de luc. 

Ton Bat Nhi tri hue tron day, khoi xuong tu hanh, cong 
rat Ion, phai cho vuot tren tat ca, nhung khiem ton lui mot 
buoc, trade da de dung dau, nay de dung chot, la de that. (225) Tie Phu (phu do tia) hay Huyen Do, la nai Than Tien cu ngu. 270 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Bay vi neu ten, tron thuy tron chung. Ket qua cua That 
Chan da neu ten noi Tu Phu. Nay than dam tau len!" 

Ngoc De vui mung, sac phong That Chan nhu sau: 

1. Khuu Xu Co (Truong Xuan) la Thien Tien Trang 
Nguyen, Tu Phu Tuyen Tien, Thuong Pham Toan Chan 
Giao Chu, Than Hoa Minh Ung Chu Giao Chan Quan. 

2. Luu Xu Huyen (Truong Sinh) la Huyen Tinh Uan 
Due Chan Quan. 

3. Dam Xu Doan (Truong Chan) la Tong Huyen Minh 
Due Chan Quan. 

4. Ma Ngoc (Dan Duong) la Vo Vi Pho Hoa Chan 
Quan. 

5. Hac Dai Thong (Thai Co) la Thong Huyen Dieu Cue 
Chan Quan. 

6. Vuong Xu Nhat (Ngoc Duong) la Quang Tu Pho Do 
Chan Quan. 

7. Ton Uyen Trinh (Bat Nhi) la Huyen Hu Thuan Hoa 
Nguyen Quan. 

Ngoc De sac phong roi, sau vi Luu, Dam, Ma, Hac, 
Vuong, Ton deu lay ta. Rieng Khuu Xu Co khong lay ta. 

Tarn Quan Dai De trach: "Khuu Xu Co sao khong lay 
ta?!" 

Khuu Xu Co phu phuc duoi be ngoc, nuoc mat la cha, 
tau rang: 

"Chang phai than khong ta an, nhung vi Dao von kho 
hoc, Tien khong de thanh, ngudi ddi sau tu hanh hoc dao 
bi tram ngan van kho ma khong thoi chi nan long nhu than 
qua that van ngudi mdi co mot. 

Hoc that tot qua la kho khan. Khong hoc tot thi khong 
lieu dao. Than co bien soan mot chuong goi la Hoc Hao Le Anh Minh dich & chu 271 Nan (hoc tot thi kho) xin trinh len. 

Ngo dao khong de, hoc tot that kho. Viec hoc tot, neu 
khong la nguoi co nghi luc Ion, thi khong hoc noi. Phai 
chiu dung doi khat, nhan nhin si nhuc, ao khong kin than, 
com khong day mieng, ngay hai bua khong tron, dem kho 
ngu mot giac, chang ngay nao ma khong bi nguoi ghet 
mang, biet bao Ian bi nguoi lang nhuc. Noi ra xot long, 
nghe cung lanh mat. 

Than trai muon ngan kho nan, nen biet hoc dao cho tot 
that la rat kho. Chu tot da kho hoc, dam vong tuong thanh 
Tien sao? 

Than so nguoi doi sau trong thien ha tu hanh ngo dao 
khong the chiu noi kho nan nhu than, chi co cai tieng la 
hoc dao, chu thuc te thi khong hoc dao, khien than khong 
cho hoa do thi phu an Ngoc Be vinh phong cho than. Do 
do than khong dam lay ta. Cui xin Ngoc Be xa toi!" 

Khuu Chan Nhan trinh quyen Hoc Hdo Nan len Ngoc 
Be. 

Quan Tien im lang. Chi thay trong Tu Bai Soai buoc ra 
mot vi Tinh Quan. Ngai toe do, mat do, rau do, doi kim 
khoi, mac giap vang, cam roi vang, chan dap xe lua ba 
banh, toe do nhanh khung khiep, thong linh tram van thu 
linh (ty huu), hang yeu bat quai, tra xet vo tu. Ten ngai la 
Thiet Bien Loi Cong Ho Phap Huu Cam Ton Tien Thien 
Linh To. 

Linh To dung mot ben, nghe Khuu Xu Co tau rang 
nguoi hoc dao kho, gap nhieu ma nan, khong ai ho tri, thi 
nay long trac an, nguyen lam Than Ho Phap, ben noi Ion 
rang: "Khuu Xu Co! Nguoi cu ta an di. Boi sau co ai hoc 
dao tu hanh, ke ay co ba phan tu tri thi ta co bay phan cam 
ung. Ke ay co muoi phan tu tri thi ta tuy thoi chieu co, cho 
nguoi cung duong, khong de cho nguoi ay phai bi doi 272 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA lanh." 

Khuu Xu Co nghe Tinh Quan noi vay, mdi lay ta Ngoc 
Be, roi vai lay Tinh Quan, giao ganh nang ngan can cho 
Tinh Quan vac. 

Mot hoi sau, Ngoc Be bai trieu, Quan Tien thoai lui. 
That Chan cung toi Tu Phu tham kien Bong Hoa Be 
Quan, Chung Ly To Su, La Bong Tan To Su, roi vai lay 
Vuong Trung Buong Chan Nhan. 

Bong Hoa Be Quan sai Tu Ha Chan Nhan dan That 
Chan toi Uy Nghi Quan hoc tap le nghi trong Bieu Tri, de 
khi hoi Ban Bao mo thi biet yet kien cao Tien. 

Ben ky hoi, Bong Hoa Be Quan dan cac vi Chan Tien 
mdi phong, cung Ngu To cua Nam Tong (226) va That 
Chan cua Bac Phai, (227) thang den Bieu Tri. 

Tu xa thay Quynh Lau Ngoc Vu, Kim Khuyet cung 
bac, Ian can san ho, ngoc do lam them, kim bich sang 
ngdi, do tia choi mat, anh sang lanh soi, huong la thorn 
phuc, trong rung quynh cay ngoc co phuong mua loan 
bay. Ben chan cot vang co cop rong rong ngam, hac den, 
hoa mai, huou nai, su tu xanh, voi trang, moi thu deu phoi 
thanh doi thanh cap. Kieu phuong xe rong, loan dua hac 
don, tren doi khong gi co the sanh duoc. That la noi Bieu 
Tri trang nghiem xinh dep khong sao ta het. 

Noi ve Bong Hoa Be Quan dan cac vi Chan Tien moi 
phong toi tham bai Tay Vuong Mau. Vuong Mau lay le (226) Nam Ngu To la Truong Ba Doan, Thach Thai, Tiet Dao 
Quang, Tran Nam, Bach Ngoc Thiem. Nam vi nay thuoc Tu 
Duong Phai do Traong Ba Doan (Tu Duong Chan Nhan) sang 
lap, sau doi ten thanh Nam Tong. 

(227) ^at Chan cua Bac Phai tuc Khuu Xu Co, Luu Xu Huyen, 
Dam Xu Doan, Ma Dan Duong, Hac Dai Thong, Vuong Xu 
Nhat, TonBatNhi. Le Anh Minh dich & chu 273 dai tan khach. Mot lat cac Thanh Chan tu tap nhu may 
dun, Vuong Mau mung chao, y theo phep hoi trade, deu 
co thu tu. Duy co cac vi Tien moi, phai doi co chu nhan an 
bai. 

Tay Vuong Mau noi rang: "May vi Tien moi doi vdi 
Thuong Thanh khong the tham kien lien. Nay co the tuy 
nghi hanh su, dung tai them, huong len lay ba lay, lam le 
giong nhau." 

Tay Vuong Mau dan do roi, Dong Hoa Be Quan huong 
dan Quan Tien quy d be ngoc. Quy ba Ian, lay chin lay. 
Vuong Mau cho an vi, nhac tau vang trdi, ca vu nghe 
thuong, tren ban tiec toan vat quy bau, dudi tran khong the 
co duoc. 

Nhieu Tien Dong rot ruou, vo so Tien Nu nang binh. 
Vai chuc Tien Dong tay cam sao true do tia va lang, bay 
len cay dao hai qua. Phut choc, dao dung day lang, mot so 
Tien chuyen dao cho nhau. Trai dao Ion nhat duoc dang 
len Thien Ton Dai Thanh, ke do dang dao len Dai La Kim 
Tien Tarn Gidi Chinh Than, roi dao duoc dang cho nhan 
vien va quyen thuoc cua Bong Dao Tan Tien Thi Ve. 

Dao nay an khong phai de. Phai la ngudi tu hanh thi 
moi an duoc. Ngudi doi sau muon an duoc dao tien thi 
nen tu hanh gian kho nhu That Chan. Tu hanh dac dao thi 
thanh Tien. He tham bai Dieu Tri thi Vuong Mau tang cho 
dao tien. An mot trai song ngan nam, song mai khong gia. 

Hoi Ban Dao tan, ngan Tien van Thanh trd ve Thien 
Cung. That Chan theo Dong Hoa De Quan trd ve Tu Phu. 
Tu Phu tren nui Phuong Chu, ngon nui nay cung tuong tu 
nhu nui Con Lon, nhung khong Ion bang. Trong nui nay 
cung co co bon mua xanh tuoi, hoa tam tiet khong tan. Ke 
ra cung la de nhat canh gidi chon Thien Cung, khong de gi 
den duoc. 274 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Qua that: That Chan Nhan Qua mai luu truyen 
Chi u&c ngudi ngudi luyen tap thien 
Chiu duac tren dai vo han kho 
Mai mong nhan nha coi than tien. ' Bat ddu dich, chu ngay 29-9-2010. 
Xongngay 08-1 1-2010. 

De tu kinh nguyen hoi huong cong qua phap thi 
nho nhoi nay ve gidc linh than phu la Thien Tarn 
Le Ngoc Ltfu (1933-2009), mon sanh Chieu Minh. 

Nam mo Cao Dai Tien Ong Dai Bo Tat Ma Ha Tat. 

Le Anh Minh khethu. (228) -fc ft ® %L 7% gt # 
ft. % % A f ¥/ -k 

-t # a nq & fc. ^ 

fL ft ^ _L il ii iii That Chan Nhan Qua vinh luu truyen 
Duy vong ngo nhan tap dieu huyen 
Tho dac nhan gian vo han kho 
Dinh tac thien thuong tieu dao tien Le Anh Minh dich & chu 275 Ll/GfC si) thay tro toan chAn that tut 

To Stf Vtfong Trung Dtfong If ^ (1112-1170). Dao si 
doi Kim (115-1234), sang lap Toan Chan Dao £ * 
if, ten la Trung Phu ¥ %■ , tu la Duan Khanh & ^P; ve 
sau doi ten la The Hung iM: i£, tu Due Uy #■ $; sau 
khi di tu doi ten la Triet Ss, doi tu la Tri Minh ^p h ^; 
hieu la Trung Duong Tu i F# -f". 

Toan Chan That Ti5f 4^-b-f 

l.Ma Ngoc .$ li (1123-1183), tu Nghi Phu £ if, hieu Dan 
Duong Tu fl- F# -f- , lap Ngo Tien Phai i§ ilj >J^. 

2. 0am Xiif Ooan # 4 % (1123-1185), tu Ba Ngoc fa i, 
hieu Truong Chan Tu -h H iS lap Nam V6 Phai tlj & 

3. Lifu Xiif Huyen f'J 4 * (1147-1203), tu Thong Dieu i| #\ 
hieu Truong Sinh Tu •& £. ■¥", lap Tuy Son Phai F4 J-; ^. 

4. Khita Xiif Cd £ 4 $ (1148-1227), tu Thong Mat i| f\ 
hieu Truong Xuan Tu -js. #• ^f , lap Long Mon Phai fi H 

5. Vtftfng Xiif Nhat l|-(l 142- 1217), tu Ngoc Duong i. 

P#, hieu Ngoc Duong Tu S. F# •?% lap Du Son Phai % ^ 

6. Hac Dai Thong ^ ^ i| (1149- 1212), tu Thai Co k *, 
hieu Quang Ninh Tu J? ^ iS lap Hoa Son Phai -^ J-/ ^.. 

7. Ton Bat Nhj # ^ ^ (1119-1182), hieu Thanh Tinh Tan 
Nhan >t # & A, lap Thanh Tinh Phai >f # *.. 

Le Anh Minh soan. 276 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Tlf NGLT VI ET HAN (ten tdc phdm inxieri) ac co It HI 


CoPhat *# 


am phu F#lt 


Co Ton Tuc Ngit Luc 


an 16 lap dinh -§rM-2- $ 


-&^-%i %%%. 


Anh Nhi giang sinh 


Co Tuc Thanh U.&.& 


*&Ff£ 


Co Xuong i& % 


Ba Di fit %_ 


Cong Sinh ~% £. 


Bach Ngoc Thiem & i$t 


cong tam -£^ 


Bach Tu Thanh &#$" 


dien |& 


BanhHacLam tjl|# 


Dieu Sung Cao -ifc. % ^ 


Binh Trong ^f-fr* 


Du Phong #f 


Ca Loi Vuong It^'J i 


due ^t 


Cap Ly Thoat Thoat 


duong hoa F# ^C 


*£-»£#, fl& 


duong tinh -fM't 


cat bo H^j" 


Dai Thanh ^ri^ 


cat can % #. 


Dai La Kim Tien A |I^H>1j 


cat dang ^H 


Dai Nguy ^14 


Chan Tu Tap $?%%. 


Dam Xu Doan i%^.3% 


chan y i$? M 


Dan Dinh ^M 


Chau thi ffl J^ 


Dan Duong fr fw 


chi niem jh fa 


dao khi i£ H 


chi vong niem jh^--^ 


Dang Chau ^^1 


chinh ky tam niem 


dang xa toa khau Mi-t^P, o 


£***& 


Dang Thong fpi|. 


chinh ky tam jE -Hr <c^ 


Dau(thon) S(#) 


Chu Vu Vuong $$,i 


Dau Yen Son $ ^ J-) 


Chung T6 If JfJ. 


dinh ho nhan hao •}&^ L A ^. 


co am bat sinh 3^ F# ^ i 


doan than 3$ ^ 


co duong bat truong 


dong gia lang %~%~H 


mk^ & 

Le Anh Minh dich & chu 277 

DongDinhHo SflAtifi 


HonNhienTiiJf ^-f- 


Dong Phong >P\ % 


hong $L 


DucUy ^A 


hot ^ 


Duong Huyen Tong 


hu tarn jw. '^ 


%-%% 


Hua Chan Quan lt~ Ji >§" 


Duong Minh Hoang 


Hua Tinh Duong a^^. FJj 


mmt 


Hua Ton lt~ilt 


Duong Vu Hoang J% A, JL 


huyen cung ~£ % 


gia gia %% 


Huyen Do ~£ 4fp 


Gia Thai Jr-H- 


Huyen Hu Thuan Hoa 


giac % 


Nguyen Quan 


Giang Tay Dao Nhat 


■£&i$ib7L1& 


^x^if— 


huyen quan "2" §H 


Ha Dong ff %. 


Huyen Tinh Uan Due Chan 


ha khi T #1 


Quan-£"#?A^&:g- 


Hac Dai Thong # ^.ii. 


Khai Hoa Chan Nhan 


Ham Duong $, FH 


BHfc&A 


Han Nguyen De /JItL •$* 


Khai Hung ^J& 


Han Thanh De /H ^ ^* 


Khai Minh ^ 


HangVuM 


Khai Phat ^# 


HauTanfi# 


Khau Chuan %^- 


Hieu Liem ^i$t 


Khau Lai Cong ^ ^& 


HoaAm^P# 


khau xi °P ^ 


hoa hau *K$k 


khe : A 


hoa tarn #<? <c^ 


khethu^f-f 


Hoai Nhuong fjLlfl 


khi khieu 0L$L 


hoandan M.Jf 


Khue Odn P±1 & 


Hoang Ba :prH- 


KhuuXuCo^H 


hoi tich B$ j$ 


KimKhuyet^rHI 


hon *iL 


Kim Trong jfc Jr 278 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Kinh Chi ft4l 


MaChieu M'J 


La (Lu) T6 g & 


Ma Hung ^H- 


Lac Duong & F# 


Ma Long ,R/Plr 


Lai Quoc Cong % HI & 


Ma Minh J%|£ 


Lao Tix J£^f~ 


Ma Ngoc 8h$i 


Liet Quoc *>J S 


Ma Phu h % 


Liet Tien ?'] i>U 


MaQuy .^-f 


Lieu Duong i£ P# 


Ma T6 Dao Nhat ,^^Lif— 


linhcan JE#. 


Ma Van Khoi .^ iM; 


linh co $ \%, 


moc than J^rL 


linhtinh JM± 


NamNguTo !)£# 


luil 


Nam That Chan i$j -b ^ 


luc can rc#- 


Nam Xuong i$j ^ 


luc due tt££ 


Ne Hoan Cung W^JL'E 


luc tac 7X0, 


Ngo Manh ^® 


luc tran rcH (sac &, £/zm/z 


Ngo Tien Quan %l\M% 


#, huang #, v/ "A, xwc M, 


ngoai cam $\%t 


phdp /ir) 


Ngoc Duong Tu jLfk^~ 


Luong VuDe ^^^* 


Ngoc Oa it 


Luu Bang #J# 


ngu que lien phuong 


Luu Hai Thiem f'J &# 


3J&M % 


luu h6 thu son @ jf, ^ iXf 


Ngu Tuong (nui) Jl^(^) 


Luu Ngao f'J ft 


ngu uan JL $£_ (sac uan & a, 


Luu Nguyen Pho f 'J /G-#- 


tho uan ^ $§., tuong uan iti- 


Luu VTnh Nien f'J 7 ]c^- 


II., hanh uan ^f li., thuc uan 


Luu Xu Huyen f'J ^ ^ 


i^iii.) 


luyen ky true co '1%. xL> %. & 


ngung than /lt# 


Ly Bach # & 


Nhac Duong & fk 


LyLongCo#Prt 


Nhu Nam yk i$j 


ly tarn 3g.<C 


Ninh Hai ^ '% Le Anh Minh dich & chu 279 noi thuong 1*1 % 


Thach Thai >S •!?- 


phach $L 


77zaz Co Tap J^~fr% 


phan thinh it ft 


ThaiCo £-£- 


Phong Chau fcft 


Thai Cue i^si 


Phu Kien If gr 


thai duoc #H 


qua dang jf^H- 


Thai Hoa i^ 


QuachTuNghilp^-||: 


Thai Hoc Sinh^#£ 


Quan Am Lien Dai 


Thai Khang i^H; 
tham, san, si, ai ^^^^ 


quan chu Hi i 


Thanh Nguyen Hanh Tu 


Quang Tu Pho Do Chan 


-fr^fS ' 


Quan^M^i^ 


thanh ky y Ok, % M 


Son Dong J-^ 


Thao Quang Tap M^t% 


son mon J-) H 


Than Hoa Minh Uhg Chu 


Su (huyen) *$(&) 


Giao Chan Quan 


Tai Ma Y #j^ 


#iWftJ&3.%L&-g 


Tarn Quan Dai De 


thankhieu #H 


-H. IT ^v •$* (Thien Quan 


than quang # ^ 


^lIT, Dia Quan J&lf , Thuy 


The Ha ^t 


Quan 7jcg") 


Thiem Tay fk 57 


tarn thua _£. 0. 


Thien thuong dia ha, duy 


Tam Tien Tu JLfaP\ 


nga doc ton. 


tarn tu than hoat 'OlL# /£ 


*_h&Tte-£»# 


TanAnl/f^ 

TaoHoaloiiibM 

tay gia nu ^ ^.-ic 

Tay Nhac Thai Hoa $)jki^ 

thach ^5 


Thien Tien Trang Nguyen 
^ iM£/G 

Thong Huyen Dieu Cue 
Chan Quan if -%-fyfe Mr % 
Thu lang $ki%. 


Thu Duong (nui) "|"F#( J-i) 


Thach Hanh Lam -S -^#- 


thuatuong ^-5^ 280 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Thuc(quan)f (fP) 

Thuc Te rfc# 

thuong pham Thien Tien Ji &^fa Thuong Pham Toan Chan 
GiaoChu_L^ift#£Jl 
thuy hoa tuong te 

tien thien nhat khi 

&&-%, 

Tiet Dao Quang If it^t 

Tieu Dien j$bt 

Tinh Duong %L fk 

tinhkhieult^ 

tinh II 

tinh if 

tinh toa vong tinh 

tinh >f- 

Tinh Minh Dao vf^if 

Tinh Minh Trung Hieu Dao 

Toan Chan 4t It 
TonBatNhi^^- 
Ton Uyen Trinh M j^ 
Tong Huyen Minh Due 
Chan Quan £ -£ ty \h & & 
Tong % 

Tong Ninh Tong ^ f- % 
tram tuu ^| M Tran Oa ^JN£ 

Tran Nam 15M& 

Tran Tri Hu $L§tM. 

Tri Minh & 93 

Trieu Ung M. %- 

Trieu Vu Linh Vuong ^| ^ 


trung tam ^ <c 
trung lau ~i$t 
Truong Ba Doan %.\h i% 
Truong Cong Nghe ?^.^# 
Truong Qua Lao %$.%L-M 
Truong Sinh Tu jk^L-f- 
Truong Tu Duong %. % fk 
Truong Chan Tu t^. it- ^f- 
Truong Xuan -^l#- 
truu dien thiem hong 

4* $&•;$? ^ 

truu thiem # ^s- 

Ti/ C/za« NguLuc %9k%%%. 

tukhil^ll 

Tung Son % di 

TuyChault^l 

tu^A 

Tu Ma Viem §1 M] $L 

Tu Duong Phaif'Ft^ 

Tu Phu tm 

Tu Phu Tuyen Tien ^/#il| 

fa 

tu dai giai khong V3 3^ *£? "S. Le Anh Minh dich & chu 281 tu tuong V3 ^a (nga tuong 


vo lau chan nhan M:>M> i$? A 


1% fy , nhan tuang A ^3 , 


V6 Tarn Xuong ^'C |? 


chung sinh tuang /jx ^S , 


V6 Vi Pho H6a Chan Quan 


tho gia tuong #^"^3) 
Tuang Tien Tuu $r £& /'@ 
tuu sic tai khi M &H H 


VuDe 3^ 
vu hoa <$ ib 


UYen** 


vu y <$ ^<- 


Van Dang 31 9 i: 


Vuong ma ma JLiS/iS? 


Van Mon f H 


Vuong Triet iii 


Van Nam # ilj 

Fan Quang Tap 3kJL% 

Van Thuy Tap "M *K- %- 

vo cu ^ ^ 

vong hinh ,^flj 

vong tinh &\f 


Vuong Trung Duong 

it Ft 

Vuong Xu Nhat i H— 

Vuong Xuong Linh I-%$k 

xich X. 

yet tan "0 ^ 


V6 Cue &fe 

282 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Sach cua LE ANH MINH (da xuat ban) 1. VI TINH VIET HAN SONG KIEU & CHINESE WINDOWS - Hitfng 
dan sft dung Song Kieu / TwinBridge Chinese Partner 4.0 & 
Chinese Windows. Nxb Thong Ke, 1998. (232 trang) 

2. KINH D|CH & CAU HINH TU TUdNG TRUNG QUOC. Viet chung 
vdi Duong Ngoc Dung. Nxb Khoa Hoc Xa Hoi, 1999. 
(770 trang, bia cung; tai ban Ian I, co sua chua va bo 
sung, Nxb KHXH, 2006. (930 trang, bia cung) 

3. SONG KIEU VIET-HAN-NHAT TOAN THU - Hiidng dan suf dung 
Song Kieu / TwinBridge Chinese & Japanese Partner. Nxb Giao 
Thong Van Tai, 2000. (474 trang) 

4. SONG KIEU VIET-NHAT - Hudng dan suf dung Song Kieu / 
TwinBridge Japanese Partner 4.0. Nxb Giao Thong Van Tai, 

2000. (154 tr.) 

5. GIAO TRINH NGUf PHAP & LUYEN DKH ANH VAN THUONG 
MAI. Nxb Giao Thong Van Tai, 2000. (150 trang) 

6. NJSTAR / NAM CU/C TINH TOAN CAU THONG - Huang dan go van 
ban Han-Nhat-Han-N6m-Viet theo Unicode. Nxb Dong Nai, 

2001. (200 trang) 

7. UCH SUT HAN QUOC TAN BIEN. Dich tu A New History of 
Korea, cua Ki Baik Lee #J>& (Ly Co Bach). Nxb 
T6ng Hop Tp, 2002. (564 trang) 

8. TOAN THU TU HOC CHUT HAN >E^ £ #^#. Viet chung 
voi Tran Van Chanh. Nxb TRE, 2002. (790 tr.); tai ban 
Ian I. Nxb Tre, 2005. (790 trang) 

9. 0A0 GIA CHAM NG0N LUC. Dich tu Han ngu va chu giai: 
itt-At%. Nxb Van Hoa Thong Tin, 2003. (376 
trang) 

10. TRIET GIAO DONG PHU0NG. Viet chung voi Duong Ngoc 
Dung. Nxb Dai Hoc Quoc Gia Tp, 2003. (846 trang, bia 
cung) Le Anh Minh dich & chu 283 11. Ll/OfC KHAO HUYNH OINH KINH. Dich tu Due ngu va chu 

giai: Die wichtigsten Korpergottheiten im Huang-t'ing 
ching, cua Rolf Homann. Nxb Van Hoa Thong Tin, 

2003. (368 trang) 

12. UCH SfiT VAN MINH & CAC TRIEU DAI TRUNG QUOC. Viet 
chung voi Duong Ngoc Dung. Nxb Tong Hop Tp, 

2004. (260 trang, bia cung) 

13. CHU D|CH DAI TRUYEN. Dich tu Han ngu va chu giai: 
Van Ngon, He Tu, Thuyet Qudi, Tu Qudi, Tap Qudi. 
Nxb Khoa Hoc Xa Hoi, 2006. (360 trang, bia cung) 

14. UCH SUf TRIET HOC TRUNG QUOC. Dich tu Han ngu va chu 
giai: ^ ® ^# i, cua Phung Huu Lan. Nxb Khoa Hoc 
Xa Hoi, 2007. Hai tap (bia cung): Tap 1: Thoi Dai Tu 
Hoc (560 trang); Tap 2: Thoi Dai Kinh Hoc (800 
trang). Ban dich duoc giai thuong Phan Chau Trinh 
(2009). 

15. 3500 TU CO BAN HAN NGUf HIEN DAI. Nxb Van Hoa Thong 
Tin, HaNoi, 2007. (228 trang) 

16. TU TUdNG 0A0 GIA. Dich tu Han ngu it£®&, cua 
Han Sinh. Nxb Tarn Giao Dong Nguyen, Hoa Ky, 
2008. (270 trang) 

17. THIEN THU. Nxb Ton Giao, 2009. (208 trang) 

18. TINH THAN TRIET HOC TRUNG QUOC. Dich tu Han ngu va 
chu giai $f>^iii (Tan Nguyen Dao) cua Phung Huu 
Lan. Nxb Dai Hoc Su Pham Tp, 2010. (268 trang) 

19. LU0C SU" TRIET HOC TRUNG QUOC. Dich tu Anh ngu va 
chu giai: History of Chinese Philosophy, cua Phung 
Huu Lan. Nxb Dai Hoc Su Pham Tp, 2010. (348 trang) 

20. THAT CHAN NHAN QUA. Dich tu Han ngu va chu giai: 
-fc giL @ ^, tac gia khuyet danh. Nxb Tam Giao Dong 
Nguyen, Hoa Ky, 2010. (296 trang) 284 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA PHUtfNG DANH QUY DAO TAM CONG QUA PHAP THI 
tuf ngay 30-5-201 den ngay 30-1 0-201 

(Xin thanh that cdo loi neu trong danh sach an tong co 
nhUng vi la chvtc sac, chvCc viec cua Dai Dao hoac co thanh 
danh ma chung toi khong bie't de ghi.) 1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 Lifcfng Dae Van, Bonaire, GA 100 

(cong qua in Tam Thiia Chan Giao (5/2010) clem qua.) 

Phan Kim Nga, Santa Clara, CA 100 

Trtfdng Phuc Le Tran (lan 1), Huntsville, AL 100 

Giao sirNgoc Hai Thanh, Alameda, CA 10 

LifOng Thi Lan, Tacoma, WA 40 

Lu*Ong Thi Nguyet, Tacoma, WA 50 

Le Thi Thu, Tacoma, WA 50 

Huynh Quoc Han, Tacoma, WA 30 

Huynh Nff Phuc Minh, Tacoma, WA 20 

Tran Ngoc Ken, Alhambra, CA 100 

Quach Thi Hon, CANADA 50 

Tran Quy Cao, Kansas City, MO 10 

William Nguyen, Dorchester Center, MA 30 

Dang Nguyen, CANADA 100 CAD 

Nguyen Thi Nguyet Hifdng, CANADA 100 CAD 

Nguyen Thi Hoang Oanh, CANADA 100 CAD 

Nguyen Hoang Chifdng, CANADA 50 CAD 

Nguyen Tien Dung, CANADA 50 CAD 

Nguyet Phan, San Jose, CA 100 

Hieu Trang, San Jose, CA 60 

Lien Tuan Dung, San Jose, CA 20 

Gia dinh Chi Lien, Springfield, VA 100 

TruWng Phuc Le Tran (lan 2), Huntsville, AL 100 Le Anh Minh dich & chu 285 24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 

52 
53 Nguyen Ngoc Dang, CANADA 100 CAD 

Chau Van Be, CANADA 50 CAD 

Vien Cam Thanh, CANADA 50 CAD 

Lffu Tho Mai, CANADA 50 CAD 

Nguyen Hoang Minh, CANADA 50 CAD 

Nguyen Huy Lam, CANADA 50 CAD 

Nguyen Huy Dang, CANADA 50 CAD 

Dang Van Thu, CANADA 50 CAD 

Xuyen Hon Tran, San Bernardino, CA 30 

Hd Thi Be (7/2010), San Jose, CA 30 

Ho Tam Dao (7/2010), Dorchester Center, MA 50 

CdPTS V6 Thi Thu, CA 100 

Co Nina Nguyen, CA 100 

Maria Bui Thi Nff, Denver, CO 20 

Kim Thai (5 Ian), San Jose, CA 100 

Giao sff Thffdng Thanh Thanh, BELGIUM 100 

Nguyen Phu Lifting, Louisville, KY 50 

Nguyen Kim Lan, New York, NY 50 

Nguyen Hffu Nguyen, CANADA 100 CAD 

Nguyen Thi Lo, CANADA 20 CAD 

Nguyen Tffdng Lan, San Jose, CA 25 

Vien Lifu, San Jose, CA 50 

Nguyen Quang Trung, San Jose, CA 50 

Dang Dinh Dinh, San Jose, CA 50 

Dang Thien An & Dang Thien Kim, San Martin, CA 200 

Nguyen Thu Hang, San Lorenzo, CA 500 

(cdu sieu cho chong la Nguyen Van Binh.) 

Lilian Tran Nguyen, Garden Grove, CA 40 

Bui Thi ST, VIET NAM 100 

Nguyen Dffc Thu Nga, Sacramento, CA 30 

Nguyen Thi Thu Thuy, Springfield, VA 50 286 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA 54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

75 76 
77 
78 
79 
80 
81 Trffdng Phuc Le Tran (lan 3), Huntsville, AL 400 

Vu Van Dam, Oklahoma City, OK 30 

Thai Thi Tuyet Nhung, Oklahoma City, OK 30 

Vu Thai Hoang An, Oklahoma City, OK 30 

Nguyen Thi Binh, Sacramento, CA 20 

Huynh Mai Ngo (Dieu Thanh), Maple Grove, MN 50 

Lam Thi Anh Loan, Bloomington, IL 30 

Diep Hffu Phffdc, Wichita, KS 50 

Quach Thi Nia, Rach Gia, VIET NAM 20 

Quach Thi Diane & TrffOng ThOm, Chauvin, LA 20 

Hoang Nguyen, San Jose, CA 20 

Nguyen Thi Thu Trang, Philadelphia, PA 20 

Nguyen Kim Hoa (Nguyet Que), Pittsburg, CA 30 

Quang Lac Phffdc, Sacramento, CA 50 

Thanh Thuy, Sacramento, CA 10 

Gia dinh Linh & Cue, Sacramento, CA 10 

Trinh Van Dang, Turtle Creek, PA 5 

Bui Kien Trinh, Portland, OR 30 

Nguyen Thi Lanh, Bronx, NY 100 

Trffdng Thong, Bronx, NY 100 

Tran Kim Yen, Wichita, KS 50 

(hoi hudng cong dvCc cho huong linh cha me da qua vdng.) 

Kim Russell, Wichita, KS 100 

(hoi hudng cong ditc cho huong linh cha Le Van Cong vd me 
Lam Thi Chien.) 

Nguyen Thi Man (Ngoc Tarn Dieu), RSM, CA 40 

Dang Thien Thu & Dang Thien Mai, CA 200 

Lam Nguyen, San Jose, CA 100 

Pham Nhff Ai, Apopka, FL 300 

Vu Kim Lien, Garland, TX 30 

Vffdng Anh Hoa, Allentown, PA 50 Le Anh Minh dich & chu 287 82) Muon Dtfdng, Santa Ana, CA 50 

83) Tran Thi Ton, Nguyen T Ngoc Xuan, Nguyen Thd Dao ....50 

84) Nguyen Dtfc Thuan & Vtfdng Lan Phtfdng, Biloxi, MS 50 

85) Vtfdng Mien Thuan, Biloxi, MS 50 

86) Giao su* Ngoc Hai Thanh (Nguyen Van Hai), CA 50 

87) Tran Thien Nguyen, Denver, CO 20 

88) Nguyen Van Ha, Ephrata, PA 100 

89) Tu Nguyen, CANADA 50 CAD 

90) Le sanh ThuWng Nuoi Thanh (Nguyen Nuoi), CA 50 

91) An danh (tu* thung cong qua, 8/8/2010) 20 

92) Nguyen Van Chinh & Vu Thi My Tien, CA 50 

93) Dang Van Nghiem, Baton Rouge, LA 50 

94) Tang Thi Xuan & Marcel Tibo, Pinellas Park, FL 100 

95) Barbara Nguyen, Elk Grove, CA 100 

96) Tran Kim Htfdng, San Jose, CA 100 

97) Nguyen Minh Hai, Santa Clara, CA 20 

98) Van Trang LufOng, Arlington, VA 20 

99) Nguyen Van Ngoc, San Diego, CA 75 

100)Nancy Hoa Ho, Santa Clara, CA 50 

101)Nguyen Van Hanh, Silver Spring, MD 40 

102)Nguyen Thi Bich, Highland, CA 100 

103)Thu N Tran, East Providence, RI 40 

104) Nguyen Thi Hoang (Ngoc Dieu Phap), Milpitas, CA 20 

105)Lam Kim Phuc, Fremont, CA 25 

106) Le Thi Nguyet Thu, Fremont, CA 25 

107) Lam Kim Quang, Fremont, CA 25 

108) Tran Ngoc Kieu Thu, Fremont, CA 25 

109) Lam My Hoa & Nguyen Huynh Long, San Jose, CA 50 

110)Diep Ngoc Akamine, Honolulu, HI 50 

lll)Dao hffu an danh, San Jose, CA 500 

112) Vien Bich Lan, San Jose, CA 50 288 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA 113)Lam Thi Hai (Phap Ngoc), Schenectady, NY 30 

114)Ngoc Hanh, Oakland, CA 30 

115)Nguyen Thi Bang, Oakland, CA 50 

116)Tran Song My, Fremont, CA 50 

117) Nguyen Anh Sinh & Bui Thi Kinh, Highland, CA 100 

118)Nguyen Bao Thif, San Jose, CA 30 

119)Du-dng Van Minh & Trufdng Cam Tu, Kennedale, TX 150 

120)Le Van Tan, Atlanta, GA 50 

121)Le Thai, Brooklyn, NY 50 

122) Anne Huynh, San Jose, CA 100 

123)Di?c Ltfu & Tran Y Duyen, San Jose, CA 30 

124) Ho Tarn Dao (8/2010), Dorchester, MA 50 

125) Thanh that Cao Dai Toronto, CANADA 200 CAD 

126) La Thanh Long & Nguyen Thi Yen Ly 100 AUD 

(hoi hudng cong ditc cho link hon thdnphu La Van Tudng.) 

127) Le Thi Cam Hifdng, AUSTRALIA 100 AUD 

128)Le Thi Cam Hdng, AUSTRALIA 50 AUD 

129) Le Don, AUSTRALIA 50 AUD 

130)Pham Linda, AUSTRALIA 50 AUD 

131)Le Victor, AUSTRALIA 20 AUD 

132)Huynh Van Quyen, AUSTRALIA 50 AUD 

133)Huynh Aron, AUSTRALIA 50 AUD 

134)Huynh Caleb, AUSTRALIA 50 AUD 

135)Huynh Phu*dc Tien Malcom, AUSTRALIA 50 AUD 

136) LCT Thi Tho (Nguyet Cung), San Jose, CA 10 

137) Huynh Thi Mong Thu, Elk Grove, CA 100 

138) Anna Le, Richardson, TX 20 

139)Trung Nguyen, Logansport, IN 10 

140)Nguyen Thi My Ngoc, Lacey, WA 20 

141)Le Cam CMu, San Jose, CA 30 

142)Phan Thi Sam, Lawrenceville, GA 20 Le Anh Minh dich & chu 289 143)PhuWng The Ngoc & Nguyen Kim Ngoc 50 CAD 

144)Trang Phtfdng Duy, San Jose, CA 20 

145)Huynh Thi Quy Lynn, San Jose, CA 30 

146) V6 Don Hoi, Modesto, CA 100 

147)Nguyen Thi Thu Van, Modesto, CA 100 

148)Pham Dinh Tan, Castro Valley, CA 20 

149)Lu*u Van Chi, Hayward, CA 20 

150)Tuyet Nguyen, Saint Louis, MO 10 

151)Nguyen Van Nam & Dang NhirHoa, El Monte, CA 100 

152) Tran Van Quoc, Houston, TX 50 

153)Nguyen Thi Hue, Houston, TX 30 

154)Dang Dinh Dinh, San Jose, CA 50 

155)Hong Thu Cue, San Jose, CA 50 

156) David Dang & Jacqueline Ly, San Jose, CA 100 

157)Luc Gia Binh, Garland, TX 20 

158) Ta VInh XuWng, Garland, TX 20 

159) Ta VInh An, Garland, TX 20 

160)Helen Ta, Garland, TX 20 

161) Michelle Ta, Garland, TX 20 

162) Su"dng Nguyen (TO Hy), San Jose, CA 100 

163) V6 Van Phung & Tran Thi Quang, Irving, TX 50 

164)Nguyen Van Lac, Anaheim, CA 100 

165)Huynh Thi Ngoc Hoa, San Jose, CA 30 

166) Chdn linn Nguyen Van VI, VIETNAM 50 

167)Chdn linn Nguyen Van Binh, FRANCE 50 

168)Nguyen Thanh Giau, Carrollton, TX 50 

169)D6 Ngoc Thoa, Carrollton, TX 50 

170)Chau Nguyen, Westminster, CA 30 

171)Huynh Thi TO, Westminster, CA 10 

172)Steven Ky Tran, Alviso, CA 30 

173)Pham Thi Lu*Om, San Francisco, CA 10 290 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA 174) Ong ba Thinh thien Doan Binh, Auburn, AL 50 

175) Co Thinh thien Doan Nff Khanh Trang 50 

176)Doan Thi Ngoc Thuan va cac con chau, Auburn, AL 50 

177)Chau Van ST, Houston, TX 20 

178)Tran Thi Diem Chau, San Diego, CA 20 

179)Trac Ky Son & Lu* Thuc Mai, El Cerrito, CA 20 

180)Le Anh PhufOng, Aurora, CO 100 

181)Le Hoang Uyen Ly (Bao Hieu), Seattle, WA 100 

182)Htfa Bach Tuyet, Stockton, CA 30 

183)Chung Khai, Dieu Tarn, Ta Lap, Fremont, CA 20 

184)KalvinLam & Ketrina Lam, San Jose, CA 50 

185)Kimberly Ray, Aldie, VA 25 

186) Johnathan Huynh, Arlington, VA 20 

187)Nhuft & Ngo Hu-Ong, Arlington, VA 50 

188) Tran My Le, Arlington, VA 20 

189)Quach Thi Chau, Arlington, VA 50 

190)Ngo Hoa, Arlington, VA 25 

191)Ngo Ngoc Anh, Arlington, VA 25 

192)Ngo Ngoc Hoa, Arlington, VA 25 

193)Ngo Du*c, Arlington, VA 25 

194) TO Van Xuan (Ngoc Tue Thanh), Torrington, CT 50 

195)TO Ngoc Lien (Ngoc Thanh Dieu True), CT 50 

196) Minh TruWng & Nguyen Thi Van, Springfield, VA 30 

197) Lieu Ly & Jody Pham, San Jose, CA 20 

198)Phong Ly & Linh Le, San Jose, CA 20 

199)Mai TruWng, San Jose, CA 20 

200)Giao htru Thu"Ong Trung Thanh (Nguyen Hffu Trung) 50 

201)Nguyen Thi Thu Trang, CANADA 200 CAD 

202)Hdng Thi Hvfdng, San Jose, CA 50 

203)Hdng Thu Cue, San Jose, CA 20 

204)Dang Hong Ngoc, San Jose, CA 20 Le Anh Minh dich & chu 291 205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 Judy Kim V6, Palm Desert, CA 100 

Phi Lam, Palm Desert, CA 100 

Co Lam Hoang Michael, Palm Desert, CA 50 

Co V6 Van Ut, VIET NAM 50 

Hoang Bui, Westminster, CA 20 

Htia My PhuWng, San Diego, CA 200 

Tran Thanh Lam, Stockton, CA 60 

Trang Pham, Irvine, CA 30 

TOdi Nguyen, Richmond, CA 10 

TO My Lifu, Bristol, VA 20 

Dang Minh Tarn, San Jose, CA 100 

Dieu Dao, Hickory, NC 100 

Nguyen Thi Ngoc Anh, Irving, TX 50 

Tai Thach Nhan, Rosemead, CA 10 

Connie Nhan, Rosemead, CA 10 

Thai Van ThO 30 

Sandy Dang, San Jose, CA 100 

Anne Huynh, San Jose, CA 50 

Lu*u VInh TOoi, Sunnyvale, CA 50 

Khang Dao, Kaneohe, HI 200 

Lirdng Dae Van, Bonaire, GA 100 

Thanh Thach, Pinellas Park, FL 50 

Van Du*c Pham, AUSTRALIA 200 

Tammy Nguyen & Bo Nguyen, San Diego, CA 100 

Thuy Nguyen, San Jose, CA 40 

Nguyen Le Trang, San Jose, CA 50 

Gia dinh Tran Thi Minh Hieu, Surprise, AZ 25 

Sinh Cam Minh, Nashville, TN 100 

Nguyen Thanh Tarn (phu in sach Ngai Minh Thien) 300 

Huynh Thu Ha, Houston, TX 100 

Nguyet Phan (hoi htfcmg cho than phu), San Jose, CA 300 292 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA CAC KINH SACH DA DlfOC AN TONG 

□ Dai Giac Thanh Kinh va Kinh Thanh Giao Phap 

□ Dai Thfta Chdn Giao 

□ Bao Phap Chdn Kinh 

□ Quan Am Pho Chieu Phap Bao Tarn Kinh 

□ Khuyen Nil Hoi Tarn 

□ Dia Mau Chdn Kinh 

□ Thuyet Dao: Chi? Tarn, Tinh Thtfdng, Ngoc Kinh 

□ Thanh Giao Stfu Tap nam 1965 

□ Thanh Giao SUu Tap nam 1966 

□ Thanh Giao Sim Tap nam 1967 

□ Thanh Giao Stfu Tap nam 1968 

□ Thanh Giao Sim Tap nam 1969 

□ Thanh Giao Sim Tap nam 1970 

□ Thanh Giao Suit Tap nam 1971 

□ Nil Trung Tung Phan 

□ Kinh Sam Hoi 

□ Thanh anh Quan The Am Bo Tat 

□ Ngoc Minh Kinh 

□ Giao Doan NO" Gicfi 

□ Tu ChOn Thiep Quyet 

□ Thanh DiJc Chuyen Me 

□ Thanh Dtfc ChOn Kinh 

□ Thanh DiJc ChOn Truyen Trung Dao 

□ Binh Minh Dai Dao 

□ Hoi DUOng NhOn Qua va Ngoc Lich Minh Kinh 

□ That ChOn NhOn Qua (Lam XUOng Quang dich) 

□ Thanh Huan Hiep Tuyen (Quyen I) 

□ Thanh Huan Hiep Tuyen (Quyen II) 

□ Huan Tu" Diic Chi Ton Ngoc Hoang ThUOng Be 

□ Bao Phap Bi Giai Le Anh Minh dich & chu 293 □ Tarn Thira Chdn Giao (in Ian thtf hai, 5/2010) 

□ Kinh Phap Hoa 

□ Thien Dia Bat DUdng 

□ Tu Tudng Dao Gia (Han Sink tuyen, Le Anh Minh dich) 

□ Ngo Van Chieu - NgUdi Mon Be Cao Dai Dau Tien 
(Hue Khdi - Sdch song ngti Viet Anh) 

□ Boi DUdng Bite Tin (Ngoc Gido hUu Bui Van Tarn) 

□ Long Con Tin Dang Cao Dai (Hue Khdi) 

□ Co Duyen va Tuoi Tre (Pham Van Liem) 

□ Dat Nam Ky - Tien De Van Hoa Md Dao Cao Dai 
(Hue Khdi - Sdch song ngu Viet Anh) 

□ Tim Hieu Kinh Sam Hoi (Thanh Can - Hue Khdi) 

□ Tarn Giao Viet Nam - Tien De Tu Tudng 

Mcf Dao Cao Dai (Hue Khdi - Sdch song ngti Viet Anh) 

□ Co Mot Tinh Thtfdng (Bach Lien Hoa) 

□ HufOng Que Cho D6"i (Pham Van Liem) 

□ Dao Nguyen Chanh Nghia (Vinh Nguyen Tu) 

□ Hanh Trang NgUdi Dao Cao Dai (Dieu Nguyen) 

□ Ngai Minh Thien: Cupc Dcfi & Dao Nghiep 
(Dai Co Hudn) 

□ That Chan Nhan Qua (Le Anh Minh dich va chu) DON DOC: 

□ Giai Ma Truyen Tay Du (Hue Khdi) 

□ Thien ThU: 

Cam Ung Thien - Am Chat Van - Cong Qua Cach 
(Le Anh Minh) 

□ Mot Dong Bat Nha (Hue Khdi) 

□ Lcfi Vang Sen Trang 

□ On Goi Mien Trung (Pham Van Liem) 294 (Sach bieu) THAT CHAN NHAN QUA Ml/GJI CONG DUfC AN TONG KINH SACH KHUYEN THIEN 

1) Mot la nhiJng toi loi da tao tu* trUdc, nhe thi dUdc tieu trir, 
nang thi chuyen thanh nhe. 

2) Hai la thu5ng dtfOc cac thien than ung ho, tranh dUOc tat ca 
tai Udng hoan nan, on dich, nUdc lu"a, trom cUdp, dao binh, 
nguc tu. 

3) Ba la vinh vien tranh khoi nhirng qua bao phien kho, oan 
cu"u, oan trai cua ddi trUdc cung nhu ddi nay. 

4) Bon la cac vi ho phap thien than thUdng gia ho nen nhirng 
loai da xoa, ac quy, ran doc, hum beo tranh xa khong dam 
ham hai. 

5) Nam la tarn dUdc an vui, ngay khong gap viec nguy khon, 
dem ngu khong thay ac mong. Dien mao hien sang, manh 
khde an lanh, viec lam thuan loi, dUdc ket qua tot. 

6) Sau la chi thanh ho phap, tarn khong cau ldi, tu" nhien y 
thUc day du, gia dinh hoa thuan, phUdc loc ddi ddi. 

7) Bay la ldi noi viec lam Trdi, ngUdi hoan hy, den dau cung 
dUdc moi ngUdi kinh men ngdi khen. 

8) Tarn la ngu chuyen thanh tri, benh lanh manh khde, khdn 
ngheo chuyen thanh thinh dat. Nham chan nil than, menh 
chung lien dUdc nam than. 

9) Chin la vinh vien xa lia dUdng ac, sanh vao coi thien, 
tUdng mao doan nghiem, tarn tri sieu viet, phUdc loc trdn day. 

10) MUdi la hay vi tat ca chung sanh trong cac can lanh. Lay 
tarn cau cua chung sanh lam ruong phUdc dien cho minh. Nhd 
cong dtic ay dat dUdc vo lifdng phUdc qua thu thang. Sanh ra 
ndi nao cung thUdng dUdc thay Phat, nghe phap, phUdc hue 
rong ldn, chtfng dat luc thong, sdm thanh Phat qua. Le Anh Minh dich & chu 295 CHUNG TAY CONG QUA PHAP THI 

Theo kinh Tarn NguOn Gidc The (Chieu Minh Dan, Can 
Thd: Nha in PhUdng Nam, do Tien boi Cao Trieu TrUc an 
tong), trong dan cd ngay 02-11 Tan Mui (thu" Nam 10-12- 
1931), dtic Than oai Vidn trail Quan Thanh DeQuan giang 
day nhu" sau (tr.36): 

"Pham ngitdi tu hanh ma dat dang mot bo kinh sdm ma 
khuyen chung lam lanh thi ngudi ay dang thanh tien. Con 
ngitdi van chitOng quan tvt ma lam dang mot pho sdch day 
chung ludn thudng dao ly thi ngubi dang thanh thanh." 

Trong dan cd tai thanh tinh Ngoc Minh Dai, ngay 23-12 
Ky Dau, thtf Sau 30-01-1970, Dure Giao tong Dai dao Thai 
Bach Kim Tinh day: 

"Hon mot Ian, Ban Dao cd noi rang bo thi thuc pham cho 
ngudi doi long la mot nghia cijt tit thien cd phudc dtic cong qua, 
nhung bo thi Idi dao due de gidc ngo ngudi doi kern ve mat tinh 
than lai cdngphuc dvtc, cong qua trong dai hon." 

Thanh giao soi roi cho moi ngifdi thay rang tiep tay phd 
truyen van hoa dao dire sau rong trong xa hoi nhan sinh de 
gop phan xay dung cuoc ddi tret nen thuan lUdng thanh thien 
la mot viec rat quan trong, rat cao quy. The nen kinh sach 
Tarn Giao xUa nay ludn day nhan sanh hay biet lam phap thi. 

Neu Quy vi phat tarn mud'n cong qua an td'ng kinh sach 
khuyen thien (dUdc tru" thue ldi tire cud! nam), chi phieu xin 
de "Thien Ly Bufu Toa" vdi ghi chu " Kinh sach ", va gdi ve: 

THIEN LY BlfU TOA 

12695 Sycamore Ave 

San Martin, CA 95046. USA 

Dien thoai lien lac: (408) 683-0674 /s' THAT CHAN NHAN QUA 

LE ANH MINH dich chu Trinh bay & Ky thudf. DO LAN 

Suabanin: BANG THIEN AN, THIEN KIM 

Trinh bay bia: Uha \n PAPYRUS & HUE KHAI 
Published by 
www.tamgiaodongnguyen.com SACH AN TONG (KHONG BAN) Dia chi thinh sach: 

THIEN LY BUU TOA 

12695 SYCAMORE AVE 

SAN MARTIN, CA 95046. USA 

Tel: (408) 683-0674 • www.thienlybuutoa.org Printed by 

PAPYRUS (Chi Thao) 

1002 South 2 nd St, San Jose, CA 95112 

(408) 971-8843 • papyrusqt@yahoo.com